VPRO door compromis in rustiger vaarwater Steenbergen volmaakt in matige Midzomer Vandaag kijken naar wa rond 1900 veranderde Statutenkwestie op zijspoor gezet Filmpionier Sol Lesser overleden Oratoriumzanger Willem Ravelli (88) overleden En dan nog Theater speelt Schakels van Heijermans MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 KUNST Van onze kunstredactie LEEUWARDEN In de schouwburg De Harmonie te Leeuwarden zal op vrijdag 27 september een reliëf voor de Friese toneelregisseur en -speler Lammert Popma worden onthuld. Speciaal vandaag Dossier Saffier en Staal - De TROS brengt de eerste afleve- - ring op het scherm van een driedelige Britse science-fic- tion-film. De ouders en twee - kinderen zijn op geheimzinni ge wijze verdwenen. Saffier en Staal, gespeeld door Joanne Lumley en David McCallum, nemen de zorg voor de kinde ren op zich en gebruiken hun geheimzinnige krachten Ned. 1/18.59 Hell is for heroes - Ameri- - kaanse film uit 1962 over de tweede wereldoorlog wanneer een groepje dodelijk vermoei- de Amerikaanse soldaten wordt ingezet een gat te slaan in de Duitse linies Ned. 1/21.55 In Praag en elders - verha- -* len over de schrijver van „De 'Z Brave soldaat Schwejk". Een tv-spel van Max Friedrich over Jaroslav Hasek, die tij dens zijn leven een van de po- pulairs te figuren in Praag was Dtsl. 2/21.20 Het is de bedoeling, dat dit de aanzet zal zijn voor een decoratieve muur- versiering in de vorm van een herden kingstableau voor Friese toneelspe lers en -schrijvers. Ook toneel attribu ten zouden in het tableau kunnen worden aangebracht. Men wil hiermee degenen eren, die in de tijd voordat de gesubsidieerde to neelgroep „Tryater" ontstond onder vaak moeilijke omstandigheden veel voor het Friese toneel hebben ge daan Lammert Popma. die van 1892 tot 1971 leefde, is wat dat betreft één van de pioniers .geweest. In de derti ger jaren regiseerde hij het Nij Frysk Toaniel, een semi-beroepsgroep, die de beste krachten van het amateurto neel bijeenbracht en op vele plaatsen in Friesland (en ook voor verenigin gen van Friezen buiten Friesland) speelde. Na de oorlog stichtte Popma het ge- zeischap „De Jounpraters". Hij trad op als regisseur, maar speelde ook zelf een groot aantal rollen. Verder schreef hij enkele stukken voor deze groep. Er werden vrijwel altijd oor spronkelijke Friese stukken en ook wel cabaret gebracht. Lammert Popma verwierf ook faam als regisseur van massale openlucht spelen. In 1966. toen de driehonderd ste sterfdag van de Friese dichter Gysbert Japiks werd herdacht, regis seerde hij een te Witmarsum opge voerd stuk over het leven van deze dichter Popma was een stuwende kracht in de ,,Boun fan Fryske kunst- ners" (Bond van Friese kunstenaars) De reliëftegel zal worden onthuld door de oudste zoon van Popma. Een andere zoon, de schilder en beeldhou wer Jentsje Popma. heeft het reliëf gemaakt Bij de onthulling zal me vrouw Anny Bosma-Banning over de betekenis van Lammert Popma spreken. Van onze radio- en tv-redactie AMSTERDAM Sinds zater dagmiddag staat de VPRO voorlopig weer op de rails. Op de extra vergadering van de ledenraad is een compromis bereikt, dat een afkoelingspe riode moet bewerkstelligen na een lange hete zomer waar in de partijen zo zeer tegen over elkaar stonden dat er niet meer te praten viel, laat staan dat er normaal kon wor den gewerkt. Zaterdag is tevens een geheel nieuw bestuur gekozen, bestaande uit elf man. Mr. Michel Jager is voorzitter geworden. Het bestuur werd gekozen, nadat de meerderheid van de leden raad instemde met een aanbeveling van het waarnemend bestuur dat er een nieuw bestuur moest worden ge kozen en dat dit er voor moest zorgen dat de ledenraad voor de wet geldig zou worden. Belangrijke stok achter de deur in de onenigheid deze zomer tussen de twee tegen over elkaar staande par tijen bedrijf en ledenraad was namelijk de ontdekking van de secre taris van de ondernemingsraad, Bob Ris. dat een aantal afgevaardigden niet legaal staat kan maken op het lidmaatschap. Bij hun verkiezing zijn ►fouten gemaakt. Ze waren niet of niet tijdig op de agenda geplaatst en de termijn waarbinnen de leden door de districten bijeen waren geroepen bleek regelmatig te zijn over schreden. Deze toevallige ontdekking had Ris Het compromis-voorstel dat de VPRO weer op de rails moet helpen won het met ruime meer derheid op een tamme extra ver gadering van de ledenraad. gedaan bij het aanvragen van adres sen van de leden. Hij heeft dit aange grepen als een belangrijke troef voor het bedrijf. Het is daarbij nuttig te weten dat bij de VPRO al enige tijd wordt geklaagd over de kwaliteit en de kennis van een deel van de leden raad. Het bedrijf zag sinds 7 juni de meer derheid van de ledenraad tegenover zich. Deze wilde de statuten zo wijzi gen dat de verantwoordelijkheid en vrijheid voor het maken van pro gramma's bij de leden kwam te lig gen, inplaats van bij het bedrijf, zeg maar programma-makers, zoals ge bruikelijk is. Dit hete hangijzer is zaterdag tijde lijk op een zijspoor gezet. Het nieuwe bestuur moet zich onthouden van be sluitvorming over principiële zaken, waaronder vooral de problematiek die op de statuten betrekking heeft. Deze overeenkomst is er één tussen het waarnemende VPRO-bestuur, de districtsvoorzitters, de voorzitter van de ledenraad, de ondernemingsraad en het actiecomité dat zich inzet voor de vrijheid van de programmama kers. Voortvarendheid Met 39 stemmen voor, vijftien tegen en negen onthoudingen nam de le denraad de overeenkomst als een compromisvoorstel over. Daarin werd aanbevolen zaterdag jl. een nieuw bestuur te kiezen, dat de op dracht zou krijgen met voortvarend heid de fouten die zijn gemaakt bij de verkiezing van een aantal leden raadsleden te doen herstellen. Op 1 mei 1981 moet de hele ledenraad een legaal karakter hebben. Verder dient het nieuwe bestuur op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad na 1 mei 1981, of zoveel eerder als de ledenraad een legaal karakter heeft, zijn zetels ter beschik king te stellen. Het kan dan natuur lijk worden herkozen. De onderne mingsraad voegde aan de verklaring toe af te zien van een beroep op de rechter. Mr. Michel Jager, oud-voorzitter van de ledenraad, is zaterdag tot voorzit ter van het VPRO-bestuur gekozen. Hij won het met een kleine voor sprong 32 tegen 28 stemmen van Bob Beets, die deze zomer waarne mend voorzitter is geweest, nadat op de vorige vergadering van de leden raad van de VPRO op 7 juni zes van de elf bestuursleden, boos over de gang van zaken bij de ledenraad, wa ren opgestapt. Verder werd zaterdag een geheel nieuw bestuur gekozen. En zo lijkt bij de VPRO de rust voor lopig weergekeerd te zijn, voor zover dit mogelijk is bij zo'n roerige om- Michel Jager, de nieuwe VPRO- voorzitter roep. Zo verhit als het er deze zomer aan toe is gegaan, zo kalm en tam verliep de vergadering van zaterdag. Wel lieten enkele leden duidelijk blij ken tegen dit compromisvoorstel te zijn. Zo dreigde Hans Kraaijenbrink aanvankelijk met een paar andere leden op zijn beurt naar de rechter te stappen om te laten uitspreken dat de ledenraad wel legaal was. Hij sprak van chantage waardoor de le denraad zich onmondig liet verkla ren. Een ander lid ging zelfs zo ver te stellen dat als de leden niets te zeg gen hebben, de VPRO beter kan wor den opgeheven. Zo blijkt dat het ge lijk willen hebben bij sommigen voor het belang van de organisatie gaat waarvoor ze zouden moeten staan. door Dirkje Houtman DEN HAAG Een manier om met een teleurstellend verleden af te rekenen is de herinneringen nog eenmaal hevig te laten opgloeien om ze vervolgens in as te laten afsterven. Dat doet de briljante wetenschapper Sir Noel Cunliff in „Midzomer", een stuk van de Engelse auteur Julian Mitchel dat afgelopen zaterdag geregisseerd door Jo Dua, in de Haagse Koninklijke Schouwburg in première ging. .Samen met Cunliff en een aantal daartoe uitgenodigde gasten kijkt '.het publiek mee terug naar diens ongeleefde leven binnen het Oxford- bastion waar hij zijn liefde voor be gaafde jongens studenten diep weg stopte terwille van zijn wetenschap pelijk werk. Nu blijkt dat zijn be faamde theorieën over Stonehenge op verkeerde vooronderstellingen be rusten dringen de vraagtekens om trent zijn verleden zich aan hem op. Hij wil zich ervan ontdoen met be hulp van een door hem geselecteerde gezelschap dat de knooppunten van zijn bestaan beslissend beïnvloedde Vol humor en met gevoel voor stijl weet hij zijn verleden open te rijten ën daarbij wordt niemand gespaard, ook hijzelf niet. De confrontaties ijnonden soms uit in komische mo menten maar ook in pijnlijke onthul- Qngen waaruit dan blijkt dat niet zozeer Cunliffs wetenschappelijke fpislukking hem kwelt maar vooral de oningevulde liefdesrelatie tot een van zijn favoriete mannelijke stu denten. Degene die die confrontaties extra aanscherpt is een ongenode gaste, de radicale advocate Prue Hoggart. ZIJ is recht door zee, laat zich niet inpak ken door Cunliffs sympathieke zelfgenoegzaamheid. Zij heeft idea len en is niet zoals de overige gasten ondergesneeuwd door de universitai re Oxford-codes Met haar gedrag slaat ze uiteindelijk een brug tussen Cunliffs verleden en zijn toekomst waarover hij gelouterd en zonder bal last verder kan Statisch Als geheel is dit stuk nogal statisch van opbouw. De handeling beslaat een dag en is summier omdat zij louter uit persoonlijke ontboezemin gen is opgebouwd en middels culinai re onderbrekingen in drie delen wordt gehakt. Dit stuk moet het qua vorm voornamelijk hebben van de spitse dialogen vol ironie en cynisme waar mee de gasten zichzelf tegelijkertijd blootgeven en op de been houden. Behalve Sir Noel Cunliff en Prue Hog gart maken de overige figuren nauwe lijks een ontwikkeling door. In de openingsscène maken zij zich bekend als Cunliff nog niet aanwezig is. Je weet waar ze voor komen hoe ze te genover elkaar en Cunliff staan en die drijfveren veranderen geenszins door de komende confrontaties. Ze worden bespeeld door Cunliff en weten daar weinig tegenover te stellen. De voor stelling steunt dan ook volledig op Paul Steenbergen, die Cunliff in zijn eigenschappen volmaakt speelt. En daarmee voorziet hij het magere han delingsverloop met zijn te vele verba le uitweidingen van een kracht, die deze voorstelling de moeite waard maakt. Anne-Marie Heyligers, Ellen Vogel, Eddy Brugman en Anne-Wil Blankers in Midzomer van de Engelse schrijver Julian Mitchel dat zaterdag bij de Haagse Comedie in première ging. HOLLYWOOD (UPI) Sol L Oscar-winnaar, filmpionier et van de mannen die Hollywood maakten, is vorige week op neg jarige leeftijd overleden. Hij was mede-oprichter van dt maatschappij First National Pij die later werd overgenomen Warner Bros. Hij produceerde dan honderd films, waaronder» tien Tarzan-produkties. Hij boekte groot succes met dei ming van Oliver Twist, een doei taire over de Kontiki-expedit maakte als eerste filmproducei bruik van kinderen in sterroüi opende een filmbeurs in San Pi co. gaf les in cinematografie e een eigen theater. Voor zijn belangrijke werk v filmindustrie is hij herhaalde!) derscheiden. Van onze kunstredactie LAREN De zanger Willem is gistermorgen in Laren op 88 leeftijd overleden. Ravelli, gebi Den Haag, debuteerde als op« ger, maar kreeg later meer be heid als oratoriumzanger. Hij gedoceerd aan de conservatfl Den Haag en Antwepen. Hij wi cier in de Orde van Oranje Nas in de Kroonorde van België. Ravelli kreeg vooral bekendh waardering als oratoriums Hoewel hij ook liederenai heeft gegeven en hij als zan| goog en dirigent zeker velen de lijkheden van de menselijke st de schoonheden van de kooi tuur heeft leren kennen, zulle vertolkingen van de Christuspa Bachs Mattheuspassie het lan herinnering blijven. In de historische grammofoon me uit 1939 van de traditionele zondaguitvoering van dit werk Willem Mengelberg hoort menh deze partij op het hoogtepuul zijn kunnen. Hij behoorde met Jo vincent, Luger, Louis van Tulder en Hi Schey tot de befaamde vooroa generatie van Nederlandse c« vocalisten van wie alleen Hi Schey nog steeds optreedt. Mimeteater Termiek speel van haar voorstellingen in (Polen) tijdens het „Theatrica air"-festival dat elk jaar seerd wordt de „Mime Theatre Het zijn „De Verlenging" uit 1 „De groene weduwe uit 1980. naast geven leden van de workshops. Intussen werkt T ook aan een nieuwe produk onder de titel „Cafetaria De boog" op 7 november tijdens wegingsweek in Arnhem gi wordt. In het Amsterdamse Allan sonmuseum, Oude Turf mark wordt op 20 en 21 septemb „Totaal Theater Week-end" den. Voor de kinderen is er een den van de Griekse clown Fa poulos; de dansgroep „Terpsi voert vier dansen uit de oudhi professor Bodekopoulos geeft college over het nut van het Q drama met behulp van levend den en de film De Komediante Theo Angelopoulos is er ook t Aan het slot van de twee dage een forum dat over een aant nader te bepalen stellingen i dachten wisselt. Herdenkingsplateau Friese toneelspelers door André Rutten ARNHEM Wat het eerst je nieuwsgierigheid prikkelt in de voorstelling, die Jochen Net bij Theater gemaakt heeft van Heijermans' „Schakels", zijn de decors van Tom Schenk stukt speelt rond 1900, maar het directiekantoor, waarin het eerste bedrijf zich voltrekt, 2 uit alsof een binnenhuisarchitect van nu het, zonder op geld te hoeven kijken, zorgvuli met smaak ontworpen heeft in de stijl van toen. Je vraagt je dus onmiddellijk af. wat de regisseur, die de decorontwerper uiteraard in die richting heeft ge- inspireerd, daarmee beoogt Een dui delijk antwoord krijg je als tegen het eind van dat bedrijf de huidige direc teur van de vennootschap verschijnt, Henk Duif. Hij is de zoon van de oprichter van het bedrijf, dat kettin gen maakt en daarom Schakels heet, de vroegere arbeider Pancras Duif, die, op zijn eentje begonnen, toen hij een paar maanden geleden ziek werd vijfhonderd man in dienst had, zijn zaak „op aandelen liet zetten", zijn tweede, meest serieuze zoon de lei ding ervan overdroeg, en zelf gedele geerd commissaris werd. De nieuwe directeur nu heeft onmiddellijk ri goureus zichzelf als de moderne, effi ciënte. puur zakelijke fabrieksdirec teur willen etaleren. Het decor onder streept dat, maar is tegelijkertijd toch niet meer dan een uitstekende entourage voor de manier waarop Eric van der Donck die ambitieuze maar ongetwijfeld niet onbekwame man speelt. Met hem is een nieuw tijdperk begonnen, waarin de patriar chale, maar wel menselijke verhou dingen van onder de oude Pancras beslist afgekapt worden. Dat de oude Pancras Duif hij is overigens pas 57 al een vreemde geworden is in het kleine rijk. dht hij zelf heeft opgebouwd ontwaar je door deze enscenering als toeschouwer eerder dan hijzelf. Pas hersteld van zijn ziekte en geen directeur meer lijkt hij voor het eerst tijd te hebben voor een privé-leven. Hij denkt seri eus aan een huwelijk met de nog jonge huishoudster, die in dienst ge komen is toen hij ziek werd. Wat hem daartoe beweegt geeft Heij ermans aan in een geprekje tussen Pancras en zijn broer Hein, zeeman en ook niet bijster gelukkig ge trouwd. Zijn eerste huwelijk heeft wel vier kinderen voortgebracht maar is niet zo best geweest misschien wel ook omdat hij altijd aan het werk was en al jong weduwnaar geworden heeft hij het zonder vrouw dikwijls erg moeilijk gehad. Dat wil hij nu inhalen Zijn nuchtere, degelijke broer (Jan Gorissen) voorspelt hem alle narigheid, die hij zich daarmee op de hals zal halen. Zijn kinderen, die dus eigenlijk van een arbeider afstammen, maar door hem alle vier ook daadwerkelijk in het zadel gehol pen, zijn zo „modern" als de burgerij in die tijd was: door te trouwen met een veel jongere vrouw, die ook nog dienstbode is, zal hij zichzelf belache lijk en hen te schande maken, en door haar onwettige kind te echten ook nog een deel van hun erfenis beroven. Zij komen dus in het geweer Het wordt een onverkwikkelijke ge schiedenis, ironisch behandeld, en dat het vooral dat is, en waardoor, laat Jochen Neuhaus in zijn voorstel ling zien. Waardoor? Bemhard Droog kan Pan cras Duif spelen als een gewone, door tastende man, die met overleg doet waar hij zijn zinnen op gezet heeft, maar geen rekening houdt met ande ren omdat hij dat niet gewend is. Ook nauwelijks met wat de huishoudster wel of niet wil. Margreet Blanken, die haar rustig maar beslist spe< daar een beetje de accenten o veel werk is gemaakt van de zo de. schoonzoon. Er lijkt in de i waarop zij gespeeld worden scheid gemaakt te worden tuss hun aard is en wat hun aang gedrag, waarin zij zich aanpaas wat zij hun maatschappelijke) verschuldigd lijken te zijn. Ei der Donck dus als de doortas correcte, zelfbewuste directed soms wat paniek op de achtei Edmond Classen Jan, mak! als de vlotte welbespraakte man, maar als huistiran een verwend kind. Arthur Bol schoonzoon-aannemer een b pen vaatje buskruit. Wat een maken ze als ze op loze grond! hebben de regie benadrukt moeilijke situaties zie je ze oo aarzelen, geluidloos hun lippen gen. eer zij eindelijk iets zeggi Heijermans hen in de mon krijgt er een groter perspectk In het totaal gezien wil dat! dat de situaties, die Heijerrtj kent, grondig worden verkend niet zo maar een burgerlijk dra de negentiende eeuw, waar j kijkt, maar een brok gistende leving, waarin zich verand voltrokken, in het vervolg wij vandaag leven. Van dat daagse perspectief uit wordt gekeken, naar wat toen actue! gedateerd in is, en wat aanzet heden. Een boeiende ondef van royaal drie uur, waarin feilen zijn waar te nemen. l zijn niet zo belangrijk. De première was zaterdag in A Bemhard Droog als Pancras Duif, Margreet Blanken als de huishoudster in Heijermans Schakels bij Theater.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4