Toen Willem Vogel op bezoek ging Mgr Tomko moet voor luiers zorgen CDA:een minimum aan evangelie *9 Trouw Jokken in commissie Christenen in Syrië hebben 't niet zo moeilijl VANDAAG Synode is voortzetting van concilie Faculteit voor wereldgodsdienst® nog 2dagen! 24e jaarbeurs van het oosten Ds. J. Kraima voor Prot. Nederland: optiplan, 0251025645' Voorzichtig met oordeel zelfmoord Vermaat vertilt zich aan vrede ONKYC ONKYO ■MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 KERK TROUW/KWARTET door Jac. Kort Soms hebben kleine oorzaken gro te gevolgen. In 1974 brengt de Am- stelveense componist Willem Vo gel een vriendschappelijk bezoek aan dr. Willem Mudde van de lu therse werkgroep voor kerkmu ziek; Opeens schiet het Mudde te binnen, dat hij op korte termijn een motetOe) nodig heeft voor de komende kerstdagen. Hij vraagt Vogel, of die daarvoor misschien kan zorgen. Vogel brengt een vol gende keer het gevraagde motet mee maar verontschuldigt zich voor de eenvoud ervan. Mudde is echter mthousiast en roept uit: „Man, hadden we daar maar vast een boek vol van!" Deze kreet, zegt Willem Vogel, was voor mij vol doende dat boek te maken: een volledige jaargang van vijftien evangeliemotetten. En daar bleef het niet bij. Willem Vogel was kort tevoren zijn werkzaamheden als can tor-organist in de Oude Kerk te Amsterdam begonnen. Dr Johan van Beusekom, voor ganger in de diensten in de Oude Kerk, schreef vertalingen van de bijbelteksten, die Vogel zeer inspirererden, de cantorij zette zich volledig in om de nieuwe stukken proef te zingen en C.R.M. kwam met een stipendium om deze arbeid mogelijk te rtiaken. We zijn thans vijf Jaar verder en voor mij ligt een kloeke uitgave van 248 pagina's, bevattende 78 evangeliemotetten van Wil- MottKcuj 8 if Wat voor iemand is déze. ei r Q 1 O Begin van een der motetten lem Vogel, waaraan de componist al die jaren gestaag heeft gewerkt zo ongeveer als Sweelinck aan zijn 150 psalmen en Bach aan zijn ontelbare cantates, al is Vogel de eerste om een vergelijking met deze mees ters van de hand te wijzen. Verrassend Niettemin is het verrassend om te zien, hoe gunstig Vogels werk in Nederland en daar buiten reeds in dit korte tijdsbestek is ont vangen. Het voorwoord gewaagt van meer dan veertig steden en dorpen, waar de kerk koren Vogels motetten zingen, ook in rooms-katholieke kerken, tot zelfs in de Antwerpse kathedraal. Dr Klaus D. Koch heeft er een aantal in het Duits vertaald en er zijn Engelse en Friese uitgaven van ver- sende woorden op de vleugels van de mu ziek landen in oren en harten van de ge meente. De meest wezenlijke functie is ech ter gelegen in de grote zeggingskracht van deze combinatie van tekst en muziek." Voortreffelijk opgemerkt, maar dan is daar wel een componist voor nodig, die gegrepen is door die kern en door de vleugelslag, die de muziek aan woorden kan geven. „Evan geliemotetten" geeft er op bijna iedere bladzijde blijk van, dat deze woorden op Willem Vogel van toepassing zijn. Feestelijk schenen. Dit laatste door de koninklijke christelijke zangers bond ten behoeve van het Friese Priissjongen (prijszingen) te Leeuwarden in 1980. Op het werk, zoals dat nu kant en klaar voor ons ligt is nog steeds van toepassing, wat ik in november 1977 bij het aankondi gen van het derde vijftiental schreef: „dat Vogel's compositiestijl eigentijds genoemd kan worden in zover, dat alle „dierbaarhe den" van de romantiek achterwege blijven. Ze zijn in dit opzicht „strak" te noemen., wat echter niet wegneemt, dat de compo nist alle middelen heeft aangewend om de evangelietekst op indringende wijze te ver tolken." Ook toen wees ik er reeds op, dat het een Willem Vogel groot voordeel is, dat de componist een jarenlange praktijk als koorleider achter de rug heeft en dus nauwkeurig weet, wat je met de stemmen kunt doen. Behoefte Er bestond niet alleen een grote behoefte aan kerkmuziek in de Nederlandse taal. maar meer nog een behoefte aan koormu ziek zonder buitensporige moeilijkheden en zonder onzingbare buitenissigheden Een goede cantorij moest ze kunnen zingen en het kerkvolk (waar het toch allemaal voor bedoeld is!) er niet door worden afgeschrikt Dr. van Beusekom zegt daarover: ,Het mo tet haalt de kern van de zoéven gelezen evangelietekst naar voren en laat de beslis- Zaterdag 27 september om half vier vindt er in de Oude Kerk te Amsterdam een feeste lijke bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het verschijnen van dit werk. Daar worden enkele korte toespraken gehouden, onder andere door de componist en door Willem Mudde, de man die indertijd de stoot tot dit alles heeft gegeven. Maar na tuurlijk zal daar ook gemusiceerd worden. Ten eerste door Vogel's Cantorij met wer ken van Sweelinck, Scheidt en van hemzelf. Vervolgens door organist Cor de Jong. Maar het allerleukste is misschien wel, dat er met het publiek een der motetten wordt ingestu deerd. De toegang is gratis Exemplaren van de stevig ingebonden en van een afwasbare omslag voorziene „Evan geliemotetten" zijn te verkrijgen door over making van 22.50 per stuk verhoogd met ƒ5.- verzendkosten op postgiro 1230228 t.n.v. de commissie voor de kerkmuziek te Amstelveen. Ter kennismaking is er een grammofoon plaat met 19 motetten van Vogel versche nen. Deze is tegen de prijs van 15,- plus 3.75 verzendkosten verkrijgbaar bij de Prof. van der Leeuwstichting, postgiro 36508 te Amsterdam. De bisschoppensynode over het gezin die vrijdag in het Vaticaan begint zal behalve door de ruim tweehonderd „synodevaders'' ook worden bijgewoond door 43 toehoorders. Onder hen zijn zestien echtparen uit vijftien landen; zij mogen adviseren en het woord voeren, maar hebben geen stemrecht. De-paus, die de synode voorzit, heeft drie kardinalen aangewezen om beur telings de vergaderingen te lelden: de Argentijnse aartsbisschop Primates- ta. de Indiër Picachy en de Afrikaan se curiekardinaal Gantin. Rappor teur is de Duitse kardinaal Ratzinger. Daarmee zijn zoal niet alle leeftijden en seksen dan toch alle werelddelen in het presidium van de synode verte genwoordigd. Onder de toehoorders bevindt zich Moeder Teresa uit Calcutta, bekend om haar werk onder de allerarmsten, haar Nobelprijs voor de vrede en haar felle strijd tegen de abortus. Ook is het Australische echtpaar Johan en Lyn Billings uitgenodigd. Zij zijn des kundigen op het gebied van de perio dieke onthouding, de enige methode van geboorteregeling die door de rk kerk aanvaard wordt en die op de synode opnieuw onder de aandacht zal'worden gebracht. Invloed De bisschoppensynode in deze vorm is een vrucht van het Vaticaans con cilie en is daar in zekere zin ook de voortzetting van. Het is bij uitstek de vorm waarin bisschoppen van overal vandaan enige invloed kunnen uitoe fenen op de gang van zaken in de rk kerk als geheel, zij het in een beschei dener mate dan een concilie. Een synode is namelijk eenvoudiger van opzet en heeft ook een geringere be voegdheid. Bij een concilie zijn in beginsel alle bisschoppen aanwezig (volgens de rk opvattingen de opvol gers van het apostelcollege); bij de synode werkt men met afgevaardig den. Afhankelijk van het aantal bis schoppen één tot vier per land. Een synode zoals de roomskatholieke kerk die nu kent kondigt geen dog ma's af of nieuwe wetten, maar het is toch ook wel wat meer dan een vrij blijvend adviescollege voor de paus. Fijnproevers Zo n synode komt ongeveer eens in de drie jaar bijeen, maar beschikt wel over een permanent secretaris. Deze curie-instelling staat thans onder lei ding van mgr Jozef Tomko, een Slo waakse prelaat, die in januari ook de zakelijke leiding had van de bijzonde re synode van de Nederlandse bis schoppen. Dat de huidige paus erg veel waarde hecht aan de synode valt af te leiden uit het feit dat hij Tomko benoemde tot aartsbisschop, terwijl diens voorganger gewoon maar bis schop was. Maar dat zijn subtiliteiten die eigenlijk alleen Vaticaanse fijn proevers echt kunnen waarderen. Het secretariaat heeft ook nog een synoderaad van vijftien leden. Dit college ziet er tussen de synodes op toe dat er iets met de aanbevelingen gebeurt. (Ook voor de bijzondere Ne derlandse synode werd zo n raad ge vormd). Als de synode begint is al veel voor werk gedaan. Er is een eerste ontwerp („lineamenta") geweest, de kritiek daarop heeft geleid tot het werkdocu ment, opgesteld door het synodese cretariaat en andere curiedeparte menten. Vrijdag houdt de paus een openings toespraak; in de eerste vergadering werp uitgesplitst en samengevat en dan gaan de deelnemers in taalgroe pen uiteen. Het slot van de synode is weer plenair en daar moeten uitvoeri ge aanbevelingen uit komen. Het zal ook nu wel zo zijn dat de aanbevelin gen aan de paus worden aangeboden met het verzoek er een mooi samen vattend stuk van te maken. De laat ste keren was dat het geval, zij het dat het wel een jaar of langer duurde voordat zo'n slotdocument klaar was. Openbaar BISSCHOPPENSYNODE IN ROME door Pieter van der Ven vat de rapporteur wat tot dan toe gezegd is in een handzaam vergader stuk samen. De eerste week zal plenair worden vergaderd. Vanuit ieder land wordt verslag gedaan over de situatie en zullen al wel wat aanbevelingen ge daan worden. Dat wordt naar onder- In tegenstelling tot een conclaaf of een bijzondere synode is de algemene synode niet erg geheimzinnig. Veel stukken zijn openbaar en de deelne mers vertoeven niet in quarantaine. De vergaderingen zijn overigens be sloten. Halverwege de synode, zon dag 12 oktober, is door de paus uitge roepen tot „dag van het gezin". Hij zal dan naar verwachting zo'n 8000 „vertegenwoordigers van gezinnen" toespreken die uit alle delen van de wereld naar Rome zullen komen om de synodedeelnemers te ontmoeten. De synode zal zoals gezegd ook door een aantal echtparen worden bijge woond. Een echtpaar uit Kenia heeft echter ook zijn baby bij zich. Dit Mgr Jozef Tomko stelde het Vaticaan voor enige onge wone bevoorradingsproblemen, zo gaf mgr Tomko toe. Deze meer technische informatie volgt op twee voorbeschouwingen (11 en 18 september) over het onder werp van de synode. HET KLEINSTE EN HET GROT) Wie betrouwbaar is in het kleinste ook betrouwbaar in het grote; en onrechtvaardig is in het kleinste ij ook onrechtvaardig in het grote (Lukas 16 vers De woorden die Jezus, volgens Lui heeft gesproken na de gelijkenis* de onrechtvaardige rentmeester, liegen er niet om. Ze berusten ope aantal tegenstellingen. Hier is he tegenstelling van het kleinste en grote. Omdat wij kleine mensen z kunnen we het kleinste nog waarnemen, maar het grootste ontgaat ons, vandaar het grote. Dj woorden staan in de context van omgaan met mensen op het vlak v de maatschappij. Uit het vervolg! afgeleid worden dat met het klein die economische omgang bedoeld wordt en met het grote: de geesteU verantwoordelijkheid die we voor elkaar hebben. Jezus spreekt van „het waarachtig goed". Toch heef! spreuk die hierboven staat iets algemeens en dan denk ik in het kader van wat de vorige week zo d besproken is, aan de tegenstelling nationale toestanden en toestand die met de wereld te maken hebb« Wie met de vrede vlak om zich he« spot hoeft niet te beginnen aan eei vredesweek. Wat is er te verwacht! van hem die met een blinde vlek v de wereldhonger al z'n aandacht ri op onze eigen economische problemen? Gezien in het licht vai de miljoenen die dit jaar dreigen t< verhongeren heb je de neiging om geen woord meer te wijden aan om eigen „nood", of het ongunstig gesternte waaronder wij zouden terecht gekomen zijn. Het gaat orr. betrouwbaarheid en rechtvaardigheid in het klein en ia het groot en die hangen onverbrekelijk samen. Van onze kerkredactie ANTWERPEN In Antwerpen it faculteit voor vergelijkende gg dienstwetenschappen gesticht. Dt culteit, die wil opleiden tot en mei doctoraat, beoogt universitaire die van de wereldgodsdiensten, tevens van de „lokale" en „pria ve" wereldbeschouwingen Da zullen ook peri- en parareligieuz schljnselen worden betrokken. Daarvoor zal zoveel mogelijk e< roep worden gedaan op docente de te behandelen godsdiensten De faculteit is opgericht door „p nen van verschillende spiri strekkingen", in de geest van het reldcongres van godsdiensten (in derland vertegenwoordigd door terreligio van dr R. Boeke Utrecht). ADVERTENTIE waarin opgenomen: De Rotter dammer, met Dordta Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga HOOFDKANTOOR Postbus 859 *1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel. 020-5629444 telex 13006 Postgiro 66 0000 Bank Ned Credietbank Rekeningnr 2300 12S74 - REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel. 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel. 115700 (uitsluitend voor advenenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag lel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel. 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle lel. 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95- Per half jaar 101,90 Per jaar 201,60 Advertentietarieven op aanvraag Telefonische abonnemenienop- drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19 30 van maandag t/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur tetel 020- 5622797. Opgave mtm-adverlenties tel 020-5626262 of schnfteli|k aan Mmi-Adv afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswiizigmgen uitsluitend schriftelijk aan onze Amsterdam- 17 t/m 24 september 1980 Geopend: werkdagen 14-22 uur zaterdag 10-18 uur zondag gestolen AMERSFOORT (ANP) Naar het oordeel van de Dordste lutherse predikant J. Kraima heeft het CDA in zijn grondslag een minimum aan evangelie en een maximum aan wereld opgenomen. Er wordt veel gesproken over de christelijke verantwoordelijkheid, wat op zichzelf een goede zaak is, maar zij moet dan wel gebaseerd zijn op de bijbel. Ds. Kraima maakte deze opmerkin gen op de te Amersfoort gehouden jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging Portestants Nederland, waarvan hij de voorzitter is. Over het christelijk onderwijs sprekend, zei hij dat schoolbesturen soms meer aan dacht hebben voor de vervulling van een vacature dan voor de vraag of degene die benoemd wordt, ook ach ter de doelstelling van het christelij ke onderwijs staat en of hij een moe dige getuige van Jezus Christus wil zijn Dat CPN'ers benoemd konden worden, zoals in Zwolle en Katwijk, noemde hij een teken aan de wand. In de kerken meende ds Kraima ook bedenkelijke ontwikkelingen te moe ten signaleren. Er wordt soms niet meer over zonde en bekering gespro ken. De verzoening wordt politiek cultureel en economisch uitgelegd Rellen ADVERTENTIE KID termijnbewaking I brengt rust èn dynamiek I in uw organisatie C^INO Ds. Kraima wees ook op de acivitei- ten van de Rote Armee in West-Duits- land en op de rellen in Amsterdam. Meer dan ooit moet Protestants Ne derland doorgaan met zijn werk in de verwachting van Jezus Christus. Dr. R. H. Bremmer, vrijgemaakt gere formeerd predikant, te Enschede sprak over Jan van Nassau, een Duits calvinist in de Nederlanden. Dr. Bremmer wees er ln zijn rede op, dat gereformeerden nooit hebben geaar zeld zich samen met de rooms-katho lieken en libertijnen in te zetten voor de nationale zaak. De vereniging Protestants Nederland heeft ten doel de verdieping van de kennis der reformatorische beginse len, de verlevendiging van het histo risch besef onder het Nederlandse volk, verdediging van het protestants nationaal karakter van Nederland en bevordering van de belangen van het protestantisme in geestelijk en stof felijk opzicht. Het ledental is in de afgelopen jaar gestegen tot ongeveer 25.000. Er werd op de vergadering afscheid genomen van de hervormde bestuursleden ds. L. Lagerweij te Den Haag en ds. L. J. Geluk te Zwolle die beiden ook voorzitter van Protes tants Nederland zijn geweest. door ds. F. H. Veenhuizen Zomer en Keuning zijn jok kebrokken, dacht ik aan vankelijk. Ze geven een pa perback uit en beweren op de achterkant dat er een analyse in staat. (Overi gens een analyse van het moderne levensgevoel. En dat is nogal wat!) Maar analyseren is: de dingen op een rijtje zetten, ontleden, laten zien hoe iets in elkaar zit. En dat doet dr. J. D. te Winkel, de schrijver van het boek, nou net niet. Wat hij wél doet is: een collage maken. Hij praat een heleboel uit spraken en opvattingen aan el-' kaar, hij mengt allerhande citaten dooreen en maakt samenvattink jes uit boeken en artikelen. En d&t doet hij erg leuk. vind ik. Daar komt bij dat de verzameling die hij ons voorlegt betrekking heeft op gebieden waar veel chris tenen niet erg in thuis zijn: de popmuziek en het cabaret. Zijn stelling is: als wij christenen het evangelie willen communiceren naar onze tijdgenoten toe, dan zul len we toch moeten weten wat er in hen leeft. Om dat gewaar te - worden, luistert Te Winkel naar de popzangers en de kleinkunste naars. Zij laten ons in het hart van onze tijdgenoten kijken door hun gevoelens over God, geloof en kerk zeer direct en zeer scherp onder woorden te brengen. Het is een goed idee geweest om dit terrein te gaan verkennen. Over Elvis Presley en de Beatles, over hippies en punkers, maar ook over Youth for Christ en Taizé, ook over Hare Krishna en de Transcendente Meditatie heeft hij een schat van gegevens bijeenge bracht. Hij vermeldt pleidooien voor een nieuwe benadering van jongeren ln de kerk. Hij waardeert de cabaretiers als trendsetters in ons levensgevoel, want zij hebben een goede antenne om dat gevoel op te vangen en hij geeft daar veel voorbeelden van. Hij vertelt dat zijn zoon Gerhard (16) hem heeft ingewijd in de geheimen van de popcultuur en heeft begeleid op zijn tocht door het popgebeuren. Hier is een vader die kan luisteren naar zijn zoon en dat vind ik een goede zaak. Er is kennelijk in hui ze Te Winkel heel wat afgepraat en in zulke gesprekken gaat dat het evangelie meeklinken. Dat is het waar dit boek een aan zet toe geven wil: in onze gesprek ken het evangelie laten meeklin ken. Het is een bont geheel gewor den; over allerlei onderwerpen. Maar zodra je denkt „Hoe komt dat nou" of ..Waar hangt dat nou mee samen" dan word Je alweer meegenomen naar een nieuw on derwerp. In ieder geval, als iemand nog eens een analyse van deze zaken zou willen schrijven dan kan hij in dit boek veel materiaal vinden. En laat ik nu in het laatste hoofdstuk het woord analyse tegenkomen. Het was dus de schrijver zelf die dit woord gebruikt heeft. Zomer en Keuning jokken dus wel, maar in commissie. Dr. J. D. te Winkel, 't Zit in de lucht. Het evangelie en het mo derne levensgevoel. Uitg. Zomer en Keuning Ede, prijs 17,50. UTRECHT (ANP) De situatie in Libanon lijkt vaak hopeloos. Toch hoop voor de toekomst, want altijd gaan christenen en moslims die goede contacten met elkaar hebben, dóór met hun arbeid. Dat zei ds Brecheisen, directeur van de Action Crétienne en Orient (christelijke act het oosten) zaterdag op de jaarlijkse ontmoeting van de Morgenlandzen: in Utrecht. Morgenlandzending is de Nederland se afdeling van de Action Crétienne en Orient. Ds. Brecheisen meende dat de toestand in Libanon bepaald wordt door vier factoren. Ten eerste het ontwaken van de islam, ten twee de het spanningsveld tussen de ont wakende Arabische wereld en het westen en ten derde de oriëntatie van Libanon op het westen waardoor Li banon altijd een aparte positie in de Arabische wereld innam, en ten de de aanwezigheid van veel clu nen ln Libanon BAARN (ANP) Op de te Baarn gehouden bondsdag van de bond van christelijke gereformeerde mannen- verenigingen heeft ds. J. van Amstel uit Ede aangedrongen op voorzichtig heid in het oordelen over zelfmoord. Hij deed dit in zijn referaat over vra gen met betrekking tot het levensbe gin en het levenseinde. Deze problematiek, aldus ds. Van Amstel, gaat geen enkele kerk van daag voorbij. Als oorzaken zag hij de groei van de medische macht, de ver schuivingen op maatschappelijk ge bied, de normloosheid en de seculari satie. Men heeft hier te maken met een symptoon van de huidige cul tuurcrisis. De nieuwe theologie heeft geen wezenlijk antwoord op de vra gen die zich op dit gebied voordoen Ze werkt als een epidemie. Men heeft de eerbied voor het leven losgelaten. Ds. Van Amstel drong erop aan dat men voorzichtig zou zijn in zijn oor deel over de zelfmoord. De bijbel zegt niet dat er in geval van zelfmoord geen vergeving zou zijn. Men kan andermans gedachte nooit peilen. In alle vragen op het terrein van het levensbegin en het levenseinde moet men luisteren naar de stem van de Goede Herder, zei ds. Van Amstel De Vredesweek doet vogels van diver se pluimage naar de pen grijpen. Zo gaf Uitgeverij De Banier een boek van drs J. A. E Vermaat in het licht onder de titel „Wij Nederlanders en de Vrede". De schrijver geeft blijk van grote belezenheid en tracht aan de hand van talrijke citaten aan te duiden hoe doortrapt de Sowjet-Unie is. Hoewel de kernwapenen ook heel erg zijn meent hij toch met het min dere kwaad te doen te hebben. Helaas is Vermaat toch nog iets te optimis tisch over de Sowjet-Unie. Hij schrijft de leiders van dat land de wijsheid toe dat zij het afschrikkingseven- wicht in stand willen houden. Dat is ten onrechte. De Sowjet-Unie instal leert de laatste tijd in een tempo van twee per week de SS-20-raket, die gericht zijn op doelen in West-Euro pa. De SS-20-raket s een wapen met een grote precizie dat daardoor ogen schijnlijk geschikt is om de first stri ke capability (het vermogen om de vijandelijke wapens in één klap bui ten gevecht te stellen) tot stand te brengen, waar men naar streeft, wan neer men het afschrikkingsevenwicht wenst te beëindigen. Laat Vermaat zich maar liever bezig houden met andere zaken dan deze, waar hij zich kennelijk aan vertilt. „Wij Nederlan ders en de Vrede" kost 19,50 Aldert Schipper Homoseksueel zijn en geloven, voor mensen die willen praten over, hun homofiel zijn in relatie tot hun geloof, binnen of bulten een kerk, georganiseerd door de COC-werk- groep „Geloof en levensbeschou wing", 18-19 oktober. Woudschoten bij Zeist Aanm. tel. 020-761164 Ds. Brecheisen, die een reis nai banon en Syrië had gemaakt, i erop dat de christenen in Syrll niet zo moeilijk hebben. De hei Takken, die 4 oktober als zendi naar Libanon vertrekt, merkte of het geloof in Jezus Christus voo len in de islam een struikelblok De voorzitter van de Morgenlaix ding, ds. Th. P. Pol te Heelsum.2 zijn openingsrede dat de initiatli in de zending uitgaan van God ei mensen de ontvangers daarvan Dat wordt dan uitgewerkt in del ring. Overal staan daarvoor de a nes. Elke keer zie je weer di bekeringen plaatsvinden ADVERTENTIE EEN TOPMERK GOMOSAPMRATUUfl DAT TE BE TUB De aankoop van HiFi-apparatuur is zaak van vergelijken en dan beslissen Ontdek daarom eerst wat Onkyo verstaat onder- Quartz Lock. Accu-€ en Super Servo 2 Jaar garantie BON U gelieve mij te zenden documentatie over de ONKYO apparaten Woonplaats U kunt deze bon opsturen m een enveloppe zonder postzegel aan Acoustical Antwoordnr 93 1200 VK 's-Graveland

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2