oek over vrouwen esten van IQ is bedenkelijk F3 Radio- en televisieprogramma's *n puzzelen HET WEER Het blijft gunstig Weerrapporten ,AG 22 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET 13 Mary Fahrenfort gplosieve ontwikkeling die het denken van ver vrouwen de laatste vijftien jaar heeft gemaakt heeft geleid tot een geweldige van publikaties op dit terrein. De belang ing 'S groot: wie hierover schrijft kan reke- op een gretig en niet altijd even kritisch iek. Alle beweging en discussie op dit ter- hebben echter geen fundamentele verande- gebracht in de manier van leven van de jte mensen. Nog altijd hebben vrouwen in irste plaats de zorg voor de kinderen en het n en zeilen van het gezin, en mannen als e taak te zorgen dat er brood op de plank it het besef groeiende j niet zo'n vanzelf- .jide zaak is als onze rs dachten en dat er men uit voort kunnen n voor vrouwen en ■n Misschien is de be- jkste verandering wel ee] vrouwen ontdekt m dat de problemen hebben niet altijd al- van hen persoonlijk naar dat er veel ge- chappelijks in de pro- tiek zit. Het kan een opluchting zijn te j<en dat niet jijzelf bent die gek. depres- onaangepast is. Veel en delen immers dat en dat betekent dat s te maken heeft met de manier waarop de maat schappij in elkaar zit. Lilian Rubin, een Ameri kaanse sociologe, draagt met haar laatste boek een steentje bij om dat besef te verbreiden „Vrouwen van zekere leeftijd" is de titel, en die dekt precies de in houd. Ze heeft een groot aantal intervies gehouden met vrouwen die ondanks al hun verschillen een paar kenmerken gemeen heb ben: ze zijn getrouwd (ge weest), ze hebben kinderen en die kinderen zijn al groot, zodat ze verkeren in wat om meer dan een reden „de overgangsfase" heet: ze hoeven niet meer al hun tijd en aandacht te besteden aan de kinderen, er komt ruimte vrij voor iets anders en dus doet de vraag zich voor hoe die ruimte te vullen. Uit de manier waarop de schrijfster de interviews verwerkt heeft komt naar voren dat deze vrouwen veel meer gemeenschappelijk hebben dan alleen uiterlijk heden. Ze zijn vrouw en moeder geweest in een tijd waarin de verwachtingen daarover veel meer vanzelf sprekends hadden dan nu en krijgen nu de vrijheid een eigen identiteit te ver werven zonder dat ze daar over ooit hebben kunnen nadenken. Het is om veel redenen een pracntig boek geworden. In elk hoofdstuk wordt een deel van de problematiek behandeld en geïllustreerd met citaten uit de intervies. Zo blijken een aantal van de vooronderstellingen die bij de meeste mensen hierover leven niet te kloppen. In hoofdstuk 2. het lege nest. blijft dat de meeste vrou wen het helemaal niet zo erg vinden dat hun kinderen opgroeien en hun eigen weg gaan en dat is (vooral voor mannen) een verrassend ge geven. Onder de hoofdstuk titel „sex? dat gaat steeds beter" komt naar voren hoe veel plezier vrouwen op die leeftijd aan de seksualiteit gaan beleven, terwijl hun mannen Juist dan hun be langstelling daarvoor wat gaan verliezen dat laatste was nieuws voor mij. Zo zal iedereen er zijn of haar ei gen verrassingen uit putten, wat op zichzelf al een maat staf is voor de kwaliteit van een boek. Dit uiterst mense lijke en herkenbare boek leest bovendien als een ro man, en gelukkig ontaardt de toon nergens in het huile rige zelfbeklag dat sommige van dit soort geschriften kenmerkt: de schrijfster is nuchter genoeg om de fei ten voor zichzelf te laten spreken. Daarnaast is dit boek een voorbeeld *an wat goed so ciologisch onderzoek kan zijn: het legt verbindingen die ons inzicht in de werke lijkheid vergroten en daar ook direct op geënt zijn, in plaats van wat zo vaak ge beurt: het bewijzen van vanzelfsprekendheden met ingewikkelde rekenarij. De grootste verdienste van dit boek lijkt me echter dat het door de grote leesbaar heid en gemakkelijke her kenbaarheid de lezeres aan knopingspunten geeft om over haar eigen situatie na te denken en te praten. In dit opzicht is het zeker niet alleen een boek voor vrou wen, maar ook voor mannen Ik stel me voor dat veel vrouwen net als ik gedaan heb, een hoekje van een bladzijde zullen omvouwen en tegen Kin man zeggen: ..moet Je dit nu eens lezen" om er daarna samen over te praten. Een boek dat zo'n functie vervullen kan hoort op ieder nachtkastje (zijn die er nog?) van een echte lijke slaapkamer te liggen, en als deze bespreking er een bijdrage toe levert dat het over enige maanden aan zijn tiende druk toe is. ben ik dik tevreden. Lilian Rubin: Vrouwen van Zekere Leeftijd. Uitg. Am bo, Baarn 260 pp. prijs 27,50. in bijna alle gevallen als de verworvenhe- an de moderne weten- toegankelijk ge- t worden voor een publiek, maar er zijn ideringen De wereld niet beter op worden allemaal een atoom tonden maken Even- al lijkt de sprong wat zie ik er iets in dat (het IQ van hun eigen kunnen testen. IQ voor intelligentiequo- en het idee is dat dit ich getal een aanwij- s van hoe slim Mariet- •ietje is. en hoe goed ze i school zullen doen. zien aat iets is waar samenleving grote aan wordt gehecht, gevaar niet denkbeel- it zo'n getal een eigen gaat leiden en als if wordt genomen voor hoeveel het kind waard is. Psychologen weten dat, en zijn zich ook bewust van het relatieve van zo'n gege ven als een IQ: het zegt im mers niets over belangrijke eigenschappen als doorzet tingsvermogen of creativi teit om er maar een paar te noemen en lang niet alles over intelligentie. Daarom krijgen ouders als hun kind om welke reden dan ook ge test wordt, zo'n getal ook zelden te horen. Helaas is er nu een boekje op de markt waarmee ou ders zelf aan het rekenen kunnen slaan op dit gebied Ik zie het al voor me, vader die gespannen zegt; „kijk nog eens goed naar vraag 16, weet je het echt niet?" en dat arme kind maar ploe teren om pa te plezieren. Wie zulke dingen terecht ge vaarlijk vindt koopt zo'n boekje niet. Wie het wel koopt zal waarschijnlijk de ook in dit boekje gegeven voorzichtige waarschuwin gen in de wind slaan en kan er dus alleen maar kwaad mee Ik heb het ver weg gestopt in de boekenkast, uit angst dat mijn kinderen het zullen vinden. V. V. Serebriakoff en S. Langer Test het IQ van Uw kind. Uitg. Tiebosch. Am sterdam 142 p.p.. prijs 18,50. M. F. Onder de in mijn ogen wat kleverige titel „Samen en alleen, vertelboek over the rapie", is een boekje uitge komen dat drijft op de stroom van belangstelling voor de psycho-therapie. In de inleiding staat dat het enig in zijn soort is omdat er geen theorieën in staan of het eerste klopt weet ik niet, het laatste klopt in elk ge val wel. De schrijver is the rapeut in opleiding en ver- Kleverige therapie telt op zijn eigen manier over wat hij vindt dat thera pie is en met mensen doet. Kopjes als: „het hoger zelf" of „contact met diepe stil te", illustreren uitstekend het taalgebruik van de schrijver en zeggen ook iets over zijn manier van den ken. Op de eerste pagina vangt een dialoog aan met de woorden: „Je bent zacht. Ik zie zachtheid in jouw handen." Als ik zo iets lees word ik een beetje misse lijk. maar in hoofdstuk twee wordt me uitgelegd dat dat een afweer reactie is om niet aan mijn eigen problemen toe te hoeven komen. Het zij zo. In elk geval is de schrijver duidelijk enthousiast over zijn eigen gedoe, en het is de bedoeling dat de lezer ook gemotiveerd wordt. U ziet maar. van mij hoeft het niet. Ben Bos: samen en alleen, vertelboek over therapie. Kooyker wetenschappelij ke uitgeverij. Rotterdam. 124 pp. M. F. FERD'NAND Yv S rv lAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copyright t966 A J. G. Strengholt N V Amsterdi 75 ide plaats en daar leg ik ik op was er het zout. men een stuk land genoeg laat het water zout achter, elke oogst het land, dat die nogelijk maakte, slechter aarvoor kan ik de bevolking eel en al laken. Misschien was juist een te groot probleem lossen. In toekomstige eeu- len heel Colorado en Utah n nutteloos zijn, omdat de uit deze eeuw zulke goede ivers zijn Uw zoutlagen stij- ikbarend. Kijk eens: Denver, Hij wees naar de ruïnes. Ie reden is de ergste van alle. Die zijn de vloek van Azië. ons een vruchtbaar land, met prachtige bomen en een die rijk genoeg was om alle te voeden. Maar de duivel gaf wg iets bij. Geiten! En deze zich bezig met de bossen. Zij 11e jonge bomen op. En de den! Zij maakten er woestij- De geit is vermoedelijk het mietigende dier, dat ooit ge werd. Veel gevaarlijker dan Ik vroeg: „Maar hoe kun- geiten invloed op de Stad ibben?" lah legde uit: „Toen dit een grote stad was. een metropool, moe ten de heuvels, die u ziet, met bomen bedekt geweest zijn. Handel in tim merhout en houtskool! Veel hakken vernielde sommige wouden, maar de geiten deden de rest. Daarom hebben we tegenwoordig in Afghanistan bij na geen bossen meer. Denkt u, dat we in lemen huizen wonen, omdat we dat zo prettig vinden? Ze zijn verschrikkelijk, maar we heb ben nu eenmaal geen hout! Toen ik in Amerika was, vroeg ik me af: wie is hier de geit? Ik ontdekte het. Het is de mens, die uw bossen vernietigt." Hij zweeg even. „U overwon in deze oorlog Duitsland, maar de volgende zal Duitsland winnen. Want Duits land plant bomen." Ik wilde het ge sprek weer op Ellen Jaspar brengen, toen onze gids aankondigde, dat we Chahar naderden, waar Pritchard lag. Wij zochten een geul en sprongen er in, om ons weer wat op te frissen. Toen onze tulbanden weer opge droogd waren vervingen wij hen door karakoels. Wij streken onze kleren glad, om er weer een beetje toonbaar uit te zien. Terwijl we dit deden, vroeg ik: „Waarom al die omslag?" Nazroellah zei: „Hier moet u indruk op de sharif maken, want anders be reikt u niets." Toen we het dorp inre den, voegde hij er bij: „We zijn hier zo ver van Kaboel af, dat er hier in werkelijkheid geen regering bestaat, met uitzondering van de persoon van deze rover, die regeert zoals hij wil. Wie is genegen door de woestijn te rijden, om hem te controleren?" Het was een aantrekkelijk dorp met een grote caravanserai en koele gra naatappelbomen. De sharif kwam ons begroeten. Hij was een grote man, van meer dan twee meter leng te. Ik dacht: wat kiezen we vaak grote mannen uit, om over ons te heersen! En het was duidelijk, dat deze sharif heerste. Als een monarch in een klein koninkrijk. Hij had zijn eigen leger, zijn eigen rechters, zijn eigen schat kist. Daar hij zo ver van Kaboel en zo dicht bij Perzië leefde, werden in zijn koninkrijkje voornamelijk Perzische postzegels en geldstukken gebruikt. De sharif bracht ons naar een barak in een hoek van de Caravanserai. Daar vonden we de Amerikaanse in genieur John Pritchard, een magere man van achter in de veertig. Naz roellah stak zijn hand uit: „Hallo, professor! De Amerikaanse ambassa de heeft iemand gezonden, om u hier vandaan te halen!" De zieke antwoordde: „Ik ben bereid om meteen mee te gaan." De bedien den van de sharif hadden hem ver zorgd en geschoren, maar hij bleek er erg aan toe te zijn en ik had het gevoel, dat hij dicht bij de dood was. Dr. Stiglitz haastte zich naar het bed en bestudeerde enige minuten het gebroken been. Daarna onderzocht hij de lies en de oksels van de patiënt. Vervolgens legde hij zijn rechterhand op de schouder van Pritchard en zei rustig: „Herr Professor, het been moet afgezet worden!" De ingenieur kreunde en werd wat bleker dan hij reeds was. Stiglitz vervolgde. „Naar mijn me ning bestaat er geen enkele kans het been te redden. Ik ben er zeker van. dat andere artsen er net zo over zul len denken. Het spijt mij, professor, maar u moet het weten." Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM 1 (298 n» 7.03 (S) Een goede morgen met Frans Molenaar (8.03 Aktua). 9.03 (S) Attent op jeugdsentiment. 10 02 (S) Toerja - Toernee. 11.02 (S) Café- ehantant. 11.30 (S) Te gast bij John Wood- house en Herman Emmink. 12.03 (S) Tunes van toen 13.03 (S) Aktua. \3.20 Raad een lied. of niet. 14.02 (S) GeTard de Vries draait op verzoek. 16.02 (S) De tien om kindershow. 16.30 (S) Pierewaaien in Am sterdam. 18.11 (S) Aktua. 18.25 (S) De Kin- derplatenbak. 18.45 (S) Het zesde conti nent. hoorspelserie. 19.02 (S) Tross-coun- try 20.02 (S) Zomaar 's avonds 2130 (S) TROS Big Band Festival 1980 22.02 (S) Aktua-Sportcafé. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op morgen. AVRO: 00.02 (S) Pim. Jacobs Platenscala 01.02 (S) One o'clock jump. 2.02 (S) AVRO's Service Station. HILVERSUM II (402 m) - NCRV 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende Woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Hier en nu. 8.00 Nieuws. 8.11 Te Deum Laudamus. 8.30 Nieuws. 8.36 Hier en nu. 8.54 Moment. 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Wa terstanden. 9.15 NCRV's Scheepsradio. 9.20 Journaal voor de scholen met kinder- panel (4). 9.30 Plein Publiek. 11.00 De we reld zingt Gods lof. 12.00 Boer en tuinder OVERHEIDSVOORLICHTING: 12.16 Bi- zascoop. Uitzending van het ministerie van Binnenlandse Zaken. NCRV: 12.26 Mede delingen voor land- en tuinbouw 12.30 Nieuws. 12.36 Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Onder school tijd. O.S. 14.30 Educatief werken met vol wassenen. NCRV: 15.15 Woord in de mid dag. 15.30 Theetijd voor 't Zilver-team in Goes. 16.30 Op de vrije toer. 17.00 (S) Amusementsmuziek. 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Hier en nu. 18:00 Mu ziek in vrije tijd. P.P.: 18.50 Uitzending van D.S.'70. NCRV: 19.00 (S) Steen in de vijver 20.00 (S) Jozef Eyckmans: een dichter over muziek. 22.25 Bond zonder naam. NOS: 22.30 Nieuws. O.S.: 22.40 Educatief werken met volwassenen. NCRV: 23.25 (S) Muziek van eigen tijd. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) - AVRO: 7.02 (S) Vol gas. (7.30 Radiojournaal). 8.30 Radio journaal. 8.35 (S) Bingo. 10.03 (S) Arbeids vitaminen. 11.03 (S) Hollands glorie. 12.03 (S) 'n Rondje voor Nederland. (12.30 Radio journaal). 13.57 Beursplein 5. 14.03 (S) Showparade 15.03 (S) Ha. die Hoiting 16.03 (S) Toppop disco. (17.30 Radiojour naai). NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade AVRO: 19.02 (S) Praatpaal 15. 20.02 (S) Het Steenen Tijd perk 21.02 (S) Superclean Dreammachine 22.02 (S) Blues, ballads beat. 23 02-24 00 (S) AVRO's Swingtime. HILVERSUM IV (FM-kanalen) - KRO 7.00 Nieuws. 7.02 (S) Aubade. (7.02 Non stop. 8.00 Da Capo) 9.00 Nieuws 9.02 (S) Aan woorden voorbij. 9.10 (S) Laudate gewijde muziek 10.00 (S) Radio Kamer Orkest met saxofoon: klassieke en heden daagse muziek. 11.05 (S) Wiener Festwo chen 1980: Ensemble „Kontrapunkte" klassieke muziek 12.00 Nieuws. 12.02 (S> Interval. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Spektakel magazine. 14.30 (S) Kollage van alledaags en zeldzaam. 15.30 (S) Van hoog naar laag en omgekeerd TV vandaag 18.49 PotienP«i 18.55 Journaal 18.59 TROS: Dossier Saffier en Staai. tv-serie 19.50 ScMagerlestival 1900 21.37 NOS: Journaal 21.55 TROS: Hei is for heroes, speetfihn 23.30 NOS: Journaal NEDERLAND II: 13.00 en 18.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.25 O.S.: Educatief werken met volwassenen 18.55 NOS: Journaal 18.59 AVRO: De mooiste t»|<3. tv-spr- 20.00 NOS: Journaal 20.27 AVRO: Emile Zoia o< hei mensekp geweten, tv-serie 22.20 Tetovizier Magazine 23.00 Uitreiking Televizter Rmg 23.15 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal 10.05 Aclu aliteien. 10.40 Parlementair overzicht. 11.00 Spel programma 11.45 Filmreporta ge. 12.30 Persoverzicht 12.40-13.20 Buiten landse reportages. 16.10 Journaal. 16.15 Programma voor ouderen. 17.00 Amuse mentsprogramma. 17.50-18.00 Journaal (Regionaal programma: NDR. 9.30-10 Kleuterprogramma. 18.00 Sport. 18.30 Ac tualiteiten 18.45 Kleuterserie. 18.55 Ach- tung Zoll, tv-serie. 19.25 Actueel magazine 19.59 Programmaoverzicht WDR: 8.10 fm 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterpro gramma). 18.00 St. Paulis Landungsbrüc ken, tv-serie 18 30 Was sich neckt. das liebt >ich, tv-serie 18.40 Achtung Zool. tv-serie 19.15 Aktualiteiten. 19.45 Licht program ma). 20.00 Journaal. Aansl Verkiezingen 20.15 Chris und Tim, tv-serie. 21 15 Discu.i sie. 22 30 Aktualiteiten. 23.00 (ZW) Orphée speelfilm. 0.35-0.40 Journaal DUITSLAND II 16 30 Informatieve serie 17.00 Journaal 17.10 (ZW) Lassie, tv-serie 17.40 Gevarieerd programma. 18.20 König lich Bayerisches Amtsgericht. tv-serie 19.00 Journaal. Aansl.: Verkiezingen. 19.30 Lichte muziek. 20.15 Wetenschappelijk programma. 21.00 Aktualiteiten Aansl Verkiezingen 21.20 Filmportret 23 00 Amusementsshow 23.40 Journaal D'lsnd NDR 7.55-8.05 Gymnastiek 8.05 Vm 13.05 en 16.30 Vm 17.30 Schooltelevisie 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Informa tieve serie. 19.00 Filmreportage 19.15 Do cumentaire serie 20.00 Journaal. 20 D5 Documentaire serie. 21.15 Direktion Citj. tv-serie. 22.00 Rockmagazine 23.00-23 30 Informatief programma door Hans de Jong laai. l. kenmerkend, 10. vlak- 11 bloedhuis. 12. bijwoord, 16. op de wijze van, 17. water hl 19 mak, 21. scheik. ele- landbouwvork, 24. rund, 26. waterdoorlaend. 31. zuiver, kt bloeiende plant, 35. fami- hoepel. 39. muzieknoot, 40. Gelderland, 42. gezicht, 44. lakend, 45. water In Limbuig. j-2. familielid, 3. lof, 4. munt. knoot, 6 gebergte op Kreta, "de huid. 8. tent, 9. wending, 'P. 15 deel van een boom, 18. [ken. 20 insekteneter, 23. 5 water in Utrecht. 27. klink- 29. heks. 30 water in N Br 6^. 34. vruchtenat, 36. Holl. wortel (gew.). 41 voeg- 13 voorzetsel ^ras,3. den, 4. mak. 5. rat. 6. 8. ego. 9. rob. 10. kar. 11. iegras Drie weken. Langer moet de vakantie van een weerman eigenlijk niet du ren. Anders bestaat het gevaar dat zich beroepsmatige verweringsver- schijnselen gaan voor doen. In de voor mijn gevoel vrij lange niks-doe- periode heb ik mij. al zeg ik het zelf, goed van het atmosferisch gebeuren kunnen distantiëren. Ik beperkte mij tot het beluisteren van de radio- weersverwachting als het zo uit kwam. miste het tv-weerpraatje ette lijke malen, keek wel nu en dan naar de lucht om na te gaan hoe het zou worden, maar heb wel alle bijdragen van Peter van Lakerveld gelezen, die de abonnees gelukkig nog enig zicht op de afgelopen zomerperiode heb ben verschaft Eén bijdrage gaf ook inzicht in de spreiding van de zomerse warmte in september. Wat dat betreft zijn we de laatste dagen bijzonder verwend. Het kwik liep in West-Europa tot 25 26 graden op (ons land gisteren 23 gra den maximaal). Duitsland meldde 27 tot 28 graden. Albanië regelmatig tot 30 graden. Een pur sang „oude wij ven-zomer, die in deze tijd van het jaar zijn beslag krijgt als een hoge- drukgebied boven het vaste land gisteren van de Balkan tot Finland in staat is weerstand te bieden aan de werking van oceaandepressies. Het was de afgelopen dagen overi gens wel eens kantje boord: Vrijdag bij voorbeeld met hier en daar een bul in Zuidwest-Nederland, zaterdag met een serie actieve onweersbuien die in noordelijke richting over de Noordzee trok, maar ze bleven toch in hoofd zaak op afstand en daardoor kon de zon blijven branden Want dat doet zij bij zo'n stil weertype met zoals zaterdag een krachtige inversie (temperatuuromkering in de boven lucht). Elke radioluisteraar kan ook zonder instrumentarium gemakkelijk vast stellen, dat die Inversie er moet zijn Zij werkt als een spiegel en de ont vangst van FM-radiostations en ook tv-stations van grotere afstand is dan vaak frappant goed. Een radio-ama teur in Groningen had eerder deze maand via de FM een afstand van meer dan 250 km overbrugd, wat hij uitzonderlijk noemde. Terwijl wij bij wijze van spreken de hele dag in de tuin konden bivakkeren, liepen de goten in sommige streken van Rus land over Zo gaf het station Ma chatsjkala in de Kaukasus aan de westzijde van de Kaspische Zee gis termorgen een neerslag op van 38 mm. gevallen in twaalf uur tijd. In Frankrijk onweerde het gisteren in de vooravond tot dicht bij de Kanaalei landen. Nu ik toch buitenlands bezig ben. ook nog maar even Groenland aandoen. In de noordelijke gebieden daar is de winter al weer stevig ingevallen. Van Thule aan de westkust kreeg ik een temperatuur van -12 graden onder ogen. Angmassalik aan de oostkust kreeg eind vorige week al matige sneeuwval (twaalf mm) te verwerken. Als alles volgens plan verloopt, zal er binnenkort in deze rubriek een ver- slagje van twee Nederlanders worden opgenomen, die hun vakantie dit jaar op Groenland doorbrachten Lezer C. Bekker in Utrecht gaat van 6 december tot en met 3 januari naar Nieuw-Zeeland en is bereid zijn weer- indrukken door te geven. Die zullen ook in deze rubriek worden opgeno men „al was het alleen maar om de mensen die een hekel hebben aan de winter op te beuren met wat zonniger verhalen" (formulering van de heer Bakker). U ziet. er zit weer wat in het vat. Nu het weer van de komende dagen Na de zomerse uitspatting van het weekeinde wordt het wat minder warm, met middagtemperaturen niet hoger dan 19 of 20 graden. De kans op een regen- of onweersbui is weliswaar niet geheel verdwenen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Ook gisteren wou het niet eens van harte regenen. Een belangrijk koudere peri ode staat ons niet te wachten. Wel kan verder op in de week de tempera tuur nog wat afzakken, als met ooste lijke tot noordoostelijke winden dro gere lucht vanuit Finland tot onze omgeving weet door te dringen, in elk geval in het noordoosten van ons land. Dit houdt verband met de ont wikkeling van een nieuw hogedrukge- bied bij de Shetlands. Laten we het dus maar houden op een deukje in het zomerweer en ook voor de nu begonnen nieuwe week overwegend gunstig weer In uitzicht stellen In het Friese 8uameer heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag een bijzonder felle bliksemontlading voorgedaan. Omstreeks half een 's nachts trof deze een flink uit de kluiten gewassen eikeboom Er volg de een enorme atoomexplosie. Als gevolg daarvan werden zware hout klompen en soms hele stronken tot over grote afstand weggeslingerd D'lsnd WDR 8.00 Gymnastiek 8.10 t/ir 11.55 Schooltelevisie. (9.30 Kleuterpro gramma). 17.00 Vm 17.30 Schooltelevisie 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Cursus Duits. 19.00 Literaire film. 19.45 Journal 3 20.00 Journaal. 20 15 Gevarieerd program ma. 21.45 Der Mann von Maisinicü (El hombre de Maisinicü). speelfilm. 23.15- Journaal BELGlt. Nederlands 17.00 Scnoolteievi sie. 18.00 Poppenfilmserie 18.05 Teken filmserie 18.30 Open School. 18.55 Infor matief programma. 19.25 Verkeerstips 19.30 Liefdadigheidsprogramma. 19.35 Me dedelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20.15 Showprogramma 21.00 Oorlogsresten. tv-serie 21.50 Infor matief programma. 22.30 Liefdadigheids programma. 22.35-22.50 Journal. BELGIC Frans 14.00 t/m 15 00 Schooltek visie. 17 15 Schooltelevisie 18 00 Medede lingen. 18.15 Tekenfilms. 18 30 Liedjespro gramma. 18.45 Sport. 19.15 Regionaal ma gazine. 19 29 Weerbericht. 19 30 Journaal 19.55 Documentaire serie 20.40 Le tueui. speelfilm. Aansl Documentaire 22.25 Weerbericht 22.27-22 35 Journaal half bew regen motregen onbewolkt onbewolkt regenbui zw aar bew Ucht bew onbewolkt onbewolkt onbewolkt hall bew geheel bew Ucht bew halt bew halt bew Ucht bew onbewolkt zwaar bew licht bew onbewolkt geheel bew onbewolkt zwaar bew zwaar bew onbewolkt onbewolkt HOOOWATER 23 september 14.07. Haringvlietaluüen 1.53-14.25. Rotterdam 3 44-15.13. 8chevenlnger. 2.55-15 14. Umuider 3.37-15 53. Den Helde- 7 3A-Jfl ?4 Harttngen 2? 35 Delfzijl 11 49

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13