Europa Cup toch weer naar Italië BOB: triest record MEP pakt eerste punter Tweede garnituur op marathonstrijd Amstel Tijgers verliest slotduel van Parma Bokser Owen in levensgevaar na titelgevecht Nederlaag met meer dan honderd punten verschil Brabantse formatie gaat moeilijk seizoen tegemoet Twee clubs verder in Europa Cup Verriet winnaar van chaotisch gebeuren Zwaargewonde circuit Assen Florez: eindzeg WILSON Larsen maakt het Karpov moeilijk MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 SPORT TROUW/KWARTET Van onze honkbalmedewerker AMSTERDAM Uiteindelijk zat het er dus toch weer niet in. Opnieuw is gebleken, dat de achterstand op het Italiaanse honkbal er nog steeds is. Amstel Tijgers bleek in deze Europacupstrijd op weg het tegendeel te bewijzen. Maar een van de sterkste clubteams, die Nederland waarschijnlijk ooit heeft gekend, struikelde uiteindelijk toch toen het er op aan kwam. Wat in de finalewedstrijd tegen Parma, waaraan beide clubs ongeslagen begonnen, waren de Italianen met 6-2 duidelijk de betere ploeg en mochten zij de Europa Cup, die ook ai in 1978 zijn weg naar de midden-Italiaanse stad vond, mee nemen. Na een schitterende ouverture tegen Rimini onder leiding van werper Jan Hijzelendoorn afgelopen woensdag kon er met een doorbraak van de Italiaanse hegemonie door Amstel Tijgers serieus rekening worden ge houden. De ploeg van de Amerikanse coach Harvey Shapiro maakte een uitgebalanceerde indruk. Dat in te genstelling overigens tot de inbreng van de andere Nederlande deelnemer, het Rotterdamse Neptunus. dat er slechts in slaagde het figurerende Zweedse Leksand terug te wijzen. In de overige wedstrijden waren de Rot terdammers kansloos. De goede ver richtingen van Amstel Tijgers ston den in dit Europa Cup-kader op zich zelf en mogen dus niet typerend wor den genoemd voor het peil van het Nederlandse tophonkbal in het alge meen. Maar met Amstel Tijgers ging het zoals gezegd een stuk beter. In tegen stelling tot de Rotterdamse collega's bleek nergens uit, dat spelers van de landskampioen en hofleverancier voor het Nederlands team er al een stevig seizoen op hebben zitten. Alsof het allemaal nog moest beginnen, zo manifesteerde Amstel Tijgers zich in deze Europa Cup-reeks. Op die aller laatste en belangrijkste wedstrijd dan na. Hijzelendoorn. woensdag nog zeer overtuigend begonnen als wer per. was ditmaal wat minder opge wassen tegen zijn taak. Een home run van de Amerikaan Simpson en een punt in de derde Parma-slag- beurt bewezen dat Met kunst en vliegwerk en voortreffe lijke steun van zijn veldspelers maak te Hijzelendoorn toch nog 5 tweeder de innings vol Maar toen moest hij van de plaat en dat geschiedde ter wijl alle honken bezet waren. Opvol ger Charles Urbanus kon zich echter ook niet uit die penibele situatie red den. De tegenwoordig in Amerika studerende telg van het beroemde honkbalgeslacht liet via een doorge schoten bal het derde Parma-punt aantekenen en was niet gelukkig in het bepalen van zijn worpen toen hij Corradi de gelegenheid bood om met twee honken bezet de bal over het hek te slaan Op die manier bouwde de Italianen de 2-2 stand uit. want Amstel Tijgers was nog wel op gelijke hoogte gekomen en had zelfs nog wel wat meer resultaat mogen peuren uit een serie honkslagen, dan die twee punten. De voor de Italiaanse werper Biachini (vijf eenderde innings) in de plaats gekomen Farina had dan ook geen enkele moeite de uitgebluste Amster damse aanval in bedwang te houden Beginnend werper Bianchini mocht trouwens als voorbeeld gelden voor het overwegend Amerikaans karak ter van deze Italiaanse Europacup deelnemers De succesvolle werper was speciaal voor deze gelegenheid uit Amerika overgekomen om Parma aan die felbegeerde Europa Cup te helpen. Maar met die wetenschap heeft het Nederlands honkbal leren leven Of dit Europese honkbal-on deronsje voor herhaling in dit land vatbaar is, is nog maar de vraag. Los van de publieke belangstelling, die in Amsterdam nog wel mee viel. maar in Rotterdam uitermate mager was. lijkt eind september in Nederland niet de aangewezen periode te zijn om honkbalwedstrijden zonder kunt- licht te organiseren Het heeft nog wel even geduurd voordat de woede van de Italianen bij voorbeeld be koeld was Woede naar aanleiding van de onderlinge wedstrijd donder dag die bij een gelijke stand na negen innings niet kon worden verlengd. ..Jullie hebben een prachtig verlicht stadion Waarom kan daar niet wor den gespeeld zo redeneerden de Ita lianen niet helemaal onterecht Amstel Tijgers 0-1-5-0-0-3-3-x 12 Neptunus 1 -2-0-0-0-0-0-0 3 Werpresultaten Amstel Tijgers Ed Kruis (1 2 3 inningsi 0-1-3-1 Charles Urbanus <5 1 3 inningsi 4 2-2-1 Henk Boeren (2 inningsi 5-0-1-0: homeruns Charles Urbanus i Amstel Tijgersi Leksand 0-1-0-1 0-0-0-1-0 3 Rimini 0-5-0-2-0-3-1-0-1 12 Werpresultaten Leksand Per Gostas <6 inningsi u-0-8-2. Rune Leander i3 inningsi 1-2-9-3. Rimini Paolo Ceccaroli -4 inningsi 4-1-4-2 James Fradella i5 inningsi 6-1-4-1. homeruns Jobs iLeksandi en Spica iRimini 2i Amstel Tijgers 1-5-7-1-1-l-x 16 Leksand 0-0-0-0-0-0-0 0 Voor Amstel Tijgers wierpen Roel Klaassen i5 inningsi 3-4-3-1 en Ed Kruys <2 inningsi 2-1-0-1 Voor Leksand Stelan Ohlsson 1 13» 0-2-4-0: Per Gostas <2 31 1-3-4-0 en Rune Leander i5i 0-1-5-7 LOS ANGELES De toe stand van de Britse bokser Johnny Owen is nog steeds kritiek. Owen werd vrijdag avond in Los Angeles knock out geslagen in de twaalfde ronde van een partij om de wereldtitel met de Amerikaan Lupe Pintor. Voor de beslissing viel was Owen al enkele ronden een willoos slachtoffer van de Amerikaan, die hem al enkele keren had neergeslagen. De 24-jarige bantamgewicht Owen is zaterdag geopereerd teneinde een bloedprop in zijn hersenen te verwijderen. De operatie duurde drieëneenhalf uur. In een communiqué van het ziekenhuis werd na de ope ratie meegedeeld dat er ge vochten wordt voor het leven van Owen. „Hij bevindt zich nog in levensgevaar en het is niet te verwachten dat binnen 72 uur een aanwijsbare verbe tering van de situatie zal op treden. De medische staf is niet van plan andere operaties of ingrijpende onderzoeken uit te voeren. Een voorspelling over de kansen van Owen kan niet gunstig zijn, gezien de toe stand waarin hij verkeert." Het ziekenhuis heeft Pintor geen toestemming gegeven een kort bezoekje te brengen aan zijn tegenstander van vrijdag avond. De Italiaanse slagman Corrodi (r.) wordt vertroeteld nadat hij een homerun heeft geslagen. Parma U-0-0-0-6-6-0 12 Neptunus 0-0-0-0-0-0-0 0 Werper voor Parma Daniele Miele 7-2-1-0, werpers voor Neptunus Jan Venema <5 1/3. 1-2-9-1: Kees van der Meer 11)0-1-6-2. Eddy Tromp il 2/3» 1-0-2-0 Corradi en Simpson sloegen homeruns voor Par ma in de vijlde innings Parma 0-1-1-0-0-4-0-0-0- 6 Amstel Tijgers 0-0-0-0-1-1-0-0-0 2 voor Parma wierpen Roberto Bianchini (5 1/3 Inningsi 2-0-8-1; Davide Farini (3 2/3 innings) 1-0- 3-1 Voor Amstel Tijgers stonden op de neuvel Jan Hijzelendoorn <5 2 3 inningsi 3-3-5-0; Charles Urbanus <2 2/3 innings) 4-0-2-0 Homeruns Willi am Simpson en Claudio Corradi iParmai en Henk Boeren i Amstel Tijgers Rimini l-0-2-0-0-0-0-1-x 4 Neptunus 0-0-0-0-0-0-0-1-0 1 Werpcijfers Davide Uberti 7-3-5-1, Eddy Tromp 4- 2-8-1 Homeruns Ricardo Spica (Rimini) Eindstand: 1 Parma 4-7, 2 Amstel Tijgers 4-6, 3 Rimini 4-5, 4 Neptunus 4-2, 5 Leksand 4-0 Van onze basketbalmedewerker AMSTERDAM Met de discutabele inbreng van ploegen als Rotterdam- Zuid en BV Groningen leek het krachtverschil in de eredivisie bas ketbal vorig seizoen op een diepte punt te zijn aangeland. Dat het nog slechter kan, bewees de vierde speel dag in de eredivisie basketbal. Daarin werd BOB uit Oud-Beijerland met liefst honderd punten; 158-58 ver schil, verpletterd door het Groningse Donar Een triest record, dat opnieuw de onbevredigende situatie in de hoogste basketbalafdeling bloot legde. Bij BOB heeft allesdoener Wim Ben schop imiddels Amerikaanse verster king gekregen in de persoon van de Amerikaan McCullogh. Die zal onge twijfeld verbijsterd zijn geweest toen hij zag in wat voor ploeg hij terecht is gekomen. Voor wat voor rare situatie die soort wedstrijden kan zorgen, toonden de spelers van Donar aan. Die kwamen enigszins met hun coach Van Gendt in „conflict". De menselij ke benadering van topbasketbal an no 1980 zorgde er bij voorbeeld voor, dat Renzo Zwiers het nogal gênant vond, dat Van Gendt op een supero verwinning aandrong. „Die jongens basketballen tenslotte ook voor hun plezier. Ze hebben maar zes mensen tot hun beschikking. Ik vind dat we met een verschil van veertig a vijftig- punten ook wel hadden kunnen laten zien dat ze niets in de eredivisie heb ben te zoeken", aldus de lankmoedige Groningse forward. Van Gendt toonde inderdaad geen enkele clementie met de nog immer puntloze tegenstander Je kan het tegenover je publiek en sponsor niet verkopen gas terug te nemen, zo on geveer luidde de filosofie van de Rot terdammer. die zich geruggesteund achtte door het feit, dat het Haagse jumpers na het vorige seizoen mis schien beter de plaats had kunnen innemen van BOB. De in de eerste divisie opererende Haagse ploeg was daartoe ook bereid, maar de Oud- Beijerlanders wensten geen afstand te doen van hun eredivisiepositie En zo werd het dus prijsschieten in de door Onno Zeisman BOXTEL Slechts twee van de twintig hockeyploegen in de hoofd klassen waren nog puntloos. Juist deze twee traden gisteren tegen el kaar in het veld. Van hen was MEP vooral dankzij ruimere ervaring de meest schotvaardige, zodat voor Gooische de nul gehandhaafd blijft. Een ware opluchting voor de Bra bantse club, die beseft een zwaar sei zoen tegemoet te gaan, waarin veel inspanning zal worden gevergd ten einde aan de massale degradatie te ontkomen. Al eerder, in 1977, verdween MEP uit de top. Toen slechts voor één jaar. want de ploeg kwam bliksemsnel te rug. Karakter hebben de spelers na melijk genoeg, maar alleen daarmee red je het niet. De twee jaren na die promotie zijn dan ook verre van ge makkelijk geweest. In het vorige sei zoen werd thuis zelfs slechts één keer gewonnen, en dat was van het ook zwakke HDM. Al jaren wordt beweerd dat MEP bo ven zijn stand leeft. Vooral de vorige coach Sjef Peeters is daar steeds met vuur tegenin gegaan, maar het heeft er toch wel de schijn van. De 25.000 inwoners van Boxtel vormen een aar dig aantal om uit te putten, maar het is niet genoeg. Met hen houdt het arsenaal zo een beetje op. Veel ach terland is er niet meer, althans sedert een maand. De uitbreiding tot twin tig clubs stelde de deur open voor MOP uit Den Bosch en Geel Zwart uit Veghel, twee plaatsen waar MEP best spelers vandaan heeft gehaald. Vooral de Bossche toevloed vormdt een aantal jaren terug een belangrij ke injectie. Dat was in de tijd toen de eerste elftal geleid werd door Wim van Heumen, zelf Bosschenaar. Die kranen zijn nu dus dichtgedraaid. Het gevolg: een stevige, gastvrije club van zo een vijfhonderd leden, waarvan de bovenlaag sukkelt we gens een gebrek aan kwaliteitsspe lers. De hele selectie bestaat uit toch al niet meer dan veertien man, maar omdat het seizoen begonnen werd met een flink aantal blessures, bleven slechts negen beschikbare spelers over, zodat allerlei noodgrepen moes ten worden toegepast. De jeugdige Wilbert de Nijs, kersvers overgestapt van een vierdeklasser, mocht meteen in de hoofdklasse debuteren, iets wat hij uiteraard niet aankon. En verle den week wist coach Harrie Delmée niet beter te doen dan zichzelf op te stellen omdat er niemand anders be schikbaar was. Met zijn 35 jaar, een langdurig non-actief en de nodige ex tra kilo's viel dat niet mee. Niet alleen dus uit het vertrek van Henk de Windt en John van Schoon- derwalt, die beiden stopten, blijkt de kwetsbaarheid. Zodra MEP te maken krijgt met tegenslagen als is het team zwaar gehandic de geblesseerden traden er a opgelapt en wel dan ook ee aan: Jac Joosten, Karei Staak voorop. Vooral de eers te zich naar het einde. Maar ten kwamen binnen (2-0) Manager Rene Langenhuij» het probleem. Het wordt nii een moeilijk, maar ook een d gevend jaar, zegt hij. Wie van buurtgenoten MEP, MO! Zwart het redt, kan er eens binnenhalen, want het beteke matisch een centrumfunctie overlevende, zuigkracht derh Mannen: HOOFDKLASSE Sch'weijde 1-0. gr Zwart-Ttlburg 1-2 1-0. Amsterdam-DKS 3-2. Breda-Kl 2 BldaaJ-Hattem 2-2. HOC-Wageninge, Gooische 2-0. Geel Zwart-HDM 2-3 pong 1-1. Hoofdklasse A KI Zwits Gron. Studs Tilburg Laren Amsterdam DKS MOP Sch'weijde Or. Zwart Breda Hoofdklasit HGC Kampong 1 Hattem HDM Bl'daal SCHC MEP Wageningen Geel Zwart Gooische Vrouwen Westen eerste klasse: HGC Amsterdam-Hilversum 4-1. Bl'daal-Gs Pinoke-Kieviten 1-0. ZUIDEN EERS1 BMHC-Push 2-1. MOP-Venlo 2-1. Were 1. Or Zwart-HTCC 0-0 Oosten eerstt venter-Upward 0-2. Wageningen-Uruo hem-PW 1-1. DKS-Nijmegen 2-3. Noo klasse Gron. Stud-HVA 3-0, GHBS-Lre 0. GCHC-Groninge 0-3. Graspiep -HM| Van onze tafeltennismedewerker AMSTERDAM Twee van de vier Nederlandse deelnemers, aan de ver schillende Europese bekertoernooien voor tafeltennisteams hebben de eer ste ronde overleefd. Bij de landskam pioenen plaatste Amsterdam zich via een 5-2 zege op Finse Kaiku voor de tweede ronde en Alkmaar deed in het Europa Cup 2-toernooi hetzelfde via een 5-2 zege op Olympia Ljubljana uit Joegoslavië. (Europa Cup 2, 5-2 ver lies bij PSV Oberhausen) en De Velu- we (Jaarbeursbekertoernooi, 1-5 ver lies tegen Industrio Gradnja uit Za greb). Bij Wilno Vlissingen kwam het drie tal Wilfried Dumez, Willem Wegman en Dick Jeras duidelijk te kort tegen PSV Oberhausen. Wegman en Dumez wonnen één partij (tegen resp. Reiner Bliihm en Joachim Mosch). Van het drietal broers Van Spanje in het team van De Veluwe won alleen Jaap één partij tegen Industrio Gradnja. Vito- mir Boris werd met 21-13 en 21-18 verslagen. Ron en Henk bleven zon der winst. In de vrouwentoernooien kwamen dit weekeinden geen Neder landse ploegen achter de tafel. Avan- ti (Europa Cup-2) had zich wegens het niet beschikbaar zijn van Bettine Vriesekoop en Jolanda Noordam (bei den in China) teruggetrokken en landskampioen Scylla was vrijgeloot. door Erik Oudshoorn ASSEN Motorrijder John burg heeft tijdens nationale i den op het circuit van Assen val een zware hersenschudi rugwervelletsel opgelopen, burg is naar het Wilhelmin huis in de Drentse hoofdst voerd. ZWOLLE Nederland verraste de wereld tijdens de Olympi- FT2)11 Hh2)11 pre wil sche Spelen met een zilveren medaille op de marathon. Maar niemand, waar ook op de aardbol, zal op het moment dat Gerard Nijboer achter Cierpinsky het Olympisch Stadion van Moskou binnendribbelde hebben vermoed dat dit slopende atletiekonderdeel in eigen land de kinderziekten nauwelijks is ontgroeid. De nationale titelstrijd in Zwolle liet met name op het organisatorische vlak nog wel wat te wensen over Groningse Evenementenhal Zwiers opnieuw: „Ik heb de opdracht wel uitgevoerd, maar wel met hartzeer. Ik moet ook zeggen dat BOB bleef bas ketballen en ons met faire middelen bleef bestrijden. Voor hetzelfde geld krijg je een schop- en slapartij en zit je na afloop nog met blessures ook". Een complimentje dus, wat echter niet wegneemt dat ook Zwiers het vertrek van dit Bob uit de eredivisie zou toejuichen: „Ja, zoals ze nu bas ketballen heeft deze ploeg geen enkel, bestaansrecht". Topscorers: Donar: Franken 30, Schultz 26, Zwiers 24, Dijkstra 23. Bradley 18. De Vries 17. Ridderhof 12 en Van Wijk 8. BOB: Benschop 19, McCollogh 23 Stand 1. Leiden 4-8. 2. Ddn Bosch 4-6. 3 Rowic 4- 6. 4 Landlust 4-6. 5. Donar 3-4, 6 Stars 3-2, 7 Punch 4-2, 8 Tonego 4-2, 9. Amstelveen 4-2 en 10. BOB 4-0 ERE-DIVISIE Den Bosch-Tonego 113-71, Amstelveen-Leiden 73- 103, Punch-Landlust 86-92. Donar-BOB 158-58. The SUrs-Rowic 70-71. Onderweg werd de Engelsman Mike Grathan. die lange tijd de sliert van lopers aanvoerde, tot twee keer toe de verkeerde kant opgestuurd, ontstond er bovendien verwarring bij de ravi taillering en na afloop liep bonds coach Wim Verhoorn met emmertjes limonade te sjouwen. De uiteindelijke winnaar. Rudie Ver riet, zag zich onder het finishdoek geconfronteerd het het feit dat zijn titel eigenlijk niet veel om het lijf had. Cor Vriend, Gerard Nijboer, Piet van Alphen en Roelof Veld waren in Zwolle niet van de partij om uiteenlo pende redenen. Nijboer en Van Alphen wilden zich sparen voor de financieel lucratieve marathon van New York (26 oktober), Veld en Vriend ontbraken vanwege blessures. Kortom een gedevalueerd gebeuren dat bovendien nog werd geteisterd door het warme weer. Wim Verhoorn, die alle organisatori sche slordigheden met lede ogen had aangezien, nam geen blad voor de mond. Onomwonden: „We hoeven hier natuurlijk niet van overstuur te raken, maar het is toch triest dat het gebeurt. André Kolders komt onder weg naar me toe en vraagt: trainer, ik ben gediskwalificeerd, moet ik nog wel verder lopen? Mike Grathan wordt niet alleen de verkeerde kant opgestuurd, hij krijgt ook niet od tijd zijn fles. Er wordt eindeloos gediscussieerd of er wel of geen sponzen mogen worden verstrekt. Gezien de omstandigheden leek me dat geen punt. maar er is dan altijd een aantal stropdassen die met reglementen gaat zwaaien. Wat heb ik daar nu mee te maken? Het ging om de lopers die smachtten van de dorst Over het sterk uitgedunde deelne mersveld vervolgde Verhoorn: „Zoiets is moeilijk te voorkomen. Je loopt niet elke dag een marathon. Toch ben ik het er mee eens dat er op dit gebied van bondswege een betere coördinatie moet komen. De agenda commissie zou meer samenspraak moeten houden met de technische staf. Als er dan een aantal wijze man nen een goed uitgebalanceerde wed strijdkalender samenstellen zijn we al een heel eind." Wim Verhoorn, die erg actief is in het wereldje van de lange-afstandlopers, weet voor het nieuwe seizoen nog steeds niet waar hij aan toe is. Nadat 1 augustus zijn contract afliep heeft de atletiekunie hem wel een nieuwe aanbieding gedaan. Verhoorn: „Dat voldoet niet aan mijn verwachtingen. Met name in financieel opzicht. Er zal nogveel gepraat moeten worden. Voorlopig zet ik mijn werkzaamhe den maar gewoon voort. Want dat is ook weer zoiets: als ik het niet doe, gebeurt er helemaal niets. En straks staat toch New York weer voor de deur." ,FERLACH Het Nederlan handbalteam (mannen) weekeinde verrassend een dentoemooi in Oostenrijk gei De nauwelijks ingespeelde j de debuterende coach Jan méty zegevierde in alle driei den. Gisteren werd in Ferli tenrijk met 24-18 verslage DIVONNES LES BAINS alle fietslogica in heeft de aan Alfonso Florez de Ron Toekomst gewonnen, beste Nederlander in het klassement was Gerard Ve op een 51e plaats. Korfbal Hoofdklasse Deetos-Dalto 18-10. Arcli 8 DOS'46-PKC 11-13. Blauw Wit-Roh! Weerbaar-Fortuna 11-9 Overgangskli ko-SCO 8-10, DKOD-Stanfries 11 LDO 13-12. Wordl Kwiek-Steeds Overgangsklasse B Samos-Deto Achilles 6-4. DTV-HKV 9-9 BEP Treki ADVERTENTIE Als er Wilson Glennv in uw pak staat, weet u dat u goed zit. Een kostuum dat de merk naam Wilson Glenny voert is uw geld dubbel en dwars waard. Zuiver Schotse scheerwol. Perfecte snit. Soepel dragend. Getemperd modieus. Kortom, hèt kostuum voor iedere man die geen com promis wil tussen prijs en kwaliteit. Informeer: tel. 020-151255 TILBURG De derde ronde van het schaaktoernooi in Tilburg werd ge heel beheerst door de sensatiepartij Karpov-Larsen. Het was na de vorige ronden al duidelijk geworden dat Larsen veel stabieler speelde dan in het Amsterdam-toernooi toen hij ho peloos uit vorm was, en van Karpov had verloren. Maar. dat de wereld kampioen zo ongenadig zou worden aangepakt, kwam toch nog als een verrassing. Tweede ronde Ribli (Honi-Karpov iSowi 0-1. Lar sen (Den)-Sosonko iNed) Timman (Nedi-Tal iSowi iHübner iW-Dldl-Hort (Tsj) "J-W. Kava lek (VS)-Spasski <Sowi ifc-V». Anderason (Zwei Portlsch iHoni Derde ronde Portisch iHoni-Ribli iHoni Spasski (Sowi-Andersson (Zwei 1-0. Hort (Tsji- Kavalek (VS. Tal (8owi-Hübner iW-Dldt 1-1Sosonko (Nedi-Timman (Nedi "j-Ki, Karpov Sowi-Larsen iDeni afg Stand 1 Porüsch en Spasski 2 punten. 3 Karpov 1', en 1 afg 4 Hort. Tal. Sosonko. Timman. Hübner Ui. 9 Larsen 1 en 1 afg 10 Andersson. Kavalek en Rlbli I WEST 1 EERSTE KLASSE A Stichtse B-SVW27 2—1 RCH-DRC 2—1 DCG-Spartaan 1-3 DWS-NFC 1—2 Aalsmeer-SDW 3—2 R Wil A-Bl Wit 5—3 TWEEDE KLASSE A: ADO 20-SEW 5—2 VIOS (W)-ZW O-I Ripperda-Stormvog 0—1 ZFC-Volendam 2—2 HSV-Zilverm 1—1 Viiesse'22-llpendam 9—0 B: Quick A-DCO 0—1 Pancratius-DOS 3—2 RKAVIC-UW 0—1 Martinus-Minerva JOS-Uilhoorn 4—2 HoHand-Fortitudo 2—2 OERDE KLASSE A: limmen-Zouaven 2—2 Alkm B.-Ammo 2—4 SRC-LSVV 1—4 KFC-Zeevogels 1—1 DTS-AIcmana V 1—0 IW-HRC 2—0 B: DEM-Kennemers 2—3 TYBB-WSV30 DIO-Halfweg 2—1 Velsen-VSV 5-0 Beverwi|k-HBC 1—2 KlC-Zandvrtm 4—0 C: Slolervrl-OJK 0—3 Amstelland-Onent 0—0 Eland SDC-Rapiditas 1—1 Germaan-Sportmq Z 1—4 Kampong-Victoria 3—1 TOG-De Meei 1—1 D: VVIJ-PVCV 2—0 BVC-Velox 2—1 Maarssen-Zw V 2—1 VVOG-Hercules 3—0 Kampong-1 Gooi 3—2 Vreeswi|k-Donai 2—2 VIERDE KLASSE A Heloerr-Berdos 1—2 WGW-USVU O—0 Koping B-Eoreslers 2-2 Egmondia-VZV 2-1 GVO-Hofland.a 3—1 WFC-Meervogete 2—0 B: Fnsia-W Fnez 0—1 Gr hoppers-Hoiiandid 0-1 Spartanen-WW 7—3 Zwaagdr|k-Victoria O 5—1 Groeneweg-Leomdas 0-0 SCR-Moerkapel 0—1 De Rijp-Valken 2—4 H'voetsl -SVW 0-0 F RKWIK-RDC 3—1 Afw Forw -Spml'30 3—5 DBGC-N wenhoorn 1—0 Tediro-Ursus 3—2 C: HFC-Wijk a Zee 2—1 O Beijert -Spartaan 0—0 Zwervers-Bolnes 7—2 Haarlem-WB 1—0 OERDE KLASSE HWD-SFC 1—0 Bldaal-Hoolddorp 2—1 A: Teylingen-VVSB SCO 63-SVDP 3—1 DSK-SLTO 2—2 Ri|swi|k-Den Hoorn 2—0 WCR-Meeuwenpl 0—2 NAS-Watertoo Tonagido-DeHia G: Transvalia-FIOS 1-3 BW Vennep-OSS 0—1 Quick-HBS 11 Gr Witen-Poortugaai D: P slei|n-OSV 0—2 SJC-LFC 4—1 PFC-Herling 2—3 Zaaniandia-QSC 3—1 Hillegon-DSO 1—2 SIOD-W Rood W 1—0 OFC-KVV 2—0 B: Naaldwijk-VELO 2—5 OZB-Progress 1—1 Voorland-Zaandi|k 3—1 PKD-ADO 0-2 Bloemhof-GLZ 3—3 Schel woud-WZ 0—2 Delft-DFC 0-3 H: Merw -Leerdam 2—1 Monridam-EVC 2—1 Fluks-Vredenb 1—5 RtOS-Dubbeldam 2—1 E: Madjoe-G'nveld 2—2 Postduiven-DHZ 4—2 RCD-Gelukvog 2—2 Arsenal-P.on T.Ex 0—1 EDS-HMSH IFC-Gravendeel 0—0 Vespucci-WMS 1 1 C: RFC-VEP 2—2 OSS-Merweboys 2—2 Meerboys-SDZ 0—1 GSV-Sparta 2—1 Hardinxv.-ASW 2—0 Slolerpark-ZSGO 2—2 Woerdon-SMV 3—1 TOB-DWG F: VDO-RKDES 2—0 2—1 Marlinit-Haaslrechl Aiphense B-FLorean 2—0 1—2 NOORD s-Gravel -Argon 0—1 Slikkerv -ONA 0—0 AGT-BPC 0—1 O: Hol diaan-SSW 2-5 EERSTE KLASSE Diemen-Neertandia 1—6 Aibtass'd -EBOH 2—1 Rivalen-binden KBV-KDO 2-0 2—0 40 Schiedam-ODS Putboek-Excelsior 2-6 O—4 C: GRC-Valtherm. Twedo-App gedam 2—3 0—3 G: BFC-HDS Emma-VOL 4—2 Achilles-Helpman 2—0 HVC-Scherpenz 0—1 Fevenrd-Fort VI gc «0—0 Hart/em Op-Drachten 2—0 DEV-Soest VIERDE KLASSE A: Randstad S-DOSR Hoogezand-Erica 0—0 Utr Boys-Hoogland SEC-LVV Baarn-Veslmg H: Vr schaar-SVF DWSV-Brederodes De Meern-SCH'44 Ultrajec-CDN HMS-MSV19 Midlandia-JSV 2—2 2—1 Leek-WKE TWEEDE KLASSE 0-3 2—0 Altior-Concordia Van Nispen-Alphen DOCOS-ROAC79 3-2 3—2 O-O A: Be Quick-R Geel Hlingen-Lwarden Rheem Ber -Veiocitas 0—0 0—1 11 9~~ Foreholte-MMO 3—3 DIO-FVC 3—2 KRV-UDO 1—3 Friesland-Oosterpark 2—2 0-0 5-0 8: Archipel-RKAW Wassenaar-Voorburg SJZ-Meerburg 2—2 1—4 Gruno-LSC B: M'ndam-N Buinen Veendam-Rolder B 1—0 3—2 1—4 Bernardus-VSCS 11 Tilan-KSC 0—2 WEST II GDS-SVLV 4-0 Zwartemee-HODO 7—0 C: Spoorwijk-RKSVM 2—2 WW-SVBO 1—2 EERSTE KLASSE BMT-Westerkw 3-2 Nepiunia-BNC 0—1 B: DHS-Gouda 3—1 Laakkwart -ADS-Kr 0—1 OEROE KLASSE Lugdunum-HION Quick SHv Holi 5-0 A: Nic-N'weschool 0—1 DCV-Hermes 0VS RAVA-Sch'ningen 0—2 Frisia-Zwaagwest 0—0 VlOS-Wllhelmus 0-2 ODB-Oliveo 1—1 Heerenveen-Franeker 1—1 Papendr -Wesllandia Overmaas-Musschen 5—0 3-0 D: Hill'berg-BEC Lodewi|k-VOC 0—0 Jubbega-Lemmer Sliens-Renado 1^4 TWEEDE KLASSE Schiebr -Full Sp 1—0 RES-WZS 2—0 A: Verb -Texas OHB 3-1 DCL-TOGB 0—0 B: Zuidlaren-Roden 1-0 Roodenöurg-DHL 2—1 Schipluid - Volharden 5-2 8©dum-Amicitia 5—0 Otympia-HVV Alexandna-Noorden Aclief-WK 0—0 LDWS-BI Zwart O-l E: DONK-NSV 46 1—0 ONB- Noordpool 2-2 üsse-LENS 3—0 Bodegr -Moord/ Nieuwk -Lekkerk 2—1 Oiyphia-Haren 5-2 RKDEO-Sliedrecnt 1—2 2-2 Dokkum-Nw Roden 2—1 B: DRL-CKC 2—1 WSE-Wadveen 1—1 C: Rapbm-CEC 4-3 COAL-Zwi»drecht 1—2 N'werkerk-ESTO 1—2 VKW-DVC '59 1-2 Dalen-Schooneb Annen-Zwartem B G'nijveen-TEW VAKO-Ha vette D: Noordsler-SPW THOS-PJC Musseikan-FVV WEO-GVAV n weschans-Froomb Oosterhoek-ASVB vierde klasse a: Oosierl.t -CAB GAVC-Trijnw'den Irnsum-Geel Wil DTD-Dronri|p Hallum-St.Annap B: Udiros-Slanlries VENO-Steenwijkw Marum-Makkinga Emmol.-Haulerwijk Wilper B.-Wolvega C: Bakkev -HJigeh Gorredijk-GOMOS TFS-Read Swan Tijnje-Surti'veen Oerterp-Black Boys D: Gron Boys-ZNC Eenrum-Harkstede Warffum-Groniias Kloosterb -Zeester e: HSC-Asser Boys Vogels-Totbert4 g Peize-Heltas VC Niekerk-GVB Forward-Zuidhorn F: Em schans-Wilderv St kanaal-SVBC Buinervoen-Hunso Weitev B -Weerdinge Gieten-Borgercomp G: V'lerveen-W'nborg Alleveer-Farnsum MOVV-BATO Sellingen-Moedon Pekeld -Scheemda H: UHelte-VIOS (O) Assen-Protos Beilen-WKH Hsmilde-Wacker Amboina-Rumen eerste klasse D: Ensched B -Ens Germama-Hengeio B Quick-Haaksb 2—3 2—0 2—0 0—0 0—3 2—0 3—2 3—2 Doetinchem-DOS 19 HSC'21 -Leones WVC-Ouick N tweede klasse a: Arnhemse 8-AWC Velpse B.-Erica DCS-WAVV Rob et Vel-AGOW DVC26-W Ede MW'18-Beun B B: VI en Kr -Rietv PH-Longa'30 NEO-MSC Heorde-WDL Alcides-Tubanters EMOS-Rigtersbl derde klasse a: Tukkers-BWO Zweel-Eilermark Tubantia-Reutum Rood Zw -Berghuiz Vosta-Hoiten Avanti W-Unisson B: CUPA-RODA SV Epc-Daventria AZC-Umon SV 3—1 0-0 3—1 3-3 3—0 2—0 3—1 3—3 3—0 3—0 0—1 2—2 2—2 3—2 Labor-Vict Boys C: Silvolde-Dinxperlo WO-VIOO RKPSC-Lochem Gendrmgen-SML Grol-Doesburg Dierense B-Concordia D: J Kracht-CHRC VDZ-VUDO HAVO-SCE Uchta-TEC Nijmeeg.B -Blauw Wil Angoren-RKHVV vierde KLASSE a: WW '34-Oldenzaal ATC 65-Vogido Glanerbrug-TAR OSV 31-ASVO Losser-8on Boys LSV-TVO B: Wilschool-Borne Heracles-Vasse GFC-TVC28 Almelo-Prem.ere Sievo-Ni|verdai UD (W)-Wierden C: A D'69-Eibergen PAX-W terswi|k Zelhem-Reünie Varsseveld-SDOUC 2—0 Witkampers-Vorden 2—2 oerde klasse 1—0 RKZVC-Tertoorg a: Waalre-Valkensw 1—2 0—2 d W Rheden-Rijnland 1—2 EFC-8rabantia 2—2 Drempt V -WG 25 11 Bergeijk-Budel 2—1 2—1 Westen/ -Sprmkh 3—2 Helmond-Rood Wil 4—3 5—0 Ulttse B -Spel EDS 1—1 Tongelle-DOSCO '32 0—1 2—0 GSV 38-Geldia Nuenen-RKWO 1—2 0—0 i Peeske-MVR 0-0 B: Conc -Hertogst 1—1 2—2 e. Union-Oosterbeek 3—1 O»schol V-Avanli '31 1—3 2—0 DVOL-Concordia 0—0 Best V -RKJVV 5—1 0-2 BVC 12-SCH 0—0 Boskani-Rhode 0—1 2—2 Sv Orion-Trekvogels 6-1 HVCH-Margnet 0—0 1—0 Hatert-Groesb B 0—1 Taxandria-Boxtel 0—1 0—0 Hendrik-Bemmel 0—7 C: Moerse B -RWB 1—0 3—0 F: Maurik-Veenendaal 0—0 BSC-Dongen 5—0 Fortissimo-Eendracht 30 Baardwi|k-Virtus 1—2 Spero-Driel 0—2 RAC-Uno Animo 1—2 2-0 Theole-BVH 0—4 WVO-Beek V. 1—2 ONA '53-Eldenia 6—0 d: Goes-SC Gastel 2—4 1 G: WSV-Zulphania 0-1 Cluzona-DOSKO 1—1 KCVO-Kon.UD 4—0 Zierlkzee-Sluiskil 1—0 Emst-Columbia Zeeland SP-J.Ambon 3—3 Beekbergen-Go Ahead 3—2 STEEN-Axel 0—0 Albalross-Brummen 2—2 DIVO-RCS i-O 0—4 Ape ld Boys-Br en Or 2-5 vierde klasse 4—2 H. Ussei B -Lettele 3—0 a: Constantia-JVC 31 l-O Broekland-Colmschale KHC-Lemeterv SDDL-Heesvi|k 1—1 WEC-Erp 2—5 1—3 Overweter -Heino ZAC-Heeien 0—2 Blauw GeePSES 1—0 2—0 11 DAW-Herpinia 0—1 0—0 Zwolle- Dedemvn O—i OSS '20-EVVC 1—0 2—1 B: Nulandia-BMC 0—0 2—1 Beesd-DSC 3—2 0—1 GW-Den Oungen 0—3 2-2 ZUID i SCZ-Zwaluw VFC DVG-Rhelico 1—2 0—4 3-2 OSC45-RKTVC 3—0 5—1 eerste klasse C: ELI-Lierop 3—2 2—2 E: UNA-Sl Michiel 4—3 Braakhuiz -Liessel 1—0 Gemert-BW Dijkse B.-Milano 2—2 0—1 Valk-TSC 3—2 ASV 33-Neerkandia 1—0 Vlijm.Boys-Berkdijk 2-0 Someren-SBC 2—2 0-0 RKTVV-Sparta'25 3—2 MULO-Maarheeze 3—4 1—3 Schundel-Rood Wil W 2—1 d: Bladelia-DVS 0—0 6—0 Veioc-HMW 2—1 2—1 TWEEDE KLASSE Geslelse B-Rood Wil V 0—0 a: ODC-ESV 1-0 WoenselseB-Woonsei O-O 0—0 2—2 Deume-Haarsteeg 2—2 RPC-Hoogeloon 3—2 0—1 RKOVC-Soechten Jukana M-OJC 1-2 Tivok-Reusei Sp E: WSC-Wilhelm B 3—2 2—1 Rood Wit-N Gedacht Nevek>-SVG 0—0 UDI 19-Wilhelmma 11 TAC-1 Zand t 2—0 B: NOAD-Barome 1 1 Audacia-Oislerwi|k 1—1 6—0 Aliiance-VOAB 11 Ons Vios-Nieuwkuik 0—2 2—2 veerse B - Internos 0—3 GSBW-SVSSS Middelburg-Vlissingen 1—5 F VCW-Raamsdonk Boeimeer-Bavei 1—3 3—1 Terneuzen-Sarto 0—1 2—1 0-2 0-2 Gilze-Be Ready 1—3 Advendo-Groen Wil 2—1 Unilas-JEKA 02 Hoeven-Zundert l-O G: Sprundel-Oudem 5-2 Roosendaal-Schutters 3—1 OIOZ-Sleenbero 3—4 NSV-RSV 2—2 Kruisland-Vosmee' 2—2 MOC 17-Nw Borgvl 1—0 H: Vogelw -A'nburg 4—2 RIA W-Koewacht 3-2 Noorm n-Z'landia 4—1 Patnizen-Clinge O-O Breskens-Houlenisse 4—0 ZUID H EERSTE KLASSE F: Heerlen-Susteren 3—0 Tiglieia-Walram 2—1 Veritas-Wiihelm 08 1—2 Venray-Maasbach: 3—0 Almania-Meerssen 2—1 Bieock-Heer 0-3 TWEEDE KLASSE A: RKONS-WVV 28 3—1 Schut veld-Wil Groe 20 Eiisden-Treebeek Swoi|kh B -Stadbroek MKC-KEV 0—1 Minor-Gulpen 2—0 B: Rouver-Brevendia Sitlard-Megacles 4—0 SVM-Haslou 0-1 Helden-Volharding 2-0 Born-SwiM 36 4-2 Venlose B-lrene 1—0 DERDE KLASSE A RKUVC-lindenh 3—1 RVU-Leomdas 0—0 Bunde-Willem l 3—0 SCG-Schimmert 4—3 Geleen-Siei 1-2 Rapid-Berg 68 2—1 B: RKBSV-Laura Leeuw-RKHBS 2—2 Hopel- Hoensbroek 5-0 Waubach-Waub B 2—2 Schmveld-Bekkerveld Heksenberg-Kolonia C: Swalmen-M'leid 2-2 Holtum-RKSVW 4-0 Eind se B -SVE 0—1 Roggel-Sanderboü Heel-Thorn FC ODA-Obbtchi O: VOS-Slormvog Melerik-Sparta Vitesse-BEVO Olympia-Wanssu» RKMSV-Venk) MVC-IVO vierde klasse a: RKWM-SVME Scharn-VNB Caberg-Standaaró RHC-MW 02 Keer-St.Pieler Maaslr B-RKBFC B: Vill-RKWL Amicitas-SC 25 RKMVC-Nljswlllei RKVCL-Wi|lre RKASV-Zwart W Simpeiveld-Vi|len C: Rimb -Chevrem Langeb.-KVC Or Miranda-Hulsberg Valkenb B-Heilusl RKTSV-Heerlen S5 Hebos-Syivia d: Urmondia-rksk Manarade-Groene s Maurits-Kluis COV-Buctiten Kaspora-Havanto e: MHD-RIOS '31 Stevensw.-Limbrid» EVV-Roosteren Slekker B-PSV '35 Susierse B-GVCG DVO-IVS F: Haelen-RKSVO Linne-Crescenlia Laar-DESM RKAVC-SWH RKSVV-Walburgia RKESV-VESTA G: Koningsl-Eik B FCV-Baario RKSVN-VCH Egchet-WV 03 Grashoek-FC SIei I. RKDEV-Acha Montagnard-EWC Gei|sleren-Merse(o Hoilhees-Wil horst RKLVV-Leunen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 10