Conflict Iran-Irak bijna open oorlog Atoomkop Titan terecht Politie in verzet tegen richtlijn es uw 'Kabinetsformatie met CDA moeilijk' Cf NIEUW! w V deze krant Olie-export nog niet in gevaar tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking HET WEER an heeft de jzeling nodig ieuwe afgang nor Sparta reparatie in icentrale van ssele nodig voor eelde mannen Bejaarde vrouw in Utrecht vermoord PvdA-voorzitter: kernwapens zwaar punt V*:- 9 g Polak vraagt om terughoudendheid bij Amsterdams krakersfeest Dure taxiritten van burgemeester Gedroste militair terug naar Russen Ook stakingsoproep van katholieke onderwijsbond j Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtmgmg: TtXMJW; I I u rouw 38STE JAARGANG NR. 11050 - MAANDAG 22 SEPTEMBER 1980 Vrij veel bewolking en mogeli|k een regen- of onweersbui. Middagtempera- tuur ongeveer 21 graden. Matige wind tussen zuidoost en zuidwest, windkracht 3 4. Morgen en overmorgen: Overwegend droog en nu en dan zon. Middagtem- peratuur ongeveer 19 graden. Morgen: Zon op: 07.25 onder: 19.34 Maan op: 19.31 onder: 05.36 BB 1 QOQ 1 OÜB I 020-562.2914 .NEEMHET SR7AN LOSSE NUMMERS 65 CENT HGINA 2: en bezoekje met jzikate gevolgen ,GINA 3: nd wordt dupe Irt doemdenken GINA 4: jmpromis bij VPRO GINA 5: GINA 7: leurtocht naar titaire muziek SIN A 13: ken, strips, feuilleton, puzzel, en tv-programma's, weer licht onze sportredactie STERDAM De zesde ïldag ln de vaderlandse com- Itle betaald voetbal heeft een lig schokkend verloop ge- In de eredivisie bleef AZ'67 dels een 3-7 overwinning op rta als enige ploeg zonder tverlies. Voor Sparta daaren- n Is de situatie minder roos- jrlg. Na zes wedstrijden heeft ploeg van trainer Barry Hug- slechts twee punten gehaald noesten de Rotterdammers twintig tegendoelpunten in- ibs, die onder AZ'67 de van de ranglijst vormen, allen tot winst. FC bij NAC (1-2), AJax bij ir (2-4) en Feyenoord bij gen (0-1). Opvallend was het gelijke spel. dat haalde bij PSV (2-2). Al hierbij worden aangete- dat PSV geen enkele aan- ik meer kan maken op het topclub en dat de Elndho- ren dit seizoen genoegen n moeten nemen met een Ie ln de middenmoot. eerste divisie deelde Idsrechter Henk van Etteko- in de ontmoeting tussen en Eindhoven de rode uit aan Smeets (DS'79) en tere (Eindhoven). Belde spe- kregen het met elkaar aan tok en Van Ettekoven was rblddelij toen zowel Smeets outers het nodig achtten te ppen en te slaan. ïuropa Cup honkbal gaat euw naar Italië, het land dat irland ln de Europese strijd dwarszit. Amstel Tijgers or de beslissende wedstrijd Parma met 2-6. NOEN (ANP) - In het met- re deel van de kerncentrale i moet bij de eerstkomende afwisseling, volgend Jaar, een rijke reparatie worden uitge- )e raad van bestuur van de riale Zeeuwse energiemaat- '1 (PZEM) heeft hiervoor vol- oorzitter W. Don een krediet «tallen miljoenen guldens be- aar gesteld. toomcircuit wordt de conden- cupro-nikkel wegens corrosie- ien vervangen door een nieu- titanium. Dit hangt samen gebruiik van zeewater als del. Zo moest de Eems-cen- |n condensor al na twee Jaar en; die van Borssele is zeven gebruik. nou ook al vervelend BEIROET, TEHERAN (Reuter, AP, DPA, AFP) Militaire vliegtuigen en marineschepen van Iran en Irak hebben gisteren in het grensgebied tussen de twee landen zware slag geleverd. Iran heeft opgeroepen tot een gedeeltelijke mobilisatie en president Banl Sadr heeft de leiding van de militaire operaties op zich genomen. WASHINGTON (AP, AFP) De atoomkop van de vrijdag In Arkansas ontplofte Amerikaan se Titan raket ls op ongeveer honderd meter van de ondergrondse silo teruggevonden. Van de 22 gewonde leden van een onderhoudsploeg die probeerde een brandstoflek te dichten, is er één overleden. De geëvacueerde 1400 omwonenden konden vrijdagavond (zaterdagmorgen onze tijd) naar hun hulzen terugkeren. Minister Harold Brown van defensie weigerde ook gisteren nog, de toe stand of zelfs maar het bestaan van de kernkop in het openbaar te be spreken. „Er ls geen kernkop vernie tigd". verklaarde hij ln het algemeen, en „er ls geen moment geweest waar op een kernkop bulten de veiligheids controle van de luchtmacht s ge weest." Dat er wel degelijk een zoek was. maakte ter plaatse sheriff Carl Sto- baugh op uit het militaire radiover keer tussen leden van de bergings- ploeg. Gistermorgen arriveerde een convooi zware vrachtwagens met een kraanwagen op het terrein van het ongeluk, dat door bewapende militai ren was afgezet, kennelijk om het wapen op te halen. Intussen ls ln politieke kringen de veiligheid van het Titan-systeem aan de orde gesteld. Sinds de installatie in 1963 van de 54 raketten zijn er bij drie ernstige en tientallen kleinere ongelukken 56 mensen omgekomen en minstens evenveel gewond ge raakt. „Als de Titan raketten niet veilig en efficiënt zijn, begrijp Ik niet waarom men ze houdt", verklaarde de Republikeinse senator van Kan sas Robert Dole. Het systeem wordt als technisch verouderd beschouwd, en valt wat capaciteit betreft ln het niet bij de duizend Minuten raketten. UTRECHT (ANP) In Utrecht is zaterdagavond een 79-Jarige vrouw vermoord. Volgens de politie werd de vrouw om kwart over negen 's avonds door verzorgster ln haar bejaarden woning dood aangetroffen. De politie zegt dat er sprake ls van een „brute moord", maar wil nog geen verdere- bijzonderheden geven. Het grensconflict tussen de twee lan den nadert het stadium van een open oorlog. De gevechten speelden zich gisteren hoofdzakelijk af op en om de grensrivier Shatt al-Arab. Irak zei gis teren acht Iraanse marineschepen tot zinken te hebben gebracht en een Phantom-Jet te hebben neergescho ten. Artillerie-eenheden aan belde zij den van de rivier bestookten elkaar onophoudelijk. Maar ook op andere plaatsen langs de ongeveer duizend kilometer lange grens tussen de twee landen zou hevig worden gevochten. De Iraanse legerleiding maakte ln Teheran bekend een kanonneerboot en drie kleinere oorlogbodems van de vijand tot zinken te hebben gebacht. De generale staf ln Teheran zei dat Irak met aanhoudende raketbeschie tingen veel slachtoffers onder de Iraanse burgerbevolking had ge maakt. De escalatie van het conflict kwam nadat Irak, na maandenlange kleinere schermutselingen, vorige week eenzijdig het grensverdrag tus sen de twee landen opzegde. Reservisten President Banl Sadr van Iran rea geerde hier zaterdag op door bekend te maken dat hij persoonlijk alle mili taire acties tegen Iran zou leiden. Later op die dag kondigde hij aan dat alle reservisten, die na 1977 uit mili taire dienst zijn gekomen, zich voor 2 oktober weer ln de kazernes moeten melden. Volgens de president was de ze maatregel noodzakelijk geworden „door de ononderbroken Intensieve gevechten" aan de grens met Irak. Jongere Iranlërs moeten vervroegd de dienst ln. de Iraanse legerleiding heeft met betrekking tot de gevech- Van onze parlementsredactie DEN HAAG De PvdA-voorzltter Max van den Berg voorziet een moeilijke kabinetsformatie met het CDA op het punt van de kernwapens. „Als er ten aanzien van de kernwapens geen eenzijdige stappen van Nederland (tot afstoting van atoomta- ken, red.) Inzitten, dan ls er geen regeerakkoord mogelijk" zei Van den Berg gisteren ln een discussie met de vertegenwoor digers van CDA, D'66 en WD voor de IKON-radlo. Hoeveel van de bestaande zes atoom- Het voorstel van het D'SS-bestuur zal taken Nederland precies eenzijdig zou moeten afstoten, daarover wilde Van den Berg nog geen uitspraken doen. De toekomstige CDA-voorzlt- ter Bukman benadrukte dat naar zijn mening stappen ter vermindering van de atoombewapening ln de eerste plaats ln bondgenootschappelijk ver band moeten plaatsvinden. Opvallend was dat de vice-voorzitter van D'66, Van Oorschot, afstand nam van een ontwerptekst voor het D'66- verklezingsprogram ten aanzien van de kernwapens. In die ontwerptekst, door hetzelfde D'66-hoofdbestuur op gesteld, wordt modernisering van de NAVO-atoomwapens door middel van Invoering van 48 kruisraketten in Nederland niet onder alle omstandig heden uitgesloten. Het open houden van deze mogelijkheid ls één van de voorwaarden die de D'66-bultenland- speciallst Brinkhorst heeft geformu leerd voor zijn verdere functioneren. echter zonder twijfel op grote weer stand stuiten ln het congres, dat zich al eerder evenals de PvdA tegen de modernisering van de NAVO-kernwa- pens heeft uitgesproken. Het bestuur van D'66 zal proberen nog voor het congres van deze partij (31 oktober en 1 november) de para graaf over de kernbewapening aan te passen. Als blijkt dat een formulering die ledereen bevredigt niet mogelijk ls, zal het bestuur twee versies opstel len. De keuze over de voorwaarden die aan de produktle en plaatsing van de kruisraket op Nederlands grond gebied worden gesteld, wordt dan overgelaten aan het congres. PvdA-voorzitter Van den Berg con stateerde tijdens de radio-discussie dat PvdA en D'66 elkaar veel gemak kelijker op het punt van de kernwa pens zullen kunnen vinden dan PvdA en CDA. Hij vond dat het CDA op dit belangrijke defensieterrein veel meer op de lijn zit van de WD. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Amster dams politiepersoneel is za terdag in verzet gekomen te gen de richtlijn dat het terug houdend diende op te treden in geval van overtredingen rondom het krakersbastion de „Groote Keyser" aan de Keizersgracht. Met instem ming van de Nederlandse Po litie Bond hielden politiemen sen van het districtsbureau Lijnbaansgracht zaterdag middag en -avond een prik- actie. Krakers hadden zaterdag een mani festatie georganiseerd ter gelegen heid van de opening van een informa tiecentrum in de „Groote Keyser". Op de gracht waren informatie kraampjes geplaatst en werd kleding verkocht. Tot twee uur 's nachts wa ren er optredens van theater- en mu ziekgroepen. De krakers hadden hier voor niet de benodigde ontheffingen aangevraagd. Personeelsleden van het bureau Lijn baansgracht, tot welk district de kraakpanden behoren, was te ver staan gegeven zeer tolerant te zijn bij overtredingen tijdens de manifesta tie. Deze richtlijn was afkomstig van burgemeester Polak. Volgens een woordvoerder op het hoofdbureau van politie zijn in de ogen van Polak overtredingen van de plaatselijke verordeningen geen rellen waard. Vrijplaats Het personeel van het districtsbu reau constateerde zaterdag in een verklaring dat het „bevoegd gezag" de kraakpanden en omgeving heeft aangewezen als „vrijplaats waar de geldende rechtsorde niet mag en hoeft te worden gehandhaafd". De politiemensen stelden dat dat rechts ongelijkheid in de hand werkt. Daar voor wilden zij geen verantwoording nemen en zij besloten om tijdens de duur van de manifestatie de „onthef fingen" die voor de „Groote Keyser" golden op het gehele district toe te passen. Volgens een woordvoerder betekende dit dat ln het district al leen het hoogst noodzakelijke werd gedaan. „Alle zaken worden wel nor maal behandeld, maar er worden geen processen-verbaal opgemaakt," aldus een personeelslid zaterdag. Het personeel van de vijf andere dis tricten in Amsterdam verklaarde zich zaterdag ln telegrammen aan de col lega's van de Lijnbaansgracht soli dair met hun prikactle. Commissaris Van Steenbergen, die tijdens het weekeinde de hoofdcommissaris ver ving, liet, eveneens in een telegram, weten tevreden vast te stellen dat de „bij u levende gevoelens geen aanlei ding zijn geweest uw werk niet op een goede wijze te verrichten". Hij voeg de er aan toe dat het juister zou zijn geweest als deze gevoelens via het georganiseerde overleg ter kennis van de burgemeester en korpsleiding waren gebracht. Burgemeester Polak verklaarde in de nacht van zaterdag op zondag het optreden van het politiepersoneel te betreuren. Volgens hem waren de be leidslijnen in zorgvuldig overleg met de politieleiding vastgesteld. „Die be leidslijn houdt zeker niet in dat in de buurt van de .Groote Keyser' alles zal worden getolereerd." aldus Polak. Hij zei bereid te zijn een afvaardiging van Begrip ten een censuur Ingesteld. Waarnemers noemden het gisteren opvallend dat de twee landen eikaars olie-installaties in het omstreden ge bied met rust lieten. Westerse func tionarissen ln de olle-lndustrie zelden niet te vrezen voor stagnatie ln de olie-aanvoer op korte termijn. Als de gevechten zich echter verder naar het zuiden langs de Perzische Golf ver plaatsen, komt de olleproduktle ech ter ernstig in gevaar. Het Westen zou op dit moment een olievoorraad heb ben die genoeg ls om het honderd dagen uit te houden. Irak ls een groot diplomatiek offen sief begonnen om het buitenland zijn beleid ln de grenskwestie uit te leg- ARNHEM (ANP) Drie progressieve gemeenteraadsleden ln Arnhem heb ben B en W schriftelijk opheldering gevraagd over de wat wordt genoemd dure taxiritten van burgemeester J. Drijber. De vragenstellers menen, dat Drijber tot enige maanden geleden burgemeester van Zwolle en daar nog steeds woonachtig zich enkele ke ren per week op kosten van de ge meenschap per taxi naar huis laat rijden. Dat kost vaak 125 gulden per keer, terwijl een treinretourtje eerste klas ruim 25 gulden bedraagt. Drij ber, die nu met vakantie is, beloofde na zijn benoeming ln Arnhem met de trein op en neer te zullen reizen, zo lang zijn woning ln Zwolle nog niet ls verkocht. KABOEL - (Reuter. AP>- De Russi sche soldaat die vorige week ln de Afghaanse hoofdstad Kaboel de Amerikaanse ambassade binnenliep en politiek asiel vroeg is gisteren op zijn plan teruggekomen. Russische functionarissen hebben hem tijdens een onderhoud in de missie de verze kering gegeven dat hij het leger mag verlaten en niet zal worden vervolgd. De soldaat heeft een verklaring on dertekend dat hij de Amerikaanse ambassade geheel uit vrije wil heeft verlaten. gen. Vice-premier Tareq Aziz, een naaste medewerker van president Saddam Hoessein, vertrok gisteren vanuit de Iraakse hoofdstad Bagdad naar Moskou. Hij zal daar de Russen een toelichting geven op de grens- oorlog Van onze onderwljsredactie DEN HAAG Na de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel en het Nederlands Genootschap van Lera ren heeft nu ook de Katholieke On- derwijsvakvereniging een stakings oproep doen uitgaan. Het hoofdbe stuur van de KOV roept de leden op om op 1 oktober het werk te onder breken als dit noodzakelijk is om de nationale demonstratie tegen de be zuinigingsplannen van minister Pais bij te wonen. Leden van de KOV moeten volgens het hoofdbestuur per school overleg gen hoe zij op 1 oktober de zaak regelen. Zij moeten de ouders uitleg gen waarom ze gaan demonstreren. Mocht het bestuur niet akkoord gaan met werkonderbreking, dan is sta king het aangewezen middel. Ook an dere dan de genoemde bonden doen mee aan de demonstratie, echter zon der daaraan een stakingsoproep te verbinden. De Nederlande Katholieke School raad heeft een brief gestuurd naar de aangesloten besturen en ouderorga nisaties, waarin gevraagd wordt om- mee te werken aan de acties. Volgens de schoolraad hebben de leerkrach ten het volste recht om op te komen voor hun rechtspositie en voor de kwaliteit van het onderwijs. Minister Pais (onderwijs) heeft Inmid dels de gemeentebesturen opgeroe pen om alsnog te melden welke leer krachten hebben verzuimd op de sta kingsdag van 19 Juni. Een aantal ge meenten heeft hiervan wel opgave gedaan, maar in veel plaatsen heeft het gemeentbestuur dit geweigerd, hetzij omdat het achter de staking [stond, hetzij omdat het een korting op het salaris praktisch niet uitvoer baar vond. De voormalige Surinaamse president Ferrier is zaterdag per schip in Rotterdam aangekomen voor een vakantie van enkele maanden in ons land. Ferrier, die wordt vergezeld door zijn echtgenote, ontkende dat zijn verblijf in Nederland ook maar iets met de verwikkelingen in Suriname van doen heeft. Hij zei na zijn vakan tie weer terug te keren naar Suriname „om er op welke manier dan ook mee te helpen aan de opbouw". het personeel te ontvangen om een nadere toelichting te geven. In een programma van de AVRO- radlo zei minister Wiegel (binnen landse zaken) gistermiddag dat een actie zoals die van de Amsterdamse politie „gewoon niet kan". „De politie heeft nu eenmaal de opdrachten van de burgemeester te gehoorzamen." Hij wilde overigens niet ingaan op de gewraakte beleidslijn van Polak. Kaartenmap Europa (A) Twee Dick Brona poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof. in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bnina Donkeibniine kunstlederen omslag. ontwerp. 4Hoatea eierdopjes (DJ op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. I Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar I keuze. Authentiek Slavisch kleedje (Q mei fraai diermotief Als onderlegger of voor de sier. r. De heer Franke, bestuurder van de Nederlandse Politie Bond. zei giste ren desgevraagd veel begrip te heb ben voor de prikactie. Volgens hem was er bij het personeel ook groot ongenoegen over de lange werkdag van twaalf uur, die pas vrijdag werd afgekondigd. De korpsleiding had uit voorzorg besloten 250 leden van de mobiele eenheid tijdens de manifes tatie gereed te houden. Veel Amster damse politiemensen moesten daar door extra diensten draaien. Franke: „Het hele beleid ten aanzien van de .Groote Keyser' komt op ons onbe vredigend over. En dat ls een under statement." Naam nieuwe abonnee:. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: _Tel.:_ Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB DC DD. (aankruisen a u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1