mi Druk op Polen neemt toe lelgië aanvaardt ieuwe raketten Bij raketexplosie VS 22 gewonden i Kies uw I I I I I I I autobedrijf ...ennog voordelig ook! Toenemende militaire activiteit langs de grenzen Mogelijk bij ambtenaren harde acties Zelf Gebreid Neveda Kwaliteit Trouw H tNicuwe Haagse/Nieuwe L Bewolking HET WEER De kernoorlog als het absolute kwaad Naardermeer, het oudste natuurmonument losemary Brown en haar dode componisten Maarten 't Hart maakte het zich gemakkelijk lelieblanke rde weg van Genscher Vluchthuis voor getergde mannen elk en suiker lurder Is gesprek mislukt Thatcher en Giscard weer goede vrienden 'Atoo:Tikop bleef intact' Werkteater krijgt Prix d'ltalia voor 'Opname' Eerherstel voor Boris Pasternak 'Regering schiet juist niet tekort' I Bezorglroaw een nieuwe aboimee Lees een krant met overtmging: TrOUW 38STE JARGANG NR 11049 ZATERDAG 20 SEPTEMBER 1980 rouw Veranderlijk bewolkt en op enkele plaatsen een regen- of onweersbui Middagtemperatuur van negentien graden aan zee tot 25 graden langs de oostgrens. Matige zuidoosten wind kracht twee tot vier Morgen en overmorgen Veranderlijke bewolking en enkele regen- of onweersbuien Middagternperaturen ongeveer twintig graden Morgen zon op: 07 22 zon onder 19.39 maan op: 18.26 maan onder 02.59 nn Prinses Manjkestraat 5/hoek Pnnses Beatnx- laan. Den Haag, tel. 070-83.94 53. LOSSE NUMMERS 65 CENT lalll PAGINA 19 PAGINA 13 AGINA 15 PAGINA 17 advertentie verzekeringen ZEKER WETEN! ui. 030 - jmks e verklaring die na afloop van het inetsberaad is uitgegeven staat i datum voor de plaatsing. De toers in de regering van Wilfried ADVERTENTIE holwerda Erkend verhuizer NIET duurder, WEL beter Armere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen. 05202-16852 •dat had ik niet gedacht USSEL (AP, Reuter, ANP) De Belgische regering heeft irwaardelijk geaccepteerd dat er 48 nieuwe NAVO-kernwa- is op haar grondgebied worden geplaatst. Het gebeurt !en als het overleg tussen de VS en de Sovjet Unie over de penbeperking geen resultaat oplevert. WARSCHAU, WASHING TON (Reuter, AP, AFP) Terwijl in Washington berich ten de ronde deden over toe nemende militaire activiteit in het oostelijk deel van Oost- Dultsland en in het westen van de Sowjet-Unie, deed de Poolse vlce-premier Jagielski gisteravond een hartstochte lijk beroep op zijn landgeno ten het werk te hervatten. Het Amerikaanse ministerie van bui tenlandse zaken bevestigde gisteren berichten ln de Boston Globe dat er sprake was van een verhoogde mili taire activiteit langs de grenzen van Polen. Westelijke experts ln Moskou waren van oordeel dat deze bewegin gen onmogelijk nog verband kunnen houden met recente oefeningen van het Warschau Pact, aangezien deze al een week geleden werden beëindigd. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Muskie zei. in reactie op de berichten, dat het onverstandig zou zijn geen rekening te houden met de mogelijkheid dat de gemelde troe penbewegingen te maken hebben met bepaalde politieke gebeurtenis sen ln de regio. Bij de troepenactivltelten zou het gaan om twintig divisies in het Wes ten van de Sowjet-Unie en evenveel divisies ln de DDR. De Boston Globe maakte ook melding van het oproe pen van reservisten in de Sowjet- Unie. Ook dat is bevestigd door het Amerikaanse ministerie van defensie, dat overigens uiterste terughoudend heid betrachtte met commentaar op de gebeurtenissen en geruchten. Men beperkte zich ertoe te verwijzen naar een eerdere waarschuwing van de VS aan Moskou de ontwkkelingen ln Po len aan de bevolking van dat land zelf over te laten. De Poolse vlce-premler Jagielski deed gisteren een hartstochtelijk be roep op zijn landgenoten weer aan het werk te gaan. Een ander vooraan staand lid van het Politbureau, Ste fan Olszowskl, zei dat Polen niet zou toestaan dat de arbeidsonrust door anti-socialistische elementen wordt uitgebuit. Twee plaatselijke commu nistische leiders in Poznan en Kato wice zijn gisteren ontslagen. Het gaat hier om de nasleep van de stakingsac ties van de afgelopen tijd. In delen van Silezië werd gisteren nog ge staakt bij het openbaar vervoer, maar het zag ernaar uit dat het gechil daar op korte termijn bijgelegd zal worden. De oproep van Jagielski leek bedoeld om zowel de stakers weer aan ht werk te krijgen als om de onrust onder de leiders van de nieuwe vakbonden in te dammen Zij hebben de afgelopen dagen herhaaldelijk ge klaagd over tegenwerking van de au toriteiten. De besprekingen tussen de Britse premier Margaret Thatcher en de Franse president Vaiéry Giscard d'Estaing in Parijs zijn gisteren tegen de verwachtingen in in een bijzonder goede sfeer verlopen. Beide regeringsleiders verklaarden na afloop dat zij van nu af aan nauw en goed zullen samenwerken. Ook over de Europese Gemeenschap was men het eens. Alle aangegane verplichtingen zullen precies volgens schema worden nagekomen. ADVERTENTIE DAMASCUS, ARKANSAS (AP, AFP) Zeker 22 mensen van een onderhoudsploeg raakten gewond toen vrijdagochtend een Amerikaanse Titan n kernraket explodeerde in zijn ondergrondse lanceerplaats. De atoomkop die zich op dat moment op de raket bevond, explodeerde niet, kón ook niet exploderen, verzekerde gouverneur Bill Clinton van Ar kansas. HILVERSUM Het televisiepro gramma Opname dat het Werkteater in samenwerking met de VARA heeft gemaakt, heeft de Prix d'ltalia ge wonnen. Het is de eerste keer dat een Neder landse produktie deze prijs heeft ge kregen De jury was unaniem van oordeel dat de onderscheiding moest worden toegekend. Nieuwe NCBO-voorzitter: Van onze soc.-econ. redactie DEN HAAG Aan harde ac tiemiddelen is niet te ontko men als het kabinetsbeleid of dat van sommige ministers gericht blijft op „eenzijdige aanslagen op de positie van ambtenaren en trendvolgers". Dit zei voorzitter L H. Post van de Nederlandse Christelijke Bond van overheidspersoneel (NCBO) gisteren tijdens de afscheidsvergadering van voorzitter W. Wieringa. Hij consta teerde dat de ingrepen in salarissen van ambtenaren en trendvolgers vol strekt eenzijdig zijn en dat de mati- gingslasten niet evenredig worden verdeeld. ..Je vraagt je soms af of het kabinet, maar niet in midere mate de volksvertegenwoordiging, nog wel duidelijk visie hebben op <e rol en de taak van de overheid als werkgever. Post ging op de buitengewone alge mene vergadering, waarin hem het voorzitterschap werd overgedragen, in op de bezuinigingsplannen van het kabinet. Over het stakingsrecht zei Post: „Het ontbreekt ons aan een goede con structie van het overleg met de minis ter. Zo lang er geen overleg is dat kan leiden tot overeenstemming tussen de partijen, heeft de regeling van geschillen en stakingsrecht geen en kele zin." De NCBO is dan ook tegen de voorstellen voor stakingsrecht van de commissie-Toxopeus. „Deze houden de bestaande overleg structuur ii; stand, ontnemen elke reële mogelijkheid voor doeltreffende geschillenbeslechting en leggen het hanteren van actiemiddelen zodanig aan banden, dat niemand er mee uit de voeten kan. Volgens Post neigt de NCBO er dan ook steeds meer toe om alleen de wijze van overleg voeren grondig te herstructureren en verder niet door wetgeving het oplossen van arbeids geschillen te regelen. Martens hebben elkaar na urenlang vergaderen gevonden op de volgende formulering: „Om het mogelijk te maken de onderhandelingen (tussen de VS en de Sowjet-Unie) in alle klaarheid te doen verlopen verklaart de regering dat België van nu af aan de besluiten van de onderhandelin- j en aanvaardt en het deel zal uitvoe ren dat aan ons land wordt voorbe houden in het kader van de alliantie." Er wordt aan toegevoegd dat het ka binet iedere zes maanden de situatie zal bezien. De besprekingen tussen Washington en Moskou beginnen op 15 oktober in Oenève, zo is deze week in NAVO-kringen meegedeeld. Met deze formulering heeft de rege- ring-Martens de zaak in feite in han den van de overlegpartners gegeven en kan elk van de coalitiegenoten het naar zich toe interpreteren. De pre mier zei in een toelichting dan ook: „Misschien komen er helemaal geen raketten of een beperkt aantal. Het is onmogelijk te zeggen wat België's bijdrage aan de opstelling zal zijn. Martens heeft zijn kabinet in de ra- kettenkwestie van de rand van de afgrond weggehaald. De regering was intern zeer verdeeld en in Brussel was er de afgelopen dagen rekening mee gehouden dat Marens' ploeg erop zou struikelen De premier zei dat er „een aanzienlij ke vooruitgang" is geboekt. Minister van buitenlandse zaken Nothomb verklaarde enkele dagen geleden nog dat er een definitieve uitspraak moest komen. Nu was hij tevreden dat men tot een besluit is gekomen „dat de solidariteit in het Atlantisch bondgenootschap herbevestigt De regering-Martens erkent dat het be zoek van de Westduitse bondskanse lier Helmut Schmidt aan Moskou een nieuwe situatie heeft geschapen.. Niettemin evacueerden de autoritei ten uit voorzorg het dunbevolkte gebied tot acht kilometer van de ra ketsilo, een gebied dat later in de noordelijke sector tot zestien kilome ter werd uitgebreid. Het Strategisch luchtcommando (SAC) wilde, zoals gebruikelijk, niets meedelen over de aan- of afwezigheid van een kernla ding bij het incident. Maar het parle mentslid Bill Alexander zei dat de luchtmacht een medewerker van hem had meegedeeld dat „de kernkop in tact is en zich bevindt in handen van functionarissen van de luchtmacht". Van de onderhoudsploeg zijn acht tien mensen in ziekenhuizen opgeno men, van wie één in kritieke en één in ernstige toestand. De ploeg was opge roepen om een lek te repareren in de eerste trap van de (tweetraps) Titan, waaruit de vloeibare brandstof ont snapte. Het lek was ontstaan doordat een technicus die werkzaamheden verrichtte bovenaan de ruim dertig Neveda Farm. Zuiver scheerwol. Een modem jasje voor nog geen f 90.-. Snel gebreid op dikke naalden. MOSKOU (AP) - Het Russische tijdschrift dat twintig jaar gele den een felle aanval deed op dok ter Zjivago van Boris Pasternak, heeft gisteren voor het eerst weer •een lovend artikel over de Russi sche dichter en schrijver gepubli ceerd. In het artikel in Nowi Mir wordt geciteerd uit verzen van Pasternak die nog niet eerder in de Sowjet-Unie zijn gepubliceerd. Het artikel in het tijdschrift is geschreven door de dichter Andrej Woznesensky, die zelf al enkele malen in aanvaring is geweest met de literaire ideologen in de Sow jet-Unie. Pasternak heeft geen slechte poëzie geschreven, aldus Woznesensky, al zitten er mis schien een paar minder geslaagde verzen in zijn totale werk Paster- Boris Pasternak nak werd eens gekritiseerd we gens anti-Sowjet laster en hij werd in 1958 gedwongen de Nobelprijs voor letterkunde te laten lopen meter hoge raket, per ongeluk een anderhalf kilo wegende sleutel liet vallen. Die beschadigde twintig me- tem lager de brandstoftank. Een overeenkomstig lek zonder ex plosie deed zich in 1978 in Arkansas voor. Toen moesten zes mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met vergiftigingsverschijnselen. Het ern stigste ongeval met een Titan, in 1965, kostte 53 doden. De Titan is het oudste strategische wapen van de Verenigde Staten, operationeel vanaf 1963. Er zijn er 54 van opgesteld. Sindsdien is de Minuteman raket in gevoerd, die op vaste brandstof werkt. Daarvan staan er duizend in ondergrondse silo's. De normale bemanning van de ont plofte Titan-silo, zes man onder wie twee officieren, was donderdagavond al teruggetrokken nadat het lek was ontstaan. Men had de silo gedeelte lijk onder water gezet om de kans op brand zo klein mogelijk te maken. De explosie deed zich voor om drie urn 's nachts plaatselijke tijd. DEN HAAG „Het is volstrekt onre delijk de regering te betichten dat zij tekort schiet in het regeren, nu de regering juist in het proces van rege ren een zo ruime plaats toekent aan de sociale partners (vakbeweging, werkgevers), zoals in toenemende mate van ons was verlangd. Toen de regering met de loonmaatregel kwam, volgde daarop een fabuleuze kritiek. Groot was het ongenoegen omdat het kabinet zou menen te kun-, nen regeren hoog uit het zadel. Nu stellen wij ons beschikbaar voor over leg, met een miljoenennota die daar om op essentiële punten een voorlo pig karakter draagt. We doen nu exact wat van ons was verlangd." Zo reageerde premier Van Agt gister avond op de algemene kritiek op de miljoenennota, dat het kabinet niet aangeeft wat het wil. De kritiek dat het kabinetsbeleid niet getuigt van een visie en geen perspectief biedt aan de mensen, leidde bij Van Agt tot de opmerking: „Bij een eerste beschouwing van de kritiek leek het er even op dat er in dit land veertien miljoen visionairen minus zestien le ven, en dat die zestien toevallig in het Catshuis zitten." Kaartemnap Earopa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boelge. Donkerbruine kunsdederen omslag. Twee Dick Braaa poppetje» (B) Twee leuke hangpoppetjes van stof Origineel Dick Bruna ontwerp 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk n blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. I Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Ftostcode en plaats; Uw naam: Uw adres: _Giro:_ Postcode en plaats: .Tel: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: GA DB DC. DD. (aankruisen au.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1