aoedi-Arabië verlaagt lieproduktie nog niet Uit brieven van lezers Parlementaire jaar afgesloten Agenda .esje (1) Politie lost veel inbraken op in Midden-Nederland Meisje verongelukt JAG 16 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET PARLEMENTPARLEMENTAIRPARLEMENTARIËRSPARLEMENTARISMEPARLEMENTENPARLEMENTEREN Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas met corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw. Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld. Terwijl minister Wiegel van bin nenlandse zaken gisteren per koets naar het Binnenhof kwam om daar het parlementaire Jaar af te sluiten, werd op het Sche- veningse strand een rookbom geworpen. Daar werd een oefe ning gehouden met de paarden, die vandaag zullen meelopen in de stoet ter gelegenheid van Prinsjesdag. deel (belasting) worden ingehouden. Dat die rente dan opgegeven moet worden voor de inkomstenbelasting is een andere zaak. Als men vooral, bij aankoop, een belastingregel stelt, dan weet de koper waar hij aan toe is. Wie al en toe een spaarbrief koopt (sparen mag toch?) moet belasting betalen op verkregen rente. Moet je opgeven. Wie niet spaart, z'n geld aan van alles opmaakt en soms schulden maakt en links en rechts leent, die valt erbuiten. Logisch. Wie spaart, z'n geld niet over de balk gooit, die wordt gepakt: betaal maar belasting op ver kregen rente. Dus: voor het sparen wordt Je gestraft!! Wie z'n schulden niet meer kan betalen enz. die worden ze soms kwijtgescholden of hij krijgt bijstand. Dat is geld van de belasting betaler. Aan het ontduiken van belas ting zal wel iets gedaan moeten wor den. Maar men moet niet de gewone, kleine spaarder pakken. Zwart geld zit elders, ontdoken belastinggeld moet men óók elders zoeken! Als er tekorten zijn, dan maar weer ergens belasting voor betalen om de schat kist te kunnen vullen. Veel geld wordt echter weggesmeten en komt bij ver keerde mensen en zaken terecht. Straks moeten we nog belasting gaan betalen voor het ademhalen. Wie han teert eens goed de bezem?? Utrecht J. W. Schelhaas Kerklied Graag wil ik reageren op het verslag van de christelijke gereformeerde sy node (Trouw 12 sept.). Realiseren wij ons wel dat alleen (of bij alleen) in Nederland de bundel van 15p berijm de Psalmen voorkomt, zoals wij die kennen? Menen wij dap soms dat wij als Nederlandse christenen alleen het Juiste licht hebben ontvangen om te kunnen beoordelen welke geestelijke liederen God behagen? Ik hoop het niet, anders konden we ons wel eens lelijk vergissen. Des te dringender komt daarom Paulus' oproep op ons af om te leren onderscheiden waarop het aankomt. Vergeten ds Tanis, ds Vliestra, e.a. niet, dat David (als één van de Psalmdichters) net zo'n zon dig en naar verlossing verlangend mens was als wij? En dat David, omdat hij de Messias verwachtte, en wij, terugkijkend op het kruis en de opstanding van onze zaligmakende Jezus Christus, die verlossing in Hem ook ontvangen hebben, als we tot Hem zijn gegaan? Dan weet ds Tanis ook, dat er uit dankbaarheid voor zulk een genade soms vanuit de har ten van christenen spontaan lof liederen geboren worden, door Gods Geest geleld, zoals dat bij David ook gebeurde. Rijnsaterwoude H. T. van Dorp Bezuinigen Prol. Goudzwaard vindt een eenmali ge verlaging van vier vijf procent van lonen en sociale uitkeringen een doeltreffend middel om de werkgele genheid, de concurrentiepositie en het investeringsklimaat in ons land te verbeteren. Het komt mij voor dat hier de wens de vader der gedachte is. Immers de crisisverschijnselen in de wereldgroei komen door de wildgroei van de vrije ondernemingsgewijze produktie, die zich aan de ene kant voor 60 procent concentreert in de oorlogsindustrie en voor de rest op de markt der rijke landen en dan nog in een onderlinge dodelijke concurren tiestrijd. Dit betekent dat in de ene sector 5000 miljard dollar wordt uit gegeven voor destructieve doelein den, voor fata morgana's, die een dubieuze waarde hebben voor de zo genaamde balance of power, maar een enorme inflatoire druk uitoefe nen op de wereldvaluta niet alleen, maar ook op verspilling van kapitaal, arbeid en grondstoffen. De laatste componenten zijn de oorzaak van de wereldcrisis. Om deze te overwinnen lijkt het mij beter een eenmalige, op wereldschaal, verlaging van defensie- lasten van bij voorbeeld 50 procent door te voeren. Nederland zou dit zeil kunnen realiseren, het zou 7'/, miljard ineens kunnen besparen, waardoor het bij voorbeeld een miljard meer aan ontwikkelingshulp zou kunnen doen en de rest aan innovatie, huizen- oudj JEN (Reuter, AP) Saoedi-Arabië zal zijn olleproduktie niet verlagen van 9,5 tot 8,5 oen vaten per dag vóór de OPEC-landen een besluit hebben genomen over een prijsstrate- op lange termijn. Dat gebeurt op de OPEC-topconlerentie in november. Dit zei de [dische minister van oliezaken, sjeik Jamanl, tijdens een extra OPEC-vergadertng in 3)* 2Ï nani probeert lange termijnplan door te drukken mei -qj< deze mededeling heelt Jamanl is de tweedaagse vergadering Kjsteren is begonnen, volgens iemers druk willen uitoefenen andere leden van de Organlsa- ï8n olie exporterende landen c). Saoedi-Arabië ls voorstan- an een lange-termijnstrategie. te dreigen de produktie niet te leen wat de meeste OPEC- van de Saoedi's eisen, kan Ja- zijn collega's dwingen zijn lange m te aanvaarden. plannen zijn officieel het be- Ijltste agendapunt in Wenen, voor dit ogenblik ls het belan- jgse actievoerders jen praten met isische ambassade HAAG Twee leden van de Ing Amser hebben gisteren op tussische ambassade in Den een gesprek gehad met eerste aris van de ambassade Opalev de 16-Jarige Russische jongen a Landsman. ras gisteren de vierde maal dat chtlng Amser voor de ambassa- monstreerde teneinde een peti- m te bieden waarin er bij de t-autoriteiten op wordt aange- en Sascha Landsman, die aan mie lijdt, naar het westen te gaan voor een medische behan- j. Tijdens de eerste drie demon es kwam er geen reactie vanuit usslsche ambassade. Gisteren r werden onverwacht twee leden de actiegroep uitgenodigd voor ;esprek. Dit gesprek, waaraan Ie actiegroep rabbijn A. Soeten- en W. Visser uit Hoogvliet deel- n, duurde ongeveer drie kwar- De eerste secretaris wilde de overigens niet in ontvangst rabbijn Soetendorp was tij- gesprek „discussie in beleef - mogelijk. Hoewel van Russi- geen toezeggingen zijn ge- mde Soetendorp het ge lach positief: „Het feit alleen al gesprek plaatsvond wijst op van de Russische grijker of Saoedi-Arabié inderdaad bereid is zijn produktie te verminde ren en zijn olieprijs op te trekken. Saoedi-Arabië zou op zichzelf niet onwelwillend zijn, de dagproduktie met een miljoen vaten te verlagen, ook al scheen de stemming aan het begin van de bijeenkomst al te zijn bedorven. Want, de Saoedi's waren danig in hun wiek geschoten door een telegram van de Iraanse minister van oliezaken, Molnlar. Deze zou volgens een in Nicosia verschijnend, gezag hebbend weekblad, in onbeleefde ter men kritiek hebben uitgeoefend op de oliepolltiek van Saoedi-Arabië, welke in de visie van Iran slechts imperialistische belangen dient. Ove rigens heeft Jamanl ook nog ver klaard dat een verhoging van de olie prijs door zijn land, nog geen uitge maakte zaak is. Lange termijn premie ln de prijs een algemeen aan vaard beginsel binnen de OPEC, maar volgens Saoedi-Arabië moet de hoogte van die premie omlaag. Ook Oteiba, de minister uit de Verenigde Arabische Emiraten, neemt dit standpunt in. Zijns inziens zou het prijsverschil niet meer dan twee dol lar mogen zijn. Uitgaande van een basisprijs van 32 dollar voor alle der tien landen, mag Nigeria dan 34 dol lar vragen. Extra portie In het Weense paleis Hofburg, waar de ministers van oliezaken gisteren bijeenkwamen, is Saoedi-Arabië de grote promotor van een rustige prijs ontwikkeling op lange termijn. Iedere drie maanden zouden de prijzen auto matisch moeten worden aangepast aan de inflatie in de Westerse indu strielanden. Binnen dat systeem blij ven de oliekosten voor de ontwikkel de landen dan, reëel gezien, ongeveer op hetzelfde peil terwijl aan de ande re kant de inkomsten van de olielan den er reëel niet op achteruitgaan. Tegen het eind van de Jaren tachtig zou een vat van 159 liter 60 dollar gaan kosten (nu 32). Of dit systeem dezer dagen van de grond komt, is verre van zeker. Zo voelen de drie milltantste leden van de OPEC, Iran, Libië en Algerije, wei nig voor de olie-index; ze willen ster kere prijsverhogingen. Maar een zeker zo belangrijke handi cap op weg naar de index is de unifor me prijs. Saoedi-Arabië ls daar zelf» voorstander van. „Goed," zeggen de andere olielanden, als er een prijs moet zijn, maken Jullie Je olie dan maar duurder. Zover is het nog niet. Saoedi-Arabië vraagt 28 dollar (54 gulden) voor een vat, de andere lan den zitten op een basisprijs van 32 dollar en soms zelfs hoger. Iran vraagt 33,50 dollar voor een vat. Libië en Nigeria verkopen een betere kwali teit olie die zelfs op kan lopen tot 37 dollar. Weliswaar is een kwaliteits- De beperking van de produktie door Saoedi-Arabië tot 8,5 miljoen vaten per dag, is ook een belangrijke zaak voor de OPEC. Want de gemiddelde dagproduktie mag in totaal voor de dertig landen dan 27 miljoen vaten bedragen tegen 30 miljoen, vorig jaar, de OPEC-leden realiseren zich na tuurlijk heel goed dat de huidige pro duktie van 9,5 miljoen vaten ln Saoe di-Arabië eigenlijk een extra hoeveel heid omvat van een miljoen vaten. Een extra portie die dagelijks wordt geproduceerd sinds Iran zijn olie-ex port drastisch heeft beperkt. Veel maakte de produktieverhoging van Saoedi-Arabië in eerste instantie niet uit, want de industrielanden vochten om het hardst om de olie, die op de vrije markt twee maal zo duur werd, als in de contracten tussen de olielan den en de oliemaatschappijen. De OPEC paste de prijzen aan en daar door stegen deze gedurende 1979 van 13 tot 30 dollar. Irak deed gisteravond een beroep op olielanden en op het geïndustriali seerde Westen, om bij te dragen aan een speciaal fonds, om de Derde We reld te steunen. Iraks olie-minister, Calderon Berti, ondersteunde een voorstel van Venezuela en Algerije om met 20 miljard dollar een 'OPEC- bank' op te zetten, om leningen te verstrekken aan Derde-Wereldlan den. De volgende grote OPEC-blJeen- komst waar ook staats- en regerings hoofden aanwezig zullen zijn, wordt in november in Bagdad gehouden. Dan viert de OPEC ook zijn twintig Jarig bestaan. De huidige vergadering in Wenen vindt plaats onder zeer zwa re bewaking. De vorige maal dat de OPEC in Wenen confereerde ln 1975 werd een aantal ministers onder wie Jamanl door de PLO gegijzeld. Jamanl wordt voor de ze kerheid door twintig lijfwachten be waakt. Spaarder gestraft De overheid wil iets doen aan het laten betalen van belasting op rente van spaarbrieven of beter: het voor komen van ontduiking ervan. De bank dient echter aan de cliënt het totale bedrag (aankoopsom rente bedrag) uit te betalen, omdat bij aan koop, vooraf, al bekend ls dat het totale bedrag aan toonder zal worden uitbetaald. Dat staat op die spaar brief. Dus kan niet achteraf, bij uitbe taling, na bijvoorbeeld vijf Jaar, een ktie: Hans Goslinga zou het op horizontalistische of ma terialistische wijze kunnen worden uitgelegd. Het bestuur draalt het om en zegt, dat het GPV door de keuze voor het verouderde begrip „welga" afstand neemt van gangbare termen als „welzijn" en „welvaart". Tot slot was er het bezwaar, dat nlet-christenen het thema niet zou den begrijpen. Het bestuur vindt dit niet bezwaarlijk. „Ook voor wie Gods Woord niet kent, ls het belof tekarakter van het thema zonder meer herkenbaar." Bescheiden voegt het daaraan toe: „Wie over de inhoud van de belofte iets meer wil weten, behoeft slechts weinige blikken in het program te werpen." Men zal begrijpen, dat de tegen standers van het verkiezingsthema het niet alleen bij bezwaren hebben gehouden. Men is met alternatieven op de proppen gekomen, zoals: Opdat het ons welga Nederland, bekeer u, opdat het u welga Gaat het u wel? De weg uit de chaos Vrij, maar niet losbandig Om bet behoud van de natie. Het bestuur verwerpt ze stuk voor stuk en lijkt de slag om het verkie zingsthema te gaan winnen. Maar dan zijn de problemen nog niet alle maal opgelost. Er blijft dan nog één probleempje over. Moet het thema ook op de affiches worden ge bruikt?. Van verschillende kanten ls blij kens de nota erop aangedrongen dit, nu voor een bijbeltekst is geko zen, niet te doen. Welnu, hier wil het bestuur nog even over denken. Men wil er op terugkomen ais de uitvoe ring van het affiche aan de orde is. ^wëedkTTn^ërat^Came^romën vanmiddag in een verenigde verga dering bijeen ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar, dat gisteren is gesloten. Na het voorlezen van de troonrede door de koningin, gaat minister Van der Stee van financiën naar de Tweede Kamer om de rijksbegro ting aan te bieden. De agenda voor morgen en over morgen bevat een aantal onderwer pen, waaronder het woningbouw programma 1980, de instelling van de emanclpatieraad en de proble men met het zand- en grondvervoer per binnenschip. restaurant van de Tweede Ka- op een herfstavond in het Jaar Hans Wiegel, de succesvolle der van de WD, stapt binnen. ja, t is etenstijd, vrijwel alle tafels 3'en n bezet. Hij kijkt rond en besluit te schuiven bij enkele jouma- de heren er bezwaar tegen heb- jjj.'Jn, dat hijnee, natuurlijk niet. lumalisten laten zich zo'n kluif ame toewerpen. Maar dit keer is jjei t Wiegel die de heren wat te vra- lkt n heeft ma nat vinden zij eigenlijk van de stijl ,h( n regeren van Den Uyl? Tsja t blijkt echter een aangevertje eft »r hemzelf. Nou. hij heeft daar zo n bedenkingen tegen. vechtend over straat rollen van aar ilnlsters, het nadrukkelijke optre- raoi m van Den Uyl als partijman en tt lens neiging om alles naar zich toe trekken. Nee, hij, Hans Wiegel, •u dat anders doen. Hij legt uit ni* )U( e details van zijn beschrijving zijn de herinnering weggezakt, maar woord is altijd blijven hangen: ttrdlgheld il sneller dan hij waarschijnlijk aai K gedacht heeft, kon Wiegel laten m hoe men zich als dienaar van de ir(ji loon dient te gedragen. Al tijdens kabinetsformatie gaf hij er een orproefje van. diepe beslotenheid timmerden J, en Van Agt hun kabinet in el- LJ ar, niet gehinderd door lastige umalisten. Later, als vice-premier "minister van binnenlandse zaken ikte hij meer voorbeelden, verving hij de ordinaire auto aarmee zijn voorganger De Gaay l ortman en Geertsema zich op de laandag voor de derde dinsdag in e iptember naar de plechtige slui- r3' Ing van het parlementaire Jaar lie- in rijden, voor het traditionele 'fi- toetsje. Aardig en waardig. leertsema besloot destijds het »tsje niet langer te gebruiken, lan deze beslissing lagen geen ideo- gische motieven ten grondslag, if; lij deed het om puur praktische o' Menen. Het was de liberaal geble- dat hij bij uit uitstijgen geen *nt had op de treeplankjes. Dit rd hem ontnomen door zijn om- TOigrijke buikpartij.) laar ook in serieuze zaken liet Wie- tot uitdrukking komen, dat men «r van doen had met een dienaar de Kroon De oprukkende in- )faak van gemeenteraden bij bur- tersbenoemingen werd bij voorbeeld gedlcideerd een halt toe geroepen. De opositle riep verontwaardigd, dat Wiegel de klok terugdraaide, maar de minister wees fijntjes op de grondwet, waar staat dat de burge meester wordt benoemd door de kroon. Daar had hij schoon gelijk in. Geheel ln deze lijn lag de medede ling van het kabinet-Van Agt kort na zijn aantreden, dat koninklijke benoemingen voortaan niet eerder bekendgemaakt zouden worden dan nadat de koningin het besluit had getekend of dit binnen zeer korte tijd zou doen. Een bewijs van hoffelijkheid van de dienaren aan de draagster van de kroon. Lesje(2)_^^^^ Deze mededeling heeft indertijd, naar plotseling bleek, veel kwaad bloed gezet bij Wiegel's voorganger De Gaay Fortman. Hij schreef vori ge week in een artikel in Het Parool, dat het kabinet Den Uyl niet anders handelde, dat hij derhalve die me dedeling nooit heeft begrepen en dat deze kennelijk tegen hem was gericht. Wat oud zeer bij een oud-bewinds man? Nee, De Gaay greep de kwes tie slechts aan om dit kabinet eens flink de les te lezen in eerbied voor de koningin. Volgens hem blijven de ministers op dit punt „nu wel zeer in gebreke" door voortijdig, voor prinsjesdag dus, reeds allerlei plannen voor het komend jaar be kend te maken. Anders gezegd, de heren ministers (met name Pais. nieuwkomer De Geus en Wiegel, die het volgens De Gaay het bontst maakte) hebben al zoveel onthuld, dat de koningin de troonrede vandaag voor Piet SNot zal voorlezen. Niet zo mooi. Het lesje is dan ook hard aangekomen op het Catshuis. Premier Van Agt deed afgelopen vrijdag op zijn persconferentie nog een poging de schuld elders te leg gen. Er was inderdaad veel uitge lekt en dat uitlekken brengt een minister in een moeilijke positie. Er ontstaat een discussie over de uit' gelekte gegevens en een minister kan daarin niet afwezig blijven. Hij is dus wel genoodzaakt daar in ze kere mate aan mee te doen. Maar even later erkende hij, dat ook ministers aan het uitlekken hebben meegewerkt. Ze hadden wel iets minder kunnen vertellen. Onhoffe lijk tegenover de koningin? Een vol zin: veel publiciteit voor het uit spreken van de troonrede bergt het gevaar in zich dat de troonrede aan nieuwswaarde verliest en dat het in afgeleide zin dus schade doet aan de positie van het staatshoofd. Ootmoedig besloot de premier met de constatering dat „een Jong kabi net als het onze er goed aan doet zijn oor te lenen aan de wijsheden van een staatsman op gevorderde leeftijd." Mooi. maar had hij deze keer de vice-premier niet kunnen sturen? Gaat^he^u^weK?^ Het Gereformeerd Politiek Verbond is een klein partijtje, waarvan de leden niet over één nacht ijs gaan. In deze vrijgemaakte kring worden de zaken grondig aangepakt. Ook de hele kleine, zoals de titel van het verkiezingsprogram Hierover is nu heel wat te doen in het verbond. Men kan wel zeggen, dat het be stuur zijn hoofd in een wespennest stak toen het begin dit Jaar voor stelde de bijbeltekst „Opdat het u' wel ga" als thema te kiezen. Het merendeel van de partij reageerde hierop positief, maar een niet gerin ge minderheid opperde bezwaren. Met het oog hierop heeft het be stuur een nota opgesteld waarover komende zaterdag op de openbare vergadering van de centrale ver- bondraad een uurlang kan worden gesproken. De omvang van deze no ta laat geen twijfel bestaan over de ernst van de kwestie. De bezwaren van de tegenstanders zijn uiteenlopend en naar het be stuur oordeelt min of meer ernstig van aard. Maar wat zijn nu die be zwaren? Van enkele kanten is aangevoerd, dat het niet juist is een bijbeltekst als thema te gebruiken. Politieke tegenstanders zouden er de spot mee kunnen drijven. Is dit ook niet gebeurd met het CDA-program „Niet bij brood alleen"?. Nu, het bestuur ls7 het ermee eens. dat met bijbelteksten voorzichtig heid moet worden betracht. Het zou ook niet een tekst willen voorstellen waarin de naam van God voorkomt. Maar, zegt het, als anderen ermee spotten, kan dit het GPV niet wor den aangerekend. Een ander bezwaar was, dat de be wuste tekst zich richt tot de kerk. Kon Nederland anno 1980 zomaar aanspraak maken op de belofte „Opdat het u wel ga"? Het bestuur meent van wel „als naar Gods gebo den wordt geleefd." Een derde bezwaar gold het risico dat het begrip „welga" te veel asso ciaties zou oproepen met het we reldse begrip „welzijn". Daardoor DIEREN (ANP) Een speciaal n chercheteam, opererend vanuit h« Gelderse Dieren, heeft de afgelope maanden 32 inbraken in Midden-N< derland opgelost. Er zijn in totai zestien verdachten, van wie er act zijn gearresteerd. De buit bij de ii braken, vooral ln winkels en wonir gen, had een waarde van driekwaï miljoen gulden en varieerde van slgt retten tot antiek. Het gaat hier volgens de politie 1 Rheden, die het zestien man tellend rechercheteam coördineerde, niet or een bende, maar wel om mensen, dl allen op een of andere manier me elkaar in contact stonden. De meest verdachten (hun leeftijden lopen uit een van 20 tot 40 Jaar) wonen in d< Randstad. Het rechercheteam werd gevorrm naar aanleiding van een inbraak een woning in het Gelderse Spanke ren. BIJ de inbraak in mei van dit Jaa: werd voor een half miljoen gulder aan antiek en zilver buitgemaakt. Dit bedrag staat los van de eerder ge noemde driekwart miljoen gulden. Min of meer bij toeval werd het groot ste deel van de bult uit Spankeren twee weken later teruggevonden in een woning in Amsterdam. De bewo ners. een 29-jarige man en diens 41- Jarige vriendin, werden aangehou den. De man, die overigens blijft ont kennen, heeft volgens de politie ook veel met de andere inbraken te ma ken gehad. Van de bult van de 32 andere inbraken is tot nu toe slechts een klein deel teruggevonden. VORDEN (ANP) De 21-Jarige WU- ma de Jonge uit Lochem is doorheen verkeersongeluk ln het Gelderse Vor- den om het leven gekomen. De auto waarin ze zat, botste door onbekende oorzaak tegen een boom. bouw en steun aan de ontwikkeling en toepassing van de chip ln de elek trotechnische industrie zou kunnen besteden. Anderzijds demonstreert Nederland daarmee een daadwerke lijke wil voor vrede en welzijn die (aanstekelijk zal werken ook in de Oosteuropese landen. Immers ook deze landen gaan gebukt onder de zelfde verspilling aan defensielssten die vrede, welvaart en welzijn onder mijnen. Ommem j. Weienaar Des Konings Engels (2) Met steeds meer ergernis is door mij gelezen het stukje van Van TrichL Hij wil ons doen geloven dat,Het feer is tot seven uur uit de vaart" en .het saaltje bevat seventlg sltplaatsen". gewoon beschaafd Nederlands is. Vol gens hem moeten alle radio- en tv- mensen dit slecht uitgesproken Ne derlands van Nederhorst den Berg gaan gebruiken. Heeft de heer Van Tricht in N.O. Nederland wel eens horen beweren, dat alle parlementsle den moetn gaan praatn alsof ze aln uit het Noordn of het Oostn koomm? Laten wij als Nederlanders waarde ring hebben voor de verschillende uit spraken van onze taal en laten wij eens ophouden om onze eigen uit spraak op te dringen aan alle andere Nederlanders. Met vriendelijke groetn aan alle landgenootn. Wielen (Did) J. A. Hospera Alcoholisme Op het bijzonder goed geslaagde her denkingsfeest van het 50-jarig be staan van het alcoholvrije recreatie centrum „Us Blauw Hlem" te Appel scha ontbrak ook de ernstige noot niet. Er werd namelijk door een fo rum de vraag behandeld „is sociaal drinken mogelijk?" Het forum be stond uit drie principiële geheelont houders en één ambtshalve maar niet principiële geheelonthouder. Deze laatste was ambtenaar bij een consultatiebureau voor alcoholisme. En dit forumlld zou heel graag willen, dat hij ledereen „Sociaal" kon leren drinken, maar hij zag er geen kans toe. Er zijn echter argumenten, die vreemd genoeg eigenlijk, nooit ln dr ank bes trij dings kring en worden ge noemd en die argumenten roepen nu juist bij mij de vraag op: ontbreekt er niet een A aan „sociaal" drinken? Het is ons uit de nieuwsmedia nu wel genoegzaam ekend, dat tweederde van de wereldbevolking verstoken blijft met de meest elementaire le vensbehoeften. Dagelijks sterven grote aantallen mensen de honger dood. Een zeer groot aantal leeft op de grens van de hongerdood. Al ls het ver van ons bed, wij kunnen er niet omheen, en wat doen wij? Tonnen graan kostelijk voedsel zetten wij om in een enorme plas vocht, dat geen enkele voedingswaarde meer heeft, maar wel een zeer gevaarlijk vergif bevat. En dat doen vrij ln grote fabrieken, die een enorme stroom energie verspillen, terwijl wij er van alle kanten op gewezen worden, dat wij zuinig moeten zijn met de energie, waarover wij nog de beschikking heb ben. Zo'n 30 Jaar geleden beschikte de AmstelbrouweriJ al over een elek trische centrale, die zoveel stroom opwekte, dat de toenmalige stad Amersfoort er geheel mee had kun nen worden voorzien van electricitelt en krachtstroom voor alle fabrieken, straatverlichting en het gehele huis houdelijke verbruik. Het forum kwam tenslotte tot de conclusie dat „sociaal drinken" niet mogelijk is. Een conclusie, waar lk het uiteraard mee eens ben. Bekijken we het vraag stuk echter tegen de hierboven ge schetste achtergrond, die ln de dis cussie niet ter sprake kwam, dan ge loof ik dat men zo ver zou komen, dat men zou inzien, dat inderdaad een A ontbreekt aan ..sociaal" drinken. Of is dit nog niet voldoende om aan te tonen, dat drinken Asociaal is? Oldeberkoop J. Klaver

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9