Prinsegracht 39 snel heropenen Zoetermeer wil harde toezeggi over rijksbijdra: Badplaats-affaire doet Haags college wankelen Zuid-Holland vraagt meer aandacht voor z'n molens KORT NIEUWS Wans wethouder en bestuur: I Prinsjesdag Tonnentekort op begroting Voorburg ondanks bezuiniging Molenboek fraaie en informatieve uitgave 'Binnen tien ja een eigen burgemeester' NUTSSPAARBANK! VVD-motie van wantrouwen tegen Hardon DINSDAG 16 SEPTEMBER 1980 REGIO PEN HAAG TROUW/KWARTET De PPR-fractie diende gisteravond een motie van afkeuring in tegen het hele college van B en W. Afgekeurd Sleutelwerkplaats DEN HAAG Naar aanleiding van het slopen van een voormalige brood fabriek aan het Haagse Kortenbos, die door jeugdige werklozen werd ge bruikt als sleutelwerkplaats, heeft het WD-raadslid Rolvink er bij b. en w. op aangedrongen op korte termijn op zijn minst twee nieuwe sleutel werkplaatsen te verwezenlijken. Volgens hem is het gemeentebestuur in gebreke gebleven bij de realisering van dergelijke voorzieningen, waar voor bij de begrotingsbehandelingen van de afgelopen jaren ruimte was geschapen. Rolvink wil verder dat de oude au to's, waaraan werd gewerkt in de sleutelwerkplaats aan het Kortenbos en die nu onbeheerd op straat staan, tijdelijk in een vervangende ruimte worden ondergebracht: DEN HAAG Het bestuur van de stichting SOHD, dat verantwoordelijk is voor het afgelopen vrijdag gesloten op vangcentrum voor drugverslaafden aan de Prinsegracht 39 in Den Haag, zal vandaag nog directe maatregelen voorstellen die moeten leiden tot heropening van het centrum. Evenals het bestuur is de verantwoordelijke wethouder Roebroek van mening dat het centrum beter „beheersbaar en controleer baar"- moet zijn. Zijn de plannen van het bestuur be kend, dan zal moeten worden bezien wanneer en onder welke voorwaarden het centrum zal worden heropend, zo heeft de wethouder laten weten. Over die voorwaarden, over de verhouding bestuur/staf en over de onderlinge verhoudingen in bestuur en staf is gisteren door alle betrokken partijen op het stadhuis uitgebreid overleg gevoerd. Later heeft het bestuur nog eens met alle stafleden afzonderlijk gesproken. Directe aanleiding tot de sluiting van afgelopen vrijdag was een protest van de staf tegen verscherpt politie optreden in en rond het centrum, maar op de achtergrond speelden tal rijke conflicten tussen staf en be stuur. Duidelijk is wel dat iedereen er nu van overtuigd is dat het centrum zo snel mogelijk heropend moet worden. „Zolang dit noodzakelijk blijkt te zijn moet de Prinsegracht 39 een onder deel blijven uitmaken van de drug-, hulpverleningsketen," stellen wet houder en bestuur vast. DEN HAAG Koningin Bea trix en prins Claus vertrekken vanmiddag om één uur uit het Paleis Lange Voorhout om te beginnen aan de traditionele rij toer door de binnenstad van Den Haag. Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven rij den een stukje voor de Gouden Koets uit. De stoet rijdt via Lange Voor hout, Kneuterdijk, Lange- en Korte Vijverberg naar de Rid derzaal op het Binnenhof, waar de troonrede zal worden voorge lezen. Het koninklijk paar zal na de opening van het parle mentaire jaar, terug in het pa leis, op het balkon verschijnen om de belangstellenden op het Lange Voorhout toe te zwaaien. Kamerleden, ministers en leden van de Raad van State zijn uit genodigd voor de interkerkelij ke gebedssamenkomst die ter gelegenheid van Prinsjesdag wordt gehouden in de Grote Kerk. De dienst, die voor ieder een toegankelijk is, begint om kwart voor elf 's ochtends. In de Houtrusthallen begint om kwart over acht 's avonds het Prinsjesdagconcert. Het Resi dentie Orkest speelt een gedeel te uit de Zauberflolte van Mo zart, werken van Dvorik, Goy- nod. Bizet en de Bolero van Ravel. Muziek ook morgenavond op het Binnenhof, waar de vijfde Residentie Drumshow om kwart over acht zal losbarsten De binnenstad is een groot deel van de dag voor verkeer afge sloten. Rapport Het bestuur heeft toegezegd dat het zich in de komende week nader zal bezinnen op de verhouding staf/be stuur en de organisatorische opzet van de stichting zelf. Daarbij zal een rapport worden betrokken dat de af gelopen maanden is opgesteld door de gemeentelijke ambtenaar W. K. Alblas en de maatschappelijk werker E. J. M. Wagtmans. Zij hebben op verzoek van het bestuur een onder zoek ingesteld naar het functioneren van de stichting en centrum, nadat een zoveelste conflict was ontstaan bij de aanstelling (door het bestuur) van een nieuwe directeur. Het rapport komt tot de conclusie dat een reorganisatie, die zowel be stuur als staf raakt, op zijn plaats is. Volgens de onderzoekers heeft de hulpverlening aan de verslaafden schade opgelopen, doordat er ondui delijke en onzorgvuldige afspraken tussen bestuur en staf bestonden. Er zou een forse uitbreiding van het be stuur moeten komen en een dagelijks bestuur voor het centrum moeten worden aangesteld, zo stelt het rap port onder meer. Wethouder Roebroek verwacht overi gens niet dat een reorganisatie kan worden verwezenlijkt voordat het centrum wordt heropend. Van een onzer verslaggevers VOORBURG De gemeente Voor-, burg heeft voor volgend jaar geen sluitende begroting kunnen opstel len, ondanks bezuinigingen ten be drage van 7,5 ton. Voor de dekking van het tekort zal daarom al bij voor baat besloten moeten worden tot be zuinigingen in de begrotingen van '82 en '83 (respectievelijk voor 5 ton en 2,5 ton), zo stelt het college van b. en w. in een raadsvoorstel. Het Voorburgse gemeentebestuur wil het tekort verder beperken door alle gemeentelijke tarieven met 5 procent of meer te verhogen. Het resterende tekort bedraagt 750.000 gulden. Er is in de begroting voor '81 geen enkele finaiiciële ruimte voor nieuwe uitgaven. De uitvoering van nieuwe gemeentelijke plannen kan alleen worden gefinancierd door de tarieven verder te verhogen of door te bezuini gen op andere uitgaven, aldus b. en w. Het staat nog niet vast bij welke gemeentelijke diensten de 7,5 ton be zuinigingen van volgend jaar van daan worden gehaald. De gemeente raad moet zich nog buigen over het pakket besparingsvoorstellen dat de diensten hebben ingeleverd. De Stadsmolen in Leiden (1856) verkeert in zeer slechte staat, vooral de stenen romp. Degene die er zulke fraaie elektriciteitsmasten naast gezet heeft, moet een tik van de wieken gekregen hebben. door Haro Hielkema Zuid-Holland heeft eindelijk z'n molenboek. Twee jaar geleden sprak „molen-gedeputeer de" J. Noorland al over de uitgave, die in het najaar zou verschijnen, maar pas deze maand kon hij het eerste exemplaar aan staatssecretaris Wallis de Vries van CRM overhandigen. Hoe dringend nodig het vastleggen van het molenbestand is, blijkt wel uit het feit dat Noorland in augus tus 1978 nog sprak over de 214 mo lens in Zuid-Holland. Inmiddels zijn het er nog maar 213, want een exem plaar in Streefkerk werd vorig jaar door brand geheel verwoest. En dan te bedenken dat Zuid-Holland, de meest molenrijke provincie van Ne derland, in 1865 ongeveer 1275 mo lens telde. Het verval (verwaarlo zing, brand en afbraak) is net zo snel gegaan als de opkomst van overtredingen op het voetbalveld. De uitgave van „De molens van Zuid-Holland" is een van de midde len die het provinciaal bestuur sinds een halve eeuw toepast om het verdwijnen en de achteruitgang van de Zuidhollandse molens tegen te gaan. In 1793 verboden de Staten van Holland overigens al de sloop van molens. In 1927 kwam het pro vinciebestuur van Zuid-Holland in actie tegen het toenemend aantal plannen van polder- en water schapsbesturen om windmolens door mechanische bemaling te ver vangen. Na de tweede wereldoorlog (waarin de windmolen weer volop werd ge bruikt vanwege het gebrek aan olie en elektriciteit) werd de energie in toenemende mate elektrisch opge wekt en molengroepen als die in Kinderdijk en Streefkerk en de mo lengangen in Leidschendam (Drie manspolder) en Zevenhuizen (Twee manspolder) liepen gevaar buiten bedrijf gesteld te worden. In 1947 kwam er voor het eerst geld uit de provinciale kas om molens te res taureren. De Arkelse korenmolen „Jan van Arkel" had de primeur. In 1948 kwam er een provinciaal fonds en werd een molencommissie in het leven geroepen om het provinciaal bestuur op het gebied van molenbe- houd te adviseren. Enkele unieke molengroepen bleven door deze ini tiatieven behouden; van de negen tien Kinderdijkse molens nam de provincie er acht in erfpacht en het voortbestaan van de andere elf werd veilig gesteld. In 1951 kwam er een molenverorde- ning in Zuid-Holland, die het onno dig slopen van molens moest tegen gaan. Er werden stichtingen opge richt om bedreigde molens in be heer te nemen. In 1962 werden pro vinciale subsidies verleend om de restauratie van windmolens te steu nen. Er kwam een maalpremie voor molens die nog in bedrijf zijn; 37 industrie- en poldermolens profite ren van die regeling, die de provin cie jaarlijks 55.000 gulden kost. In 1978 stelde het provinciaal be stuur een draaipremie van maxi maal 50.000 gulden per jaar in het leven voor molens die niet of zelden in werking zijn. „Draaien voor Jan Joker" kreeg gedeputeerde Noor land naar zijn hoofd geslingerd, toen hij deze premie voorstelde. Maar het enthousiasme voor draai ende molens in het Zuidhollandse polderland is sterk toegenomen En bovendien kunnen bij af en toe draaiende molens gemakkelijker kleine mankementen aan het me chanisme worden ontdekt en ver holpen. Restauratie In 1978,stond er zo'n 873.000 gulden op de begroting van de provincie om de molens in Zuid-Holland te bewaren. Ongeveer 200 van de 213 molens zijn inmiddels al één of meer keren gerestaureerd. De zorg voor het behoud blijft evenwel le vensgroot, want ondanks regelma tig onderhoud zijn eenmaal geres taureerde molens na tien vijftien jaar al weer aan een forse restaura tie toe. Het nieuwe boek past in het molen- beleid van Zuid-Holland. Het is vol ledig in eigen beheer vervaardigd en kan slechts op het Provinciehuis in Den Haag gekocht worden. „We hebben tegenwoordig als provincie op het gebied van het molenbeleid niet zoveel in de melk te brokken als we zouden willen," zei gedepu teerde Noorland met de nodige kri tiek tegen staatssecreatris Wallis de Vries. „Sinds 1976 vallen slechts 67 van de 213 Zuidhollandse molens onder de directe verantwoordelijk heid van de provincie. Het rijk kan met een gerust hart op het kompas van de provincie varen: wij zijn met onze goed geoliede molendienst in staat en bereid de primaire verant woordelijkheid voor alle 213 molens te dragen." „De molens van Zuid-Holland" is een inventarisatie van alle 213 mo lens, maar bevat ook uitvoerige in formatie over molentypen, molen- taal, de droogmaking van de jong ste polder van Zuid-Holland (Zuid- plaspolder), de molens van Kinder dijk en de rol van de molen in de recreatie. De fotografie volledig in kleur is voortreffelijk, de uit voering aantrekkelijk. Het boek is tot 15 september voor 42 gulden af te halen op het Provinciehuis in Den Haag (Koningskade 1), daarna voor 48 gulden. Per giro is het boek te bestellen door 48 gulden (tot 15 september) over te maken op post giro 120234 t.n.v. chef vijfde afde ling provinciale griffie Zuid-Hol land te Den Haag (na 15 september 54 gulden). Met het uitbrengen van het boek vraagt Zuid-Holland meer aan dacht voor z'n molens. Terecht, want wat past er beter in het Zuid hollandse landschap: een molen of een flatgebouw? De Haagse gemeenteraad gisteravond; rechts de heer Ressenaar veer in Scheveningen gebouwd zou kunnen worden. Het CDA deelt die visie Aanvaarding van de PvdA-motie, waarin wordt gesteld dat de lijst als een hard gegeven moet worden be schouwd. zou betekenen dat wordt uitgesproken dat er de afgelopen ja ren fouten zijn gemaakt bij de bouw en dat het college heeft toegestaan, dat er op verkeerde wijze is gescho ven met kantoren, winkels en wonin gen. Het college ontraadde gister avond laat de motie. De PPR diende een motie van dezelf de strekking in, maar ging een stap verder door te stellen dat er nieuwe onderhandelingen met het Consorti um moeten worden geopend over het afbouwen van het Palace-gebouw. De PPR meent dat veel overschrijdingen van afspraken over bouwmassa's kunnen worden teruggedraaid door snel te besluiten het nieuwe Palace- gebouw niet zo groot en hoog te bou- Folo Hendriksrn-Valk wen als nu de bedoeling is. Een derge lijke afspraak zou een miljoenenstrop voor Bredero betekenen. Bureau D'66 diende, met steun van PvdA en PPR, een voorstel in om een onafhan kelijk stedebouwkundig bureau in te schakelen om de gemeenteraad eens in de drie maanden voor te lichten over de gang van zaken bij dè bouw in Scheveningen. Zo zouden de raadsle den een betere controle kunnen uit oefenen. CDA-fractieleider Happel verweet het college slecht te hebben gerea geerd op beschuldigingen, die naar de mening van Happel niet terecht wa ren. De CDA'er kwam met berekenin gen waaruit hij de conclusie trok dat PvdA-fractievoorzitter Van Otterloo het volstrekt bij het verkeerde eind had toen deze stelde dat Bredere wo ningen in het bouwplan had wegges- mokkeld om meer kantoren in de badplaats te kunnen bouwen. „Het college had de beschuldigingen duidelijker moeten weerleggen, bo vendien de ambtenaren die bij de plan-voorbereidingen in Schevenin gen betrokken zijn geweest, beter in bescherming moeten nemen." Scheveningen DEN HAAG „Blijft ditci ge zitten, dan heeft Scheve gen binnen tien jaar een ei gemeente en een eigen bu meester Dit dreigement u een Scheveningse inspre i gisteravond voor het debat de Haagse gemeenteraad o de badplaatsaffaire waai volgens hem en andere insj kers koppen moesten ro Zeker wat betreft de inspre! uit Scheveningen-dorp, dn de raadsvergadering stuk y stuk hun vertrouwen in Haagse stadsbestuur kwan opzeggen. De inspreker beperkte zich j zijn waarschuwing. Hij hac C de wandelgangen en uit de p 'vernomen dat alle kaai reeds geschud waren en wei fe met dit gegeven verder g> e woorden aan de affaire vuil U maken. i Maar de andere insprek hadden B en W heel wat verwijten, van gesjoemel gebrek aan informatieverst,' B king. De bewoners van Sen f ningen zagen in de verha c over het gehaspel met bouw lumes het bewijs dat ookl Haagse gemeentebestuur i machtig is iets te doen aan klemmende greep die Bred i op hun plaats heeft. Ter voor betaalbare woningen li plannen van de gigant j plaats is. Een inspreker van de Soclï I tiese Parti/, die vorige N nog een duur appartement n zette, toonde burgemeei '0 Schols en wethouder Har N de rode kaart, die zij glin "l chend in ontvangst nara Hoe serieus de inspraak ge men werd bleek ook Schols de rij sprekers in afkapte met de koele med« lel ling dat de tijd om was. sternatie en verontwaardig dl op de publieke tribune verscheidene mensen hum spraakje nog zaten dooi dl nemen. „Een mooi staaltje van d dratie," snoefde de Schevd ger van het eigen gemeenti stuur boos. Dat zou in i Scheveningse raad niet j beuren. 'Meer financiële steun voor nieuwe wijken' Van een onzer verslaggevers ZOETERMEER De gemeenteraad van Zoetermeer de ministers Beelaerts van Blokland ivolkshuisves ruimtelijke ordening) en Gardeniers (CRM) op korte spijkerharde uitspraken over de financiële bijdrage, die ministeries doen in de verdere uitbouw van de groeiste een raadscommissievergadering bleek gisteravond dal U fracties geen genoegen nemen met de vage toezegging» ki; de beide ministers tot nu toe hebben gedaan. oe I stil f De fractiewoordvoerders veegden het resultaat van tafel, dat het colle ge van B en W vorige week donderdag heeft behaald in besprekingen met minister Gardeniers. Het college wil de van de bewindsvrouwe precies we ten hoeveel financiële steun CRM geeft aan de opbouw van de welzijns voorzieningen in nog te bouwen Zoe- termeerse wijken, maar Gardeniers hield de boot af. De minister deed vrijwel geen concrete toezeggingen en wilde alleen verzekeren dat ..zij zich voor Zoetermeer zou inzetten". Ook in een eerder stadium heeft Gar deniers geweigerd bedragen in te vul len bij de steun, die Zoetermeer vraagt voor de opbouw van de wel zijnsvoorzieningen. Met name be staat er geen enkele duidelijkheid over de CRM-bijdrage in de bouw van dienstencentra voor bejaarden, wijk centra, bibliotheken, jeugd- en jonge rencentra en sportcomplexen. Ook de maatschappelijke dienstverlening kan niet zonder een extra CRM-bij drage. Van minister Beelaerts van Blokland wil de gemeenteraad weten hoeveel lokatiesubsidie (waarmee de tekorten op de grondexploitatie worden be streden) het ministerie van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening geeft voor de uitbreidingswijken. Verder moet duidelijk worden hoeveel het ministerie bijdraagt in de bouw van woningwetwoningen. Tenslotte wil de gemeenteraad dat Beelaerts van Blokland forse subsidies geeft voor de bouw van een nieuw gen huis. WD-fractieleider Kuyper zei avond dat zijn fractie haar ai we' met de bouw van twee nieuwe zal intrekken, wanneer de mu niet gauw een duidelijk antwm srai de Zoetermeerse eisen geven J fracties stelden zich afwacbi «el op, maar mevrouw Van Lfl lV£ (CDA) zei wel dat het geduld n ten fractie met de dag minder wc 05 w nnz ld he lop: he Grenswijziging De grenswijziging met de gei Pijnacker en Berkel, die nodi? de bouw van een zuidelijke! "f dingswijk, wil het gemeente) J* van Zoetermeer uitstellen. rij der Nagtegaal (ruimtelijke ort deelde gisteravond mee date? T telijk niveau nog gestudeerd op de vorm, die de nieuwe W) krijgen en dat daarom nog gee we grenzen kunnen worden' steld. *r Wethouder Nagtegaal zei nc; tien maanden voor de stedebc dige studies nodig te hebber, door kan de Tweede Kamer 1983, en niet in 1982, over de grt e„ ziging beslissen. Volgens de«i dth der hoeft het uitstel echter g« n volgen te hebben voor het tl waarop de bouw van de vijlt kan aanvangen. Dit blijft mei y 1 land ADVERTENTIE &FF&77& biscl litaire Nde dage Van een onzer verslaggevers DÉN HAAG Dwars tegen felle kritiek van de Haagse gemeenteraad in heeft burgemeester Schols gisteravond staande gehouden dat het college bestuurlijk juist heeft gekoerst bij het begeleiden van de bouw in de badplaats Scheveningen. Schols beloofde wel de raad beter te zullen informeren over bouwontwikkelingen. Tegen middernacht waren de raadsfracties nog druk aan het overleggen over eventuele politieke consequenties voor het college. Maar het zag er n iet naar uit dat er moties zouden worden aangenomen waarin het beleid van wethouder Hardon of zelfs het hele college wordt afgekeurd. werd de manier waarop het college projectontwikkelaar Bredero in Scheveningen heeft gecontroleerd. Gisteravond laat zag het er niet naar uit dat deze motie de steun van een raadsmeerderheid zou krijgen. De si tuatie lag tegen middernacht zo: alle wethouders dreigden uit het college te stappen wanneer een raadsmeer derheid de PPR-motie zou steunen. WD-fractieleider Ressenaar heeft gisteravond het aftreden van PvdA- wethouder Hardon geëist. Ressenaar wist van te voren dat zijn motie van wantrouwen weinig kans zou maken aangenomen te worden. De kaarten waren gisteravond voor aanvang van het raadsdebat al grotendeels ge schud: de PvdA-fractie zou de aanval op de eigen wethouder niet zo ver gaan dborvoeren dat zijn vertrek zou worden geëist, het CDA zou zich op werpen als beschermer van het ge voerde college-beleid in Scheve ningen. De WD diende de motie van wan trouwen niettemin in omdat de frac tie duidelijk wenste te maken niets meer te verwachten van verdere sa menwerking met Hardon. Ressenaar toonde zich bijzonder ontstemd over de manier waarop B en W de gemeen teraad hebben voorgelicht over ver anderingen in afspraken tussen de gemeente en projectontwikkelaar Bredero, die in het bouwconsortium voor Scheveningen zit. De aanval die de PvdA op de eigen wethouder heeft gepleegd, had volgens Ressenaar be ter binnen de muren van de PvdA- fractiekamer uitgevochten kunnen worden. „Nu dat niet gebeurd is, zul len wij het in de raad maar moeten regelen. De PvdA-iractie is met de eis geko men dat bij de verdere afbouw van de badplaats rekening wordt gehouden met een inmiddels omstreden lijstje met bouwvolumes, dat is vastgehecht aan het contract dat gemeente en consortium voor de herontwikkeling van de badplaats hebben gesloten. Volgens het college en het consorti um mogen de voorstellen voor bouw massa's op dit lijstje niet al te letter lijk worden genomen. Rekenaars in de raad en met name in de PvdA, PPR en WD, houden staande dat de cijfers op dit bewuste lijstje moeten worden nageleefd. Vol gens het college gaat het alleen om een soort rekenvoorbeeld dat in 1973 enigszins uit de losse hand is opge steld om aan te geven wat er onge-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6