'Misschien wordt de uitkomst helemaal geen kernenergie' Tekening van een lezer thippersbonden reigen met actie Trouw hou de snoepgrens in de gaten Commentaar «mste landen Illegale stokerij bij boerderij Olie op IJssel teveel vrouwen prinsjesdag koopje IDAG 16 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET vikkelingssamenwerking heeft <js minder te maken met hulp, leeds meer met harde, zakelijke ingen op economisch en financi- eebiedDat weerspiegelde zich Js de speciale zitting van de enigde Naties in New York. Het in de kern om het veiligstellen 4e oüeaanvqer voor het wes tegen voorspelbare prijzen, en gekeerd het waardevast maken 'de tegoeden en bezittingen van ilielanden, die nu te lijden heb- van inflatie en instabiele wissel pen Wel iets anders dan acties eten voor India, of het sturen naaimachines naar Tanzania, nuttig en nodig ook. v- it omdat zulke grote zakelijke ngen op het spel stonden, heeft peciale zitting van de Verenigde ies vooralsnog niets opgeleverd, westerse landen willen dat be ten over financiële en monetaire n worden genomen, waar ze op heden genomen dienden te t)en. namelijk binnen het Inter- onale Monetaire Fonds (IMF), ontwikkelingslanden daarente- willen een hoofdrol voor de mene Vergadering van de Ver- Ie Naties, waarbinnen de derde ld een grote meerderheid heeft. ter de meningsverschillen gaat raag schuil waar en door wie de ende jaren op economisch en icieel gebied beslissingen wor- genomen. mationale verdeling van inkcy a moet worden voorafgegaan 8 5 allengs duidelijker geworden door een herverdeling van rover ging de speciale zitting de Verenigde Naties, die mis- omdat zeker een drietal wes- landen niet bereid is macht uit te geven. Formeel hebben ijk, gezien het mandaat van IF als waakhond voor het llionale geldstelsel. Deze drie weigeren echter ook iedere jing van de invloed van de iwereld binnen gespecialiseer- ten als het IMF. Zolang dat blijft, zal van de kant van fikkelingslanden druk wor- :fend een hoofdrol in het tionale overleg tussen noord toe te kennen aan de Vere- Naties. Een hervorming van de internationale overlegkaders, is bitter hard nodig om een verdere verharding tussen derde wereld en westerse landen te voorkomen. De speciale zitting van de VN dien de als voorbereiding op een acht maanden durende mammoetconfe rentie over ontwikkelingssamen werking volgend jaar. Daar zouden de daadwerkelijke onderhandelin gen worden gehouden en de belan gen van industrielanden (een zekere energieaanvoer) .en olielanden (waardevastheid van hun beleggin gen) tegen elkaar worden uitge ruild. Gezien de belangen die aan beide kanten op het spel staan is er, ondanks de mislukking van de voorbereidende speciale zitting,, vooralsnog geen reden al te pessi mistisch te zijn over het niet door gaan van de mammoetconferentie, Een tot nu toe onderschat gevaar bij de „nieuwe zakelijkheid" in ont wikkelingssamenwerking is dat de echt arme landen in de derde we reld worden platgewalst tussen deze belangen van olie- en industrielan den. Zij hebben immers in de we reldeconomie niets anders in te brengen dan een lege etensnap. Een van de hoogste ambtenaren van de minister voor ontwikkelings samenwerking prof. Van Dam pleit voor het opgeven van blok- onderhandelingen tussen noord en zuid binnen de Verenigde Naties en voor overleg binnen gespecialiseer de organen, gezien de tegenstellin gen die er ook binnen de derde wereld bestaan. Hij gaat daarmee dwars tegen het beleid van zijn bewindsman in. Belangrijker is echter dat zolang de derde wereld zelf hecht aan haar eenheid, er weinig anders rest dan deze te erkennen en te respecteren. „Organisatoren actie: kerncentrale zelf is niet te be zetten." „PZEM ontkent afspraken over terugsturen van kern afval." Twee berichten uit onze krant van gisteren. Terwijl de officiële maatschappelijke discussie over (kern)energie nog altijd op zich laat wachten, brengen weinig andere onderwerpen zoveel tongen en pennen in beweging als juist kernenergie. Blijft het bij woorden? De voorbereiding van de actie „Dodewaard gaat dicht" wordt voortgezet. De regering trekt zich „vanzelfspre kend" niets aan van het ultimatum, waarin onmiddellijke sluiting van de kerncentrale te Dodewaard wordt geëist. De felste tegenstanders van kernenergie trekken zich op hun beurt weer niks van de afwijzende reactie aan. De Gelderse milieufederatie, bang voor een botsing tussen anti-kemenergiegroepen en het overheidsappa raat, hoopt op een „matigende invloed" vanuit de Tweede Kamer. IJdele hoop? CDA-Kamerlid Jan van Houwelin- gen, voorzitter van de vaste Kamercommissie voor kerne nergie: „We hebben de minister gezegd: u moet reageren op het ultimatum. Maar het kan niemand verbazen, dat de minister in zijn reactie verwijst naar het standpunt van de Kamer. Er is op dit moment gewoon geen meerderheid voor sluiting van de kerncentrales in Dodewaard en Borssele." Na de maatschappelijke discussie kan alles anders zijd Voorzitter Kamercommissie over maatschappelijke discussie: door Theo Koele DEN HAAG „In de maatschappelijke discussie kan alles aan de orde komen wat met kernenergie te maken heeft. Het is weinig realistisch om te denken dat er alleen gesproken zal worden over twee of drie nieuwe kerncentrales, en niet over de bestaande. Het is denkbaar dat de politieke beslissing na de discussie luidt: we stoppen helemaal met kernenergie." Zonder die eenheid zouden de arm ste ontwikkelingslanden nog veel meer de steuntrekkers van de we- Contracten reld worden. Internationaal econo misch hebben zij immers geen enkel belang. Gezien de afwijzende hou ding die in de meeste westerse lan den bestaat ten aanzien van verho ging of zelfs maar handhaving van het huidige peil van de ontwikke lingshulp, is dat een weinig aan trekkelijke gedachte voor deze arm ste landen in de derde wereld. Van Houwelingen staat met deze uit- spraak dichter bij de anti-kern-bewe ging dan bij de regering. Volgens mi nister Van Aardenne (economische zaken) komt de positie van de twee vaderlandse kerncentrales niet ter discussie. Maar critici en geheide te genstanders van kernenergie houden de discussie wel voor gezien, als het alleen maar gaat om de vraag: „nieu we kerncentrales, ja of nee." Van Houwelingen gelooft nog steeds in de zin van de voorgenomen, maar sterk vertraagde maatschappelijke discussie. Van Aardenne is er nog steeds niet in geslaagd de stuurgroep samen te stellen die de discussie in goede banen moet leiden. „De minis ter moet er nu maar eens mee voor de draad komen. Het laatste deel van de energienota (waarin de regering kiest voor twee of drie nieuwe kerncentra les - red.) ligt op tafel, we moeten verder." Het Kamerlid legt er de nadruk op dat „alles wat met kernenergie te maken heeft, ter discussie komt." Dat betekent echter niet, vindt hij, dat elke politieke beslissing op het gebied van kernenergie voor of tij dens de discussie uit den boze is. Zo liggen er geruchtmakende contracten 'op tafel, gesloten tussen de exploi tanten van „Dodewaard" en „Borsse le" en zogeheten opwerkingsfabrie ken in het buitenland. Keurt de Ka mer die contracten goed, dan kunnen de centrales hun bestraalde splijt stofelementen (zeg maar: gebruikte brandstof) aan het buitenland kwijt. Opwerking levert nieuwe brandstof voor centrales, en daarnaast afval. Wenst de Kamer geen opwerking meer, dan ziet Van Aardenne zich voor de keus gesteld: óf de kerncen trales sluiten, óf in eigen land een opslagplaats voor radio-actief mate riaal bouwen. Kamerleden hebben tot dusverre slechts vertrouwelijke samenvattin gen van de contracten onder ogen gehad. Geheimzinnigheid blijkt een vruchtbare voedingsbodem voor alar merende berichten. Krijgt Nederland vast en zeker grote hoeveelheden kernafval terug? Moeten er forse boe tes worden betaald als dat materiaal geweigerd wordt? „Het past mij niet hierover uitvoerige mededelingen te doen", zeggen mensen, die er meer van weten (zoals topman Don van de Provinciale Zeeuwse energie mij.) De minister heeft zich (nog) niet we ten te verzekeren van de Instemming van de Kamer. De oppositiepartijen blijven er bij, dat het geen pas heeft contracten goed te keuren bij zoveel geheimzinnigheid. Het CDA heeft daar van meet af aan een element aan toegevoegd: de Kamer moet wachten op de resultaten van een groot scheepse studie, de Internationale splijtstof evaluatie (Infce). De bedoel de studie is Inmiddels afgerond. Voor de regering is daarin geen aanleiding te vinden om „af te zien van het huidige en thans voorziene niveau van opwerking" Oftewel: de contrac ten kunnen met een gerust hart wor den goedgekeurd. Sleutelrol Het CDA in de Kamer heeft zoals zo vaak een sleutelrol. De WD is vóór goedkeuring, de oppositie nog steeds tegen. Van Houwelingen: „Na Tekeningen, bij voorkeur in liggend for maat, sturen aan Trouw, jury politieke prent, postbus 859, 1000 AW Amster dam. Naam en adres aan de achterzijde vermelden. Voor geplaatste prenten is er een boekenbon. JRDAM (ANP) De schippersbonden ONS en ASV izich er niet bij neerleggen als de Tweede Kamer morgen esluiten om het vervoer van zand en grind niet over de jpersbeurzen te laten lopen. Als staatssecretaris Smit- es door toedoen van de Kamer moet terugkomen op haar pronkelijke toezegging (zand en grind ook via de evenre- vrachtverdeling) zullen de schippers opnieuw in verzet Onafhankelijke Nederlandse persvakbond (ONS) en de Alge- t Schippers Vereeniging (ASV) tn dit gisteren bekendgemaakt, vertegenwoordigers zijn „vals telicht", zeggen ONS en ASV. handel en producenten. Hun volgens de bonden om schip- -gen elkaar uit te kunnen blij- rpelen, aardoor ze grote win- kunnen maken ten koste van de nschippers twee schippersbonden orga- Jn in 1975 een blokkade van tlangrijkste Nederlandse vaar- en in 1979 een staking in de nvaart. Doel was om alle taanbod over de schippersbeur- laten lopen. and en grind is dat nooit goed t De handel sloot rechtstreekse contracten met binnenschippers te gen prijzen die volgens ONS en ASV vaak veel te laag zijn. De twee organi saties willen zand en grind ook „over de beurs" hebben, waardoor alle schippers aan dit vervoer kunnen deelnemen. Dat is niet de bedoeling van de Stich ting zand- en grind vaart, die vorige maand met een voorstel kwam om het merendeel van de vracht in deze sector buiten de beurs om te laten lopen. In de stichting werken samen de producenten, de handel en de Fe deratie van schippersbonden. In de federatie zitten niet de ONS en de ASV, die samen naar schatting de helft van de Nederlandse schippers vertegenwoordigen. Van Houwelingen alles komt ter discussie de bijna-ramp met de kerncentrale van Harrisburg (VS) heeft de Kamer zich afgevraagd, of de centrales in ons land wel veilig genoeg zijn. De conclusie van een Kamermeerder heid Was, dat de veiligheidssituatie geen aanleiding is voor sluiting van „Dodewaard" en „Borssele". Zo n uit spraak betekent natuurlijk wel iets. Van Aardenne beroept zich er op in zijn brief aan de Gelderse actiegroe pen, die met een blokkade dreigen. Maar ook wij zelf moeten er gevolgen aan verbinden." Van Houwelingen; „De CDA-fractie heeft over de contracten nog geen standpunt ingenomen, we hebben trouwens nog wel wat vragen voor de minister. Maar ik vind wel. dat je de hele zaak niet kunt aanhouden, tot dat de maatschappelijke discussie achter de rug is. Bovendien, goedkeu ring betekent nog niet dat we voor eens en voor altijd ,ja' zeggen tegen opwerking. Als het politiek oordeel in ons land na de maatschappelijke dis cussie luidt: we stoppen helemaal met kernenergie, dan moeten we van die contracten af kunnen We stoppen met kernenergie. Wie koestert er binnen de anti-kemener- gie-beweging nog hoop op zo'n uit komst van de maatschappelijke dis cussie? Van Houwelingen erkent, dat het wantrouwen door menige uitla ting van de kant van de regering gevoed is. Van Aardenne wil we schreven het al de positie van de twee bestaande centrales buiten de discussie houden. Premier Van Agt laat in het buitenland vrijwel geen mogelijkheid onbenut om te pleiten voor uitbreiding van kernenergie. Hardleers Ook de Kamer heeft geen al te mooie ervaringen met het optreden van be windslieden in zaken, de kernenergie rakende. „Hardleers", noemde het D'66-ïf amerlid Ineke Lambers minis ter Van Aardenne, toen deze in het voorjaar toestemming gaf voor de opslag van méér radioactief afvalma- teriaal bij Dodewaard. „Discutabel"', noemt Van Houwelingen die daad; waarvan de Kamer pas na verloop van tijd op de hoogte werd gesteld. Ook de gang van zaken rond de op- werkingscontracten heeft tot veel wrevel geleid. „Eigenlijk", zegt Van Houwelingen. „zou elke vorm van geheimzinnigheid taboe moeten zijn. Die sfeer versterkt alleen maar de indruk van machts concentratie, van een groep zaken mensen die ook politici kan manipu leren. In zo'n situatie gaan mensen denken: het heeft geen zin om met betogingen of boze brieven de aan dacht van politici op onze wensen te vestigen, we moeten maar overgaan tot daadwerkelijk verzet." 'Alstublieft mevrouw. Maar geef het nog niet uit, want volgend jaar moet u nog wat meer inleveren werdén aangetroffen, bleken er vijf voor de produktie te zijn ingescha keld. ZWOLLE (ANP) Op de IJssel bij Hattum is gisteren over een lengte van twee kilometer en over de volle breedte van de rivier een oliespoor aangetroffen. De Rijkspolitie te wa ter vermoedt dat de verontreiniging is ontstaan door klandestiene lozing door een schip. Het gaat vermoede lijk om gasolie die vrij snel verdampt Daarom hoeft Rijkswaterstaat niet in actie te komen om de vervuiling te bestrijden. NEDERWEERT (ANP) De douane recherche heeft gisteren een illegale stokerij in Nederweert opgerold. De stokerij was ondergebracht in een schuur naast een boerderij en had een capaciteit van vijfduizend liter alcohol per week. De eigenaar van de boerderij, de 24- jarige V., en diens vader werden voor verhoor aangehouden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van financiën zegt het tweetal van niets te weten. Zij hadden de schuur aan „onbekenden" verhuurd. De stokerij heeft voor zover nu be kend enkele maanden gedraaid. Van de twaalf gistbakken die bij de inval Vrijheid in gebondenheid, is ons meermalen voorgehouden, dat is pas je ware. En dus moeten we het toejuichen dat we er weer een grens bij hebben. Want behalve een leeftijdgrens voor gratis of gereduceerd openbaar vervoer, voor het kopen van sterke drank, voor het berijden van een brom fiets. het afleggen van rij-exa- men, het kopen van vuurwerk, de kiesgerechtigde leeftijd, de fat soensgrens, de landsgrens, de aow-grens, de datumgrens en de grens tussen leven en dood ken nen we nu ook de snoepgrens. Heel kort pas, want de reclame codecommissie heeft die grens nog maar nèt ingevoerd. De snoepgrens is vastgesteld op veertien jaar. Niet dat geen kind onder die leeftijd een stukje snoepgoed mag aanraken; dat zou een snoep-dictatuur worden. De nieuwè grens heeft te maken met reclame voor snoepgoed, dat moet intussen al duidelijk zijn. In de reclame mogen geen snoepen de kinderen beneden de veertien jaar worden getoond, volwasse nen mogen kinderen geen snoep aanbieden in zo'n reclame nog steeds, dus thuis of op straat wordt niemand die kwistig uit een zakje snoepgoed uitdeelt, op de vingers getikt en bovendien moet er altijd duidelijk worden gewezen op de noodzaak tot in standhouding van een goed gebit. Nu denkt u misschien een fabri kant of reclamemaker te kunnen betrappen als er op de tv-reclame een klein kind met snoep en zo'n haast onzichtbaar tandenborstel- tje in beeld komt. Maar die mo gen wél. De reclamecodecommis sie stelt uitsluitend richtlijnen op voor reclames die niet op radio of televisie komen; daar heb je weer de reclameraad voor. Met de snoepgrens zou trouwens bij die media niet te werken zijn; je kunt aan de neus van het kind niet zien of het al veertien is, (maar misschien aan de tanden wel), laat staan horen. De reclamecodecommissie heeft nog meer richtlijnen opgesteld. Zo mag voortaan in reclame voor zoetigheid niet gespot worden met mensen die niet (willen) snoepen en mogen geen mensen worden getoond die nè het tan den poetsen of net voor net sla pen gaan nog gauw even een snoepje eten. Snoepreclame mag niet de indruk geven dat de aan geprezen zoetigheid een maaltijd kan vervangen, en buitensporig gebruik van snoepgoed (wat dat dan ook mag betekenen) mag niet worden aangemoedigd, goedgepraat of ten voorbeeld ge steld. Tussen snoepen en gezond heid mag geen verband worden gelegd en wie de lezer wil doen geloven dat snoep met een be trekkelijk laag suikergehalte de kans op tandbederf verkleint, zit behoorlijk fout. Alles bij elkaar worden deze richtlijnen de „gedragscode voor reclame voor suikerhoudend snoepgoed" genoemd. Korte ver klaring: alles mag. zolang het maar niet te gek wordt, er geen mensen voor gek gezet worden, de snoepgrens niet overschreden wordt en de gaten in de gaten, gehouden worden. Een moslem mag met vier vrou wen tegelijk getrouwd zijn en ook in Indonesië is dat verschijnsel niet zeldzaam. Maar dat iemand vijftien vrouwen verzameld heeft, daar kijken ze ook in zo'n land toch wel van op. Zo woont op Sumatra, in het dorp Teloen Kenas (in de buurt van Medan) de waarzegger^ihotang, bekend geworden doordat hij eens de winnende cijfers in de voetbalto to goed voorspelde. De man heeft nu ineens nog grotere bekend heid gekregen sinds uitgelekt is dat hij vijftien vrouwen heeft we ten te vergaren. Een complete harem, waar vijf van de vijftien En daar is het dan: het eerste vliegtuig op zonne-energie. Het is een beetje veel gezegd, want het ding kwam op z'n eerste vlucht nauwelijks een paar me ter boven de grond, haalde maar een kilometer of drie en kon al leen de pilote vervoeren, maar in beginsel is het gelukt. Het vlieg tuigje is voorzien van 2800 foto cellen die licht in stroom omzet ten, en het weegt volgens de in formatie maar 68 pond. Het NA- SA-onderzoekscentrum in de Verenigde Staten experimen teert met het zonnevliegtuigje, dat de naam Penguin heeft ge kregen. Hoe hard het gaat en hoe hoog is aan de fietsers wel te zien, die gewoon een eindje raee- peddelen. Het zal nog wel even duren voor we in zo'n ding met vakantie kunnen. co-echtgenoten zusters blijken en twee anderen ook. Sihotang heeft verklaard dat hij zijn vrou- v, en Ir. een visioen gezien heeft en andersom schijnt dat net zo ge veest te zijn. Dat is volgens hem èn volgens al de mevrouwen Si hotang de aanleiding waardoor zij allen bij elkaar gekomen zijn en nu zo'n aardig groepje vor men. Maar Politie en justitie zijn daar niet direct van overtuigd. Die proberen nu uit te vinden hoe het vijftlenvoudige huwelijk echt in elkaar zit. maar eenvoudig blijkt dat niet met al die visi oenen. Vandaag is het dus weer Prinsjes dag. Prinsjesdag moet, net als melk. vindt Vara's Henk van Hoorn (van „Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?"). „Dat staat, met iets andere woorden, in de Grondwet," verklaart hij in de Varagids. „Maar er staat niet bij dat er zoveel poespas en tram melant aan te pas moet komen. Toegegeven, er zijn talloze men sen die het ieder jaar weer een prachtig schouwspel vinden, die genieten van dit bloemencorso der democratie. Maar je kunt het parlement ook zien als een ge woon bedrijf, waar belangrijke beslissingen worden genomen. En zo zie Ik het." Zo'n vertoning met kamerheren, koetsen en knollen werkt alleen maar op zijn lachspieren, ver volgt hij „Het is alsof je de be drijfsdirecteur in een sjees over het fabrieksterrein laat rijden, als de ondernemingsraad weer aan een nieuwe vergaderperiode begint. Waarom leest de minis ter-president zijn eigen onheils boodschappen niet voor? De au teur draagt voor uit eigen werk. Dat wordt pas echt genieten. Het wordt trouwens weer een zeer voorspelbaar dagje Ik verwacht tenminste niet dat de nieuwe ko ningin plotseling met voorlezen stopt, streng de zaal In kijkt en de premier toesnauwt: Dat kom je de mensen in dit land maar zelf vertellen, Dries! De ongelukkige die zijn radio of televisie per on geluk aan laat staan krijgt, nadat de vorstin drie keer is toege juicht, een zondvloed van com mentaren over zich heen. Pas tegen middernacht wordt het weer mstig in de ether. Wie tegen die tijd nog door de bomen het bos kan zien, verdient een stand beeld op het Binnenhof." Medewerkers en studenten aan de Technische Hogeschool Twen te kunnen voor een zacht prijsje met de trein heen en weer. De TH heeft een contract met de Spoor wegen afgesloten, dat het de TH'ers mogelijk maakt een dag kaart tweede klas voor 24 aan te schaffen in plaats van de nor male prijs van 37,50. Niet alleen kunnen ze er gebruik van maken, ze moeten eigenlijk wel. Wie wil. mag nog wel met eigen vervoer komen en gaan, maar die moet dan wel een heel goede reden hebben om de onkosten vergoed te krijgen. Het gaat overigens om een proef van twaalf maanden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 5