Windmolens horen in het stadsbeeld Betere voorbereiding onderwijs minderheden rijsbeschikking specialist aat over twee weken in an Eekelen stelt lezoek Turkije uit 'Gehandicapten de dupe van bezuinigingen' poorde trein ijerd 'tweede brug' Nieuwe telefoonnummers Trouw Lerarenopleiding Vrije Leergangen-VU tien jaar: «idici praten opnieuw met bewindslieden ivering Starfighters gaat door Onderzoekers achten oprichting windmolencentrum noodzakelijk: Utrecht gaat buitenlanders beter scholen BINNENLAND u tien passagiers raakten gistermorgen gewond, toen stoptrein Rotterdam-Maassluis vlak bij station *Ln«Mr..r'or.fn,TT, ontspoorde en als een „tweede (zie foto rechtsboven) naast de spoorbrug kwam te n. De twintig reizigers konden zich in veiligheid n via ingeslagen ruiten. Spoorwegpersoneel en en van de eerste hulppost waren er snel bij om de ^-len. onder wie tien licht, af te voeren (foto links- bestond de vrees, dat er passagiers uit de trein gevallen en in het water van de haven waren ikomen. De Vlaardingse brandweer doorzocht xs geruime tijd het water van de Oude Haven rechts beneden), maar dit leverde geen resultaat if materiële schade loopt in de miljoenen volgens de Foto'»: Roel Dljkïtr» Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Studenten aan een lerarenopleiding moeten beter worden voorbereid op het onderwijs aan leerlingen van culturele minderheden. Dat was zowel het uitgangspunt als de conclusie van de bijeenkomst over „De derde wereld in ons onderwijs", die gisteren in Amsterdam werd gehouden ter ere van het 10-jarig bestaan van de lerarenopleiding Vrije Leergangen-VU. onze parlementsredactie IHAAG De medische specialisten krijgen per 1 oktober met een prijsbeschikking voor [tarieven te maken. De landelijke specialistenvereniging (LSV), heeft dat gisteren te horen en bij een overleg met de ministers Van Aardenne van economische zaken, Ginjaar van iondheid en milieuhygiëne en staatssecretaris Veder-Smit van volksgezondheid. Twee weken geleden hadden de spe cialisten al een gesprek met bewinds lieden over de voorgenomen vermin dering van hun inkomens met gemid deld tachtigduizend gulden in twee jaar. Nadat de prijsbeschikking is inge- onze parlementsredactie N HAAG Staatssecreta- Van Eekelen (defensie) ft zijn bezoek aan Turkije, binnenkort zou plaatsvin- Zl voorlopig uitgesteld. Re- lis de militaire staatsgreep het land vorige week vrij- De staatssecretaris zou et feestelijk vertoon de ite twaalf door Turkije Nederland gekochte eJJedehands straaljagers van type Starfighter overdra- Voorts was de bedoeling Van Eekelen reclame zou ;en voor Nederlandse nica. taats greep heeft voorlopig geen ilgen voor de Starfighterovereen- rt zelf. De twaalf reeds nu gele- t toestellen behoren tot de eerste de resterende dertien komen 11981-'82 aan de beurt. gaan krijgen de specialisten de kans hard ta, maken dat hun kosten voor „aankleding" meer bedragen dan zo'n zestigduizend gulden per jaar. Die kosten hebben de specialisten nodig voor de betaling van sociale lasten, pensioenvoorziening en be drijfsrisico. Minister Van Aardenne wil daarover verder praten. Als de kosten inderdaad hoger liggen dan de minister veronderstelt, dan zal de prijsbeschikking per april volgend jaar worden bijgesteld. Hoofdmoot van het gesprek van gis teren is de motie-Engwirda (D'66), die vorige week door een meerderheid van de Tweede Kamer werd aangeno men. Die motie spreekt uit dat de Kamer akkoord gaat met de plannen van de regering, maar wil dat er een Vooral bij de PvdA viel deze passivi- degressief beleid wordt Ingevoerd, teit niet in goede aarde. De PvdA- Dat wil zeggen dat de mate van hono- Kamerleden Van der Stoel en H. van rering geringer wordt naarmate het den Bergh zijn van plan de kwestie aantal patiënten dat een arts afhan- Turkije volgende week al in de as- delt. eroter wordt semblée van de Raad van Europa aan Een systeem van degressieve tarie- Minister Van Aardenne Amsterdams college keurt loonmaatregel onderwijzers af Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Burgemeester en Het instituut VL-VU was een van de eerste nieuwe opleidingen die sinds 1970 zijn opgericht. Volgens directeur dr R. G. Kraan wist men destijds nauwelijks waar men aan begon. Nu weten we het misschien nog niet. maar er is in ieder geval veel gedaan. Dat de nieuwe instituten er nog lang niet zijn. blijkt volgens hem onder andere uit het thema van de jubi leumviering: met de opvang van kin deren uit andere culturen heeft de lerarenopleiding nog nauwelijks er varing opgedaan De meeste aandacht, ook van de rege ring. is tot nu toe uitgegaan naar de opvang van kinderen van buitenland se afkomst in het kleuter- en lager onderwijs Daar zitten ook de groot ste aantallen. Maar dat gaat nu ver anderen. In het voortgezet onderwijs zitten nu al 15.000 kinderen van cul turele minderheden. Dit getal zal de komende jaren met sprongen om hoog gaan Dat heeft ook gevolgen voor de oplei ding van leerkrachten. Op sommige pedagogische academies gebeurt al het een en ander aan de scholing en bijscholing van onderwijzers. Maar ook studenten die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs krijgen hiermee te maken. Nu nog voornamelijk in het lager beroepson derwijs. maar hopelijk straks ook op scholen voor mavo. havo en vwo. Want daar was gisteren iedereen het wel over eens: men doet deze groep leerlingen onrecht als men ze allemaal naar het lager beroepson derwijs stuurt, De voorkeur van de meeste sprekers ging daarom uit naar een zo snel mogelijke inpassing binnen het Ne derlandse onderwijs. Dat hoeft niet te betekenen dat de eigen cultuur wordt verwaarloosd. De school moet Juist streven naar een wederzijdse beïn vloeding van de verschillende cultu ren binnen het onderwijs. De jubilieumvienng van de Vrije leer gangen-VU duurt tot eind oktober en omvat een groot aantal activiteiten, die bijna allemaal te maken hebben met het thema: de derde wereld ln het onderwijs. Er wordt een financiële actie gevoerd ter ondersteuning van een centrum voor de opvang van Ma rokkaanse jongeren, die in conflict zijn gekomen met hun ouders Het bestuur van de stichting Vrije Leergangen-VU zegde gisteren alvast een gift toe van vijfduizend gulden ARNHEM (ANP) Het Nationaal orgaan gehandicapten heeft gisteren in Arnhem bij de Kamercommissie voor het gehandicaptenbeleid zijn beklag gedaan over een dreigende inkrimping van de subsidies voor aangepaste auto's. De regering wil het geld dat hierbij vrijkomt gebruiken voor de verbetering van het gehandicaptenvervoer per taxi. Schakelklas Veel kritiek was er op de internatio nale schakelklas. In plaats van een tijdelijke opvang voor niet-Neder- landstalige kinderen is dit instituut wethouders van Amsterdam hebben steeds meer een apart schooltje ge- Klaauw ten aanzien van de vraag of de Raad van Europa zich over Tur kije moet uitspreken. Turkije is lid van deze raad. die in haar statuten heeft staan dat iedere lidstaat ver plicht is de democratie in stand te houden Minister Van der Klaauw wil eerst de verdere ontwikkelingen in Turkije afwachten, alvorens enige ac tie in de Raad van Europa te over wegen. de orde te stellen. „Turkije zal voorlo pig gewoon niet aan de vergaderin gen van de Raad van Europa mogen deelnemen. Of het land er ook uitge stoten moet worden, kan pas later worden beoordeeld," zei drs H. van den Bergh. ven zal zo spoedig mogelijk worden ontworpen door de specialistenvere niging. Lukt het de vereniging, dan zullen die degressieve tarieven per 1 januari worden ingevoerd, zij het al leen voor mensen die bij het zieken fonds zijn verzekerd. gisteren verklaard dat zij de aparte loonmaatregelen voor onderwijzend personeel, zoals die door de minister van onderwijs zijn afgekondigd, af keuren. Zij vinden het onaanvaardbaar dat één beroepscategorie loon moet inle veren. Het college vreest dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Zij menen dat de pro blemen in het onderwijs, zoals die zich voordoen bij onderwijs aan an derstaligen, bij onderwijsvernieu wing en bij het onderwijs m de stads vemiewingsgebieden, op deze manier afgewenteld worden op de mensen die onderwijs geven. B en W zeggen ook dat zij eventueel door Amsterdamse onderwijzers te voeren acties niet zullen tegengaan en dergelijke acties van geval tot geval zullen beoordelen. worden. De kinderen blijven er een paar jaar hangen, doordat ze weinig contact hebben met Nederlandse kin deren gaat hun taal weinig meer voor uit, en als ze van school gaan lopen ze het risico werkloos te worden. De voorzitter van de Kamercommis sie. mevrouw S. Langedijk-de Jong (PvdA), liet echter in een eerste reac tie weten deze maatregel belachelijk te vinden Daarnaast deelde men de Kamerle den mee sterk de indruk te hebben, dat het zelfstandig wonen voor ge handicapten wordt tegengewerkt Momenteel is er sprake van een „ver scherpte indicatiestelling", waardoor gehandicapten eerder naar een ver pleeginrichting worden gestuurd Een aangepaste woning zit er steeds minder in, aldus de overkoepelende organisatie van de Nederlandse vere niging voor revalidatie en de stich ting Gehandicaptenraad. De reden van deze ombuiging is nog niet be kend. maar vermoed wordt dat ook in lerlandse regering neemt voor ige een afwachtende houding ten aanzien van de staatsgreep. Mei ,e oven, M j® H 4 ister Van der Klaauw gaat er van at de Turkse generaals werkelijk etnocratie spoedig willen herstel- hij wil hen het voordeel van de 'el gunnen. Haag heeft evenals de andere dsteden van de Europese Ge- achap een boodschap ontvan- an de nieuwe machthebbers in Je, waarin deze uitleggen waar- burgerregering aan de kant is Voorts wordt in de boodschap poedig mogelijk" herstel van de mentaire democratie toegezegd. een reactie op deze boodschap ninister Van der Klaauw (buiten- se zaken) overleg plegen met de °Pese- en NAVO-partners. Gister- v *1 hebben de negen ministers van p enlandse zaken in Brussel al een d te beraad over Turkije gehad, ihi 'b'j is onder meer het associatie fs van Turkije met de Europese "1 ^nschaP besproken, alsmede de ia 'breide financiële hulp die het op andere wijze van de Westelij kten krijgt. tog en Tweede Kamer zijn het kt algemeen over eens dat de lêle hulp aan Turkije nu niet moet worden afgebroken, zo gisteren in een beraad van mi- ft Van der Klaauw met de Twee- M Kamercommissie voor bui ten- zaken. Bij de plotselinge in- ^"•g van die hulp zouden de om- togheden die tot de staatsgreep *0 geleid niet worden weggeno- ®aar eerder verergerd jj® eens was een deel van de {^commissie het met de terug- ^tnde opstelling van dr Van der Van onze redacteur wetenschappen AMSTERDAM Wie zelf een kleine windmolen wil bouwen om het gezins- verbruik van elektriciteit zo veel mogelijk uit de lucht te plukken, is daarmee in veel gevallen nu al goedkoper uit dan als klant van het stroombedrijf. overnemen, de centrales tien procent brandstof besparen. Volgens die berekening zou dat een netto financieel voor deel opleveren. Maar afgezien van deze be leidsoverwegingen, richt het boek zich in hoofdzaak tot de zelfbouwer. Het geeft geen compleet uitgewerkt ontwerp, omdat veel details en zelfs hoofdlijnen kunnen afhangen van plaatselijke omstandig heden en individuele moge lijkheden. Maar de richtlijnen om tot een eigen aangepast ontwerp te komen, zien er rea listisch en zinnig uit en wor den met een onmiskenbare di dactische kwaliteit gepresen teerd. (Tossijn is leraar alge mene technieken aan een tuinbouwschool. Dat is een van de boodschap pen van drs. Chris Westra en ing. Herman Tossijn in hun gisteren verschenen Wind- werkboek: windenergie is geen toekomstdroom of be vlieging meer, het kan hier en nu. Blijkens hun slagzin „Geen kernenergie of kolen, neem een molen", is het niet hun enige boodschap. Maar zij blijven zeer realistisch. Westra: „Het is niet onze be doeling dat Nederland nu aan stonds met windmolens wordt volgebouwd. Maar het is wel hoog tijd dat er nu zo iets wordt opgezet als een Wind molencentrum Nederland. Net zo als er destijds voortva rend een Reactorcentrum Ne derland werd opgericht toen kernenergie zich als een ren dabele mogelijkheid aandien-" de. De opkomende kleine in dustrie die windmolens maakt en toepast, heeft bege leiding nodig." Vandaar dat een exemplaar van het boek naar het minis terie van economische zaken is veizonden, ter overweging voor minister Van Aardenne. Dat in het kader van het na tionaal onderzoekprogramma windenergie nu één medewer ker zijn aandacht aan kleine systemen kan gaan geven, vinden de auteurs een al te bescheiden reactie op de aan drang in die richting. Zichtbaar Ook over de toepassing van de grote windmolens, waarop het programma zich sterk- richt, hebben Westra en Tos sijn hun eigen ideeën. Volgens de heersende filosofie zouden de molens in de winderige kustgebieden geplaatst moe ten worden, waar zij hun bij drage aan de elektriciteits voorziening anoniem het kop- pelnet in malen. Westra en Tossijn willen ze juist zicht baar voor de mensen in de woonwijken zetten. In de vakgroep milieukunde van de universiteit van Am sterdam, waaraan Westra ver bonden is, werd bij wijze van voorbeeld uitgerekend dat de naoorlogse tuinsteden van de hoofdstad grotendeels in hun eigen behoefte aan elektrici teit kunnen voorzien. Wind molens zouden gewoon een onderdeel van het stadsbeeld moeten worden. Op landelijk niveau bereke nen de auteurs dat als wind molens vijftien procent van de stroomvoorziening zouden dit geval de bezuinigingen de oorzaak zijn. Het Nationaal orgaan gehandicapten sprak tegenover de Kamercommissie tevens haar afschuw uit over de plan nen van het kabinet met de WAO. Zoals bekend wil men strengere nor men hanteren, zodat WAO'ers eerder in de WW kunnen komen. Tweederde van de ongeveer zeshonderdduizend WAO'ers in ons land is gedeeltelijk gehandicapt. Het is schandalig om de werkgelegenheidsproblemen af te schuiven op deze groep mensen, meent het Nationaal Orgaan UTRECHT (ANP) In de stad Utrecht gaat begin volgend jaar een educatief centrum voor buitenlandse werknemers van start. Daar wil men buitenlanders boven de zestien jaar die buiten de Nederlandse leer plicht vallen in redelijk korte tijd goed Nederland en andere basisken nis bij brengen, zodat ze ook toegang kunnen krijgen tot vervolgopleidin gen tot en met hoger beroepsonder wijs. In Utrecht zelf bestaat een relatief groot deel (tien procent) van de bevol king uit buitenlanders en in de hele Utrechtse regio wonen circa 19.000 buitenlanders die het tot nu toe zon der professioneel opgezette educatie ve voorzieningen moeten stellen. Ze zijn aangewezen op vrijwilligerswerk. Rotterdam heeft sinds enkele jaren ook een educatief centrum voor bui tenlanders maar het unieke van het Utrechtse centrum is dat de buiten landers daar niet alleen kunnen wor den „bijgespijkerd" tot een niveau dat vergelijkbaar is met de lagere school, maar dat er ook voortgezet onderwijs zal worden gegeven zodat ze via vervolgopleidingen „hogerop" kunnen komem. In 1981 het eerste jaar zal overigens worden volstaan met basisonderwijs en pas in 1982 zal het mogelijk worden in het centruifc ook vervolgcursussen te gaan volgen Het Utrechtse centrum dat voor het eerste jaar een startsubsidie van het ministerie van sociale zaken heeft gekregen van 1,7 miljoen gulden start met zeventien beroepskrachten en honderd cursisten, maar op den duur zal het aantal cursisten een veel voud bedragen, want de belangstel ling is groot. Ervaring Het uitstekend geïllustreerde boek maakt duidelijk dat een windmolen niet iets is dat je op een paar regenachtige mid dagen in elkaar zet Er is tech nische vaardigheid, doorzet tingsvermogen en ervaring voor nodig. Maar wie in moei lijkheden komt, vindt in het boek ook adressen van colle ga-zelfbouwers, die zich hier en daar georganiseerd heb ben. En wie tot de conclusie komt dat een zelfgebouwde molen een te groot experi ment zou worden, kan ook een lijst aantreffen met leveran ciers van kant en klare pro- d uk ten. Westra en Tossijn schrijven in hun voorwoord dat „alles" in hun Windwerkboek staat. Dat is een riskante aankondiging, maar zij maken die tot op grote hoogte waar. In ieder geval kunnen zij op dit punt het onlangs uit het Duits ver taalde boek van Felix von Kö- nig met enige straatlengten kloppen. Met name de elektri sche kant van de installatie wordt daarin nogal onderbe licht en dat kan heel wat te leurstellingen opleveren. Het Windwerkboek bevat ver der zeventien korte omschrij vingen van bestaande zelf- bouwmolens. alweer prima geïllustreerd. Het werkt alle maal erg inspirerend. Chris Westra en Herman Tos- Windmolen in de Bijl mermeer; het stads beeld dat de auteurs voor ogen staat. sijn, Windwerkboek, Ecologi sche uitgeverij. Amsterdam 1980 (400 pag 39,00). Felix von König, Windener gie. bouw self uw installatie. De Muiderkring, Bussum. 1980 (135 pag. 29,50) „Gisteren ben ik er uitgerold. En ik heb al zo vaak blauwe plekken Een aantal afdelingen van Trouw is voortaan rechtstreeks van buiten af te bellen met de volgende nummers Bezorging abonnees 562.6264 Advertenties 562 2843 Redactie binnenland Nieuwsdienst Redactie buitenland Redactie economie 562.2777 562.2768 562.2735 562.2772 Kerkredactie Kunstredactie Sportredactie Hoofdredactie 562.2721 562.2733 562.2732 562.2731 Het centrale nummer van Trouw is 562.9444 Vandaar kan met alle afdelingen worden door verbonden. TROUW/KWARTET 3

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3