I Luto kan beter op slot ij stilstaan en rijden kt r Radio- en televisieprogramma's 941041; iCNVXi ülitie controleert geparkeerde wagens ew York reekt zijn int etsbanen af en puzzelen 0 0 0 O O 0 0 HET WEER Weerrapporten Publiciteit li! JAG 16 SEPTEMBER 1980 VARIA TROUW/KWARTET H men de bebouwde kom rijden een andere gedrags- De hedendaagse crlmlnali- auto op slot houden, of lijn dan vroeger en op ge- telt, gecombineerd met het n nu rijdt of stilstaat, is parkeerde auto's ziet de po- grote aantal auto's in onze tnwoordlg het parool, litle in verscheidene ge- steden en op onze wegen, meenten ook toe of die wel vormt voor de automobilis- veiligheid vereist bij het afgesloten zijn. t(e) een gevaar, waarmee hij ede bij de wielrijders in York. De stad heeft be en de proef met fietspa- op Manhattan te beëln- ■n. Er maken zelfs In de Jer maar weinig fietsers irulk van en de vele au- vragen veel ruimte. fietspaden, of eigenlijk I «vrije banen met net zulke mpels als in Nederland P de tramrails alleen minder brede stenen want dat kost geld len ingesteld, omdat irika's grootste stad verwachtte van de j. De fietsverkopen stij- in de Verenigde Staten l| Jaar meer, ook als de K|overkoop terugloopt, en fietst verbruikt geen ;te nii; iet iuwens, sinds de lijfarts f i wijlen president Eisen- 0 fwer Ike fietsen voor- reef, en misschien nog sr sinds president Carter .het hardlopen (Jogging) nil elkaar zakt, beseft meni- Amerikaan hoe gezond - li jen is Al rolschaatsen er j steeds meer tussen New 1JG k's wolkenkrabbers. ih hebben we met verba- 3» gekeken wie er nu ei- Tüijk fietsen op de rijwiel- w oen langs Broadway en th Avenue. Het zijn veel- jonge mannen en vrou- i, die het duidelijk uit rtief oogmerk doen, en bejaarde dames, die nelijk geen auto kunnen alen. Maar terwijl het loverkeer stopt, optrekt voortraast in indrukwek- ude omvang, maken ir weinigen van de fiets- den gebruik. of zij voortdurend moet rekenen. In het verle den werd altijd geadvi seerd: houdt de deuren open. Ook met kinderen achterin was de wijze raad, dat men alleen het kinder- slot gebruiken moest, maar de portier—vergrendeling diende open te houden. Als zich een aanrijding voor doet, moet immers hulpver lening van buitenaf niet be lemmerd worden doordat de deuren dicht zitten. Maar sinds duistere figuren met criminele oogmerken portieren openen en naast de bestuurder of bestuur ster gaan zitten om die tot iets te dwingen, en sinds agressieve medeweggebrui kers menen met de automo bilisme) die naar hun oor deel iets niet goed op de vuist te moeten, is dat an ders geworden. Nu kan men, zeker in de grote steden, voor de veiligheid beter alle portiersloten dicht houden. Dan kan niemand die van buitenaf openen. Wat dan bij een aanrij ding? Als die zö erg ls dat het portier niet meer open gaat, helpt ook het van het slot halen weinig, en in min der ernstige gevallen zal vaak een ruit sneuvelen of kan de inzittende alsnog de deur opendoen. Alleen bij onverhoopt in brand of te water raken van de auto, dus als men snel de wagen moet verlaten, ls dit een las tige extra handeling. Op snelwegen zal het uitein delijk verstandiger blijven met de deuren van het slot af te rijden, maar dan moet Je feitelijk bij het binnenrij den van een stad de gren dels erop doen. Toch wordt de beslissing om nu de stenen randen weg te halen waarmee deze maand een begin is ge maakt hevig bekritiseerd. Geen enkele geïnterviewde voor de CBS-tv had er een goed woord voor over. Maar grond in Manhattan is duur en dat blijkt zwaar te tellen. Misschien dat de Amerlka- Fifth Avenue in New York: fietsers links, auto's rechts. Maar de rijwielbanen wor den geslecht. Het was slechts een proef, is het ar gument. En de „bike lane" beet mislukt te xijn. nen voor het gebruik van de fiets In het verkeer van alle dag eens een keer in Neder land kunnen kijken Kraken Hoewel het niet moeilijk ls een auto te „kraken" dat wees een onderzoek van ANWB en Consumenten bond eerder dit Jaar uit geldt de noodzaak tot het op slot doen net zo goed bij het parkeren. Daarmee gaat men niet tegen, dat „be- roepsdieven" de auto leeg stelen, aldus de ANWB, maar gelegenheids diefstal wordt er wel mee voorko men. Trouwens, leder ls bij de wet verplicht zijn gepar keerde auto af te sluiten. Oezien de tienduizenden klachten, die jaarlijks bin nenkomen over uit auto's gestolen voorwerpen, gaan verscheidene politiekorp sen de controle op het nale ven van deze wettelijke plicht uitgebreid controle ren. „Is de auto niet afgeslo ten, dan kan het zijn dat de politie spullen eruit haalt, de auto afsluit en als het er nog in zit het sleuteltje meeneemt," waarschuwt de ANWB. De politie kan dan zelfs de eigenaar uit bed bellen. Trouwens, het sleuteltje erin laten zitten is een uit nodiging tot Joyriding, zoals het achterlaten van kostba re zaken in een afgesloten auto ook een uitnodiging tot diefstal vormt Joyriding Overigens heeft het aantal gevallen van Joyriding de laatste jaren een duidelijke keer ten goede genomen. Kwamen aan het einde van de Jaren zestig nog jaarlijks zo'n duizend meldingen daarvan binnen; tegenwoor dig gaat het om een paar honderd gevallen per Jaar. De diefstallen uit auto's treffen Jaarlijks één op elke honderd automobilisten. Het „kapen" van de auto in aanwezigheid van de man of vrouw achter het stuur gaat om uiterst kleine aantallen, maar daarvan kunnen de gevolgen het ernstigst zijn. Daarom is het 't beste in de stad altijd alle portieren dicht te houden. FERDNAND iVAAN IN AFGHANISTAN 70 vond van 16 april 1946 hielden halt, om naar een spoor van nlate soldaten te zoeken, maar iden niets. n scherf steen bevestigde hij dtdeling aan de deur. Daarna te door de geul naar de woes- eep toen, waarom Nazroellah elne karavaan bij de serai had toppen. Terwijl wij luisterden it verhaal van de pilaar, was de lrid afgekoeld. De maan was Ier geworden en stond bijna n de hemel. Hij hing thans de horizon, een grote lichtbron, s tocht door de woestijn moge akte. Het was een onwereldse g het maanlicht weerkaat- de duinen en het leek dag te et viel me op dat we nu minder ertlg kilometer per uur reden r de weg er evengoed uitzag als dags, toen we meer dan zestig n, vroeg lk om opheldering en ntwoordde: „'s Nachts kunnen gotch niet zien." It?" i! Een vlokkige witte stof, die gebreide hoeveelheden voor- Ik geloof, dat u het gips Is waardevol." woestijn is er vol van. Hele i! DJengiz Khan gebruikte het i pilaar dicht te metselen." erdacht: „Daar werd dus gips ibruikt!" el: „Vermengd met water kan het nuttig zijn. Maar blijf uit de buurt als het droog ls!" Op dat ogenblik hoorden we aanhou dend toeteren. Ik keek uit naar de vlag van Nazroellah. HIJ bevond zich ln een soort dal voor ons en beduidde ons hem niet te volgen. Noer stelde vast: „HIJ zit ln de gotch! kunt nu de rommel zien!" „Zijn we het vanmiddag niet tegen gekomen?" „BIJ het hectaren, maar toen was er geen gevaar!" WIJ parkeerden onze Jeep en liepen naar de plaats, waar Nazroellah vast zat. HIJ vertelde: „Niets ernstigs! De wielen slippen". Ik knielde en nam wat gotch ln de hand. Het was een vlokkig, zacht poeder, dat een rond draaiend wiel geen houvast bood. Nazroellah riep: „Hier ls het touw! Geef me een zetje!" Wij brachten onze Jeep voorzichtig naar voren en bevestigden het touw. Zonder moeite kregen we Nazroellah weer vrij. HIJ waarschuwde ons, toen hij naast ons stond: „Als je die rom mel met meer dan veertig kilometer raakt kun Je Je neus breken!" Noer voegde erbij: „Als we het raken, bescherm dan Je gezicht, want we stoppen onmiddellijk." Het was nu onze beurt om voor te gaan rijden. WIJ begonnen aan een van de prachtigste reizen, die een mens maken kan: door de woestijn, met boven hem grote sterren en een witte maan, die de spookachtige we reld verlicht. Af en toe kwamen we van een diepte op een hoogte, van waar af gezien de woestijn een krui sing leek tussen een sneeuwstorm en een tuin vol witte bloemen ln de len te. Maar het meest Indrukwekkende was de stilte, de absolute stilte van de woestijn bij nacht. Geen insekten. geen vogels, geen wind, geen geluld van een verre donder. Toen we nog zestig kilometer verder de woestijn Ingereden waren, meende ik Iets ongewoons ln het noorden te ontdekken. Ik keek er enkele minu ten naar en hield het voor een hoop leisteen. Daarna vestigde lk er de aandacht op van Noer, die zich gecon centreerd had op de gotch en aanvan kelijk niets antwoordde. Eindelijk zei hij: „Het ls een Jeep!" En toen merkte lk dat hij Inderdaad gelijk had. Hoe konden we Nazroellah waarschu wen, die voor ons reed? WIJ konden sneller gaan rijden, maar dan Hepen we de kans ln de gotch te komen. Noer ontstak zijn koplampen. Daar reageerde Nazroellah onmiddellijk op. Toen hij zich bij ons gevoegd had, vroeg hij: „Wat ls er aan de hand?" Noer antwoordde: „Mlller vond de Jeep!" Nazroellah keek naar de spookachtige Jeep en zei: „Ik vind het verschrikkelijk daar heen te gaan!" Langzaam reden we noordwaarts en spoedig werd het ons duidelijk dat we ln een grote hoeveelheid gotch kwa men. Nazroellah riep ons toe: „RIJ terug en plant Je vlag op de harde oppervlakte!" Dit deden we. Daarna ging onze kleine karavaan voorzich tig verder. Zelfs op een afstand zagen wij wat wij gehoopt hadden niet te zien: twee mannen zaten ln de Jeep. ZIJ waren ln de gotch beland, hadden geprobeerd stenen onder de wielen te leggen en vermoedelijk hun koppeling ver brand. WIJ gingen over de zachte gips en bereikten het griezelige tafereel: twee mannen ln woestijnkledij ln de Jeep, de ogen wijd open, maar volko men uitgedroogd. Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 ra) 8.02 (S) AVRO: Muziek en verkeersinformatie. (6.30, 7.03, 7.30, 8.03 en 8.30 Avro's Radiojournaal). 9.03 Tekst en uitleg. 9.08 (S) Concertant. 10.02 De zandbakshow. 10.10 (S+M) Ar beidsvitaminen. 11.02 Venus met pistool, hoorspelserie. 11.32 (S) Rondom twaalf. 12.30 (S) Mon vieux, ma vieille. NOS: 13.03 (S) Prinsjesdag 1980: Opening van de Nieu we Zitting van de Staten-Generaal. AVRO: 17.02 De Slag bij Nieuwspoort extra. 18.11 Avro's Radiojournaal. 18.23 Toppers, van >en. 19.02 (S) Lichte grammofoonmuziek. 20.03 (S) Operette: Paul Abraham (1892- 1960) 20.30 (S) Folk live. 21.02 (S) Vierkleur. 22.02 Avro's Sportpanorama. NOS: 23.02- 24.00 (S) Met het oog op morgen. VARA: 00.02 (S) Elpee tuin. 1.02 (S) Groot licht. 5.02 (S) Truck. HILVERSUM II (4*2 ra.) KRO 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Het levende woord. 7.30 Nieuws. 7.36 Echo. (8.00 Nieuws). 8.30 Nieuws. 8.30 Amuse mentsmuziek. 8.30 Postbus 900. 9.00 Gym nastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Scheepspraat 9.20 De letter M. 10.30 Ouder worden we allemaal. 11.00 School radio. 11.30 Ratel. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.16 Uitzending voor de land bouw. KRO: 12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Echo. 13.00 Nieuws. 13.11 Goal. 13.30 Schoolradio. NOS: 14.30 14.30 De zon heeft ons verkocht, moeder, documentaire KRO: 15.15 Boekenwijsheid. 15.30 Geen verboden toegang. 16.30 Het praatpro gramma 17.24 Mededelingen. 17.30 Nieuws. 17.36 Echo. 18.10 Verkenning. HUM. VERBOND: 18.20 Na vijven en zes sen. P.P.: 18.50 Uitzending van het GPV. KRO: 19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Klassieke muziek. 21.15 Spektakel. 22.20 Overweging. 22.30 Nieuws. 22.40 (S) Zin in muziek. 23.30 (S) Muziek op het spel. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 ra.) VARA: Van 7.00-18.00 uur actualiteiten via Dingen van de dag. 7.02 (S) Gesodemeurders. 8.30 (S) Holland ze zeggen 10.30 (S) Typisch Jansen. 11.30 (S) VARA's zoekplaatje. 13.30 (S) Spitsbeeld. 15.30 (S) Popkrant. 16.30 (S) Beton NOS: 18.03 (S) De Avond- spits met de Nationale Hitparade. VARA 19.02 (S) Popdonder 21.02 (S) Nashvilje 22.02 (S)and all that jazz. 23.02-24.00 (S) Elpee tuin. HILVERSUM IV (PM-kaoalen) TROS 7.00 Nieuws 7.02 (S) Capriccio. 9.00 Nieuws. 9.02 <S) Muzin. 9.03 (S) Van heinde en verre. 10.00 (S) Opus tien tot twaalf 12.00 Nieuws. 12.02 (S) Intermezzo. 13.00 (S) De meest verkochte klassieke tien. 13.30 (S) Koren en korpsen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) De hoge C. 14.30 (S) Guitariteiten. 15.00-17.00 (S) Belcantorium. TV vandaag 20.245 Van Uw» ik zingen, geestelijke samenzang 21.05 God wil «nonen bij de mensen, serie 10.30 NOS/NOT: Schooltelevisie 13.00 MOS: Nieuws voor doven en 21.37 Moe: Journaal 22.00 Den Haag vandaag 14.00 NOS/MOT: Schooltelevisie 18.00 NOS: Nieuws voor doven en 18.15 Samenvatting Opening Staten Generaal 18.4» Poli en Pin 18.55 Journaal 18-50 EO: EO-K"mde«krant 18.10 Land inzicht, fiknversiag 19.50 Wat ging er mis? sehe 12.55 NOS: Opening Staten Generaal 18.00 Nieuws voor doven en 18.40 TELEAC: Introduktieprogramma: tj1+2 18.58 NOS: Journaal 18-50 KIKkOeMuppet-show 19-25 Oe verlaten eilanden, jeugdserie 204» NOS: Journaal 20.77 KRO: Shoestring, detectivesene 21.20 Brandpunt 21.55 Drie Hoog Achter, komiachesene 22.20 Je bent ver weggeweest fiknversiag 23.15 NOS: Journaal. DUITS LAND I 10.00 Journaal. 10.05 Actualitei ten. 10.26 Schwüle Tage, tv-spel. 12.20 Um- schau. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.10 Journaal. 18.10 Journaal. 16.15 Filmrepor tage. 17.00 Kinderprogramma. 17.25 Kin derprogramma. 18.50-18.00 Journaal. (Re gionaal programma. NDR: 09.30-10.00 Kleuterprogramma. 18.00 Reportage. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Re portage. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programma-overzicht. WDR: 08.10 t/m 11.55 Schooltelevisie (09.30 Kleuterpro gramma). 18.00 Eichholz und Söhne, tv- serie. 18.30 Licht programma. 18.40 Amu sementsprogramma. 19.15 Acutaliteiten. 19.45 Licht programma.) 20.00 Journaal. Aansl.: Politieke uitzending. 20.15 Amiu- mentsprogramma. Aansl.: Politieke uit zending. 21.00 Reportages. 21.45 Captain Paris, misdaadfilmserie. 22.30 Actualitei ten. 23 00 Muziekprogramma. 24.00-00.05 Journaal. Daltsland II 18.30 Programma voor oude ren. 17.00 Journaal 17.10 Documentaire serie. 17.40 Gevarieerd magazine. 18.20 Te kenfilmserie. 19.00 Journaal. Aansl.: Poli tieke uitzending. 19.30 (z/w) Mata Hari, Amerikaanse speelfilm. 21.00 Actualitei ten. Aansl.: Politieke uitzending. 21.20 Po litieke uitzending. 22.00 Filmreportage. 22.45 Filmreportage. 23.45 Journaal. Dland NDR Medisch magazine. 08.05 t/m 13.05 Schooltelevisie. 16.30 Schooltelevisie. 18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Kinderpro gramma. 19.15 Filmreportage. 20.00 Jour naal. 20.15 Informatief programma. 21.00 Filmreportage. 21.45 Acutaliteiten. 22.30- 23.15 Filmmagazine. België Nederlands Net I 18.00 Poppen- filmserie. 18.05 Jeugdserie. 18.25 Slapstick. 18.30 Open School. 19.00 Informatief pro gramma. 19.05 Gastprogramma. 19.35 Me dedelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 Showprogramma. 20.55 Filmreporta ge. 21.45 Kwis 22.20-22.35 Journaal. NET II Van 18.00 tot 20 10: Zie NET I 20.10 Dierenprogramma. 2040 De ontwrichten (the Misfits), speelfilm. 22.40-23.05 Open School. totaal woorden invullen die be- *n: 1. betreffende, 2. advies ge- stembuiging. 4, grondstof, 5. uitslag, 7. Sterrekijker, 8. «er, 9. bedoeling. Bij juiste op- 5 eest men in de diagonaal op 'Keitjes de naam van een varen. vorige puzzel [eden, 5 mes, 7. evoé, 8. pon, gal. 12. re. 13. in. 14 ros. 15. '6 lam. 17. keer. 18. stel. 20. gres, "•22 kaar. 24. uk, 25. kalm. 28. Lena. 28 dra. 29. Uas. 30 1 regisseur, 2. even, 3. dos, 4. Ee, •6 en,8. pas, 9. teer, 11. gom, 12. 15. meer. 16. les, 17. kram, 4*. 20. gala, 22. kans, 23. span, 25. are. 27. 11. 28. de. door Peter van Lakerveld Lezers van deze krant zullen wel we ten dat zij dankzij weerman Hans de Jong uitvoerige Informatie over het weer krijgen. Niet alleen zakelijke mededelingen over naderende de pressies vormen de inhoud van het dagelijkse verhaal, ook allerlei ande re meteorologische wetenswaardig heden komen voor het voetlicht Hoe is het met de publiciteit over het weer in de buitenlandse pers? Duitse en Franse kranten geven over het algemeen dezelfde portie feiten als de Nederlandse. Ze hebben een kort overzicht van de weersontwikkeling, soms niet meer dan een weerbericht. Daarnaast is er net als in Neder land een vermelding van het weer in ongeveer twintig Europese steden. De Süddeutsche Zeitung uit Mün- chen geeft als een van de weinig wat meer Voor uitvoeriger informatie moeten we naar Angelsaksische wereld: En geland, de Verenigde Staten en Cana da. In de eerste plaats beperken de kranten zich niet tot Europese steden maar nemen zij plaatsen uit alle we ndelen ln hun overzicht op. Daar naast komen ze soms met vele andere bijzonderheden. De Engelse Guardi an bij voorbeeld meldt de maximum temperatuur en het aantal uren zon neschijn en de neerslag van vijftig kustplaatsen rond het hele Verenigd Koninkrijk. Landinwaarts gelegen steden komen er bekaaider af wat gezien het het weinig tot strandge- noegens uitnodigende Britse klimaat een merkwaardige voorkeur is. i De New York Times en de Canadese Globe and Mail hebben naast een kort weerpraatje en de weerkaart nog 'een aardig gegeven: ze vertellen iede re ochtend hoe warm of hoe koud het was op dezelfde datum, een Jaar gele den en wat door de Jaren heen de uiterste temperatuurstanden waren op de desbetreffende dag. Typisch Noordamerikaans trouwens, deze ge gevens. Ze zijn daar dol op records. Eens in de maand geeft de New York Times twee derde pagina met weer, voor fijnproevers om te likkebaarden. In een oud exemplaar (6 juli) zien we allereerst een grafiek waaruit het temperatuursverloop en de vochtig heidsgraad over de voorafgaande maand van dag tot dag zijn af te lezen. Juni blijkt iets te koud te zijn geweest ln New York. Onder de eerste afbeelding twee kaartjes van het Noordamerlkaanse continent die res pectievelijk aangeven waar het ln Juli te koud of te warm zal zijn en waar te nat of te droog. Te warm zou het worden in de zuidelijke staten van de VS. Dat klopte achteraf, zie de ver zengende hittegolf die deze gebieden wekenlang teisterde. In de noordoos telijke staten zou het te koud worden en dat is niet uitgekomen, ook New York zat regelmatig ver in de dertig graden. De pagina omvat verder een actuele weerkaart, een weerbericht ln tele gramstijl voor 21 steden over de hele VS, een uitvoerig weerbericht zowel voor New York stad als omringende gebieden, een satellietfoto met be wolkte en zonnige streken en ten slot te uitgebreide gegevens over het weer van de vorige dag ln New York zelf en tientallen steden ln de hele wereld. Dat ze in Amerika erg geïnteresseerd zijn ln het weer, blijkt ook het weer praatje op de TV. Krijgen wij op het journaal veel te horen over het weer van de afgelopen dag (terwijl de cij fers op het kaartje te zien zijn) de Amerikaanse weercommentatoren zijn meer analyserend. Beweegbare warmte- of koufronten (op het scherm) moeten de verwachting toe lichten. Als toegift het weer van afgelopen zondag rond het middaguur plaatse lijke tijd in steden die de Nederlandse kranten nooit vermelden (uit Engelse kranten): New York 22, Moskou 16, New Delhi 35, Tokio 29, Reykjavik 10. Op het zuidelijk halfrond waar het nu VToeg in het voorjaar is: Buenos Aires 27 (erg warm voor september), Kaap stad 22 en Sydney 32 (ook zeer warm). BXLDEBOND WAAR JE STEM j WORDT i GEHOORD WORD LID, 030 i I tAMD* O» DC GOEDS WtG I I ^ChrlMeUjk Nationaal Vakrrt*»4yy Vooruitzichten voor woensdag en donderdag, opgesteld door het KNMI op maandag om 18.00 uur: Tijdelijk wat regen, ook zonnige pe rloden, mlddagtemperaturen om streeks 18 graden. Weersvooruitzichten ln cijfers gemid deld over Nederland; voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 6. Min. temp. omstreeks 14 graden Max. temp. omstreeks 19 graden. Kans op een droge periode van min stens 12 uur: 80 procent Kans op een geheel droog etmaal: 40 procent Voor donderdag: Aantal uren zon: 1 tot 8. Min. temp. omstreeks 12 graden Max. temp. omstreeks 18 graden Kans op een droge perioden van min stens 12 uur: 90 procent Kans op een geheel droog etmaal: 50 procent. Amsterdam half bew 18 De Bilt rwaar bew 17 Deelen zwaar bew 17 Eelde zwaar bew 18 Eindhoven zwaar bew 18 Den Helder zwaar bew 17 Twente zwaar bew 17 VUsaingen Ucht bew 18 Zd. Limburg geheel bew regen 17 Aberdeen 12 Athene onbewolkt 27 Barcelona Ucht bew. 27 Berlijn zwaar bew 16 Bordeaux onbewolkt 26 Brussel zwaar bew 18 Frankfort zwaar bew. 19 Gentve onbewolkt 21 Helsinki 14 Innsbruck onbewolkt 21 Klagenfurt half bew 20 Kopenhagen zwaar bew 15 Locamo onbewolkt 23 Londen zwaar bew. 19 Luxemburg zwaar bew. 15 Madrid onbewolkt 33 Malaga halt bew 26 Mallorca Ucht bew 27 München halt bew. 18 Nice half bew 22 Oslo Ucht bew 17 Part* onbwolkt 22 Rome halt bew 25 Split Ucht bew 25 Stockholm zwaar bew 15 Wenen zwaar bew 18 ZQrtch onbewolkt 21 HOOGWATER woensdag 17 september VU Min gen 714.lt.50 HarlngvUeUlulsen 7.38-20.10 Rotterdam B 24-21.39 Schevenlngen 8.21-20.45 IJ muiden 0.10-21.28 Den Helder 0 15-12.54 Harllngen 2 24-14 4# Delfzijl 4 58-17 28

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 19