voppen's monument van Brabants geloof foe lang is het helemaal geleden dat uzelf de bruid was? Prijstreffer 20.- 25.- chef van de afdeling voorlichting nvv '1 (ÖjGÜIR 'Zeg dat dan meteen'. WORD LID, 030 941041 CNVS iralle bruidsmoeders zelfook weer een beetje bruid zijn ALGEMEEN ZIEKENFONDS HAAGLANDEN I s SPORT? METDEKRANT OP DE ERETRIBUNE. 'We zijn tevreden over uw werk! Haaglanden jdAG 16 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET H 15 i Frans Oudejans Arabisch spreekwoord zegt dat overhaasting van de duivel en geduld van Qod stamt, tn dit juist is en waarom niet dan heeft Martien Coppens een sterke band met zijn Zo n halve eeuw geleden begon hij te fotograferen, op een moment dat de rest van rrland zich nog bevond in het stadium van het boxje dat een bij voorkeur gekarteld kiekje rerde. Coppens liep toen vele stappen vooruit, met materiaal, vakmanschap en vooral pduld waarmee Martien Cop- zijn objecten benaderde, is door ingeving vele malen verder ver- "oen hij het aan het eind van de •30 in zijn hoofd kreeg de koor- ifllLn van Oirschot te fotograferen, - lil er telkens op de fiets heen, 7 tte tot het licht in de kerk naar in was, ging soms onverrichter- jaar huis. maar keerde steevast Het heeft geleid tot een serie die in dubbel opzicht uniek is, alleen om de kwaliteit maar omdat de kerk aan het eind Tweede Wereldoorlog in vlam- opging en van de beroemde anken niets overbleef behalve ito's. fcrden monumenten, vooral in int en in mindere mate Lim- heeft Martien Coppens in de 10 der jaren vastgelegd. Nu is hij )Cien monument. Dat wil zeggen: itowerk. Niet alleen het verhaal irj llrschot bewijst dat hij een bij- ir fotograaf is. Hij maakte talrij- - schitterende foto's èn hij legde la' pische man van zijn tijd zaken ve 11e niet meer bestaan. Joppens trots is op zijn werk, ld, e begrijpen. Helaas is hier spra in een vorm van bedreigende Terwijl de overgrote meerder- - ran het mensdom al te graag laat blijken welke prestaties zij heeft geleverd, wil Coppens van dat ver toon weinig weten. Ik heb een arts gekend die op de dag van zijn promo tie nieuwe recepten en briefpapier liet drukken met „dr" voor zijn naam. Zo is er een onderscheidene geweest die alle knoopsgaten in de revers van zijn Jasje lostornde en zelfs een pas toor die monseigneur werd en prompt op een eerder gemaakt schilderij als nog wat paars liet aanbrengen. Wat evenwel doet Martien Coppens? Hij bezit enkele duizenden opnamen, waarvan een belangrijk deel uniek is. In plaats van er zoveel mogelijk van te willen afdrukken, koestert hij ze en wee degene die er gebruik van wil maken. Zelfs op de omslagen van zijn boeken en op foldertjes ervoor staat het teken van copyright om toch maar te voorkomen dat er bulten hem om iets mee gebeurt. Dat is andere praat dan die van Aad Veld hoen, die zo'n vijftien Jaar geleden zijn prenten vermenigvuldigde, op dat veel mensen ervan konden ge nieten. Vernietigd Enkele Jaren geleden liet Martien Coppens weten, dat al zijn werk negatieven, glasplaten diende te worden vernietigd wanneer hij kwam te overlijden. Motief: hij voelt zien er zo persoonlijk bij betrokken dat het hem ondenkbaar voorkomt wanneer er zonder zijn persoonlijke goedkeu ring iets mee gebeurt. Die aankondi ging heeft een schrlkeffect veroor zaakt. Stel Je voor dat Coppens het besluit voor zichzelf had gehouden. Dan was alles reddeloos geweest. Enkele personen uit de omgeving van de thans bejaarde fotograaf kwamen in actie. Onder hen de journalist Cor van Heugten, Elndhovens welbe spraakte doordouwer. Hij stichtte een „Comité tot verwezenlijking van fotoverhalen van Martien Coppens tot uitgaven", werd zelf voorzitter en meldt dit thans allemaal met nog enkele functies op zijn briefpapier. Ik ken hèm goed genoeg om te zeggen dat hij niet het minste bezwaar zou hebben wanneer na zijn heengaan een boekje met keuze uitz'n artikelen zou verschijnen. Dat is hem dan ook nog gegund. De verdienste van Van Heugten is dat hij Coppens kan bewegen althans ge durende zijn leven het nodige te pu bliceren en dat hij volhoudt als een terrier. Daarbij zoekt hij het ouder wetse maecenaat in de vorm van per sonen en bedrijven die er wat geld in willen steken. Het gevolg is dat in middels zo'n zes boeken zijn versche nen, die het oude, hoofdzakelijk Bra bantse leven in herinnering brengen. Over het Landschap van de Dommel, de Peel, de streek waar Breughel en Van Oogh hebben gewoond en geluk kig ook, in uitgebreide vorm zelfs, opnieuw de koorbanken van Oir schot. Fondsen Een jubilerende vleescoöperatie, de ingebruikneming van een installatie voor waterzuivering, een bank met een positief saldo, een gemeentebe stuur, een vijftigjarig ziekenfonds: al lemaal instanties of aanleidingen om fondsen vrij te maken teneinde zo'n boek van Coppens het licht te doen zien. In Vlaanderen is dat niet onge woon, bij ons zoekt men het eerder in het sponsoren van tennis- of paarden- wedstrijden. Die boeken hebben alle het kenmerk van een reusachtig formaat, met uit zondering van het boek over de Dom mel, dat iets smaller is. Ze bevatten gemiddeld 150 foto's en zijn (bijna ouderwets) consequent zwart-wit uit gevoerd, tot de stofomslag toe. Alle boeken bewijzen iets wat iedereen weet maar wat gemakkelijk wordt vergeten. Zoals de geschakeerdheid van Brabant, dat groter en gevarieer der is dan de acties om het als één provincie te behouden doen vermoe den. De weelderigheid van het oude landschap en die dorpjes van weleer. De onherroepelijkheid ook waarmee dit alles is verdwenen weggevaagd als het ware. Maar, vooral: de geweldige rol die het geloof juist in Brabant heeft ge speeld. De uitbundigheid, algemeen heid, de overtuiging ook waarmee dat geloof werd uitgedragen, raakt mij sterk, vooral bij het lezen en bekijken van het jongste boek, dat „Leven in geloof" heet Toegegeven, het is een onherroepe lijk voltooid verleden tijd, die Cop pens vastlegde. Anno 1940 of '50 zou zo'n boek geen kans gemaakt heb ben, omdat het allemaal bekend en vanzelfsprekend was. Maar nu Ik, en velen met mij, willen niet terug naar deze geloofscultuur, die bij alle openheid en nadrukkelijkheid ook te veel beslotens en afwerends in zich droeg. Het woord „geloofsovertui ging" is tegenwoordig veelal vervan gen door ,4evensbeschouwing", waar bij de vraag kan worden gesteld of dat niet verhullend werkt Dèt vooral de roomse bevolking van Noord-Bra bant weleer van haar geloof over tuigd was en het ook wilde uitdragen, wordt door Coppens meer dan duide lijk gemaakt. Bij zijn zorgvuldige selectie en rang schikking de fotograaf kijkt zelfs de cllchémaker op de vingers heeft Martien Coppens méér gedaan dan een plaats inruimen voor sentiment van weleer, dat zelfs de lach of spot kan oproepen. Hij beeldt de nu barok aandoende priesterfeesten en proces sies uit, maar ook onderdelen van het oude geloofsleven, die grote bewon dering opriepen (en dat nog altijd doen). Zoals de religieuze broeders en zus ters zich hebben ingezet voor zieken, gebrekkigen en gehandicapten, zo vind Je het niet gauw weer. Hun inzet „ter liefde Gods" als een vorm van christelijke caritas speelde zich, in tegenstelling tot die spontane en uit bundige feestelijkheden, meer in stil te af. De verdienste van Martien Cop pens' boek is dat hij duidelijk maakt hoe het „Leven in geloof" van niet zo lang geleden veel meer facetten bezat dan waar nu op wordt gelet. Oudejans, perschef van de bis- T»n Breda, bespreekt „Leven M*. foto's van Martien Cop- Ueldende tekst van prof. C. I& Ultf. Lectnris in Eindho- 54 blx., groot formaat, 125 fo- rtjs vijftig golden. Bijgaande tit het boek overgenomen. EXTRA GROTE MATEN I heeft ook JAPONNEN, MANTELS en REGENMANTELS in extra grote maten en van 1e klas huize. Let ook op onze afdeling voor t t/m confectiemaat 63 Onze afdeling CORSETTERIE t/m maat 63 venter (te nleuwte CAMP-HERENBUKBANOCN BORSTPROTHESCS supp-MOse PAirrrs STEUNKOUSCN, etc. ATTENTIE 1 Maakt u eens kennis met onze I anti-reuma wollen onderkledlng j aJHERMOLANA^I WIJ hebben niet alleen grote maten, maar ook kleine maten en wel vanaf maat 38 t/m 63. Am» Pantovnastr ssS 6*2151 S hoortoestellen Breestraat 58. Leiden, tel. 071-140475 (naast de Stadsgehoorzaal) Met deze advertentie wil SIRE In samenwerking met dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen. SIRE iAMEV OP DC GOCDZ WtC Christelijk NslioassJ Vakverbond De foto kreeg nog geen tijd om te vergelen. En nu is uw dochter al weer zover. Bjj zo'n belangrijke beslissing als het kiezen van een bruidsjapon staat U haar graag terzijde. En als U ervan overtuigd bent dat zjj een beeldschone bruid zal zyn, is het haar beurt om U te adviseren. Want bij Sloos hangen zóveel mooie en feestelijke japonnen voor moeders en schoonmoeders van bruiden, dat het al een feest is om samen uit te zoeken. In onze besloten paskamers kunt U in alle rust kijken en keuren;passen en meten. Neem er wél de tijd voor. want als specialisten in feestkleding hebben wij een collectie van europese allure. En toch zo dicht by huis: JQtwds -en avondmode Haarlemmerstraat 42 Leiden Tel. 071-131204 1980 Schipperstrui ahoy.Lekker warm en gemaakt van acryl De kleur is natuurlijk marineblauw. Mt128 (20.-) t/m 176(25.-) mt 128 Erbij 'n stoere 'Corduroy 5 pocketjeans'. 100% katoen, makkelijk wasbaar. In zwart, blauw, beige en bruin. Mt 116-176 Alle maten Alleen deze week Grote Marktstraat 34, Den Haag - Rozemarijn 19-23, Leidschendam Haarlemmerstraat 115-117, Leiden Het Algemeen Ziekenfonds Haaglanden te 's-Gravenha- ge wenst op korte termijn over te gaan tot aanstelling van een die geheel zelfstandig, onder directe verantwoordelijk heid van de directie en in samenwerking met de overige afdelingschefs, zorg draagt voor een optimaal functio neren van de loketdienst op ons hoofdkantoor en die van de bijkantoren. Hieronder is ook begrepen de be geleiding en opleiding van de met deze werkzaamhe den belaste medewerk(st)ers. Onze loketdienst bestaat uit ca. 20 personeelsleden die voorlichting in ruime zin aan onze verzekerden verzorgen. Wij vragen: - een HAVO-diploma of daarmede gelijkwaardige op leiding - kennis van het Ziekenfondswezen en/of de Sociale verzekeringswetgeving - leidinggevende en organisatorische eigenschappen - uitstekende contactuele eigenschappen. Wij bieden: - een prettige werkkring in een modern kantoor - goede arbeidsvoorwaarden w.o. glijdende werktijden een gunstige salarisregeling «iet recht op 8% vakantie uitkering en 6% kerstgratificatie. Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan het hoofd Personeelszaken. Pbstbus 60702,2S06LS 'sGravenhaee Telefoon 070-924331.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 15