)gem lijdt eerste halfjaar erlies 66 miljoen gulden Uitgifte 11% pandbrieven Beëindiging 1014% pandbrieven FGH hypotheekbank Sigarenfabriek Willem II wordt gereorganiseerd Keulen, wereldetalage van foto en film [ijn-Schelde-Verolme rijgt Griekse order 100% Spuitbusindustrie werkt aan beperking drijf gas 300 miljoen gulden Woningtextielsector Noord-Brabant krijgt onderzoek Gezinsverzorgers slaan alarm Rente omhoog in Ver. Staten ïerstoel voor "drijfs- izondheidszorg Alles nog eenvoudiger is het devies UgDAG 16 SEPTEMBER 1980 FINANCIËN EN ECONOMIE TROUW/KWARTET 13 ADVERTENTIE OTTERDAM De Ogem, handel, elektrotechniek en bouw) eft in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden 1,4 miljoen gulden. In dezelfde periode van vorig jaar [rd nog een winst behaald van 11,3 miljoen. Het verlies is roorzaakt door een aantal factoren: In de eerste plaats door verwachten verliezen op projectontwikkeling, en door sterk stegen rentelasten. Bovendien hebben een aantal reorgani ses, met name bij Schokbeton, een negatieve invloed op het sultaat gehad. rentelast steeg van ruim 20 mil- stijging werd onder andere veroor- in 1979, tot 34,7 miljoen gulden zaakt door het hoge rentepeil. De ie eerste helft van dit jaar. Deze omzet steeg heel licht tot even onder Iriekse marine overweegt hoven de bouw van enkele fregatten RSV in Griekenland. Ook is een genomen op een tweede schip, RSV in Nederland zou moeten wen. De RSV zal het eerste schip it najaar van 1981 aan de Griekse Ine overdragen. Normaal duurt 0uw van zo'n schip drieëneenhalf maar dit schip kan snel worden ieverd, omdat de Nederlandse ine het afstaat. Aan het fregat I I namelijk al twee jaar geleden j innen in opdracht van de marine. ïarine heeft zich in deze toeschie- i getoond, in de eerste plaats de opdracht voor Rijn-Schel- erolme drie jaar werk betekent zevenhonderd man. Bovendien skent de levering aan Grieken een versterking van de enigszins Üce NATO-flank. deze stap is volgens Stikker de uit de Rijn-Schelde-Verolme werf, van het type dat tenland heeft besteld. fedactie economie RDAM Het Rijn-Schelde-VeroIme-concem heeft Griekse marine overeenstemming bereikt over de iring van een S-fregat in de zogenaamde Kortenaer-klasse. contract werd vanochtend ondertekend door president de raad van bestuur van RSV ir. A. Stikker. Met de order tn bedrag van 300 miljoen gulden gemoeid. de twee miljard gulden. Het resultaat voor incidentele lasten daalde met tien miljoen gulden tot ruim 21 mil joen. Om ervoor te zorgen dat de verliezen dit jaar niet boven de negentig mil joen uitstijgen, wil Ogem een aantal maatregelen treffen, die overigens al enige tijd geleden zijn aangekondigd. De belangrijkste hiervan nog even: De Ogem zal een aantal niet-stragei- sche belangen afstoten. Hierdoor moet binnen twee jaar 350 400 mil joen gulden beschikbaar komen. Om dat wordt verwacht dat het afstoten van deelnemingen niet zonder verlie zen zal verlopen, is een bedrag van 52 miljoen gulden gereserveerd. In 1979 trof Ogem al voor 40 miljoen gulden van dergelijke voorzieningen. Andere maatregelen: De overhead kosten (kosten die ten behoeve van alle dochterondernemingen worden gemaakt) moeten met de helft wor den verminderd. Verder kondigt de Oem aan voortaan voorzichtiger te worden met grote buitenlandse op drachten. Deze zullen niet meer al leen worden uitgevoerd, maar in sa menwerking met andere concerns, om de risico's te verminderen. Verder zullen verliesgevende onderdelen van de 200 dochterondernemingen wor den gesaneerd. Waar mogelijk wor den reorganisaties doorgevoerd. Restauratie Als deze restauratiewerkzaamheden aan het Ogem-concern zijn voltooid, blijft een onderneming over waarvan het total geïnvesteerde vermogen met eenderde is teruggebracht. Met een lager risico-profiel en een sterk gereduceerde schuldenlast. Als gp- volg van de reeds doorgevoerde her structureringen is de bijdrage die de zes kerngroepen van Ogem in het eerste halfjaar aan het resultaat le verden, aanmerkelijk toegenomen. De raad van bestuur vreest dat de voorgenomen maatregelen pas over twee jaar een voelbaar resultaat zul len opleveren. De eerste twee jaar zullen de resultaten nog sterk onder FRISO MEIJERINK (bouw) in Zwolle moet binnenkort honderd van de driehonderd werknemers ontslag aanzeggen. Het laatste nog niet ver kochte onderdeel van het Neder- horst-concern zal zich daarna in twee BV's opsplitsen. Van de 176 mensen die bij de huidige bedrijven in Sneek en Leeuwarden werken, komen er dertig op straat te staan. De hoofd vestiging van Friso Meijerink in Zwolle zal binnenkort worden opge heven. De orderportefeuille van de twee nieuwe bedrijven is volgens de directie goed gevuld. druk staan van de rentekosten van het vermogen dat nog ligt besloten in de af te stoten deelnemingen, en van de kosten van het leidinggevend ap paraat, die slechts stapsgewijs kun nen worden teruggedrongen. EINDHOVEN Een werkgroep van de beleidsoverlegcommissie Zuidoost 'Brabant heeft het Economisch tech nologisch instituut Noord-Brabant opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de problemen in de wo ningtextielsector. Volgens H. Frissen van de industriebond FNV staan in die sector in zuidoost Brabant zo'n tweeduizend banen op de tocht. De werkgroep wilde resultaten van het onderzoek gebruiken om financiële steun los te krijgen van de Rijksover heid. Voorzitter N. Scholten van de beleids overlegcommissie heeft aangekon digd dat textielwerkgevers die niet aan het onderzoek meewerken nooit meer op steun van de regionale over heden hoeven te rekenen. „De situa tie is dusdanig zorgelijk dat we ons geen mislukking van het onderzoek kunnen permiteren." De noodsituatie in de woningtextiel wordt voorname lijk veroorzaakt door het instorten van de bouwmarkt en door de geste gen grondstoffenprijzen. Volgens H. Frissen van de industriebond FNV kunnen de betrokken bedrijven al leen het hoofd boven water houden als ze technisch en commcercieel gaan samenwerken en als het mana gement wordt versterkt. 'Meer legale Turken en Marokkanen in 1990' RIJSWIJK (ANP) Het aantal le gaal in Nederland verblijvende Tur ken en Marokkanen zal over tien jaar ongeveer vierhonderdduizend bedra gen. Vorig jaar was dit aantal nog 170.000. De toename van het aantal Turken en Marokkanen komt voor iets meer dan de helft voor rekening van het geboorte-overschot. De rest wordt veroorzaakt door gezinshereni ging. Deze prognose is gisteren door het Sociaal en Cultureel Planbureau in Rijswijk bekendgemaakt. Het plan bureau verwacht dat het aantal Turk se schoolkinderen tot over tien jaar zal verdubbelen en dat het aantal Marokkaanse schoolkinderen drieën half maal zo groot zal worden. De Friesch-Groningsche Hypotheekbank N V. te Amsterdam geeft m.i.v. 15 september 1980 voorbeurs wederom tot nadere aankondiging uit 11% pandbrieven 1980 per 1982/1988 tegen een koers van Effectief rendement 11%. Jaarcoupon per 1 maart. ffospectus van uitgifte op aanvraag verkrijgbaar bij onze kantoren, de banken en de commissionairs in effecten. De uitgifte van de 10)4% pandbrieven 1980 per 1983/1987 is voorbeurs beëindigd Amsterdam Herengracht 433 (020-2212721 Arnhem. Zgpendaalseweg 59(005-42 73481 Eindhoven Ten Hagestraat 11 (040-44 68 55) Enschede. M H Tromplaan 12 (053-31 24 45) Oen Haag Lange Vgverberg 9 (070-605900) Groningen. Uböo Emmiussmgel 75 (050-18 3183) Rotterdam. WesiOfaak 67 (010-1155 50) Utrecht GikJenkwarlier 431030-3103 44) eerste stap gezet op de markt voor NATO-fregatten van de Kortenaer- klasse. De concurrentie van West- Duitsland <n de Verenigde Staten op dit gebied is niet mis. Volgens een trotse Stikker bestaat internationaal steeds meer belangstelling voer dit type fregat. Stikker zei gisteren in Athene goede hoop te hebben op or ders uit onder andere Portugal en Nieuw-Zeeland. Onderhandelingen met deze landen zouden al op gang zijn gekomen. De Griekse regering heeft voor de aankoop van het eerste fregat een gunstige financieringsovereenkomst weten af te sluiten met de AMRO- bank en de ABN. Deze houdt tevens in dat RSV meteen na levering de betaling tegemoet mag zien. et type schip dat de Griekse marine heeft besteld is een heel Nederlands ont werp, dat RSV samen met de Neder landse marine heeft bedacht. AMSTERDAM (ANP) De Nederlandse Aerosolvereniging, die met 47 leden praktisch de gehele Nederlandse spuitbusindustrie vertegenwoor- digdt is bereid mee te werken aan de door minister Ginjaar voorgestelde maatregel om het gebruik van chloorfluormethaan als drijfgas in spuitbus sen te beperken. Een woordvoerder van de vereniging deelde desgevraagd mee, dat het gebruik van de chloorfluormethanen naar verwachting tegen het einde van dit jaar al met dertig procent zal zijn teruggelopen. Op het ogenblik worden deze drijfgassen in slechts tien procent van de spuitbussen gebruikt. In andere in Nederland geproduceerde bussen zijn ze inmiddels vervangen door stoffen, die geen aantasting van de ozonlaag teweeg kunnen brengen. De maatregel van de minister beeft een voorlopig karakter. In nauw overleg met de vereniging van spuitbusfabrikanten zal de minister een definitieve regeling opstellen op grond van de uitkomsten van het internationaal onderzoek naar de effecten van de drijfgassen op de ozonlaag. De Aerosolvereniging wil tevens rekening houden met het uiteindelijk standpunt van de overige EG-landen. De vereniging verwijst ondermeer naar een recent rapport van de Belgische deskundige op het gebied van de chemie van de stratosfeer, prof. Braseur. In dit rapport aan de Europese Commissie komt Braseur tot de conclusie dat niet bewezen is dat de genoemde drijfgassen de ozonlaag aantasten. Van een onzer verslaggevers VALKENSWAARD Het si- garenconcern Willem II be reidt een ingrijpende reorga nisatie voor om het bedrijf weer gezond te maken. De di rectie heeft dat gisteren aan de ondernemingsraad bekend gemaakt. Uitgangspunt daar bij vormt een organisatie-on derzoek van bureau Bakke nist Spit en Co. Het bureau stelt voor het aantal ves tigingen te verminderen, het perso neelsbestand terug te brengen en de produktie beter te stroomlijnen. Ook zou Willem II het assortiment moeten beperken. Deze maatregelenen zou den volgens het bureau een besparing GRONINGEN Een groot aantal ondernemingsraden van instellingen voor gezins- en bejaardenzorg in Gro ningen heeft in een brief aan de Twee de Kamer alarm geslagen over de bezuinigingen in de gezinsverzorging. Zij vinden verplichte invoering van het alphahulp-systeem (waarbij huis houdelijke hulp wordt verstrekt voor maximaal 12 uur per week) onaan vaardbaar omdat gezins- en bejaar denzorg meer inhoudt dan huishou delijke hulp. Zij vrezen bovendien dat een flink aantal werksters door deze maatregel overbodig zal worden. opleveren van 5 tot 10 miljoen gulden. Verder bepleit Bakkenist uitbreiding van de activiteiten door bijvoorbeeld voor derden te gaan werken. De direc tie wil binnen vier maanden komen met een beleidsplan op basis van het organisatie-onderzoek. P. Andela van de voedingsbonden FNV erkent dat reorganisatie onvermijdelijk is door het dalend sigarenverbrulk. Wel vindt hij dat Willem n moet proberen zoveel mogelijk werkgelegenheid overeind te houden. Ook pleit hij voor samenwerking met andere siga- renbedrijven om de positie op de in ternationale markt te versterken. Willem II heeft ongeveer 1400 werk nemers, verspreid over zes Neder landse en twee Belgische vestigingen. De moeilijkheden bij Willem n (sa men met Karei I en Hudson één con cern) vloeien voort uit de gestaag dalende sigarenconsumptie. Werden in 1965 nog 1,6 miljoen sigaren ge rookt, nu zijn dat er nog slechts 900 duizend. Sinds 1965 is de consumptie gedaald met een vaste drie vier procent per jaar, maar in 1979 liep het verbruik opeens met tien procent te rug. Tussen 1965 en 1970 zijn de mees te samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. De belangrijkste Ne derlandse sigarenfabrikanten zijn: Willem II/Karel I/Hudson, Hofnar/Se nator, Henry Wintermans/Velasquez, Agio, Ritmeester, Elisabeth Bas/La Paz, Panter, en Schimmelpenninck. De Nederlandse sigarenbedrij ven zijn grotendeels in buitenlandse handen. Het Willem II concern heeft een bin nenlands marktaandeel van dertig procent. Volgens president-directeur H.A.F.M. Kersten, is ook de export de laatste paar jaar aan het dalen, met enkele procenten. Op de vraag wat nu de oorzaak Is voor het dalende sigaren- verbruik, antwoordt Kersten dat dit moeilijk naspeurbaar is, maar dat wordt aangenomen dat de belangrijk ste oorzaak ligt in de anti-rook cam pagnes. Deze zijn weliswaar groten deels gericht op sigarettenrokers, maar ze zouden vooral effect sorteren bij sigarenrokers, omdat die minder verslingerd zijn aan het genotmiddel. „Als een sigarenroker zegt dat hij voornemens is met roken te stoppen, zal hij dat voornemen in negen van de tien gevallen uitvoeren. Voor de siga rettenroker geldt het omgekeerde." NEW YORK De Amerikaanse City bank heeft de „prime rate", het rente tarief dat de meest kredietwaardige cliënten over leningen dienen te beta len, verhoogd van twaalf tot 12,25 procent. Manufacturers Hanover en Chemical Bank hebben eenzelfde renteverhoging bekendgemaakt. Aangenomen mag worden dat andere banken ook tot een verhoging van de prime rate overgaan. In april j.l. bereikte de „prime rate" een recordhoogte van 20 procent. Daarna zakte het rentepeil in tot 10,75 procent in juli, waarna weer een opwaartse beweging inzette. ITERDAM (ANP) De Erasmus- Wsiteit in Rotterdam krijgt bin- :ort als eerste in Nederland een onder) hoogleraar in de bedrijfs- mdheidszorg. Het is dr. D. Vroege, momenteel nog hoofdmedewer- s aan de faculteit der geneeskun de leerstoel wordt gesubsidieerd het ministerie van sociale zaken,. )1 er verder bijdragen zijn van jven en overheidsinstellingen, an bedrijfsgezondheidsdiensten hik maken. at de toenmalige minister van ale zaken, drs. J. Boersma, in 1976 gepleit voor leerstoelen in deze van gezondheidszorg, haakte de «rdamse Kamer van Koophan- herop in met het aanbod daaraan Werking te verlenen. Dit resul- in de oprichting van de stich ter bevordering van onderwijs in bedrijfsgezondheidszorg te Rot- am. e stichting wil haar werkzaamhe- nu overdragen aan een inmiddels tochte landelijke stichting. Doel .die stichting is niet alleen het van leerstoelen, maar tevens bevorderen van aanvullende be reidingen tot bedrijfsarts en opleidingen voor verpleegkundi- en andere werkers op dit terrein. SDHG (ANP) - In Tilburg is gis- school voor de journalistiek Nien, als onderdeel van de kat. ■w leergangen. Naast de be* "Joe school in Utrecht is dit de Joumalistenopleiding in Ne- "ha De opleiding is begonnen Iw leerlingen. De leerlingen ko- Jroor het grootste deel uit Noord- "■ht, Urnburg en Zuid-Holland. door J. G. Wolters AMSTERDAM Keulen, inofficieel wel de „hoofdstad van de fotografie" genoemd, staat deze dagen weer volop In het teken van foto, film en audiovisie. Voor de zestiende maal heeft de Photokina, de „wereldbeurs voor fotogra fie", die eens in de twee jaar wordt gehouden, namelijk be zit genomen van twaalf hallen op het immense complex van het Keulse jaarbeursterrein. Dertig jaar geleden In mei 1950 werd het startsein voor de eerste Pho tokina gegeven. Toen nog een be scheiden manifestatie met driehon derd uitsluitend Duitse expo santen. Dit jaar meer dan duizend exposanten uit 32 landen, waaronder Nederland. Tot en met 18 september kunnen vakbroeders en amateurs op het te genover Dom en Centraal Station aan de overzijde van de Rijn gelegen, jaarbeursterrein kennis nemen van al die snufjes, die over enige tijd de winkeletalages zullen vullen. Wie al les wil zien wat Duitsland, de Vere-, nigde Staten, Japan en Engeland lom enkele van de voornaamste op de 'Photokina exposerende landen te noemen aan produkten tonen, heeft aan een dag nauwelijks genoeg. Velen doen weliswaar een verwoede poging daartoe, doch stranden door gaans al vrij spoedig. Een rondgang van- enkele tientallen kilometers langs de stands in de vaak overvolle hallen is allesbehalve een genoegen, ook al levert zo'n wandeling langs de stands nóg zo veel indrukken op van de voortgang van de techniek. Worst en bier De Photokina zorgt echter goed voor haar vermoeide, bezoekers (dit jaar waarschijnlijk meer dan 120.000). Restaurants, snelbuffetten en kraampjes leveren naast complete maaltijden, kilometers en nog eens kilometers aan worstjes (met brood en mosterd) af. Voorts gigantische hoeveelheden „Kölsch" (het Keulse bier) om de bezoekers hun krachten weer te hergeven.. Deze bezoekers, het werd al gezegd, zijn in de eerste plaats de vakbroe ders. Voor alles is de Photokina na melijk een vakbeurs. Toch worden foto- en filmamateurs niet helemaal geweerd. Wie er dertig mark (ruim dertig gulden) voor over heeft kan zich aan de talrijke loketten van een toegangskaartje tot deze „wereldeta lage van foto en film" voorzien. Met wat ellebogenwerk zal hij er ver volgens vermoedelijk wel in slagen door te dringen tot de stands van zijn favoriete merken. Wie het zich wat makkelijker wil maken neemt een plastic tas, die te kust en te keur ter beschikking worden gesteld, en vult deze maar met voorlichtende folders en wat dies meer zij, uiteraard niet met camera's, al zal dat in de grote drukte door lieden die het minder nauw nemen met mijn en dijn ook wel gebeuren. Een rondgang door een aantal hallen van de „Photokina", maakt duidelijk dat de producenten van fotocamere- ra's nog steeds erop uit zijn het „schieten van plaatjes zo simpel mo gelijk te maken. Een en ander ge dachtig het aloude advies van de grondlegger van Kodak, George Eastman, „U drukt op de knop, wij doen de rest". Dit alles natuurlijk niet in de laatste plaats om steeds meer mensen tot het fotograferen aan te zetten en wie dit al doet nog mèèr te laten fotograferen. Wat ln dit verbard te denken van een kleine pocketcamera die zelf besluit of er wèl of niet geflitst moet worden. De „kunstzon" zet zichzelf automa tisch in werking als er niet voldoende licht is voor het maken van een foto. Groeiend is verder het aantal merken fototoestellen, waarbij het met de hand scherpstellen tot het verleden behoort. De opmars in de foto- en filmtechniek van de moderne elektro nica maakt dit alles mogelijk. Minder zilver Terwijl in de laatste jaren de produ centen van films zich vooral bezig hielden met het opvoeren van de lichtgevoeligheid van hun produkten, is er dit jaar duidelijk een andere tendens merkbaar. Het accent van het speurwerk is namelijk komen te liggen op het maken van films, waar van de negatieven straks nauwelijks nog zilver zullen bevatten. De sterk gestegen zilverprijzen en de als gevolg daarvan duurder geworden films zijn daaraan niet vreemd. Het ziet er naar uit, dat binnen afzienbare tijd zilverarme ofzelfs zilvervrije vooreerst nog zwart-wit films hun opwachting zullen maken. In elk ge val toonde de Britse Ilford op de Photokina al een film van de nieuwe generatie, met als bijkomend voor deel een veel grotere belichtingstole rantie dan bij de tot dusverre be staande films. Een ander nieuwtje. Op de markt voor spiegelreflexcamera's nog al tijd stevig in handen van de Japanse producenten doet nu de grootste Europese cameraproducent, Agfa- Gevaert, een aanval met een drietal camera's van dit type. Tegelijkertijd toont Agfa voor de hobyyfilmers een nieuw model filmcamera, waarmede naar willekeur filmscènes en stil staande beelden op één film opgeno men en weergegeven kunnen worden. De resultaten worden getoond via een tafelprojector met ingebouwd daglichtscherm. Het toestel stopt au tomatisch bij de stilstaande beelden. Evenals de makers van fototoestellen leggen trouwens de producenten van smalfilmcamera's na enkele slech te jaren, zien deze eindelijk weer wat licht aan de horizon bij hun pro dukten het accent op het bdienings- gemak voor het publiek. Alles nog eenvoudiger en zonder problemen is ook hier het devies De hobby van fotograferen en filmen maakt ook in de landen van de Derde Wereld opgang.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 13