familieberichten 3i j^~16~~SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET 11 van maandag tot en met vrijdag telefo- C ivan 9 00-19.30 uur opgegeven worden op v lier 020-5622797 zondagavond is dit alleen mogelijk van i-20 00 uur ji in Jezus ontslapen mijn geliefde man en lieve pappa Riender Kuipers Eg; sle€fti^d Van 71 ^aaf' woorden waren: „De Heer is met ons." egrafenis zal plaatsvinden op woensdag iber a.s. om 13.30 uur in ,,'t Hoge Hof". Na gelegenheid om te condoleren. Liever geen bezoek. 1, 13 september 1980. Isingel 13. H. Kuipers-Voogd Marten-Jan voor alles wat zij vol- liefde en toe- in haar leven voor ons heeft gedaan, wij er kennis van, dat de Heere na een gedragen ziekte van ons heeft wegge- 'mijn innig geliefde vrouw, onze moe- ptj pootmoeder en dochter Slempje van Hof-Kwakernaak Jt leeftijd van 58 jaar. Psalm 116 (onberijmd) P. van Hof Molenaarsgraaf: C. J. Maat-van Hof C. G. Maat Elly, Wilma, Nico, Peter, Marianne Brandwijk: J. C. Stigter-van Hof A. Stigter, Arjo, Peter, Anja, Willy, Sonja Gouderak: B. Bouter-van Hof G. Bouter Willeke, Marianne, Jeanette Meerkerk: J. Muilwijk-van Hof A. Muilwijk Ineke, Nelleke, Liesbeth Ottoland: H. van Hof G. van Hof-Stek Pieter Bleskensgraaf: C. van Hof-de Bruin 15 september 1980 Geen bloemen. iheid tot condoleren woensdagavond lerdagavond aan huis van 7.00 tot 9.00 jrDe begrafenis zal D.V. plaats hebben op ig 19 september om 14.00 uur te Ottoland. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. 1 Thess. 5 24 „is midden werd in volle vrede weggeno- op de leeftijd van 71 jaar Arend Strop zijn wij voor alles wat wij in hem n mogen ontvangen. Assen: L. Strop-Schaper Bunnik: A. D. Strop T. L. E. Strop-von Meijenfeldt Alfred Carin Assen: S. H. Faber-Strop H. D. Faber Richard Ardie Frans Drachten: M. M. A. Brouwer-Strop E. H. Brouwer Bert Arjen Aard Jan Maarten Hardinxveld-Giessendam: D. C. Strop H. J. Strop-Cramer Louise Jeanine 14 september 1980 9, 9401 LK dienst van Woord en Gebed zal worden wden op donderdag 18 september 1980 om uur in de Adventskerk, Lindelaan 49 te L teraardebestelling zal plaats vinden op de aafplaats „De Boskamp" om 14.00 uur. Na 'P is er gelegenheid tot condoleren in de iekamer van het rouwcentrum „De Bos- Liever geen bloemen en geen toespraken. op God, toont ik zal Hem nog loven a Verlosser en mijn God-. overleed op de leeftijd van 79 jaar onze ie Diakones Jannie Brouwer-de Jong w*s 42 jaar aan ons Huis verbonden. Bestuur, directie en Zusterkring van het Diakonessenhuis Utrecht *Ptember 1980 begrafenis zal plaatsvinden woensdag 17 Prober, om 13.00 uur op de algemene be- ■Iplaats „Zuid" te Oosterbeek. Kaf zal in de Fliednerzaal van Huize Hen- te Swellengrebel. Burg. Fockema Andreae- 10 Utrecht een dienst van Woord en Ge worden gehouden om 10.30 uur. Heden nam de Here tot Zich onze geliefde zoon, broer en zwager Riender Kuipers geliefde echtgenoot van H. Voogd Rom. 8 28 Aduard, 13 september 1980 Aduard: M. Kuipers-v. d. Bosch Enumatil: B. Poortinga-Kuipers P. Poortinga Canada: R. Kuipers J. Kuipers-Vallbacher Hoogkerk: S. Wolters-Kuipers W. Wolters Groningen: C. Kuipers A. Kuipers-Vegter Aduard: H. L. Kuipers J. R. Kuipers-Koeze Neven en nichten Help mij Here dat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welge vallig zijn. Heden werd geheel onverwacht uit ons midden weggenomen mijn geliefde man, onze zorgza me vader en opa Pieter Verhoef Hij wist zich een kind van God. Op de leeftijd van 63 jaar. H. Verhoef-van der Stoep Piet en Ricky Ina en Meindert Gerda en Wim Rika en Peter Henry en Jantine en kleinkinderen Noordwijk 15 september 1980 Quarles van Uffordstraat 32 De rouwdienst zal worden gehouden donder dag 18 september om 11.00 uur in de Gerefor meerde Kerk aan de Hoofdstraat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan de Oude Zeeweg te Noord- wijk om 12.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het buurthuis Hoofdstraat 11. „Alleen van horen zeggen, kende ik U, Nu heb ik U gezien met eigen ogen" Hoofdstuk 42-5 Gesterkt door het Sacrament der Zieken en door veel gebed is na een lange tijd van lijden en slecht gezichtsvermogen tot God opgegaan Zuster Remberta Cornelia Neefjes geboren te Hoogkarspel, 14-6-1893 Geprofest in de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Bennebroek 13-5-1915. Overleden op het feest van Kruisverheffing, 14-9-1980 Zusters Franciscanessen Huize Portiuncula, Graafseweg 629 Alverna. 6603 CD Wijchen. De Uitvaartdienst zal plaatshebben op woens dagmiddag 17 september om 14.30 uur in onze kapel. „De Heer is mijn herder mij ontbreekt niets" Ps. 23 Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis, dat de Here tot Zich heeft genomen onze lieve zorgzame moe der, groot- en overgrootmoeder Trijntje Reurekas weduwe van Johannes Koningen in de gezegende ouderdom van 82 jaar. Nigtevecht: T. Koningen H. Koningen-Oussoren Aalsmeer: J. Koningen B. Koningen-Raams Breda: A. Hofstede-Koningen B. Hofstede Aalsmeer: J. Koningen T. Koningen-van Limpt 's-Gravenhage: B. Koningen J. Koningen-Brobbel Brisbane: B. Lodder-Koningen S. Lodder Amstelveen: A. Koningen E. Koningen-Splinter Aalsmeer: K. Koningen W. Koningen-van der Heide Amstelveen: W. Koningen T. Koningen-Stoffels klein- en achterkleinkinderen Aalsmeer, 13 september 1980 Correspondentie-adres: J. Koningen, Cyclamenstraat 35, 1431 RZ Aalsmeer De overledene is overgebracht naar de rouw kamer van het bejaardencentrum ,,'t Klooster hof' te Aalsmeer. Alwaar geen bezoek. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden in de Geref. Kerk, Ophelialaan 247 te Aalsmeer woensdag 17 september a.s. om 13.30 uur waar na de teraardebestelling zal plaatsvinden op de nieuwe algemene begraafplaats te Aalsmeer. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in gebouw ,,'t Baken", Sportlaan 86 te Aals in het vaste geloof in zijn Heer en Heiland. Jezus Christus, is thuisgehaald mijn lieve, blij moedige man Willem Tolsma eerder weduwnaar van Willemijntje de Bruin op de leeftijd van 68 jaar. Hij mag nu eeuwig zingen van Gods goedertie renheid. Ps. 89 J. Tolsma-Vroom 14 september 1980 Handweg 29, 1185 TS Amstelveen Geen bloemen. Aan huis liever geen bezoek. Gelegenheid tot condoleantie-bezoek donder dagavond van 7.30-8 uur in het Uitvaartcen trum Bouwens, Startbaan 7 hoek Van der Hooplaan te Amstelveen. De dienst van Woord en Gebed, die geleid zal worden door Ds. P. Paulus uit Zutphen, zal gehouden worden vrijdag 19 september om 13.45 uur in de „Handwegkerk", Handweg 117 te Amstelveen, waarna om 15 uur de begrafe nis zal plaatsvinden op de begraafplaats „Zorgvlied" aan de Amsteldijk te Amsterdam. Op Zijn tijd is van ons heengegaan onze beste vriend en broeder Willem Tolsma. Zijn vrienden: Jaap Israel Dirk Half. Vertrouwende op het volbrachte werk van zijn Heiland is op 14 september 1980 kalm en rustig overleden onze zwager en oom Willem Tolsma echtgenoot van J. Vroom in de ouderdom van 68 jaar. Onze bede is, dat Jo gesterkt wordt door het geloof in onze Verlosser, dat Wim steeds uit droeg. Ommen: A. Voogt-Vroom H. I. Voogt Uithoorn: J. E. Vroom Nij verdal: E. M. van Steenwijk-Vroom C. van Steenwijk neven en nichten Onze lieve broer, zwager en oom Willem Tolsma is ontslapen en nu bij zijn Heer. Zijn levensweg reisde hij met blijdschap, gelo vig en dankbaar. God sterke onze schoonzus tante Jo. Noordwolde Fr: Aart Tolsma Dicky Tolsma-Post Splinter. Amstelveen: Gerdi en Henk Astrid en Eelco. Bussum: Jan en Wilma. Noordwolde Fr: Ardi en Ron. 14 september 1980. Wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven. Johannes 11:26 Op de dag des Heren is van ons heengegaan onze zwager en oom Willem Tolsma Echtgenoot van J. Vroom eerder weduwnaar van W. de Bruin. Amsterdam, M. Splinter-de Bruin Amstelveen, G. Kennedy-de Bruin Uithoorn, G. de Bruin De Kwakel, Jac. de Bruin M. de Bruin-v.d. Horst Uithoorn, J. de Bruin C. de Bruin-Verburg Amstelveen, A. de Bruin M. P. de Bruin-Luyten Neven en nichten Amstelveen, 14 september 1980 De Kerkeraad van de gereformeerde kerk Rot- terdam-Pendrecht, geeft met verslagenHfeid kennis van het onverwacht overlijden van broeder Jan Koetsier op de leeftijd van 49 jaar. *Met dankbaarheid denken wij terug aan de jaren dat hij met liefde, trouw en veel toewij ding onze gemeente in het ambt van ouderling heeft gediend. De Here sterke zijn vrouw en kinderen in dit grote verlies. De dienst van Woord en Gebed zal D.V. gehouden worden op woensdag, 17 september aanstaande om 12.30 uur in de Christus Triomfatorkerk, Krabbendijkestraat 255, Rotterdam. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de kerk, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de Alge mene Zuiderbegraafplaats, Slinge 50 te Rotter dam om circa 13.50 uur. Namens de Kerkraad L. Renkema wnd. preases M. A. Soetens scriba Rotterdam, 13 september 1980. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief- hebt, zoals Ik u heb liefgehad. Joh. 15:12 Vandaag is toch nog onverwacht van ons heen gegaan onze lieve moeder en oma Geertje de Graaf-Sinnema Geboren 5 februari 1910 Vijfhuizen J. G. de Graaf A. H. de Graaf-Thunhorst Leontine Heieen Castricum J. A. van Zanten-de Graaf W. K. van Zanten Antony Margreetje Jannis Paramaribo N. R. de Graaf J. C. J. de Graaf- van Wijngaarden Klaske Sybren Oosterbeek, 13 september 1980 Jhr. Ned. van Rosenthalweg 24 Corr.adres: Heereweg 12, 1901 MD Castricum De rouwdienst wordt gehouden donderdag 18 september a.s. om 12.00 uur in de Goede Her der Kerk aan de Utrechtseweg te Oosterbeek, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de algemene begraafplaats (Noord) te Oosterbeek. Gelegenheid tot condo leren na de teraardebestelling in de aula op de begraafplaats. „Veilig in Jezus' armen" Voor mij toch nog onverwacht heeft de Here tot Zich genomen mijn innig geliefde en zeerj- zorgzame man Cor Berger op de leeftijd van 47 jaar. Wij waren 20 jaar erg gelukkig getrouwd. Tine Berger-Douma 13 september 1980 Valeriusrondeel 570, 2902 CR Capelle aan den IJssel. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Bezoek en gelegenheid tot condoleren in de rouwkamer aan de Voorschoterlaan 51 te Rot terdam dinsdag van 19.15 tot 19.45 uur. De dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden woensdag 17 september a.s. om 13.45 uur in „De Hoeksteen", Rivierweg 15, Capelle aan den IJssel, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats „Oud-Kra lingen", Kralingseweg 334 te Rotterdam. Aankomst aan de begraafplaats circa 14.50 uur. Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in de kapel. Diep ontroerd delen wij u mede dat onze broer, zwager en oom Cor Berger echtgenote van T. Douma in Christus is ontslapen. In onze familiekring kenden wij hem als een bewogen mens die zijn geloof trachtte te plaat sen in een gebroken wereld. Moge Tine, zijn vrouw, troost vinden uit Gods barmhartige liefde. Rotterdam, B. Berger J. J. Berger-Edenburg A. Berger Chr. Berger-Pennings Krimpen a/d IJssel, N. Berger-Rikkengaa Rotterdam, J. Berger N. Berger-Ravenstijn Zeist, W. Berger neven en nichten Rotterdam, 13 september 1980. Er is een land van louter licht waar heil'gen heersers zijn nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn. Lied 290 naar Openb. 21 vers 22B tot 26 In vol geloofsvertrouwen nam God tot Zich mijn vrouw, onze moeder en oma Gerritje Hendriks Verhoog-van Dam geb. 8-1-1903 Nijkerk: J. Verhoog H. Verhoog G. Verhoog-Schuring Apeldoorn: H. Klefkens-Verhoog C. J. Klefkens Zevenhuizen: J. B. Mijnheer-Verhoog K. R. Mijnheer Apeldoorn: B. Verhoog Nijkerk: J. Verhoog jr. W. Verhoog- Hendriksen Oostereng en kleinkinderen. Nijkerk, 15 september 1980 Nieuwstraat 2 Geen bloemen Gelegenheid tot condoleren woensdag 17 sep tember van 19.30-20.30 uur in het uitvaartcen trum Frieswijkstraat 56, gelegen achter de algemene begraafplaats te Nijkerk. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden donder dag 18 september a.s. op de algemene begraaf plaats te Nijkerk om 14.30 uur na een dienst van Woord en Gebed in het uitvaartcentrum. Aanvang van deze dienst 13.45 uur. Met ontroering heeft de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Middelharnis kennis genomen van het plotseling overlijden van ds. H. de Valk Dankbaar zijn wij voor al datgene wat hij tot op hoge leeftijd ook in onze Gemeente heeft gedaan. A. v.d. Waal praeses A. Fris scriba Middelharnis, 11 september 1980 „Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht". Jesaja 40 31. Opgenomen in het Hemelse Jeruzalem mijn lieve man, onze lieve vader en opa. Hendrik Slotboom, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, op de leeftijd van 62 jaar. A. B. Slotboom-Bol Leiden: Jan en Lydia Slotboom van Cuilenburg Mathilde, Suzanne en Henk-Jan Nijkerk: Ada en Anton de Ruiter-Slotboom Martin en Carla Munstergeleen: Wim en Anneke Slotboom-Schotte Dorien en Frederik Arnhem: Peter en Leni Slotboom van der Mout Mirjam en Rachel. 2555 CW 's-Gravenhage, 14 september 1980. Laan van Meerdervoort 1750. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden vrijdag 19 september om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk, Louis Davidsstraat (hoek Aaltje Noordewierstraat) te 's-Gravenhage. De begrafenis zal daarna plaatsvinden in de familiekring. Psalm 121 onberijmd Op de Dag des Heren nam God, voor ons vrij onverwacht, uit ons midden weg op de leeftijd van 89 jaar onze pleegmoeder Vogelina Hovingh- Rooseboom weduwe van Sjoerd Hovingh eerder weduwe van Johannes van Elten Namens de familie: Goninchem: M. van Dongen- Hovingh H. P. van Dongen Nijkerk: J. W. van Elten Heemstede, 14 september 1980 Huize „Kennemer- duin". Herenweg 126 Correspondentie adres: Mevr. J. W. van Elten, Veenestraat 22, Nijkerk De teraardebestelling zal plaatshebben don derdag 18 september a.s. om 13.30 uur op de algemene begraaf plaats aan de Herfst- laan te Heemstede. Vertrek van Huize „Kennemerduin" om circa 13.15 uur. Dankbetuiging Voor alle hulp en medeleven betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader en opa Hendrik Buys betuigen wij onze hartelijke dank. Uw warme be langstelling is ons tot steun geweest familie Buys Oude Wetering september 1980 DANKBETUIGING Hierbij danken wij hartelijk de velen, die met ons hebben meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlij den van onze lieve, onvergetelijke vrouw, moeder en oma Janny Veens tra-Boer en dat persoonlijk of schriftelijk hebben doen blij ken. Het heeft ons goed gedaan! Uit aller naam: H. Veenstra Oosterwolde (Fr.), september 1980 Breikom 2 Zo talrijk waren de bewijzen van medeleven en vriendschap, die wij mochten ontvangen na het plot seling heengaan van onze onvergetelijke Joyce dat het ons helaas onmogelijk is een ieder daarvoor persoonlijk te bedanken. Wij hebben Uw belangstelling op hoge prijs gesteld. H. Ernst A. H. Ernst-Beek Amsterdam, 16 september 1980.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 11