Trein verrast brugwachter Enig optimisme over gijzeling 562 94 44 Kïesuwkado offie goedkoper gem-bestuur heeft ertrouwen in Fibbe In deze krant Trouw HET WEER Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Couranf Reizigers vluchten na ontsporing via ruiten itse havens tandag plat China: Hanoi volledig weg uit Cambodja Voorbereidingen vervolgconferentie lopen niet vlot Carter en Muskie voorzichtig Trouw Kiekeboe Bezorglroaw een nieuwe abonnee H s 38STE JAARGANG NR 11045 DINSDAG 16 SEPTEMBER 1980 Droog weer met in de ochtend mistbanken of laaghangende bewolking. In de middag zonnige perioden. Temperatuur ongeveer twintig graden Matige wind uit zuid-west tot zuid. windkracht drie a vier. De vooruitzichten voor morgen en overmorgen: tijdelijk regen, ook zonnige perioden. Middagtem- peratuur ongeveer achttien graden. Morgen: zon op: 07.15 zon onder: 19.48. Maan op: 15.16 maan onder: LOSSE NUMMERS 65 CENT rouw igiers worden door brandweer en politie uit de trein geholpen, it deze ontspoord was en gekanteld door een nog niet geheel oten spoorbrug bij het station Vlaardingen-Centrum. Een lucht- ime laat duidelijk zien, hoe de trein na het ongeluk rechts van poorbaan is terechtgekomen en boven het water van de Oude en blijft hangen. ItERDAM (ANP) De koffie wordt morgen twaalf cent per pak van 250 (goedkoper. De adviesprijs van de hoofdsoorten komt door deze verla- 05 3,95 gulden. Dit heeft de vereniging van Nederlandse koffiebranders ipakkers gisteren bekendgemaakt. jjploskoffie wordt goedkoper en wel zes cent per vijftig gram. De plaging is volgens de koffiebranders een gevolg van de daling van de pprijzen op de wereldmarkt. Het is de derde maal dat de koffie dit jaar Dper wordt. De prijs is in totaal 45 cent omlaag gegaan. onze redactie economie ITERDAM Alle commissarissen van de Ogem (handel, trotechniek en bouw) zijn in principe bereid hun zetel af te ui Op korte termijn zullen enkele nieuwe commissarissen den vereocht tot het commissariaat toe te treden. raad van bestuur heeft gisteren ns de vergadering haar vertrou- uitgesproken in commissaris K. ie. Alle huidige commissarissen, alve aisse, zijn herbenoembaar, nieuwe raad van commissarissen uit haar midden een voorzitter en. enkele banken zouden hebben «drongen op een plaats in de ivan commissarissen, zoals dezer en werd gemeld, blijkt niet juist. oen (Reuter) - De 23.000 Britse narbeiders gaan maandag in sta- naar aanleiding van een conflict ontslagen in de haven van Liver- De leiding van de vervoersbond "0 heeft een aanbeveling van de lerban gisteravond overgenomen, zal voor het eerst sinds 1972 zijn Groot-Brittannië te maken krijgt een havenstaking. De verwach- dat een week havenstaking a drie miljard gulden aan verlo- export brengt en voor eenzelfde *8 aan verlies van invoer die van Ubelang is voor de Britse econo- Het besluit van de vervoersbond oo actie te steunen is unaniem Pjoon. aldus een woordvoerder bonden beschuldigen de werkge- de Liverpoolse haven van het «n van een contract, dat de ar- 'Ms in feite „werk voor het leven" «kerde. EORECHT (ANP) - De politie Dordrecht heeft een 41-jarige in- 'm van die stad aangehouden, om- Ojjhn zijn functie van hoofdbegra- ■bedienaar ringen van overleden "sen heeft verduisterd. De man 1 eerder voor lijkenschennis ««houden. De politie kon toen de *omst van verschillende ringen 1 achterhalen. Met het installeren van een nieuwe raad van commissarissen gaan ge woonlijk enkele maanden heen. Com missarissen worden niet benoemd, zoals algemeen wordt aangenomen, maar zij benoemen zichzelf. Ze ne men daarbij echter wel de adviezen in acht van de raad van bestuur en de ondernemingsraad. Minimaal moet de raad van bestuur uit zes leden bestaan Met het vertrek van com missaris Blaisse is dat er één te wei nig. Als de nieuwe commissarissen zijn geïnstalleerd, besluiten de oude, of zij op hun plaats willen blijven of niet. PEKING (AFP, Reuter, AP) De Chinese Volksrepubliek blijft de te rugtrekking van de Vietnamese troe pen uit Cambodja als voorwaarde stellen voor deelneming van Peking aan een internationale conferentie over Indo-China. Premier Zhao Ziy- ang heeft verklaard dat men alleen zo overtuigd kan zijn van de oprecht heid van Vietnam. Met deze uitspraken heeft de Chinese premier een einde gemaakt aan spe culaties dat Peking zijn opvattingen had gematigd. Zhao had vorige week tijdens een bezoek van de Nieuw- Zeelandse regeringsleider Muldoon gezegd niet meer te staan op een volledige terugtrekking van de Viet namese troepen uit Cambodja. Met de jongste opmerkingen, bij het be zoek van de Keniase president Moi is dit weer recht getrokken. Zhao heeft in zijn eerste toespraak over de Chinese buitenlandse politiek gezegd dat Peking een oog-om-oog- strijd met de Sowjet Unie niet uit de weg zal gaan. Als voorbeeld van het Russische beleid noemde Zhao de invasie in Afghanistan. China daar entegen schaart zich aan de kant van de recht- en vrede-zoekende naties. De uitspraken van de premier werden als „zeer krachtig" beoordeeld. Noord-Korea heeft zich volgens de Japanse media bereid verklaard de defensieverdragen met Moskou en Peking op te zeggen als de VS de na de Koreaanse oorlog gesloten wapen stilstand willen wijzigen in een vre desverdrag. raad van bestuur treden verder veranderingen op. Dit is giste- meegedeeld na afloop van een idering tussen de raad van be en de raad van commissarissen Ogem. De ondernemingsraad «r van te voren geen twijfel over bestaan, dat naar zijn mening Tnissaris P. A. Blaisse in verband een onroerend-goedtransactie «mmissaris niet te handhaven Commissaris Blaisse heeft giste- dan ook meegedeeld, niet voor herbenoeming in aanmerking te n komen. meer nieuws over Ogem op de pagina economie Van een onzer verslaggevers VLAARDINGEN Heeft de machinist van de stoptrein Rotterdam-Maassluis de seinen voor de spoorbrug over de Oude Haven in Vlaardingen genegeerd of is de oude, mét de hand bediende spoorbrug de zwakke schakel in het beveiligingssysteem? Op deze vraag moeten deskundigen van de Nederlandse Spoorwegen een antwoord vinden, nadat gistermor gen een trein de nog niet helemaal gesloten spoorbrug opreed, kantelde en als een tweede brug over het water van de haven kwam te liggen. De twintig passagiers in de trein kon den zich in veiligheid stellen via in geslagen ruiten. Veertien passagiers raakten gewond, waarvan tien licht. Vier personen, waaronder een echt paar, moesten naar het Holy-zieken- huis worden gebracht. Hun toestand is niet ernstig. De schade loopt in de miljoenen. Het bewuste baanvak tussen Schie dam en Hoek van Holland is via licht seinen beveiligd. Na de treinramp in 1976 op hetzelfde baanvak bij het station Nieuwland is weliswaar aan gedrongen op een snelle invoering van het automatische treinbeïnvloe ding systeem (ATB), maar tot nu toe is daar niets van gekomen. Volgens de plannen is het baanvak eerst in 1982/83 aan de beurt. De lichtseinen worden bediend van uit de centrale verkeersleiding in Rotterdam. Het dagelijks openen van de spoorbrug tussen 10.57 en 11.01 uur gaat volgens vast patroon. Brug- personeel vraagt toestemming aan de centrale verkeersleiding om de brug te mogen openen. Vanuit Rotterdam worden de betreffende seinen op 500 meter vóór de spoorbrug op respec tievelijk geel (attentie) en rood (stop pen) gezet. Eerste dan kan de brug worden ontgrendeld, waarna veran dering van de lichtseinen onmogelijk wordt. Het draaien van de brug is ook gekoppeld aan de belde spoorwego vergangen, waarvan de spoorbomen niet neergelaten kunnen worden zo lang de brug open staat. dat de kans niet uitgesloten was dat er passagiers uit de trein waren geval len. Enkele half geopende deuren ga ven grond aan die vrees, maar de brandweermensen die het water af zochten deden dat zonder resultaat. Een deel van de passagiers werd op gevangen in de kantine van het Vlaardingse politiebureau, vanwaar zij hun reis later vervolgden. De NS zette bussen in tussen Schiedam en Vlaardingen. Met behulp van drijven de bokken zou in de loop van de avond en nacht getracht worden de treinstellen op te ruimen. Complica tie daarbij is dat de wielstellen van de trein zijn afgebroken en onder water zijn verdwenen. Volgend jaar zou de spoorbrug over de Oude Haven bij Vlaardingen wor den vervangen in verband met de aanleg van een dijk. Vanuit de onge vallenraad van de NS, waar burge meester W. A. Kieboom van Vlaardin gen zelf deel van uitmaakt, is aange drongen dat deel van het treinbaan- vak dan tevens te voorzien van een ATB-beveiliging. Op dit moment is ruim 1000 kilome ter spoorbaan voorzien van deze be veiliging, die voorkomt dat een trein doorrijdt bij een rood sein. Totaal dient ruim 2800 kilometer rails een ATB-beveiliging te krijgen, een kar wei waarmee de NS tegen 1985 gereed hoopt te zijn. Bomen open Edmund Muskie MADRID (Reuter) Vertegenwoor digers van de 35 landen die in de Spaanse hoofdstad Madrid voorbe reidende besprekingen zijn begonnen over de tweede vervolgconferentie ter controle van de naleving en de voort gang van de akkoorden van Helsinki, zijn er nog niet in geslaagd de proce durele problemen te overwinnen. De contacten die de delegaties van wes telijke, oostelijke en neutrale landen in de wandelgangen met elkaar had den, hebben nog niet geresulteerd in een formeel voorstel. Gisteren voer den sommige delegaties al wel het woord, zonder dat ze echter iets con creets voor de agenda van de in no vember te houden lesprekingen te bieden hadden. De Amerikaanse president verklaar de in een toespraak in Texas dat recente verklaringen van Iraanse re geringsfunctionarissen wellicht kun nen leiden tot een oplossing van de gijzelingsaffaire. Minister Muskie liet zich voorzichtiger uit Op een pers conferentie zei hij dat het dom zou zijn al te hoog gespannen verwachtin gen te hebben van deze of gene uit spraak van een Iraanse gezagsdrager. De minister wees erop dat het van het grootste belang is dat de Verenigde Staten voorzichtig reageren op uitla tingen van Iraanse functionarissen. Muskie zei niet van mening te zijn dat zijn uitlatingen strijden met die van de president, want, zo zei hij, je blijft altijd hopen dat een of ander contact zal leiden tot de vrijlating van de gegijzelde diplomaten. Muskie wees er verder op dat de Amerkaanse regering er tot dusver Meer over dit ongeluk op pagina 3. PAGINA 2: Goede relatie tussen gelovigen en technici PAGINA 3: Windmolens horen in het stadbeeld PAGINA 4: Peter Schilperoort 35 jaar leider van Dutch Swing College PAGINA 5: Misschien helemaal geen kernenergie PAGINA 7: Turkse politici voor de rechter PAGINA 8: De Kleine Krant ADVERTENTIE Voor zover deskundigen dat maan dag hebben kunnen constateren heeft dat samenspel van beveiliging gewerkt. Volgens M. Stapelkamp, chef exploitatie district Zuid-west van de NS stonden de seinen na het ongeluk op de voorgeschreven kleur. Ooggetuigen hebben verklaard dat de bomen van de spoorwegovergan gen open zijn gebleven, ook toen de trein de brug naderde. De machinist, die met een taxi naar huis is gebracht om op verhaal te komen, kon zijn trein niet meer tot stilstand brengen. Het treinstel miste de rails royaal, gleed over de volle lengte van de spoorbrug door om daarna te kantelen en naast de brug tot stilstand te komen. Duikers Duikers van de Vlaardingse brand weer hebben geruime tijd het water van de Oude Haven doorzocht, om- WASHINGTON (Reuter, AFP) Zowel de Amerikaanse president Carter als zijn minister van buitenlandse zaken Muskie deed gisteren zijn best enig voorzichtig optimisme uit te stralen met betrekking tot de gijzeling van Amerikaanse diplomaten in Iran. De elektronica heeft toegeslagen. Op ons oude telefoon nummer wordt een automatische juffrouw niet moe het te herhalen: „Dit abonneenummer is gewijzigd. Kies nu 562 94 44". 't Is even wennen. Maar wij zijn bereikbaar- der dan ooit. Bel maar. Sturen wij een krant. Kaarten map Europa (A) De kaarten van alle landen van Europa in een handig formaat boekje. Donkerbruine kunsilederen omslag. Twee Dick Bruna poppetjes (B) Twee leuke hangpoppetjes van stol. Origineel Dick Bmna ontwerp. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlegger of voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blank houten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. niet in was geslaagd directe contac ten te hebben met de leiders in Tehe ran. In de uitlatingen van de minister was duidelijk enige aarzeling te be speuren met betrekking tot een re cente opsomming van eisen voor vrij lating van de gijzelaars door ayatol lah Khomeinim waarin de noodzaak van een Amerikaanse verontschuldi ging niet meer voorkwam. Een mede werker van Khomeini, hojatoleslam Karoebi, sprak zich gisteren uit voor een „eerzame oplossing". Volgens een Canadese krant hebben de afgelopen tijd via Europese kana len contacten plaats gehad tussen Iraanse en Amerikaanse functiona rissen. Volgens de krant, La Pr esse, zou Khomeini minister van buiten landse zaken Ghotbzadeh toestem ming hebben gegeven de gijzelaars over anderhalve maand vrij te laten. Meer nieuws op pagina 10 Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DC. DD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 27911000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend vooropgaven). Voor bezorginformalie 020-5626264 Lees een krant met overtuiging: 7YOUW c

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1