1 Turkse regering zoekt steun van de arbeiders ebat gijzelaars logelijk openbaar CHU-voorzitter vertrekt als laatste Publiek mijdt 'topduel' autobedrijf inter decor Minister De Koning geeft moed niet op ÏSDQ Göffi®®©" Lonen met zeventig procent omhoog rtNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Veel bewolking HET WEER Gszl j w Iraans parlement lister vraagt om rering gebruik in spuitbussen Vrouw sleept net op tijd jongen voor de trein weg HöP el klachten over richten honden Ondanks falen VN-zitting Matroos verdronken Bezorg Inraw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfXHIW H 38STE JAARGANG NR 11044 - MAANDAG 15 SEPTEMBER 1980 Veel bewolking en nu en dan regen Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Matige zuidwestenwind (windkracht 4). aan de kust nu en dan krachtige wind (windkracht 6) Morgen en overmorgen. Eerst penoden met zon later weer kans op regen Middagtemperatuur van t7 tot 21 graden Morgen: Zon op: 07.14 Maan op: 14 16 zon onder 19.51 maan onder- 23.19 Pnnses Manjkestraal 5/hoek Prinses Beatnx- laan, Den Haag, lel. 070-83.94.53 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2 Russen knielen als zij tune van TWR horen PAGINA 3: Aanpak van alcoholisme erg moeilijk PAGINA 4 Huiselijke informatie over tachtig auteurs PAGINA 5 Polen verspeelt invloed op ontspanning PAGINA 6 Theo en Mariet Joosten over Passiespelen PAGINA 7: Vrees voor nieuwe wereldrecessie PAGINA SERVICE Moderubriek, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's ANKARA (AFP. AP. Reuter) De nieuwe militaire leiders in Turkile hebben een loonsverho- ANKARA (AFP, AP, Reuter) De nieuwe militaire leiders in Turkije hebben een loonsverho ging van zeventig procent afgekondigd. Zij geldt voor alle werknemers die voor de staatsgreep van vrijdag bij loonoverleg betrokken waren. De verhogingen worden gezien als heeft grote schulden aan het buiten- een poging steun te krijgen van de land en kampt met een inflatie van arbeiders, alsmede een stimulans om rond 60 procent, onder meer ten ge- de produktie te verhogen. Turkije volge van een lage arbeidsproduktivi- teit en afhankelijkheid van buiten landse grondstoffen. Omgekeerd wordt van alle arbeiders die het werk hadden neergelegd verwacht dat zij IRAN (AFP, Reuter) Het Iraanse parlement zal mor- besluiten of er al dan niet een openbaar debat over het lot de gijzelaars komt. Dat was de enige vooruitgang die er algelopen weekeinde zat in de zaak van de Amerikanen, iinds 4 november vorig jaar in gijzeling worden gehouden iteindelijke beslissing over de aars is door ayatollah Khomeini daten aan het parlement. De slijk leider heeft zelf een aantal raarden voorgesteld, zoals het ren van eigendommen die de beslag heeft genomen, de toe- ,g van Washington dat het zich bemoeien met Iraanse zaken, eer naar Iran van de schatten e sjah en het opschorten van Amerikaanse vorderingen op toe had de ayatollah steeds de Verenigde Staten him tuldigingen zouden aanbie- ins de betrokkenheid bij de van de sjah. In Iran gesta- diplomaten aarzelen van te spreken in de gijzelaffai- Khomeini telt slecht wat hij aldus een van hen. Uit het feit Ï1J kennelijk een eis heeft laten i, kunnen geen conclusie wor- en onzer verslaggevers iCHENDAM Minister Gin- nilieuhygiëne) gaat de Neder- i (abrikanten van spuitbussen el hun medewerking vragen om bruik van de drijf gassen Fll en halveren ten opzichte van het van 1976. De Nederlandse ilvereniging, de organisatie van anten, had in april een voorstel n voor zo'n vrijwillig beper- •rogramma. doelde drijf gassen zijn chloor- oolwaterstoffen. die op lange in de ozonlaag hoog in de af- «r aantasten. Hoe ernstig dat is, nog niet vast. maar gezien de ijke ernst van de effecten kan eslissing over het beleid niet ren, aldus het ministerie. De erraad van de Europese ge- chap had in maart een ver- t verlaging van het gebruik in ussen met ten minste dertig it vastgesteld. er Ginjaar wil verder gaan, op van een rapport van VN-des- gen die uit de beschikbare ge- s somberder conclusies trokken &n adviseur van de Europese nssie. den getrokken. Khomeini kan daar morgen op terugkomen, aldus een diplomaat die vloeiend Parsi spreekt en al jaren in Iran woont Ronald Reagan, de republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse pre sidentschap. heeft zich uitgesproken voor aanvaarding van de voorwaar den. De gijzelaars zijn het belangrijk ste, zei hij op een verkiezingsbijeen komst. Wel achtte hij het moeilijk te voldoen aan de eis dat het vermogen van wijlen de sjah wordt overgedragen aan de autoriteiten in Teheran. Rea gan zei dat de Verenigde Staten daar geen invloed op hebben, maar dat dit meer een zaak is die bij de rechter thuishoort. Iraakse jachtbommenwerpers heb ben aanvallen uitgevoerd op Iraanse pantservoertuigen in het grensgebied tussen de twee landen. Volgens Irak is de aangebrachte schade aanzien lijk. Iran meldt dat twee Iraakse Migs zijn neergehaald. Berichten dat ook een helikopter met aan boord president Bani Sadr en premier Ali Radjai door Irak is be schoten, zijn door het bureau van de president ontkend. GOES (ANP) Een 17-jarige brom fietser uit GOES heeft zijn leven te danken aan de 40-jarige mevrouw Dronkers uit Goes. De jongeman was zaterdagmorgen op een met knipper lichten beveiligde overweg met zijn bromfiets tegen de intercity Rotter- dam-Goes gereden. De machinist van de trein had niets gemerkt en was doorgereden. Mevrouw Dronkers, die in de buurt van de overgang woont, had de klap wel gehoord en ging poolshoogte ne men. Ze trof de jongeman bewuste loos aan op de rails. Vlak voor de aanstormende trein uit het tegen overgestelde richting Vlissingen-Roo- sendaal wist ze de jongeman uit 's- Gravenpolder van de rails te trekken. Na onderzoek bleek deze slechts let sel an een arm te hebben opgelopen Dr. L. M. van Leeuwen verliet zaterdag in Ede als laatste de I Leeuwen is geen voorzitter meer, waarmee een eind is gekomen aan wkra^TOOTdecounwar^Smlddeki bestuurstafel van de CHII, nadat eerder die dag blijmoedig was deze in de ware zin van het woordt eigenaardige „partij". zestien mensen per dag slachtoffer besloten op te gaan in het CDA. De CHU bestaat niet meer en Van J Een verslag van de opheffingsbijeenkomst staat op pag. 3. van militair geweld weer aan de slag gaan De militairen hebben laten weten dat alle eerder gesloten akkoorden die in het belang zijn van de economische ontwikkeling, zullen worden uitge voerd. Hieruit wordt afgeleid dat de economische hervormingen die wa ren afgekondigd door de afgezette regering van Suleyman Demirel door gaan. Demirels belangrijkste economische adviseur. Turgut Ozal, is door de mili tairen „overgenomen". Hij pleit met name voor het aanmoedigen van in vesteringen. Op basis van Ozals pro gramma's waren westerse geld schieters als de Verenigde Staten en West-Duitsland bereid Turkije te hulp te komen. De enige belangrijke partijleider die kans had gezien voor de coup te vluchten, de extreem rechtse Alpas- lan Turkes, heeft zichzelf aangege ven. Het hoofd van de Partij van de nationalistische beweging belde zelf de miitairen die hem overbrachten naar het eiland Uzunada in de Aege- ïsche zee. Geruchten dat Turkes een tegencoup zou beramen waren hier mee uit de wereld. De twee belangrijkste partijleiders de rechtse Suleyman Demirel en de sociaal-democraat Bulent Ecevit. be vinden zich in Gallipoli, in het westen van Turkije. Telefonisch hebben zij laten weten dat ze het goed maken Westerse waarnemers wijzen erop dat deze twee in een vrij luxueus vakan tie-oord zijn ondergebracht, terwij! Turkes. die banden onderhoudt met de „Grijze Wolven", alsmede de tradi tionele islamitische leider Necmettin Erbakan zich in volledige afzonde ring in de Aegeïsche zee bevinden Volgens sommigen onder hen zullen de laatsten gedagvaard worden, of gedwongen worden naar het buiten land te vertrekken. Demirel en Ecevit zouden door de nieuwe regering van kolonel nu president Kenan Evren na verloop van tijd worden vrijgelaten In totaal zijn na de staatsgreep 95 parlementsleden opgepakt. Een deel van hen is echter inmiddels al weer op vrije voeten gesteld. Veel van de arrestanten kwamen uit Oost-Turkije en er waren naar verhouding vee! Koerden onder hen In de zuidelijke stad Adanan is een kapitein van het leger doodgescho ten. Hij was het eerste slachtoffer na advertentie Vakbeurs voor harde en zachte vloerbedekking, tapijten, woning- en huishoudtextiel. Jaarbeurs-Utrecht 14 t/m 19 september II (AFP. AP) - Een DC-3 met 33 bi aan boord is vrijdagavond stort in de Atlantische Oce- Ue inzittenden kwamen daarbij t leven Het toestel kwam in 'are storm terecht toen het op as van Miami naar de Bahama- èn. Hector Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Een mammoetconferentie in 1981 van acht maanden tussen Noord en Zuid is volgens minister De Koning (ontwikkelingssamenwerking) nog niet van tafel. Hij zei dat gisteravond in het licht van de dreigende mislukking van het voorbereidende overleg tussen olie-, ontwikkelings- en indu strielanden in New York. De belangen over en weer zijn volgens de bewindsman te groot om er nu al van uit te gaan dat zo'n grote conferentie er niet komt. De minister verwacht niet dat tijdens akkoord kan worden bereikt over de de gewone Algemene Vergadering ontwikkelingsmarathon. Dat zal eer van de VN. die morgen begint, een der gebeuren tijdens een extra speci ale zitting van de Verenigde Naties begin volgend jaar. of tijdens een topconferentie aan het eind van dit jaar Kqartfnmap Europa (A) Twee Dick Brana poppetjes (B) De kaarten van alle landen van Europa Twee leuke hangpoppetjes van stof in een handig formaat boekje. Origineel Dick Bruna Donkerbruine kunsdederen omslag ontwerp 4 Van onze sportredactie AMSTERDAM Wat nog met zo lang geleden een topduel heette, waarvoor Ajax van harte uitweek naar het Olympisch Stadion, is nu een goed bezochte thuiswedstrijd van Ajax geworden. Amper 13.000 toeschouwers kwamen dit week einde opdraven voor de wedstrijd tegen PSV. Dat heet dan een goed bezocht duel, want de thuiswed strijden van Ajax halen zelden nog mkar meer dan 10.000 toe schouwers. Ajax won overigens van PSV met 5-2. De marge van drie doelpunten werd onder meer bereikt door drie strafschoppen die door drie verschillende spelers werden benut. Nog zo'n wedstrijd die in het verle den goed trok: Feyenoord-Roda JC. Nu waren er 23.000 toeschou wers, een paar jaar terug was meer dan 35.000 gewoon. De 23.000 van nu kregen bovendien weinig be moedigends te zien. Feyenoord verloor met 2-3 na bij de rust met 0-3 te hebben achter gestaan Leider in de eredivisie voetbal blijft AZ'67 dat nu zonder noe menswaardige moeite afrekende met FC Den Haag. 4-0. Opmerke PSV'ers proberen tevergeefs arbiter Keizer op andere gedach ten te brengen ais hij Ajax een nieuwe strafschop heeft gegeven. lijk verder nog: PEC Zwolle liet voor de vierde keer in vijf wed strijden een eindstand van 0-0 aantekenen Meer over deze en andere wedstrij den en alles over het nieuwste ..Cruijff-gerucht" op de sportpa gina's. De standpunten tijdens de mislukte huidige VN-zitting lagen, aldus De Koning, „niet echt ver uit elkaar" Breekpunt was dat een aantal wester se landen zoveel mogelijk buiten de VN wil praten, terwijl de derde wereld juist het tegendeel voorstaat. Overi gens sluit de minister niet uit dat de standpunten in eerste instantie eer der zulen verharden in plaats van versoepelen. Veel hangt volgens hem af van de conferentie van olielanden (OPEC) over enkele weken. Wat betreft de ontwikkelingsstrate gie voor de jaren tachtig waarover aanvankelijk in New York wel over eenstemming was bereikt heeft de minister het idee „dat men er wat van gebakken heeft, zonder op hoofdpun ten (financiën, energie) tot beslissin gen te komen." Er is „toegedekt waarover men het nog niet eens is," in afwachting van de ontwikkelingsma rathon volgend jaar Die er dus nu voorlopig niet komt. Meer nieuws op pag. 5 ROTTERDAM lANP» - De 30-jarige Portugese matroos M. Neves uit Rot terdam is dit weekeinde in zijn woon plaats verdronken. De man viel vol gens de politie overboord van de bin- nentanker ..Tavo 2", toen die zater dag op de Nieuwe Maas voer op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje Authentiek Slavisch kleedje (C) u*fr'" «"h i' met fraai diermotief gekookte Als onderlegger of voor de sier eieren. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats Giro: .Tel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een velkomstkorting van f7.50 Kado naar keuze: DA DB. DC DD taanknnsen a.u.b.i IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven i I Voor bezorginformatie 020-5626264

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1