Fouten bij ontslag van Udink Turks leger belooft terugkeer democratie Kïesuwkado mm A rokx wil lage huren an woningen verhogen profoto foto/film speciaalzaken 1 Zelf Gebreid Neveda Kwaliteit tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Wolkenvelden HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP i deze krant ■rgernis >ver rijexamen n ezinszorg de knel Hoge prijs voor Leeuwarder beurs )irecteur aait irluchtelingetje Raad van commissarissen Ogem ging boekje te buiten Situatie na staatsgreep rustig oe wapen je kind gen tv-geweld? 'Weerbare mens is gelukkiger' Hartchirurg bij De Klokkenberg geschorst 'Vliegtuig VS ontging radar' BON I Lees een krant met overtuiging: TrOUW I I rouw H S 38STE JAARGANG NR 11043 - ZATERDAG 13 SEPTEMBER 1980 Wolkenvelden en mogelijk een bui Middagtemperatuur ongeveer zeslien graden. Wind uit west tot noordwest, in het binnenland krachtig windkracht 6 aan de kust en op het IJsselmeer tijdelijk storm windkracht 9. in de loop van de dag afnemend. Morgen en overmorgen. Enkele buien, later meer opklaringen Middagtem peratuur ongeveer 17 graden verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461. Loosduinse weg 68V; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT 'AGINA 13 IPAGINA 15~ Pagina 17 PAGINA 19 De openhartigheid van koningin Sophia PAGINA 21 Van onze redactie economie AMSTERDAM Tussen bestuur en raad van com missarissen van Ogem is een vertrouwenscrisis ont staan naar aanleiding van het ontslag van drs. B. J. Udink, de vorige voorzitter van de raad van be stuur. Een deel van de beleidsfouten, die de laatste jaren door de Ogem-top zijn gemaakt, blijkt ten onrechte in de schoenen van Udink geschoven. Bij dat ontslag is de raad van commissarissen zijn boekje ver te buiten gegaan. Aanstaande maandag zullen raad van commissarissen en raad van bestuur bij Ogem, rond de tafel gaan zitten. Naar alle waarschijnlijkheid zal daarbij ook de functie van oud-voorzit ter van de raad van bestuur, nu commissaris K. Fibbe ter discussie komen te staan. Tanks van het Turkse leger hebben stelling genomen bij de brug over de Bosporus in Istanbul. De gouden handdruk, die de raad van commissarissen aan de vertrekkende Udink zou uitbetalen, als deze de Ogem vrijwillig verliet, is de aanlei ding tot het conflict. De raad van commissarissen liet Udink kort na diens vertrek weten, de handdruk, een bedrag van rond de anderhalf miljoen gulden, toch maar niet uit te betalen Als reden voerden zij aan dat Udink zich aan wanbeleid schuldig zou hebben gemaakt. In het dan volgende proces dat Udink voer de tegen de Ogem, zijn enkele stuk ken ter tafel gekomen die een ander ADVERTENTIE Neveda Meteor - tijdelijk f 2.50 per bol. Utor f 27.50 breit u al een fijne ttui in de nieuwste modekleuren. ANKARA (AFP, DPA, Reu ter, AP) De nieuwe militai re machthebbers in Ankara hebben dinsdagavond be loofd zo spoedig mogelijk voorbereidingen te treffen voor de terugkeer van het land naar een gezonde demo cratie. Het Turkse leger heeft gisteren in alle vroegte de re gering van premier Demirel afgezet. De situatie in Turkije is rustig. n onze parlementsredactie N HAAG Staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting van plan lage huren met ingang van volgend voorjaar sneld op een hoger niveau te brengen. Een plan daartoe is het ministerie van volkshuisvesting in voorbereiding. De schillen in huurprijzen zullen voor goede woningen, die en een lage huurprijs worden bewoond, fors op kunnen Tt' achterblijven van vele huurprij- |ta vergelijking met de kwaliteit de woning, wordt door velen ge- als één van de oorzaken van het f§ togtekort. Als mensen bereid zijn voor het wonen te betalen, zul- Meggers meer woningen aan de rraad toevoegen, luidt de redene- te bereiken dat woningen vol- nde opleveren, om ze te onderhou- dan wel te vervangen door wbouw, wordt al enige jaren een van huurharmonisatie toe- ist, waarmee aan de hand van een puntensysteem, huren boven het jaarlijkse percentage extra kunnen worden verhoogd. Een klacht van woningbeheerder, is dat het systeem te traag werkt en dat lage huren structureel achterblijven bij nieuwbouwhuren. Brokx is daar om van plan op drie punten de har monisatie aan te passen Allereerst zullen woningbouwverenigingen ge vraagd worden, wanneer een woning leeg komt, in één klap de huren te verhogen tot een redelijk niveau. Wo ningbouwverenigingen zien daar vaak vanaf, om huurverschillen voor dezelfde woningen in één blok te voorkomen. Voorts zal het puntensysteem waar mee de hogere huren kunnen worden berekend worden uitgebreid. Zo zal, onder meer méér in rekening worden gebracht voor woningisolatie. Centen Belangrijker is echter de berekening van een huurverhoging in centen, in plaats van in procenten. Voor een voudige maar goede woningen, zal de huur met een vast bedrag worden opgehoogd, waardoor sneller het ge wenste huurniveau wordt bereikt. Voor duurdere en kwalitatief goede woningen zal voor de huurverhoging niet meer naar de huidige huur wor den gekeken, om de verhoging te be rekenen, maar naar het gewenste huurniveau. Bij voorbeeld: het verho gingspercentage zal niet worden toe gepast op een huidig huurniveau van 250 gulden, maar op de vergelijkbare huur voor nieuwbouw misschien wel 450 gulden. Waardoor het bedrag dat jaarlijks op de huur komt, aan zienlijk oploopt. De gedachte die Brokx al heeft voor gelegd aan woningbouwverenigingen Brokx en beleggers wordt niet bij voorbaat afgewezen. In het algemeen is men er zich van bewust dat er meer geld nodig is om de woningbouw te be talen. Goedkeuring De goedkeuring, die woningbouw verenigingen er eventueel aan zullen geven hangt af, bleek uit commenta ren gisteren, van de maatregelen die Brokx daarnaast neemt om de wo ningbouw te bevorderen. PvdA-Ka- merlid Van Dam zegt het zo: „Voor waarde is natuurlijk, dat het extra geld, dat deze woningen opleveren, gebruikt wordt voor volkshuisvesting en niet in de zakken van beleggers verdwijnt." CDA-Kamerlid Dijkman wijst op een passage uit het regeerakkoord: „Bin nen het stelsel van individuele huur subsidies wordt de positie van de laagstbetaalden niet aangetast." Het CDA zal willen weten of hogere huren in de huursubsidie zullen worden ge compenseerd. Het plan op zich. zo zegt Dijkman, „lijkt een goede moge lijkheid". De VVD heeft een en ander maal gepleit voor hogere rendemen ten voor huurwoningen. „De Turkse strijdkrachten, die her haalde malen van hun geloof in de parlementaire democratie hebben blijk gegeven, zullen zo spoedig mo gelijk een ministerraad instellen en de regeringsverantwoordelijkheden aan deze raad overdragen", aldus ge neraal Kenan Evran, de leider van de staatsgreep. Deze raad moet ook een nieuwe grondwet opstellen en verkie zingen voorbereiden. Ook komt er een nieuwe kieswet en een wet die de vorming van „politieke partijen die de Turkse samenleving waardig zijn" moet regelen. Wanneer dit allemaal geregeld is zal het leger de macht weer overdragen aan de Turkse samenleving, aldus Evren gisteravond in zijn „regerings verklaring". De generaal liet in zijn toespraak duidelijk blijken dat de „onverantwoordelijkheid" van de naar huis gestuurde parlementariërs een van de rédenen voor de staats greep was. Het leger, dat duidelijk het politieke gekrakeel en het wekelijks tientallen slachtoffers kostend politieke geweld zat was. heeft alle partijen verboden en meer dan honderd prominente po litici onder arrest gesteld. De staats greep is zonder bloedvergeieten ver lopen. Tanks Vroeg in de ochtend verschenen een heden van het leger in de straten van Ankara en kozen tanks posities bij belangrijke gebouwen. De radio kwam vervolgens met de mededeling dat Generaal Kenan Evren het be stuur over het land had overgenomen en dat een „nationale veiligheids raad" van vier militaire bevelhebbers was gevormd, die in de plaats van de afgezette regering van Demirel was gekomen. De bevelhebber van het Egeïsche leger, generaal Haydar Sal- tik, is tot algemeen secretaris van de raad benoemd. Evenals in Ankara rolden 's morgens vroeg ook tanks Istanbul binnen en namen posities in bij bruggen, toe gangswegen, officiële gebouwen en de staatsradio. De staatsgreep heeft in West-Europa grote bezorgdheid gewekt, omdat licht werpen op het beleid dat Ogem in de laatste jaren heeft gevoerd. Daaruit blijkt dat een aantal fouten ten onrechte Udink zijn toegerekend. Van het proces, dat de raad van com missarissen en Udink tegen elkaar voerden, blijkt de raad van bestuur van Ogem achteraf niet op de hoogte te zijn geweest. Intussen is gebleken, dat de invloed van Udink op het beleid van Ogem, aanzienlijk positiever is geweest dan tot nu toe werd aangenomen. Meer nieuws op pagina 25. CNV-bond vindt bod havens aanvaardbaar DRIEBERGEN (ANP) Het laatste bod van de havenwerkgevers voor. een tweejarige CAO is voor de ver- voersbond CNV alleszins aanvaard baar als basis voor een hervatting van het overleg. Vooral de mogelijk heid van een andere loonstructuur, die 12,5 procent mag kosten, spreekt de bond aan. De voorzitter van de bedrijfsgroep watervervoer van de vervoersbond CNV. C. Zwijnenburg, zei gisteren op een bestuursvergadering van de vak afdeling havens in Driebergen, dat het zeer teleurstellend zou zijn „in dien de kleine groep van links-radica len opnieuw kans ziet, het overleg onmogelijk te maken." De Amerikaanse regering heeft opvallend positief gereageerd op de staats greep in Turkije. Washington is „vol vertrouwen" dat het Turkse leger zijn woord zal houden wat betreft de terugkeer van de democratie en de stabiliteit in het land. De VS gaan na de machtsovername in ieder geval door met het verlenen van militaire en economische steun. Dit heeft de woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van buitenlandse zaken John Trattner gisteren meege deeld. De VS waren volgens Trattner een kwartier voor de officiële bekendmaking van de staatsgreep op de hoogte gesteld van de omverwerping van Demirels regering. Turkije met alleen lid is van de NA VO. maar ook nauwe betrekkingen met de Europese Gemeenschap on derhoudt. Functionarissen van de NAVO om schreven vrijdag de militaire coup in Turkije als een „strikt binnenlandse aangelegenheid". Zij zeiden echter dat een sterk, stabiel en niet door geweld geteisterd Turkije een eerste vereiste is voor de Westerse alliantie. Ons commentaar staat op pag. 5. Meer nieuws op pag. 9 en 11. BREDA (ANP) Het bestuur van de Stichting medisch centrum De Klok kenberg heeft gisterenavond de Duit se hartchirurg Beddermann met on middellijke ingang geschorst. De di recte aanleiding was. dat hij catego risch weigerde te praten met het me disch supervisorenteam over een voorstel van de ondernemingsraad om hem zoveel mogelijk betrokken te houden bij het hartchirurgisch pro gramma in De Klokkenberg. AUSTIN, Texas (AFP) Volgens het dagblad „Austin American States man" heeft een prototype van het Amerikaanse vliegtuig dat „onzicht baar" voor radar zou zijn, inderdaad onopgemerkt tot op veertig kilometer Russische radarposten benaderd. Het ministerie van defensie heeft commentaar op het artikel gewei gerd. Het vliegtuig zou hoofdzakelijk uit plastic zijn opgebouwd Meer nieuws op pagina 7 GRONINGEN (ANP) Bepa lend voor het feit of iemand gelukkig in zijn leven is of niet. is vooral de weerbaarheid van de mens. Belastende omstan digheden zijn veel minder be langrijk dan algemeen wordt aangenomen. Dit is de conclusie die dr. J Ormel heeft getrokken in een proefschrift waarop hij aan de universiteit van Groningen is gepromoveerd tot doctor in de sociologie. Enkele jaren gele den begon Ormel aan zijn on derzoek. dat als basis had de vraag „hoe komt het dat som mige mensen zo ongelukkig zijn". Zijn zij zo kwetsbaar of is hun leven zo moeilijk0 Dat geeft volgens Ormel de kern weer van de geluksproble- matiek. Sommige mensen kun nen moeilijkheden veel beter aan dan anderen in vergelijk bare situaties. Zij zijn dan ook gelukkiger, alhoewel zij met ongeveer dezelfde problemen te kampen hebben. Geloof in eigen kunnen is vol gens Ormel van grote beteke nis. Mensen die denken dat ze sterk zijn, gedragen zich daar naar. Ormel vindt dat het on derwijs hier een taak heeft, maar ook de overheid. Die moet de burger niet meer als onmondig behandelen: dat ver groot het gevoel van ongeluk kig zijn. Schroevedraaierset (A) Grole. kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. Boetseerset(B) Boeiseerklci mei verf in 3 kleuren en penseeltje.Wordt zonder oven ovenhard 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C met fraai diermotief Als onderlèggerol voorde sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis Eerste Bijeenkomst AMSTERDAMSE STUDENTENEKKLESIA Amstelkerk Amstelveld: Zondag 14 september, 12.00 uur Naam: Adres: Plaats: Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcode:. _Giro: ADVERTENTIES MOL-WE FID A Erkend verhuizer NIET duurder. WEL beter Almere 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen 05202-16852 Mijn naam is:. Adres: Plaats: Postcode:- -Tel.: verzekeringen ZEKER WETEN! t.i. tao - 334i«s Ik kies voor kado DA OB DC DD (aankruisen svp.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1