ontruiming kraakpand olen staken verder ndanks dreigement Pardon Kïesuwkado i te kunst iX te keur Rellen in hoofdstad na In deze krant Meubelfabriek sSr Oisterwijk Omstreden benoeming in Muntendam doorgezet Maak iemand abonnee op Tromt, het ochtendblad meteen o\er- Trouw met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Zonnige perioden Oost en West oefenen in Duitslanden Houding justitie aanleiding bezetting De Vogelstruys Ds. Vergunst naar Amerika: wij hebben een eigen levensstijl Premies koophuizen verhoogd Erasmusprijs uitgereikt 'Vrije vakbonden in gevaar' toonaangevend in eiken Vliegtarieven Zwitserland en Spanje omlaag Trouw Tamelijk netjes 'Suriname krijgt geen parlement' D'66'er wordt burgemeester Lees een krant met overtuiging: TrOUW H 38STE JAARGANG NR 11039 - DINSDAG 9 SEPTEMBER 1980 rouw Zonnige perioden en nog een Kleine kans op een bui. Middagtemperatuur omstreeks 18 graden. Matige tot vrij krachtige westenwind, windkracht 4 5 Morgen en overmorgen. Eerst vrij zonnig, later mogelijk regen Middagtem- peraturen 18 graden Zon op: 07 04 onder 20 04 Maan op 07 55 onder 20.48 LOSSE NUMMERS 65 CENT HAMBURG (Reuter. AFP, AP) In Oost- en West-Duitsland worden te gelijkertijd grootscheepse militaire oefeningen gehouden. Het Warschau pact oefent onder het motto „Wapen- jroederschap' 80" met 40.000 man in aet hart van de DDR en de NAVO met 48.000 man in Hessen onder de todenaam ..Autumn forge". Boven- ^jdien beginnen in Beleren op 15 sep tember nog eens 40.000 Amerikaanse militairen aan de oefening ..Certain Rampart" en in Nedersaksen 80.000 Britten en Amerikanen aan „speer punt" De oefeningen werden giste ren aan westzijde Ingeluid door de Westduitse minister van defensie Hans Apel en NAVO-secretaris-gene- raal Luns. In Oost-Berlijn kwamen de ministers van defensie van de Oost bloklanden bijeen. Gisteravond na men zij deel aan de officiële opening no de manoeuvres door de Oostduit- x partijleider Erich Honecker. De ijttVO-oefeningen duren van septem ber tot november en hebben West- Duitsland als centrum. Ze strekken Cch uit van de Noordkaap tot Tur- H r N VO laat op zijn oefeningen - namemers van het Warschau-Pact toe De Oostbloklanden willen echter buitenlandse waarnemers toe- Honecker noemde de oefening een garantie voor de vrede". Het socia- isme is volgens hem zo machtig ge- oorden dat het voorkomen van een wereldoorlog en het verwezenlijken ran een duurzame vrede tot de „reële nogelijkheden" zijn gaan behoren. JHonecker sprak met geen woord over de gelijktijdig begonnen NAVO-oefe- nlngen. Met de komst van de R in de maand barst de cultuur na haar zomerslaapje weer in alle hevigheid los. Om de lezer een voorproefje te geven, heeft de kunstredactie een bijlage samengesteld met bijdragen over toneel, muziek, literatuur en beeldende kunst. DEN HELDER (ANP) Het ziet er naar uit, dat de Griekse marine op zeer korte termijn wellicht nog deze week een order zal plaatsen voor de bouw in ons land (bij de scheepswerf De Schelde in Vlissin- gen) van een standaard-fregat van het type Kortenaar. Eerder werd bekend, dat van Portu gese zijde grote belangstelling be staat voor een in ons land nieuw te bouwen fregat, eveneens van het Kor- tmar-type. PAGINA 2: PAGINA 3: PAGINA 4: PAGINA 5:* Actievoerders kregen in VN geen kans PAGINA 7: Schmidt en Strauss samen op conferentie PAGINA 13: Crematieresten kunnen waarde hebben Warschau (afp, ap, Reuter) Duizenden Poolse arbeiders staakten gisteren verder, Indanks dreigende waarschuwingen van de regering. De Poolse radio waarschuwde gisteren ipnieuw dat het doorgaan van de stakingen de bereikte akkoorden over vrije vakbonden in jevaar kan brengen. nieuwe partijleider Stanislaw Ka- la (die geen premier is, zoals wij •ren per abuis schreven) maakte tren een ronde langs de werven in lansk, het centrum van de stakin gen in de afgelopen weken. Doel van de tour was hoofdzakelijk zich voor te stellen aan de arbeiders, die daar na de succesvolle afloop van de stakin gen weer aan het werk waren gegaan. Over de gezondheidstoestand van de afgezette partijleider Gierek, die hartklachten zou hebben, is niets be kend gemaakt. Radio Warschau jnaakte melding van voortdurende stakingen in de plaatsen Kamienna Oora, Olzko, Elk en Tamow. De dissi dentenbeweging KOR voegde daar nog aan toe dat sinds donderdag het *ek volledig stil ligt in een van de grootste vliegtuigfabrieken van het land in de stad Mielec. Volgens de woordvoerder van KOR legden de ongeveer 18.000 werkne mers van de vliegtuigfavriek WSK het werk neer. nadat daar een beslo ten vergadering van chefs en partij functionarissen was gehouden. Daar ook de districtleider van de partij. Elon Kotarba, verklaard hebbend dat er in Mielec geen plaats was voor vakbonden die niet onder toezicht zouden staan van de communistische partij. De stakers hebben 45 eisen gesteld, waaronder de 21 punten waarover eerder in Gdansk overeenstemming is bereikt. Voorts verlangen de sta kers in Mielec het ontslag van drie partijfunctionarissen, onder wie Ko tarba, invoering van godsdienston derwijs op staatsscholen, het uitzen den van missen en godsdienstlessen via de radio en de stroomlijning van de leiding van de vliegtuigfabriek, waarbij de huidige zeventig leiding gevende functionarissen en hun plaatsvervangers door drie directeu ren zouden moeten worden ver vangen. De stakers in Mielec waren ook ver ontwaardigd over een plan van de plaatselijke partijleiders om alle ar beiders een verklaring te laten teke nen, waarin gevraagd werd om hand having van de bestaande vakbonden onder controle van de partij. Volgens de KOR zijn aan de Jagelli- an-Universiteit in Warschau inmid dels onafhankelijke vakbonden opge richt voor docenten en wetenschap pelijke medewerkers. Wie die bonden betaalt en hoeveel aanhangers ze hebben op deze en andere universitei ten was nog niet duidelijk. ADVERTENTIE Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De ontrui ming van het zondagavond gekraakte pand De Vogel struys aan de Amsterdamse Herengracht heeft gister avond tot felle botsingen ge leid tussen leden van de Mo biele Eenheid en met stenen gooiende mensen. Bij de ont ruiming zelf werden vier men sen aangehouden, tijdens de daarop volgende rellen nog eens twee. In totaal raakten ten minste veertien mensen gewond; acht aan politiezijde, zes onder de burgers. De kraakactie van zondagavond, de derde in totaal, was bedoeld Als pro test teeen het ODtreden van politie en justitie bij de ontruiming van De Vogelstruys op 3 juli. Die vond plaats op last van de officier van justitie op gTond van het feit dat de krakers zich aan huisvredebreuk schuldig zouden hebben gemaakt. Die ontruiming liep toen uit op een veldslag, waarbij tien tallen gewonden vielen. Vijf krakers, die toen werden gearres teerd op verdenking van huisvrede breuk en openlijke geweldpleging moesten gisteren voor de politierech ter verschijnen. Het proces vormde de directe aanleiding voor de jongste kraakactie. De rechtzaak werd gister morgen door politierechter doorverwezen naar de meer voudige kamer. Hij achtte het onver antwoordelijk dat slechts één rechter een definitief oordeel zou moeten vel len. aangezien er bij mr Slagter twij fels waren gerezen over de rechtma tigheid van de ontruiming. Twee agenten, die als getuigen waren opgeroepen, verklaarden tijdens de zitting namelijk nadrukkelijk dat het pand De Vogelstruys een onbewoon de indruk maakte toen het gekraakt werd. Justitie had juist bevel gegeven tot ontruiming, omdat vast was ko men te staan dat het pand wel dege lijk werd bewoond of in gebruik was van de toenmalige eigenaar, de heer Böschen. Dat is altijd door de krakers bestreden. Huisvredebreuk Ook de ontruiming van gisteren moest volgens de Amsterdamse hoofdofficier van justitie mr Mes- schaert worden uitgevoerd omdat ..onomstotelijk was komen vast te staan dat de krakers zich hadden schuldig gemaakt aan huisvrede breuk" Zij hadden namelijk zondag avond bij hun kraakactie het Engelse echtpaar Cutts uit het pand gezet, dat daar al een paar weken zou wonen. Inmiddels is gebleken dat de heer Cutts in het bezit is van een voorlopig koopcontract en daarmee econo misch eigenaar van De Vogelstruys is Hij heeft na zijn uitzetting bij de politie een klacht tegen de krakers ingediend wegens mishandeling en diefstal. Dat laatste zal de vier kra kers die gisteren werden gearresteerd ook ten laste worden gelegd, zodat ze Ruim vijftienduizend werklozen in onderwijs DEN HAAG (ANP) Eind april ston- den er 15.055 werkloze onderwijsge venden geregistreerd. Het ministerie van onderwijs en wetenschappen heeft dit berekend aan de hand van gegevens van het ministerie van soci ale zaken. De meeste werkloze onderwijsgeven den waren geteld in het kleuteronder wijs: 3.024, van wie 21 mannen. Het buitengewoon lager onderwijs lever de 94 werkloze onderwijzers. Bij het algemeen voortgezet onderwijs wa ren 2.945 werkloze leraren geboekt: 107 bij het mavo, de overigen bij Havo en VWO. Omstreeks acht uur gisteravond voerde de Mobiele Eenheid charges uit op de hoek Rokin-Dara. foto: Erwin Verheijewn in verzekerde bewaring kunnen wor den gesteld, aldus gisteravond offi cier van justitie, mr J. Wolffs. Dak De ontruimingsactie van gisteren werd binnen een kwartier uitgevoerd' door dertig rechercheurs in burger en veertig manschappen van de Mobiele Eenheid,die het pand via het dak binnenkwamen. De meeste krakers waren toen al naar buiten gevlucht. Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL Vliegen naar Spanje en Zwitserland wordt met ingang van 1 november op bepaalde vluchten twintig tot veertig procent goedko per. KLM. de Spaanse luchtvaart maatschappij Iberia en de Zwitserse Swissair hebben hierover een ak koord bereikt. Het gaat in alle gevallen om nieuwe individuele excursietarieven, waar aan beperkende voorwaarden zijn verbonden. Enkele daarvan zijn, dat de minimumverblijfsduur een week en de maximale drie maanden is voor Spanje. Verder moeten heen- en terugreis gelijktijdig worden geboekt en de reissom meteen betaald Veran deringen in het reisschema zijn niet mogelijk. Een retour Amsterdam-Barcelona wordt aangeboden voor 597 gulden (was 753 gulden), een retour Malaga voor 646 gulden (was 1061 gulden), een retour Palma de Mallorca voor 524 gulden (was 829 gulden) Een retour Amsterdam-Bazel gaat 321 gulden kosten (was 443 gulden), een retour Amsterdam-Genève daalt van 503 gulden naar 387 gulden en een retour Zürich van 443 gulden naar 340 gulden. Voor deze laatste vluchten geldt geen minimumver blijfsduur. Wel moet een nacht van zaterdag op zondag in het verblijf zijn opgenomen. Eén van hen viel bij de actie uit een raam op de tweede verdieping.maar raakte slechts licht gewond. Direct nadat de politie het pand in bezit had genomen probeerde een aantal mensen tevergeefs via de ach terzijde weer binnen te komen. Hier bij werden ook de eerste stenen ge gooid en traangasgranaten afge schoten. Vervolg op pagina 3 ADVERTENTIE STAAT DER NEDERLANDEN 105 LENING 19SO PER 1SS6/1S9CJ inschrijving volgens het tendersysteem op 10 september a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs Minister Albeda spreekt keurig Frans en Engels en kan met Duits redelijk uit de voeten. Op zich geen nieuws, maar wij suggereerden vorige week anderszins. Aange zien de minister in het Nederlands een attente woord voerder heeft, kunnen wij dit nu rechtzetten. den HAAG (ANP) Het Surinaam- parlement zal nooit meer functio neren. In plaats hiervan komt een volksassemblee die de regering moet Kaan „begeleiden". Dit werd gisteren bekend gemaakt door de Surinaamse vjce-premier André Haakmat: „Het begrip 'assemblee' heeft geen speci fieke inhoud. De Surinaamse rege ring zal aan dit begrip nader inhoud Keven." Hoe dat gaat gebeuren kon be bewindsman nog niet zeggen. „We Kaan duidelijk in de richting van een aangepast parlementair-democrtisch stelsel, meer afgestemd op de wen sen, aspiraties en nationale doelstel lingen van het Surinaamse volk." In be regeringsverklaring van 1 mei, werd nog gesproken van het plan om nieuwe parlementsverkiezingen om streeks oktober 1982 te laten plaats vinden. Een verklaring, die de huidi- Ke president Chin A. Sen ook na de tweede staatsgreep van 13 augustus voor de televisie herhaalde. •Meer nieuws op pag. 7. Boelseerse! (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder men menhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één Handgreepje met omslagmechaniek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief.Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Van een onzer verslaggevers MUNTENDAM Minister Wiegel heeft de omstreden be noeming van een D'66-burge- meester in Muntendam door gezet. Deze roodste gemeente van Nederland wilde een PvdA-burgemeester en de ge meenteraad van het Oost- Groningse Muntendam wees de verwachte benoeming van drs H. H. Apotheker al bij, voorbaat af. Het gemeentebe stuur volhardt ook nu in het besluit om de nieuwe burge meester niet officieel te in stalleren. Bovendien krijgt hij niet de beschikking over een ambtswoning. De raad heeft inmiddels besloten deze af te stoten. Zoals reeds eerder bericht, is er behal ve in Muntendam oolcin de landelijke politiek aandacht aan deze omstre den benoeming besteed. De PvdA heeft verklaard dat onvoldoende re kening is gehouden met de overheer sende politieke kleur in Muntendam. Profielschets Jan Terlouw. fractievoorzitter van D'66 in de Tweede Kamer liet onmid dellijk weten dat zijn partij achter de Apotheker staat, en dat Muntendam zich heeft te schikken in de benoe ming. „Onze partij heeft zich altijd sterk gemaakt voor de gekozen bur gemeester. Nu de democratisch geko zen volksvertegenwoordiging dat niet wil, zullen burgemeestersbenoemin gen moeten worden aanvaard," heeft Terlouw laten weten. Wethouder H. J. Nieboer vindt dat nog eens duidelijk is geworden dat de benoemingsprocedure met burge meesters op de helling moet. Vooraf heeft de gemeenteraad een profiel schets mogen geven over de wensen met betrekking tot de nieuwe burge meester. Dat blijkt allemaal niets voor te stellen, vindt de wethouder. De heer Apotheker, die als socioloog verbonden is aan de Vereniging Ne derlandse Gemeenten en in Den Haag woont, wordt de eerste D'66- burgemeester van de provincie Gro ningen. Hij heeft verklaard de benoe ming te zullen aanvaarden, ook al had hij begrip voor de Muntendamse reactie. Apotheker (30) is lid van de hervormde kerk, getrouwd, en in 1950 geboren in Loppersum. Wethouder Nieboer liet ons gister avond weten dat de beide PvdA-wet- houders en de drie fractievoorzitters in de raad zich nog nader zullen bera den. De benoeming gaat op 1 oktober in. Niet alleen krijgt Apotheker dan geen officiële installatie en zal hij zelf voor een woning moeten zorgen, maar ook zal hij, als hij voordien op kennismakingsbezoek komt, zich zelf moeten redden. „Wij hebben dan ons eigen werk te doen." aldus de heer Nieboer. Verder zegt hij dat de ont wikkelingen moeten worden afge wacht. „We zullen ons gezamenlijk beraden op onze houding. Ik denk dat het een zakelijke houding zal worden Voor ons staat de bestuurbaarheid van de gemeente voorop. Welke rol de heer Apotheker daarin kan spelen, zullen we moeten afwachten. Dat zal moeten groeien. Op dit moment is er in ieder geval geen vertrouwen." al dus de heer Nieboer. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee:. Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres _Giro: Postcode en plaats: .Tel: Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze DA. DB DD (aankruisen a.u.b.l IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). I Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1