Kania: Trouw aan Russen en stakers Kïesuwkado Tekort op reisbalans 833 miljoen groter Ginjaar: compromis abortus mogelijk Zwartkruis heeft kritiek personeel Gierek gewipt voor onbekende jd van 'Capelse groep' iet bom aangehouden net Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Eerst zonnig HET WEER ijax kruipt door log van naald Twee Noren komen op tanker om door kolendamp Ceaucescu neemt kijkje- op markt Van der Klaauw sprak met leiders kerken in Turkije Van de Kerkhof vervangt Wildschut in selectie Oranje BON I Lees een krant met overtuiging: TfOUW I I Trouw 38STE JAARGANG NR. 11038 - MAANDAG 8 SEPTEMBER 1980 Eerst zonnig, later wolkenvelden en een kleine kans op een bui. Tot matig toenemende zuidoosten-wind. later draaiend naar zuidwest. Middagtempe- ratuur van 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten van het land Morgen en overmorgen: zonnige perioden en overwegend droog Middag- temperatuur omstreeks 17 graden Zon op 07 03, zon onder 20.07. maan op 06.50, maan onder 20 26 Advertenties voor deze zaterdagse rubriek moeten uiterlijk donderdag (te post) m ons bezit zijn Inlichtingen tel 020-913456 1st 750 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van een onzer verslaggevers )EN HAAG Door een sterke daling van het binnenlands oerisme is het tekort op de reisbalans vorig jaar met 833 lüljoen gulden toegenomen tot 5.5 miljard gulden. Dit blijkt Vit het toeristisch jaaroverzicht van het Nationaal Bureau ioor Toerisme. Us belangrijke oorzaak noemt het jureau het feit, dat Nederland al lan- e tijd een vrij lage inflatie kent, ergeleken met landen als Spanje, raar zich prijsexplodies hebben joorgedaan. Daarnaast speelt een rol, dat het zakenverkeer is terugge- "lopen. De negatieve ontwikkeling is vooral beïnvloed door de slechte resultaten in het laatste kwartaal. In de eerste negen maanden werd nog een stijging aan inkomsten van 3,2 procent geno teerd, maar door de ontwikkelingen in de laatste drie maanden verander- deze in een daling van een kleine procent. Hinder uitgaven _;ns heeft de daling vooral te ;n met de verminderde Uitgaven, die buitenlanders in ons land doen, want zowel het aantal aankomsten als het aantal overnachtingen groei- r. met 2,1 resp. 4,3 procent. jn de eerste negen maanden (jongere Cijfers zijn er nog niet) werden 2,25 >en aankomsten en vijf miljoen .tèlovemachtingen geregistreerd, e Westduitsers namen hiervan on- rveer een kwart voor hun rekening, le Engelsen vormde de tweede groep net ongeveer 80.000 overnachtingen, jeén zesde deel van de markt. Bit de Verenigde Staten en Canada jvemachtten bezoekers 500.000 maal. mt het aantal toeristen betreft: uit deze landen daalde dat met 50.000. 0 het Brabantse Maren-Kessel is za- de achttienjarige G. Koop- mans omgekomen, toen hij in een teUgebouwde racewagen de controle ïver het stuur verloor en tegen een q botste. Volgens dit overzicht hebben Neder landers in het buitenland 8,1 miljard gulden besteed, wat een stijging van tien procent betekende vergeleken met het jaar daarvoor. De bestedin gen van de buitenlanders in ons land daalden met honderd miljoen tot 2,6 miljard. Pagina 20 Shalom zet zich niet tegen IKV af Pagina 3: VVD sluit PvdA en D'66 niet uit Pagina 4 Première bij Baal Pagina 5: Crisis Iran schuld VS' 'eigen Pagina 7: Slepers wijzen voorstellen af Pagina 9: De veldwachter van Hoograven Pagina 15: Boeken, weer, feuilleton, rtv- proframma's, puzzel, strips. Beeld van het Aalsmeerse bloemencorso, dat saterdag ook in Amsterdam weer veel kijkers trok. Thema was dit jaar de bezige mens. WARSCHAU (Reuter, AP, AFP) De nieuwe Poolse partijleider Stanislav Kania, die in de nacht van vrijdag op zaterdag is benoemd tot op volger van Edward Gierek, heeft de Polen verzekerd dat de met de stakers gemaakte afspraken volledig zullen wor den nagekomen. Tegelijker tijd bevestigde hij nadrukke lijk het socialistische karak ter van het Poolse bestel en onderstreepte hij de trouw aan de Sowjet-Unie. Stanislav Kania, die als het ware uit het niets opdook nadat besloten was Edward Gierek aan de kant te zetten, verklaarde in een rede na zijn verkie- De Poolse radio heeft de nog staken de arbeiders in het land gemaand nu zo spoedig mogelijk het werk te her vatten, aangezien verdere eisen de tot dusver gedane toezeggingen in gevaar kannen brengen. Volgens de radio zijn zowel in het zuiden als in ke ziekte gaat. het noorden van het land hier en daar nieuwe stakingsacties uitge broken. „Stanislav Kania? Nooit van gehoord!" Dat was de reactie van een van de Poolse krantelezers die zaterdagmorgen door een buiten landse journalist naar zijn mening werd gevraagd over de vervan ging van partijleider Edward Gierek. De meeste Polen zullen op een soortgelijke manier gereageerd hebben. zing dat de gang van zaken in de partij gedemocratiseerd zal worden. Hij noemde het de belangrijkste taak vandit moment voor de partij om het vertouwen van de bevolking te her winnen. Bij zijn belofte dat de vrije vakbonden die de arbeiders toege zegd hebben gekregen, er inderdaad zullen komen, onderstreepte de nieu we leider dat ook deze vakbonden op het socialisme gebaseerd zullen zijn en deel zullenuitmaken van de socia listische democratie. De Amerikaanse minister van buiten landse zaken Muskie achtte het giste ren heel wel denkbaar dat de nieuwe Poolse leider in staat zal zijn om zowel de arbeiders in eigen land als de Sowjet-Unie gerust te stellen. Mus kie liet doorschemeren dat hij al eni ge tijd rekening hield met een aftre den van Gierek. Kardinaal Wyszynski ontving giste ren Lech Walesa, de leider van de nieuwe onafhankelijke vakbeweging in Gdansk die met succes onderhan delde met de regering tijdens de sta king in deze havenstad. De kardinaal droeg een mis op voor de ex-stakings leider. Twee weken geleden riep de kardinaal de arbeiders op het werk weer te hervatten. Een medewerker van Walesa deelde na afloop van de ontmoeting mee, dat de kardinaal indirect zijn zegen had gegeven aan de nieuwe bonden. Meer nieuws op pagina 5 Van een onzer verslaggevers 10TTERDAM De Rotterdamse politie is er nog niet achter vat de twee mannen, die zaterdagmorgen vroeg op de Rotter- lamse Energieweg werden gearresteerd omdat zij een bom in wn bezit hadden, van plan waren. Tot nu toe weigeren zij ook naar iets te zeggen. Bondgenoten len van de twee is de 39-jarige Rob die in oktober 1977 samen met rie anderen bij een garage in Capelle de IJssel werd eearresteerd, ver acht van staatsgevaarlijke activi sten. de garage werd toen een grote xveelheid wapens en munitie, che- 1 nicaliën met verdovende en dodelij- e werking en politie-uniformen met nderscheidingstekens gevonden, ovendien lagen er ongeveer hon- erdzeventig foto's en negatieven «n BVD-agenten en een lijst met lamen van prominente Nederlanders fnet tekeningen van hun huizen. ustitie leidde daaruit destijds af, dat e groep sindsdien bekend als de fcpelse groep plannen maakte oor terroristische activiteiten. De le en van de groep werden beschouwd Is sympathisanten van de Duitse lote Armee Fraktion. Of de zaterdag gearresteerde tweede ian, de 22-jarige R. S., ook deel uit hakt van die groep, is de politie niet lekend. ïeide mannen werden gearresteerd na een waarschuwing van iemand uit de buurt, die vond dat het tweetal verdacht gedroeg. Zij hadden na zes meter saté afslan ken bij Ajax een kartonnen doos bij zich, waarin zich later een zogenaamde pijpbom en een elektrische ontsteking bleken te bevinden. De explosieven-oprui mingsdienst moest er bij komen om de bom onschadelijk te maken. In de buurt van de Energieweg is direct een onderzoek ingesteld, maar dit leverde niets op. Rob G. werd anderhalf jaar geleden tot anderhalf jaar celstraf veroor deeld door de Rotterdamse recht bank. Het Haagse gerechtshof ver oordeelde hem in hoger beroep tot drie jaar, waarna G. cassatie aante kende bij de Hoge Raad. In afwach ting van de uitspraak bevindt hij zich op vrije voeten. VLISSINGEN (ANP) Twee opva renden van de 63.000 ton meten de Holm zijn gisteren in een ziekenhuis in Vlissingen overleden aan de gevol gen van kolendampvergiftiging. Drie opvarenden van ht schip waren gistermorgen met een helikopter van het schip, dat op de rede van Vlissin gen lag, gehaald toen bij het drietal ernstige vergiftigingsverschijnselen werden geconstateer. Voor twee slachtoffers kwam de hulp te laat. Het zijn de 40-jarige bootsman T. Lorentsen uit het Noorse Saabsborg en de 36-jarige Noorse matroos H. Lobersli uit Oksendal. De derde op varende die in het ziekenhuis werd opgenomen, een 31-jarige Portugese matroos, maakt het redelijk. Het ongeluk deed zich voor toen de Noorse bootsman Lorentsen in een ruim viel, waarin steenkolen lagen. De twee matrozen schoten de boots man te hulp maar raakten zelf ook bedwelmd. CALLANTSOOG/BERGEN (ANP) De 59-jarige Alida Gertrud Heimann uit het Westduitse Werdohl is zater dag bij Callantsoog in zee verdron ken. Zij werd nog uit zee opgepikt, ,maar bij aankomst in een ziekenhuis in Den Helder was zij reeds overle den. De dertienjarige Elisabeth Schmidt uit Osterah, eveneens in West-Duitsland, wordt sinds zater dagmiddag vermist, nadat zij bij Ber gen aan Zee met zeven andere kinde ren in zee was gaan zwemmen. De BOEKAREST (AP) President Nicolae Ceaucescu bracht gis teren onverwacht een bezoek aan de markt in de hoofdstad Boeka rest. Volgens het offi ciële persbureau ver scheen de president daar om te kijken hoe het stond met de voed selvoorziening. De bevolking van Boe karest wordt de laatste dagen verrast met een opvallende verruiming van de voedselrantsoe nen. Eerder deze zomer was vooral vlees ui terst schaars in de hoofdstad. Westelijke diplomaten zeiden dat de schaarste veroor- zaakt werd door de be hoefte van de Roe meense regering om door de export van voe dingsmiddelen zoveel mogelijk deviezen te verdienen. De Roemeense autori teiten hebben aan de gebeurtenissen in Po len ontdekt dat dit erg vervelende gevolgen kan hebben voor hun positie en hebben nu de voorziening van de markten verbeterd. Tijdens gesprekken met huisvrouwen op de markt beklemtoonde Ceaucescu de noodzaak van een betere voedsel voorziening, en deze zullen hem op dit punt wel niet tegengespro ken hebben. In de afgelopen tijd zijn ook uit Roemenië berichten gemeld over stakingen naar aanlei ding van de slechte voedselvoorziening. Overigens zouden de stakingen zich maar verspreid en op beperk te schaal hebben voor gedaan. Met veel nadruk dankte Kania de bondgenoten, vooral de partij in de Sowjet-Unie en de leider van die par tij Leonid Breznjew, omdat deze in de voorbije dagen begrip en vertrouwen hebben getoonde bij het zoeken van de juiste oplossing door de Poolse partij. Inmiddels heeft Brezjnew Kania ge lukgewenst met zijn benoeming en hem een moedig strijder voor het socialisme en een vriend van de Sow jet-Unie genoemd. De Russische pre sident zei ervan overtuigd te zijn, dat het Poolse volk de huidige moeilijk heden snel zal overwinning. Breznjew stuurde ook een boodschap naar de afgezette Edward Gierek en wenste hem een spoedig herstel toe Gierek is opgenomen in een ziekenhuis wegens hartklachten. Volgens de doktoren is zijn toestand bevredigend. Onduide lijk is nog of hij werkelijk iets heeft, of dat het uitsluitend om een politie- DEN HAAG (ANP) Minister Gin jaar van volksgezondheid en milieu hygiëne meent dat er zo weinig we zenlijk verschil is tussen de twee wetsontwerpen inzake abortus die momenteel bij de Tweede Kamer lig gen, dat het mogelijk is om de twee ontwerpen tot één ontwerp in elkaar te schuiven. Zowel in het regerings ontwerp als in het ontwerp van PvdA en D'66 beslist, aldus Ginjaar, de vrouw over het laten verrichten van een abortus. Minister Ginjaar zei gisteren voor de AVRO-radio dat het presenteren door PvdA en D'66 van een eigen ontwerp vooral op partijpolitieke overwegingen is gebaseerd. Volgens Ginjaar zou het initiatief tot het ineenschuiven van beide ontwerpen door de Kamer genomen moeten wor den. „Op die manier is het volgens mij mogelijk een brede Kamermeer derheid voor een abortus-wetsont werp te krijgen," aldus de minister. ISTANBOEL (ANP) Aan het eind van zijn bezoek aan Turkije heeft minister Van der Klaauw gesproken over de positie van de christenen in dat land. Op het Nederlandse consu laat in Is tanboel ontving de minister de jacobitische (syrisch-orthodoxe) bisschop S. Akdemir, de leider van de Armeens-orthodoxe kerk J. Tcholoki- an, de roomskatholieke bisschop van Is tan boel P. Dubois en joodse verte genwoordigers. Bisschop Akdemir zei na het gesprek dat hij veel waarde ring had voor het standpunt van de Nederlandse autoriteiten. In het alge- meen vonden de kerkelijke leiders dat minister Van der Klaauw „hen een hart onder de riem gestoken had". In Nederland verblijven een kleine 2500 Turkse christenen, voor het overgrote deel behorend tot de Jaco bitische kerk, die 20 30.000 zielen omvat. Turkse christenen hebben op grond van beweerde discriminatie vanwege hun geloof asiel gevraagd in ons land; het minister van justitie heeft zestig zeventig hunner toege staan zich in ons land te vestigen, niet op grond van discriminatie, maar wegens „humanitaire overwegingen" en „persoonlijk leed". Nederland er kent dat de Turkse wet niet discrimi neert, maar gelooft wel dat christe nen in bepaalde delen van Turkije blootstaan aan pesterijen. Van onze sportredactie AMSTERDAM Bondscoach Jan Zwartkruis heeft alsnog de PSV'er Willy van de Kerkhof toe gevoegd aan de selectie van het Nederlands voetbalelftal, dat woensdag in Dublin moet aantre den tegen Ierland. Van de Kerkhof was aanvankelijk vanwege vorm verlies uit die selectie gelaten, maar de middenvelder vervangt nu zijn ploeggenoot Piet Wild schut, die door griep heeft moeten afzeggen. Jan Zwartkruis heeft tij dens een bijeenkomst in Zeist nogal afgegeven op de spelers, die voor het Nederlands elftal uitkwa men tijdens de strijd om de Euro pese voetbal titel in Italië. De bondscoach stelde zich bijzonder rancuneus op tegen die spelers die een „verloederde mentaliteit" hadden getoond. Veel kritiek bij zichzelf zoekt Zwartkruis voorals nog niet. Slechts één amateurclub is er in geslaagd de tweede ronde te berei ken van het toernooi om de KNVB-beker. Rohda uit Raalte won na strafschoppen van eerste divisieclub Eindhoven. Overige verrassingen deden zich niet voor, of het moet de overwinning zijn van Telstar bij De Graafschap (2- 3). Aan de eerste ronde deden geen Wereldkampioen Gaby Minneboo geflankeerd door Mathé Pronk (1.) en de Spanjaard Bartolome Caldentey (r.) clubs uit de eredivisie mee. De wereldkampioenschappen wielrennen op de baan in het Franse Besancon is voor de Neder landse afvaardiging zonder al te veel succes verlopen. Alleen Gaby Minneboo wist bij de amateur stayers de gouden plak te verove ren. Bert Pronk legde op dit on derdeel beslag op het zilver. René Kos volgde dit voorbeeld bij de beroepsstayers en Herman Pon steen eindigde als tweede bij de achtervolging voor de professio nals. De achtervolging bij de vrou wen leverde een derde plaats op voor Petra de Bruin. Een totaal van vijf medailles, maar dat aan tal steekt schril af tegen de zes gouden van vorig jaar. Schroevedraaierset (A) Grole. kleine en kruiskopschrt>eve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. BoetseerseC (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder wen uvenhard. ff '0 4 Houten (D) eierdopjes Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder lègger of voorde ster. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam:. Adres:- Plaats:. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcode:. .Giro-. Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode. .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1