mm 1 H' SC tekeur Steden zoeken uitweg in strijd om splitsen panden .Inflatie dit jaar al 6,4 procent Kïesuwkado HET GAT IN DE HAND VAN NEDERLAND ^3 A ZONDAG VOOR DE MEDISCHE ZENDING tekunsti Ifm. PvdA wil interpellatie over uitspraak Kroon cgü Neveda Kwaliteit rjr Trouw Droog HET WEER Md Go®®®®" In deze krant Vervuiling door landbouw: een tijdbom/^ Dagelijks arriveren 630 treinen te laat Guyana tussen Cuba en de CIA Discussie over kernwapens in het leger De stormbal is gehesen in de jazzwereld ■CDA en vakbeweging: Koopkrachtgarantie minima nakomen {Twee kinderen in Vuur omgekomen Soort dobbers „gevaar voor milieu Hoessein op luchtshow Kleuter slaapt slecht door conflicten met moeder Vaats^eeteM F 25,- j BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met overtuiging: TfOUW Trouw „et Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant 38STE JAARGANG NR 11037 - ZATERDAG 6 SEPTEMBER 1980 Droog weer met flinke zonnige perioden en middagtemperatuur omstreeks negentien graden. Tot matig afnemende westenwind, windkracht 3 api 4. MORGEN EN OVERMORGEN: Half tot zwaar bewolkt en later mogelijk een bui en weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 06.59 onder: 20.12 Prinses Marijkestraat 5/hoek Pnnses Beatnx- laan, Den Haag, tel. 070-83.94.53. LOSSE NUMMERS 65 CENT dinsdag 9 sept. J bij Trouw PAGINA 13: (f ft f f PAGINA 15: h*1 »i| ifm —7 PAGINA 17: PAGINA 19: PAGINA 23: Van onze verslaggevers AMSTERDAM De gemeen ten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag blijven proberen horizontale verkoop van huurwoningen uit te bannen, ondanks de vernietiging door de Kroon van een Amster damse maatregel tegen deze praktijken. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zal staatssecretaris Brokx (volkshuis vesting) volgende week interpelleren over de omstreden uitspraak van de Kroon. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zullen de gemeenteraad woensdag voorstellen doen om „het gat" dat de Kroon in de distributiere geling heeft geslagen, zoveel mogelijk te dichten. Op het Amsterdamse stadhuis wordt nog aan die voorstel len gewerkt. Het college is teleurge steld en verontwaardigd over de uit spraak van de Kroon, omdat het nu vernietigde reglement een doeltref fend middel bleek te zijn tegen het juridisch splitsen van panden met goedkope huurwoningen die dan als dure koopwoningen op de markt kwamen. De Amsterdamse woon ruimteverordening maakte deze hori zontale verkoop sinds maart vorig jaar zeer onaantrekkelijk, aangezien de koper van een voormalige huurwo- 'an onze liaal-economische redactie iEN HAAG De prijsstij- in de maand augustus ,4 procent valt mee. Door 'genvallende cijfers eerder het jaar is de gemiddelde irijsstijging over de eerste o icht maanden vergeleken net dezelfde periode van 1979 ichter al 6,4 procent, terwijl 'pet kabinet voor heel 1980 op - looguit 6,0 procent had ge- loopt. De CDA-fracite heeft g,pu het kabinet gevraagd „op ii velke wijze het de gegeven 'koopkrachtgarantie voor 1980 "Ivoor de laagste inkomens -Wenkt na te komen". Als de inflatie de rest van het jaar rINSUM (ANP) Brand in een wo- ing in het Friese Winsum heeft het ïfeven gekost aan de twee kinderen jan het gezin De Vries. De tien-jarige "onald en de twaalf-jarige Gretha 'gen te slapen toen de brand door nbekende oorzaak ontstond. De leer De Vries, dis oppaste, was toen iven de hond aan het uitlaten en was levens zijn vrouw, die op visite was, °P gaan halen. niet verder meer aantrekt, zullen de laatste inkomens al 0,4 procent koop kracht kwijtraken. Vplgens nog niet gepubliceerde cijfers verwacht het Centraal Planbureau echter dat de prijsstijging verder aantrekt tot een gemiddeld 6,9 procent hoger prijsni veau in 1980 vergeleken met 1979. De minima zouden dan dus bijna een procent „inleveren". Niet alleen FNV en CNV maar ook de CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet de gegeven garantie voor 1980 zonder meer moet nakomen. In juni al probeerde de PvdA het kabinet te dwingen tot een maatregel voor de laagste inkomens, omdat toen al de inflatie de verwach ting dreigde te gaan overschrijden. Die PvdA-actie mislukte toen door dat het CDA niet meedeed. Het CDA wilde eerst, net als het kabinet, nog enkele maanden de cijfers afwachten. Vorig jaar, toen een soortgelijke situ atie bestond, werd wel al in juni tot een maatregel besloten, maar achter af bleek die overbodig. CDA-Kamerlid Weijers gisteren: „We hebben vorig jaar ons lesje geleerd, en wilden nu dus afwachten. Maar zoals de tekenen nu op ons afkomen, moeten wij de gevolgen van onze op stelling nemen, terecht. Als je A zegt moet je ook B zeggen. Tenzij de he mel naar beneden valt en, zoals mijn moeder zei, alle mussen dood zijn, moet die compensatie voor de laagste inkomens er komen." Het CDA denk hierbij aan een tijdelijke verlaging van sociale premies. Bij FNV en CNV wenst men de koop krachtgarantie voor 1980 los te zien van de discussie of in de jaren na 1980 eventueel ook de laagste inkomens zouden moeten inleveren. Vervolg op pag. 3, kol. 7 De Jordaanse koning Hoes sein loopt verlekkerd langs het wapentuig dat een Mi- rage-gevechtsvliegtuig al lemaal mee kan nemen. Hoessein bezocht de lucht show in het Britse Farnbo- rough en had onder meer informele gesprekken met de Britse minister van de fensie Francis Pym. ning geen aanspraak meer kon ma ken op een woonvergunning. Deze maatregel werd door de Kroon onder verantwoordelijkheid van mi nister Wiegel (binnenlandse zaken) en staatssecretaris Brokx (volkshuisves ting) vernietigd, onder meer omdat er sprake zou zijn van discriminatie van kopers. De bepaling tegen horizonta le verkoop leidt volgens de Kroon tot ongelijke behandeling van kopers en huurders. Bovendien is zij op vijf punten in strijd met de Woonruim- tewet. B. en w. van Amsterdam proberen nu met nieuwe voorstellen gebruik te maken van de ruimte die in de Kroon- uitspraak wordt gelaten, om daarmee „de schade aan het Amsterdamse volkshuisvestingsbeleid, die door het regeringsingrijpen is ontstaan, tot het uiterste te beperken," aldus een bericht van het Amsterdamse stad huis. Het college van b. en w. van Rotter dam is niet van plan de woonruimte- verordening, die vorige week door de gemeenteraad werd aangenomen, weer in te trekken, nu de Kroon de Amsterdamse maatregel heeft ver nietigd. Het standpunt van Rotter dam heeft tot gevolg dat een aantal financieringsmaatschappijen tegen de gemeente een kort geding gaan voeren. Aanvankelijk zou het kort geding gisteren al plaats vinden, maar de uitspraak van de Kroon heeft voor uitstel tot volgende week donderdag geleid. De vernietiging van artikel 6 in de woonruimteverordening van Amster dam is volgens de Rotterdamse wet houder van stadsontwikkeling Van der Ploeg een „besluit van mensen die geen flauw besef hebben van wat er aan de hand is in steden als Am sterdam en Rotterdam. Vervolg op pag. 3, kol. 1 Ons commentaar staat op pag. 5. Van onze redacteur wetenschappen AMSTERDAM Bijna één op de vijf moeders van peuters en kleuters vindt dat haar kind slecht slaapt. Verreweg de meeste moeders ervaren die moeilijkheid als een belasting en zijn ontevreden over hun eigen aanpak daarvan. Dit concludeert de Amster damse psychiater mevrouw Th. Cohen-Mathijsen uit een on derzoek onder zeshonderd eveneens Amsterdamse vrou wen met kinderen van drie of vijf jaar. Verkeerslawaai, woonomstan digheden of burengeruccht blijken weinig of geen invloed te hebben op het Inslapen of doorslapen van de kinderen. Hardnekkige slaapprolemen blijken vrijwel altijd te zijn te rug te voeren op moeilijkheden in de relatie van het kind met de ouders, meestal de moeder. Die vertoont relatief vaak ken merken van innerlijke conflic ten, gespannenheid en onze kerheid. Zij heeft veelal ook overdag moeilijkheden met de opvoeding. In het kader van haar onderzoek bood mevrouw Cohen aan een groep moeders hulp in de vorm van korte, op het probleem gerichte psycho therapeutische begeleiding. Zij gaf informatie over de ontwik keling van het kind, pedagogi sche adviezen en steun bij de oplossing van de moeilijk heden. Dat leidde tot een overwegend succes. Tweederde van de kin deren sliep na enkele maanden helemaal normaal, bij de overi ge trad in elk geval een belan grijke verbetering op. Maar een groot probleem was dat de meeste moeders van slecht slapende kinderen hele maal niet van de aangeboden hulp gediend waren. Twee van de drie gingen er niet op in. Kennelijk, aldus mevrouw Co- hen, geldt nog op grote schaal de opvatting dat wie kinderen krijgt, die ook vanzelfsprekend moet kunnen opvoeden, zeker als ze nog klein zijn. fceoPc' p 4930*^° Trein- _Toe£an"' «biiNS-5 ADVERTENTIE MOLWE F* DA Erkend verhülzer NIET duurder. WEL. beter Almere: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 Neveda Boucla. Zuiver scheerwol, f 4.75 per bol. Effectgaren - breit snel. Prachtige kleuren! bovenmaatse, Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervormde Kerk Jm Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervormde Kerk Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk Eerste Bijeenkomst AMSTERDAMSE STUDENTENEKKLESIA Amstelkerk Amstelveld: Zondag 14 september. 12.00 uur Boetseerset (B) Boetsecrklei met vert in 3 kleuren en penseeltje Wordi zonder oven ovcnhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje Vandaag is in de boekhandel te koop e j i P p f KAM FRANS NY PELS Authentiek Slavisch kleedje(C) mol fraai Uiermotief. Als onder lègger of voor de sier. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. I Naam: Adres:Postcode: I Plaats:Giro: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:- .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC QD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. I I I I I I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1