Optreden tegen splitsen woningen wordt moeilijk EMIMENT Voorzichtig met hulp uit Westen Wet Kïesuwk&do In deze krant 'Bij bedreiging laagste inkomens ingreep nodig' Achterban FNV-bond tegen offer koopkracht j met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Regen HET WEER GARAGE GRUNO B.V elangrijke olieput bij ;Den Helder Amsterdams wethouder noemt besluit Kroon een ramp Tweede Kamerlid Gerritse (CDA) Veel zuiniger autorijden kan Visumplicht voor Turken in studie ^Lrdifwelew^mode»en Moskou waarschuwt Polen: Mededeling van de Direktie van elektronische orgels eminent Direktie Ook reisbureau gaat 'eigen land verkopen' Trouw Bij de wilde beesten af Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfVUW I I I I I I I Trouw 38STE JAARGANG NR 11036 - VRIJDAG 5 SEPTEMBER 1980 Half tof zwaar bewolkt en enige tijd regen Middagtemperatuur omstreeks achttien graden. Tot krachtig toenemende wind uit zuidwest tot zuid, windkracht zes, In de middag draaiend naar west en afnemend tot matig, kracht vier. Morgen en overmorgen: Droog en tamelijk zonnig. Middagtemperatuur ongeveer eenentwintig graden FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT DEN HAAG (ANP) Op het Neder landse deel van het continentale plat UiÜn de Noordzee is opnieuw olie gevon- i iden. De olie is aangeboord in hetzelf de blok ten westen van Den Helder. )rWaar al eerder drie olievelden zijn k' ontdekt. "'De vondst is gedaan door de Neder- landse dochteronderneming van de Union Oil Company of California. -(Volgens een woordvoerder hebben eerste metingen uitgewezen, dat het tuer gaat om een „belangrijke vondst' Het nieuwe veld zou een produktie hebben van 1941 vaten per .'dag (een vat is 159 liter). De omvang van het veld moet nog precies worden vastgesteld, voordat tot exploitatie wordt besloten. PAGINA 2: Pieter van der Meer, afschuw van burgerdom PAGINA 3: Specialisten en minister oneens PAGINA 4: Veel sentiment in tv-serie Ike PAGINA 9 CDA'ers joegen Duisers tegen zich in 't harnas Expeditieleider Hacquebord: PAGINA 5: Walsvisvaart was niet romantisch PODIUM: De Boerenoorlog en de werkelijkheid PAGINA SERVICE: Strips, feuilleton, puzzel. weeroverzocht. Van onze parlementsredactie DEN HAAG/AMSTERDAM Amsterdam zal niet langer kunnen optreden tegen het splitsen en verkopen van goedkope huurwoningen. De Kroon heeft op verzoek van staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting en minister Wiegel van binnenlandse zaken een gemeentelijke verordening, die het mogelijk maakt in bepaalde gevallen woonvergunningen te onthouden, vernietigd. Het verzoek van Brokx en Wiegel om vernietiging door de Kroon kwam na een negatief advies over de gemeentelijke verordening van de Raad van State. De Amsterdamse wethouder van her huisvesting Wolffensperger noemde het besluit in een eerste reactie: „Een ramp en een ongelooflijke klap voor ben gedaan." de grote gemeenten. Een volslagen raadsel, dat Brokx en Wiegel dit heb- Van onze sociaal economische redactie AMSTERDAM— Het CDA-Kamerlid Gerritse wil, volgens de vakbondskrant van de FNV, een maatregel van de regering als dit najaar de laagste inkomens door de nullijn dreigen te zakken. De CDA'er denkt daarbij aan tijdelijke verlaging van sociale premies. FNV-voorzitter Kok verlangt van de regering een beslissing hierover. „Op ae kortst mogelijke termijn." Uit de cijfers die het Centraal Planbureau met Prinsjesdag publiceert, zou vol gens de vakbondskrant namelijk blij ken dat zonder ingrijpen de laagste inkomens een procent in koopkracht teruggaan. De daling in koopkracht komt door- de inflatie dit jaar wat sneller aantrekt dan eerst was geraamd. Kok vindt dat er de komende maanden best een discussie mag losbarsten over de vraag of de koopkracht van ook de laagste inkomens de komende jaren nog wel gehandhaafd kan wor den. Maar die discussie moet los staan van de koopkrachthandhaving voor het jaar 1980. Die is namelijk Geboortenbeperking bespaart China 160 miljard gulden PEKING (Reuter, AP) Elke dag worden er in China 47.000 kinderen geboren en dat zijn er ongeveer 33 per minuut, zo heeft gisteren het Chinese pers bureau Nieuw-China berekend. Volgens het bureau voor de ge zinsplanning zijn dat er 28.000. per dag minder dan in 1970 en bewijst het de effectiviteit van de pogingen het geboortecijfer te doen dalen en de bevolkings groei af te remmen. China heeft altijd een hoog ge- boortencijfer gehad, maar een eveneens hoog sterftecijfer in het verleden zorgde ervoor dat de bevolkingsgroei binnen de perken bleef. Maar na de revo lutie en de overwinning van de Chinese communisten daalde het sterftecijfer sterk, terwijl het geboortencijfer ongeveer gelijk bleef. Resultaat was een zeer sterke bevolkingsgroei. De laatste dertig jaar zijn er 430 miljoen Chinezen bijgekomen. Aan die groei moest een eind komen, aldus de leiders, ook al omdat het geld kostte. In Peking heeft men berekend dat een kind tot zijn zestiende jaar ongeveer drieduizend gul den kost. Daarna wordt het op genomen in het arbeidsproces. De afgelopen tien jaar hebben gezinsplanningprogramma's er voor gezorgd dat er 56 miljoen minder kinderen kwamen. Dat heeft dus een dikke 160 miljard gulden opgeleverd, aldus de Chinezen eerder nadrukkelijk gegarandeerd, en volgens Kok zou de discussie over de koopkracht in de toekomst op voorhand ongeloofwaardig worden als die gegeven garantie voor 1980 niet wordt nagekomen. Net als Gerritse vindt ook PvdA-Ka- merlid Kombrink, blijkens de vak bondskrant, dat de gegeven garantie voor 1980 moet worden nagekomen. De Korte (WD) voelt daar echter niet voor wanneer uit de cijfers zal blijken dat in 1981 de economische groei nul of negatief is. Failliet De vakbondskrant stelt voorts bij monde van FNV-bestuurder Ter Horst, dat het Bestekbeleid van het kabinet Van Agt failliet is. Het kabi net mikte op een werkloosheid van 150.000 in 1981. Intussen is de laatste maanden echter de werkloosheid gaan stijgen tot 250.000, terwijl van regeringszijde al is meegedeeld dat voor 1981 een doorgaande stijging wordt geraamd. Volgens de vak bondskrant raamt het planbureau voor 1981 een gemiddelde werkloos heid van 270 tot 280.000, met een piek van 300.000. Volgens Ter Horst moet de regering het roer omgooien. Nu worden miljarden globaal in het be drijfsleven gepompt. Het beleid moet echter wordeh gericht op die sectoren die de meeste kans op groei in werk gelegenheid geven. Daarnaast is her verdeling van het beschikbare werk over meer werkenden nodig. ANKARA (ANP) Nederland over weegt een visumplicht voor Turken in te stellen en voert hierover overleg met België en Luxemburg. De rege ring vreest namelijk een stroom van Turkse gastarbeiders nu in West- Duitsland, vanaf begin oktober, Turkse bezoekers over een visum moeten beschikken. De in Turkse kranten gepubliceerde berichten over de mogelijkheid dat ook Nederland visa verplicht gaat stellen, heeft al geleid tot een toename met dertig procent van de boekingen. ker te kennen gegeven niets te voelen voor bestrijding van de splitsings- praktijken. Wel denkt hij erover bij verkoop van goedkope huurwonin gen. huurders het recht van koop te geven. Wethouder Wolffensperger noemde dat gisteren „een volledige miskenning van het probleem," om dat ook op die wijze huurwoningen - verloren gaan en in koopwoningen De vernietiging van de Amsterdamse WOrcipn omepzet verordening zal ook gevolgen hebben Van onze soc.-econ. redactie AMSTERDAM De overgrote meer derheid van de leden van de indu striebond FNV voelt niets voor het inleveren van koopkracht in ruil voor meer werk. Uit de overigens matig bezochte vegaderingen blijkt tot nu toe dat de meerderheid van de leden het koopkrachtoffer dat het bestuur van de industriebond oppert in de nota „Doormodderen of dur ven" afwijst. „Voor ons komt de uitslag van de ledenvergaderingen niet als een com plete verrassing. We hadden dit ei genlijk wel min of meer verwacht, want we vragen de mensen ook nogal wat," aldus hoofdbestuurder Jan de Jong in een eerste reactie. „We wisten van meet af aan dat het niet eenvou termijn kiezen onvermijdelijk. Kie zen voor koopkrachthandhaving en loslaten van de gelijke behandeling van uitkeringstrekkers of kiezen voor een tijdelijk koopkrachtoffer onder strikte voorwaarden. Onder die keuze kom je gewoon niet uit," aldus De Jong. Laatste woord Eind december krijgt de algemene vergadering het hoogste orgaan' van de industriebond FNV het laatste woord over „Doormodderen of durven". Bij het bondsbestuur Het Sacharow-tribunaal, dat dezer dagen in Den Haag wordt gehouden, trok gisteren slechts minimale belangstelling. In totaal bezochten slechts 75 men sen de bijeenkomst in de Ridderzaal. Vandaag zal de jury van het tribunaal met een oordeel komen. Meer nieuws op pag. 7. heeft men goede hoop dat de achter ban de komende maanden alsnog zal inzien dat op langere termijn het doen van een keuze onvermijdelijk is. „De mensen moeten niet vergeten," zei De Jong „dat het gaat om een keuze op de wat langere termijn. Het gaat niet om 1981 want voor dat jaar zijn in onze bedrijfstak al een aantal meerjarige CAO's afgesloten, waarin de koopkracht wel degelijk centraal staat. We zijn echt niet van plan om die contracten te gaan openbreken." voor andere grote gemeenten die een dergelijke verordening hebben. De gemeenten hebben een dergelijke verordening gemaakt om paal en perk te stellen aan de hand over hand toenemende praktijken van specu lanten om panden met goedkope huurwoningen juridisch te splitsen en per appartementen te verkopen. De grote steden hebben op deze wijze jarenlang hun bestand aan goedkope huurwoningen zien slinken, met alle gevolgen van dien voor de minder- draagkrachtige woningzoekenden. De verordeningen, die door gemeen ten zoals Amsterdam, zijn gemaakt .zijn omstreden, doordat zij in strijd zijn met de woonruimtewet van 1947. waarin ruimere mogelijkheden voor woningsplitsing zijn opgenomen. Om die reden is de Amsterdamse verorde ning ook vernietigd. Onroerend goed handelaren hadden de regering al eer der om een dergelijk besluit ge vraagd. De Amsterdamse wethouder Wolffensperger zei gisteren dat de verordening, hoewel juridisch twijfe lachtig, toch werkte. De splitsings praktijken zijn er door sinds 1978 nagenoeg uit de wereld. De wethou der verwacht echter dat die praktij ken nu weer als een paddestoel uit de grond zullen rijzen Het wetenschappelijk bureau van D'66 heeft gisteren een voorontwerp van wet gepubliceerd, waarin ge meentelijke verordeningen tegen wo ningsplitsing een wettelijke basis krijgen. De democraten waren van plan om dit voorontwerp na een maatschappelijke discussie als initia tief-ontwerp bij de Tweede Kamer in te dienen. Na het nieuws van de ver nietiging van de Amsterdamse veror dening deelde D'66 Kamerlid Nypels mee, dat nu met de grootste spoed de initiatiefwet zal worden ingediend, mogelijk al in december Het D'66-Kamerlid is met een drietal juristen waaronder de Amsterdamse wethouder Wolffensperger aan de slag gegaan om de wet te maken, nadat hem gebleken was dat van deze regering op dit punt „niets goeds te verwachten valt." Brokx heeft al va- «au uitcv ai aan uai> net iuct ccuvyu- - - gewoon nu de economische groei er uit is en we de komende jaren op een nullijn of zelfs een minlijn zitten. In die situatie is zeker op wat langere ADVERTENTIES Brand in fabriek te Waddinxveen is geheel onder controle Leveringen en produktie zijn niet in gevaar. In een zelden in de Russische media voorkomende verwijzing naar de enorme buitenlandse schuld die Po len heeft, waarschuwt het officiële naten in de kapitalistische landen de toestand van de Poolse economie op hun eigen manier interpreteren". Er werd aan toegevoegd dat de Sowjet- Unle een oprechte vriend van Polen is. die het land in deze buitengewone situatie niet in de steek zal laten. De Poolse vice-premier Jagielski heeft onthuld dat Moskou groot scheepse financiële en economische hulp heeft toegezegd. Ook andere le den van het Oostblok zullen de Polen te hulp komen. Jagielski zei verheugd te zijn over deze steun van de broe dervolken. De extra hulp van vooral de Sowjet-Unie wordt beschouwd als een onderstreping door de Russen van het feit dat Polen geheel van het Kremlin afhankelijk is. De hulp zou worden gegeven in de vorm van harde leningen. Garanties Tienduizenden mijnwerkers in de provincie Silezië zijn gisteren weer aan het werk gegaan. In een gering aantal mijnen en bedrijven zou het werk nog niet hervat zijn. De arbei- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De bij de ANVR aangesloten reisbu reaus gaan per 1 januari sa men met de VVV-kantoren meer aandacht geven aan het binnenlands toerisme. Er komen twee programma's op de markt: één dat uitslui tend bij de VVV-kantoren wordt verkocht en waarin alle arrangementen zijn opgeno men, die de provincies te bie den hebben (vanaf een bezoek aan de Efteling tot meerdaag se vakanties) en één, waarvoor alleen bij de reisbureaus kan worden geboekt. In de laatste brochure zijn de kleine trips van een dag geschrapt en krijgt men als „extra" de ar rangementen, die Nederlandse reisorganisaties al enige tijd in het binnenland aanbieden. De nieuwe activiteiten, die worden uitgevoerd onder aus piciën van het Nationaal Bu reau voor Toerisme, hebben voor een belangrijk deel te ma ken met de vrees van reisbu reaus dat de buitenlandse va- kantiemarkt komend jaar nog verder zal inzakken. Vorig jaar is een proef geno men met de verkoop door som mige reisbureaus van arrange menten in Gelderland en Overijssel. Volgens de bu reaus zijn de resultaten daar van zodanig geweest, dat uit breiding tot heel Nederland goede vooruitzichten biedt. Meer nieuws in de rubriek toerisme, pag 21 MOSKOU, WARSCHAU (Reuter, AP) De Sowjet-Unie heeft de Polen gewaarschuwd niet zonder meer bij het Westen aan te kloppen voor financiële steun. Deze waarschuwing gaat gepaard met een Russische toezegging voor financiële en economische hulp aan het westelijke buurland. De regering gaat met een Schildpadsoep- en potvisolie- wet de Wet bedreigde uitheemse diersoorten waterdicht maken. Prima. Het intrekken van de Mollen- en kikvor- senwet had een leeg gevoel bij ons achtergelaten. Dat is nu weer helemaal over. Boetseerset (A) Authentiek Slavisch Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en Uecdie (C) penseel^ Word) zonder men f[M| dlerm„„cl A|s orHk> A ,/Dr legger of «xr, de sier Schroevedraa.er.el (BI 4 Houten eienJopjes (D) Grote, kleine en kruiskopschroese- ders in deze bedrijven eisen garanties dat de toezeggingen die gedaan zijn aan de arbeiders in Silezië en Gdansk ook voor hen gelden. Inmiddels heeft draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek. voor extra gemak. op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje ah garantie voor zacht gekookte eieren persbureau Tass dat „financiële mag- de leider van het Comité voor sociale verdediging (KOR), Jacek Kuron, zit ting genomen in een groep deskundi gen die de nieuwe vrije vakorganisa tie in Gdansk gaat adviseren. Het Poolse parlement komt vandaag bij een om over de ontwikkelingen van de afgelopen weken te praten De Sowjet-Unie maakt zich nogal druk over de hulp die het Westen aan Polen heeft aangeboden. Zowel de Westduitse bondskanselier Schmidt als de Amerikaanse president Carter vindt dat de westelijke landen moe ten helpen de Poolse economie op de been te houden. Kennelijk om de spanning tussen Moskou en Wash ington niet nodeloos te laten stijgen, heeft de tweede man van de Ameri kaanse ambassade in Moskou, Garri son, gisteren een onderhoud gehad met de Sowjet-minister van buiten landse zaken Gromiko. Dit gebeurde op het moment dat de Russische au toriteiten een veroordeling uitspra ken over de hulp van de Amerikaanse vakbond AFL/CIO aan de Poolse on afhankelijke vakbond. Meer nieuws op pagina 7 Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u eeD van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: _Giro: tostcode en plaats _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste hetaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze: DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1