Belastingdienst loopt leeg Leeg Kiestswkado i Ginjaar roept op tot inzamelen oud papier Klinkende munt voor oud goud en zilver Israël en Egypte bereid tot gesprek Nieuwe prijsregeling voor volle melk Nieuw plan satelliet televisie Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog HET WEER 'Bezwaarden' kernwapens naar minister Inzenden per post is ook mogelijk Steeds meer inspecteurs worden 'ontduikingsadviseur' Steun voor campagne Carter Zimbabwe haalt diplomaten weg uit Zuid-Afrika Overstromingen in Noord-India Te veel komt in vuilnisbak terecht DIJKMAN B.V. orgels - piano's Trouw Waterdicht BezorgThraw een nieuwe abonnee Lees een krant met overtuiging: TfVUW Trouw met H 38STE JAARGANG NR 11035 DONDERDAG 4 SEPTEMBER 1980 Droog en enkele wolkenvelden, afgewisseld met zonnige perioden. Middag- temperaturen van 18 graden aan zee tot 23 graden in het zuidoosten van het land Matige zuidenwind, windkracht 2 tot 4 aan de kust in de middag westenwind Morgen en overmorgen. Eerst enige tijd regen, later perioden met zon en vrijwel overal droog Middagtemperatuur ongeveer 19 graden Zon op 06.56 onder 20 16 Maan op: 02.35 onder 18.31 LOSSE NUMMERS 65 CENT N •u c PAGINA 2 Kaas eten in Sarphatipark' PAGINA 3; Muntendam keert zich tegen benoeming PAGINA 4: Operaseizoen begint met Gandhi als tenor PAGINA 7: Zhao nieuwe premier China PAGINA 11: Verjongingskuur van stadhuis in Rotterdam iErg voorspoedig gaat het niet met dit overleg, vooral niet sedert het besluit van het Israëlische parlement om Je ruzalem uit te roepen tot omgedeelde en eeuwige hoofdstad van Israël. Toch is er de Amerikaanse president Carter met het oog op de kansen voor zijn herverkiezing veel aan gelegen de schijn van vooruitgang bij het vrede- Vön een onzer verslaggevers DEN HAAG De „bezwaarden" in de krijgsmacht tegen de inzet van kernwapens zullen binnenkort de minster van defensie drs. P de Geus op de hoogte stellen van hun gewe tensbezwaren. Zij zullen meedelen een bevel tot gebruik van een atoom- wapen niet te kunnen opvolgen. Luchtmachtkapitein M. J. F. Stelling, die op het ministerie van defensie, afdeling personeelszaken, werkt, deelde dit gisteren mee. Hij hóórt zelf ook tot de bezwaarden en heeft via een artikel op de Podium-pagina van Trouw de discussie in het openbaar op gang gebracht. Dinsdag vernam hij echter van de nieuwe minister van defensie De Geus. via een persbijeen komst. dat hij op het matje moest komen, omdat hij in het openbaar had opgeroepen tot dienstweigering. Volgens Stelling neemt de onrust in' de krijgsmacht over de kernbewape ning toe. Maar de kapitein wilde geen indicatie geven van de omvang van de onrust. Evenmin voelde hij zich gerechtigd mee te delen of achter de mededelingen, die de minister zal ontvangen van de „bezwaarden", een gecoördineerde actie schuil gaat. Meer nieuws op pagina 5 ADVERTENTIE :ih Op veler verzoek bieden wij U opnieuw de gelegenheid Uw oude gouden en zilveren voor werpen en munten om te zetten in klinkende munt Hiervoor kunt u dagelijks, ook zaterdag 6 september, tussen 10 en 4 uur bij ons bedrijf aan de Van Reenenweg 155 te Zeist, te recht. Is de reis naar Zeist bezwaarlijk, zend dan Uw artikelen goed ver pakt, aangetekend aan ons toe. Wij betalen U snel per bank, giro of postwissel Controleer wel goed of alles van echt goud of zilver is en dus niet verzilverd of doublé. zilversmeden Sola Fabriek M.J. Gerritsen N.V., Van Reenenweg 155, Zeist. inl. 03404-13677, PAGINA 9: Uit de weekbladen PAGINA SPORT: Ajax op de valreep gelijk bij NAC 23 FC Twente door Roda verplet terd23 Simpele winst Feyenoord25 PAGINA ECONOMIE Aantal charters loopt terug PAGINA SERVICE: Popstand, puzzel, feuilleton, strips, radio- en tv-programma's, weer Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het hart van de belastingdienst de inspecteurs en de accountants is bezig leeg te lopen. Steeds meer inspecteurs nemen ontslag om belastingconsulent te worden. Dit jaar voor het eerst vertrekken er meer inspecteurs dan er jonge nieuw worden aangesteld Hetzelfde geldt voor de accountants. Staatssecretaris Van Amelsvoort (Fi nanciën) deelde dit gisteren mee in het kamerdebat over belastingfrau de. Hij noemde de terugloop van het aantal inspecteurs en accountants „een heel ernstige zaak". De bewinds man beraadt zich nog wat er tegen te doen valt. Hij vermoedt dat het ver trek voornamelijk wordt veroorzaakt doordat inspecteurs en accountants vanwege hun grote, specifieke des kundigheid veel meer kunnen verdie nen als adviseur in het bedrijfsleven dan als ambtenaar bij de belasting dienst. Het D'66-kamerlid Engwirda zei in het debat „geschrokken" te zijn van de mededeling van de staatsse cretaris. Het overstappen van inspecteurs naar het consulentschap speelde en kele jaren geleden ook een rol in de onrust onder jonge inspecteurs en Van onze buitenlandredactie AMSTERDAM Zowel Israël als Egypte is bereid zijn I bijdrage te leveren aan de herverkiezing van de Amerikaanse j president Carter. Dit blijkt uit de door de Amerikaanse ambassadeur voor het Midden-Oosten, Sol Linowitz, opgestel- I de verklaring waarin premier Begin en president Sadat zich bereid verklaren tot hervatting van de onderhandelingen over de Palestijnse autonomie. soverleg op te houden. Van Egypti sche zijde is al herhaaldelijk duide lijk gemaakt dat men niet rekent op enige vooruitgang tot de Amerikaan se presidentsverkiezingen in novem ber. President Sadat heeft eerder voorgesteld het gesprek tot die da tum op te schorten, maar daar voelen de Verenigde Staten niet zoveel voor. Hoe moeizaam de contacten tussen Israël en Egypte verlopen, bleek gis teren wel uit de berichtgeving over de reis van Sol Linowitz. Aanvankelijk werd bericht dat overeengekomen was een topconferentie te houden, nadat Linowitz in Cairo was aangeko men. Vervolgens kwam er een ont kenning van djt bericht dat was ver spreid door cie Israëlische radio, tot Linowitz na zijn ontmoeting met Sa dat een verklaring uitgaf dat de be sprekingen zouden worden hervat. Over een datum werd niets gezegd. Daarover moet nog gesproken wor den. Ook dat is tekenend voor de moeizame sfeer. De Amerikaanse president Carter haastte zich na een telefonisch onder houd inet zijn afgezant te verklaren dat het gesprek waarschijnlijk „bin nen enkele weken" zal worden hervat en dat er later dit jaar waarschijnlijk een topconferentie van Begin, Sadat en Carter zal worden gehouden. Het is aan te nemen dat die top zeker niet voor de verkiezingen in Amerika zal plaatsvinden. Overigens hebben de Egyptenaren de afgelopen tijd de Amerikanen al wel enkele malen la ten merken, dat zij zich niet zonder meer voor de Amerikaanse verkie- zingskar willen laten spannen. In ie der geval verwachten ze daar na de verkiezingen wel wat voor terug. SALISBURY (Reuter, AP) Zim babwe heeft gisteren al zijn diploma ten uit Zuid-Afrika teruggeroepen en verwacht wordt dat Pretoria op kórte termijn hefzelfde zal doen. Het minis terie van informatie in Salisbury maakte bekend dat de Zimbabwe- aanse handelsmissie in Johannes burg open zal blijven. Premier Robert Mugabe van Zimbabwe kondigde op 5 juli al aan dat hij alle Zuidafrikaan- se diplomaten in Zimbabwe de order had gegeven het land te verlaten, maar dat is tot dusver niet gebeurd Medische teams voeren inen tingscampagnes uit in de noor delijke Indiase deelstaat Oet- tar Pradesj, die nu al weken wordt geteisterd door over stromingen. Met name in het oosten van de deelstaat heb ben de 'overstromingen tal van slachtoffers geëist. Gisteren liet het Indiase persbureau PTI weten dat opnieuw 22 do den waren geborgen. Het tota le aantal doden is de duizend ruim gepasseerd. Meer dan driehonderd mensen kwamen om als gevolg van cholera en ingewandstoornissen. Van onze redactie economie DEN HAAG Binnen enkele dagen, waarschijnlijk nog voor het weekeinde, krijgt het Produktschap voor zuivel opnieuw de bevoegdheid een minimumprijs voor volle melk vast te stellen. De prijzenoorlog zal dan althans voor volle melk tot het verleden behoren. Het VVD-Kamerlid Van Erp heeft daarom afgezien van zijn interpellatie aan het adres van minister Van Aardenne, die voor vandaag op de Kameragen da was geplaatst. ADVERTENTIE Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Ginjaar van milieuhygiëne heeft provincies en gemeenten in een circulaire aan bevelingen gedaan over het inzame len van oud papier. Hij vraagt de gemeenten om bij het maken van plannen voor afvalverwijdering apart rekening te houden met het inzamelen van oud papier en kar ton. Gemeenten zouden daartoe een inzamelplan moeten opstellen. Voorts beveelt hij de gemeenten aan om scholen, sportverenigingen en kerken een subsidie te geven, waardoor dit soort instellingen meer nog dan vroeger wordt geprik keld om bij mensen oud papier op te gaan halen. Aanleiding voor de bewindsman om zo'n circulaire te sturen is vooral de grote hoeveelheid papier, die dage lijks in de vuilnisbak verdwijnt. Omdat die afvalstroom van lieverle de reusachtige vormen begint aan te nemen, is het zaak om materialen die gemakkelijk opnieuw kunnen worden gebruikt te scheiden van de rest. Bijna een kwart van de vuilnis zak blijkt te zijn gevuld met oud papier, zo schrijft de minister. De papier- en kartonindustrie gebruikt ongeveer 54 procent van dat oude papier. Vijf jaar geleden was dat nog 47 procent. Dat aandeel mag dan aardig zijn vergroot, maar vol gens Ginjaar zou de industrie zeker 60 procent oud papier als grondstof kunnen gebruiken. De burger blijkt overigens al een flink deel van wat hij gebruikt naar de oud papierhandel te brengen. Van de 158 kilo die hij jaarlijks in handen heeft, brengt hij ruim 66 kilo terug naar de industrie. Vorig jaar nog werd 950.000 kilo ingeza meld. Niettemin gaat er toch nog veel de vuilnisbak in. Volgens de minister kan daarvan zeker de helft worden gered voor hergebruik. Hergebruik heeft grote voordelen, vooral voor het milieu. De omge ving wordt minder vervuild, en bo vendien hoeven er aanmerkelijk minder bomen te worden gerooid. Doordat de industrie zich beter gaat instellen op hergebruik wordt de vraag naar oud papier steeds groter. Ook in opzicht van energiebespa ring levert hergebruik van oud pa pier grote voordelen. De gemeente reiniging houdt weliswaar aan de verbranding aardig wat energie over, maar hergebruik levert twee drie maal zoveel energie op, waar door energiebesparing optreedt. Teleurgesteld adjunct-inspecteurs, die vonden dat de leiding van de belastingdienst op het ministerie onvoldoende deed om het werk van de dienst te verlichten door onder meer gaten in de belas tingwetten te dichten. Aankomende inspecteurs moesten steeds vaker on dervinden dat oudere collega's, bij wie Zij „het vak geleerd" hadden, op zekere dag als vertegenwoordiger van lastige belastingbetalers tegenover hen aan tafel zaten. Wettelijke regels Het PvdA-kamerlid De Graaf vroeg per motie om een wettelijke regeling voor belastingadviseurs. Hij wees erop dat bij het fraude-onderzoek van Van Bijsterveld bleek dat waar de belastingaangifte is verzorgd door een belastingadviseur, in 65 procent van het aantal gevallen fraude is op getreden. De belastingbetaler heeft dat meestal zelf niet te voren in de gaten, doordat hij blind vaart op zijn consulent „en geen notie heeft, van de toegepaste trucs", aldus De Graaf. De wettelijke regeling acht hij wense lijk ter bescherming van het publiek, maar ook om de titel „belastingcon sulent" te beschermen. De goede con sulenten hebben nu last van het werk van de „knoeiers en vele beunhazen", aldus het kamerlid. Staatssecretaris Van Amelsvoort wees het verzoek af. Hij herinnerde eraan dat zijn voorgangc-r een jaar geleden al uitvoerig had beargumen teerd waarom het plan van het PvdA- kamerlid niet moet worden uitge voerd. „Die argumenten gelden nog steeds." aldus de staatssecretaris, zonder er verder op in te gaan. Van Amelsvoort kondigde aan dat „de komende twaalf maanden een stroom maatregelen te verwachten is", doordat de regering cie overgeno men aanbevelingen uit het fraude rapport van Van Bijsterveld gaat uit- voereh. Wetsontwerpen zijn in aan tocht om een eind te maken aan misbruik van belastingregels voor lijfrente-uitkeringen en h'-ae eigen dom". Er is internatio:'. i overleg gaande om gegevens i;.;-,:ke belas tingheffing uit de wisselen met de fiscus in andere lander. Een motie van VVD en CDA die de regering hiertoe nog eens aanspoort, verwel komde de staatssecretaris als een on dersteuning van zijn beleid. Schandpaal Unaniem verwierpen de grote partij en in de Kamer net als eerder het kabinet de suggestie van Van Bijs terveld om de namen van fraudeurs te publiceren. Alleen bekende men sen die „in glazen huizen wonen." zouden het schandpaaleffect dan on dergaan. meende De Graaf (PvdA). Voor mensen die een anti-belasting partij zouden willen oprichten als in Denemarken, zou publikatie van hun naam zelfs extra publiciteit beteke nen. Van Dijk (CDA) vond het idee van een schandpaal uit de tijd verge leken met andere strafwetten. Eng wirda (D'66) zag nog wel wat in het idee öm voor elke tienduizend gulden ontdoken belasting een letter van de naam van de fraudeur te publiceren in de Staatscourant. Verdeeld was de Kamer in haar oor deel over een aantal acties van de belastingdienst, zoals tegen „zwarte" jachten, makelaars in tweede huizen in het buitenland, horeca („actie schuimkraag"), tandartsen en tand- technici. Chinese restaurants, antiek handelaren. De Graaf had „compli menten" voor de belastingdienst, maar Portheine (VVD) had volop kri tiek: „De acties schuimkraag en te gen het tweede huis waren in veel opzichten slecht, met overtrokken optreden tegenover personen. Bij de toegepaste methodes kan een vraag teken worden gezet." Vervolg op pag. 3. kol. 7 Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De onlangs opge richte Zwitsers/Engelse televisie maatschappij Telsat zal dagelijks commerciële televisie-uitzendingen gaan maken die via een satelliet wor den uitgezonden. De programma's kunnen praktisch in geheel Europa worden ontvangen. De programma's zullen in eerste in stantie in Frans. Duits en Italiaans worden uitgezonden. De directie zegt echter zeer geïnteresseerd te zijn in het dicht bekabelde Nederland. Er bestaat een grote kans dat ook Ne derlandstalige programma's via de nieuwe techniek van het digitaal ge luid worden uitgezonden. Meer nieuws op pag. 4. ADVERTENTIE muziekinstrumenten Zie rubriek muziekinstrumenten Wel wil Van Erp de brief van Van Aardenne aan de Kamer waarin deze zijn besluit tot wederinvoering van de minimumprijs meedeelt ter sprake brengen in een besloten overleg in de vaste Kamercommissies voor het midden- en kleinbedrijf en voor land bouw. De CDA-fracttie heeft daar mee ingestemd. Het Koninklijk Nederlands Onderne mers Verbond (KNOV) heeft zijn te vredenheid uitgesproken over de koerswijziging van Van Aardenne Het KNOV vindt echter wel dat de bewindsman wat laat tot inkeer is gekomen. Van alle kanten was hij gewaarschuwd voor de gevaren van een melkoorlog, aldus het KNOV Van vakbondszijde hadden de voe dingsbond en de industriebond FNV er gisteren nog voor gewaarschuwd dat het loslaten van de minimumprijs ongeveer vierhonderd melkventers in loondienst zou treffen naast de aan tal anderen die noodgedwongen zelf standig zijn gaan werken. Een emmer specie, een trapje en een bezem. Meer heb je volgens een bezorgde wethouder niet nodig om te doen alsof een leegstaand huls wordt gerenoveerd. Zo te horen was de hoorzitting over de ontwerpen leegstand- wet in de Tweede Kamer niet helemaal overbodig Boetseerset (Al BoetseerkJei mei verl in kleuren en penseeltje Wordt zonder oven oven hard Schroevedraaierset (B) Groie. kleine en knitsk nschroeve- draaier in een Handgrecpje niet In zijn brief aan de Kamer heeft Van Aardenne er zijn teleurstelling over uitgesproken dat de melkhandel ken nelijk niet in staat is om zonder mini mumregeling tot een verantwoorde prijsvorming van volle melk te ko men. Bij zijn besluit was hij, zo schrijft de bewindsman, er van uitge gaan, er vanzelfsprekend vanuit ge gaan. dat dit wel kon. Van Aardenne merkt op de bevoegd heid van het Produktschap om een minimumprijs vast te stellen niet te hebben willen verlengen omdat de redenen waarom de regeling was ont- worpien. niet meer van toepassing wa ren. De minimumprijs dateert van 1970 en was de reactie op de toen nieuwe vestigingswet detailhandel. Die stond toe dat melk niet alleen meer werd verkocht in de melkhandel maar ook door de kruidenier en in de supermarkt. Om de traditionele melkhandel de gelegenheid te gever op de nieuwe situatie in te spelen en ook de consumptiemelkindustrie tijd te geven zich aan te passen, is toen de minimumprijsregeling ingesteld. Met dat aanpassingsargument kan je nu echter niet meer aankomen, meent de minister. Authentiek Slavisch kleedje (O met fraai dier motief. Als onder legger o f voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- uiacnvi ui s.vi i. i i«ii lUf: v c is inci 43 omslagmechaniek, voor extra gemak. PlankJe P,us een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, hei ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonneer Adres nieuwe abonnee t Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats -Giro _Tel Voor het kwartaal abonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kadonaar keuze QA. DB DD. (aankruisen a u b i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) Voor bezorginformatie 020-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1