UKUNT Hardnekkige onvrede in Rotterdamse haven ZE NU KOPEN. Uit brieven van lezers STAATSLOTEN? Albeda één uur als 'machinist' van bouwkraan Bewoners Asenray willen niet voor lawaai vliegtuigen wijken D'66 wil handhaving koopkracht offeren Bij herstel werkgelegenheid Iran doet voorstel in gijzelingszaak Diefstal van zes containers opgelost Onzekerheid over loon en werk een heel lob Speel mee in de Staatsloterij. Elke maand 30 miljoen aan prijzen. DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET P 6 - RHS 8[ ARNHEM (ANP) Minister Albeda van sociale zaken zal vandaag in Arnhem zijn debuut als „machi nist" van een bouwkraan maken. Ditmaal niet eens om een opening te verrichten want de bewindsman is die dag te-gast van de bouw- en houtbond FNV om zich te verdie pen in de veiligheidsaspecten rond om bouwkranen. Gehuld in een blauwe overall en getooid met een helm zal Albeda vanmorgen bij de bouw vaji een nieuw bioscopencom- plex naast de nieuwe Rijnbrug in een dertig meter hoge kraan van het bouwbedrijf Sanders uit Arnhem klimmen, waar hij een uur lang het werk van kraandrijver G. Boers zal gadeslaan. Later op de ochtend stoat een bezoek aan het oplei dingscentrum voor kraanmachinis ten in Amerongen op het pro gramma. De bouw- en houtbond FNV strijdt al vijf jaar voor de verbetering van de cabines in de bouwkranen. Vol gens een. woordvoerdster van de bond heeft dat ondermeer geresul teerd in de ontwikkeling door TNO van een goede cabine waarin alle eisen zijn verwerkt waaraan con structeurs van bouwkranen zich zouden moeten houden. Maar er worden volgens de woordvoerdster nog steeds technisch perfecte kra nen afgeleverd waarin de meest be roerde cabines zijn gemonteerd Een aantal jaren geleden hield de bouwbond een enquête onder haar leden kraandrijvers. Daaruit bleek onder meer dat veel klachten zich richten op slechte isolatie en con structie van de cabines, hetgeen zo wel in de zomer en winter tocht tot gevolg heeft. Veel cabines blijken in de winter onvoldoende verwarmd te kunnen worden en het uitzicht naar beneden laat ook vaak te wensen over zodat de betrokken machinist zijn werkdag gedwongen voorover gebogen moet doorbrengen. Ook op het gebied van de veiligheid valt er nog wel het nodige te verbe teren, aldus de bouwbond die streeft naar een verplichte keuring van bouwkranen, waarvoor onder meer de medewerking van Albeda nodig is. De algemene grief van de bonden tegen constructeurs van bouwkranen is dat er onnodig wordt bezuinigd op de cabine. Een goede cabine zou de totale bouw kosten van een kraan (een goede kraan kost al gauw anderhalve ton) relatief gezien niet veel „omhoog- drukken". Die verplichte keuring overigens is geen overbodige luxe. In de prak tijk blijkt het wel voor te komen dat een kraanmachinist weigert naar boven te klimmen omdat zijn kraan door ouderdom of slecht onderhoud te gammel is geworden. Soms zijn zelfs essentiële stalen draagbalken door de daar op staande krachten losgescheurd, zo bleek uit het relaas van een kraandrijver die door zijn werkgever als een lastpak werd be schouwd omdat hij weigerde een zijns inziens levensgevaarlijke kraan te bedienen. Deze rubaek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelezen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden) De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van de schrijver vermeld Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Net als PvdA en CDA wil ook D'66 de handha ving van koopkracht opofferen aan herstel van werkgelegen heid. Wel wil D'66 „streven" naar behoud van koopkracht voor de laagste inkomens. Een absolute koopkrachtgarantie kan echter niet worden gegeven, zo staat in het ontwerp-verkle- zlngsprogram van D'66. In oktober houdt D'66 een congres dat het ontwerp-programma moet .vaststellen. Gisteren werden de hoofdstukken over het economisch beleid en over defensie bekendge maakt. Teruggang in koopkracht is, aldus het ontwerp-pro gr am, aanvaardbaar D'66 acht beperkte modernisering van kernwapens mogelijk Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het hoofdbestuur van D'66 wil beperkte modernisering van de Navo-kernwapens niet uitsluiten voor de komende jaren. Dit blijkt uit een ontwerp-beleidsprogramma voor de jaren 1981-1985, dat gisteren gepu bliceerd is. Het gaat om de invoering van de 572 nieuwe kernwapens voor de middel lange afstand, waartoe de Navo In december 1979 besloten heeft. Neder land zal in december 1981 een beslis sing over deze kernwapenmodemise- ring nemen. Het D'66-hoofdbestuur houdt nu in het ontwerp verkiezings programma nadrukkelijk de moge lijkheid open van beperkte invoering van deze nieuwe atoomwapens. „Ne derland moet de plaatsing afwijzen als het aantal van 572 niet sterk wordt verminderd, bij voorkeur (maar niet alleen) op basis van een overeenkomst met de Sowjet Unie", aldus de program tekst. De D'66-top gaat met deze uitspraak in tegen eerdere uitspraken van het D'66-congres, waarin de modernise ring van de Navo-kernwapens in zijn geheel werd afgewezen. Het D'66-stuk onderscheidt zich op dit punt ook van de ontwerp-verkiezlngsprogramma's die al eerder door PvdA en CDA zijn gepubliceerd. De PvdA spreekt zich daar tegen de modernisering uit, het CDA geeft nog geen duidelijke uit spraak. als er daardoor perspectief blijft op toekomstige welvaart. Daartoe zou thans het beslag van de collectieve sector (overheid, sociale uitkeringen) op het nationale inkomen thans ongeveer 65 procent niet verder moeten groeien. Er zal dan minder ruimte zijn voor inkomens van amb tenaren en sociale uitkeringen. Wat de ambtenaren betreft wil D'66 een grondige vergelijking maken met de Inkomens'in het bedrijfsleven. Als daarbij blijkt dat correcties bij de ambtenaren nodig zijn, moeten die direct maar wel geleidelijk worden aangebracht. Wat de sociale uitkerin gen betreft mikt het D'66-program op een zodanige economische ontwikke ling, dat de koppeling tussen uitke ringen en CAO-lonen gehandhaafd kan worden. Wel wil D'66 toe naar een geheel ander stelsel, waarin collectief voor ledereen een basisuitkering wordt verzekerd, en de burgers zich individueel vrijwillig kunnen bijver zekeren voor een recht op hogere uit keringen. In het ontwerp-program wordt afgestapt van het doel dat ie dere werkende een pensioen van 70 procent van het laatste salaris zou moeten halen. Gezien de groei van het aantal bejaarden lijkt dit D'66 niet meer haalbaar. Leerkrachten Uw commentaar „Onverantwoord" op de plannen over de kortingen bij het onderwijs heeft mij teleurgesteld. Van „ons dagblad" had lk een genu anceerdere benadering verwacht. Waarom zijn de andere kanten van deze zaak niet meer en beter belicht? Kan er bij ons, onderwijs-mensen, misschien een begin gemaakt worden met de zo noodzakelijke bezuinigin gen? Waarom doet u daar geen be roep op? Ieder weldenkend mens is ervan overtuigd dat er aan besnoeiin gen niet is te ontkomen. U en ik weten dat „ons dagelijks brood ook heden ten dage", bij het onderwijs nog goed belegd Is. Het zou van re dactionele moed getuigen om in uw commentaar te wijzen op de nood zaak van de bezuinigingen en een beroep te doen op de mensen, in ons onderwijs, daar nu eens een begin mee te maken. Apeldoorn J. Timmermans Verplaatsing (8) Het nisMeke dorpje Asenray dreigt ontruimd te worden wegens geluidsoverlast van overvliegende jorfahis nïïiide. AUeen Israel pro- straaljagers. Terecht merken de Van Herwaardens op (Trouw, 26 augustus) dat in de discussie over Jeruzalem niet voorbij gegaan mag worden aan de belangen van de Arabische bevolking binnen en bulten Israël. Ook voor hen is het, na Mekka en Medina, een heilige stad. Al is geen moslim verplicht die ooit te bezoeken. Tijdens de agressie oorlog van alle buurstaten tegen Is raël in 1948 werd in strijd met de VN- resolutie Oost-Jeruzalem ingelijfd (en en passant ook de Westbank) door Transjordanlë, dat zich sindsdien Deeltijdbanen Van onze correspondent ASENRAY Het Roermondse dorpje Asenray is door het ministerie van volksgezondheid Joods-Arabisch burgerlijk bestuur onlangs onbewoonbaar verklaard. Het dorpje ligt namelijk in een zone waar vanwege geluidsoverlast door straaljagers niet mag worden gewoond. De 240 hulzen en de bijna duizend inwoners moeten verdwijnen, tenminste als een dreigende maatregel van bestuur van kracht wordt. De bewoners willen echter niets van een ontruiming weten. Het program bepleit voorts „een grootscheepse schepping van deel tijdbanen. "Deze vorm van verdeling van werk is volgens D'66 onmisbaar om de komende jaren de werkgele genheid te herstellen. D'66 vindt dat werknemers meer me dezeggenschap moeten krijgen bij In levering van koopkracht en verster king van bedrijfswinsten. Raden van commissarissen zouden voor de helft door de werknemers gekozen moeten worden. De aandeelhouders kiezen dan de andere helft, maar D'66 wil daarbij alleen die aandeelhouders la ten meestemmen die per contract minstens vijf Jaar zich verplichten aandeelhouder ln de betreffende on derneming te zijn. m m Het ontwerp-program acht toepas- Pa rlpmpnt«f»nniTT11331P van het profijtbeginsel op grote- l driClUClllStUlIlllllOSlC w schaal wenseUik bli de overheid TEHERAN (Reuter, AFP) Voor het eerst heeft de commissie voor buiten landse zaken van het Iraanse parle ment een voorstel ter oplossing van de gijzelingskwestie in Teheran Inge- diend bij het parlement. Het debat LoOIlDOlitiek over het voorstel werd echter meteen r naar een niet nader genoemde datum verschoven en de inhoud van het voorstel biedt weinig uitzicht op een spoedige vrijlating van de Ameri kaanse gijzelaars. re schaal wenselijk bij de overheid. De burgers zouden dan de werkelijke kosten van die diensten moeten beta len als ze ervan gebruik maken. Hy potheekrente wil D'66 tot maximaal een hypotheek van 300.000 gulden aftrekbaar laten blijven voor de In komstenbelasting. Bij hogere hypo theken zou het overschot moeten worden verminderd met de inflatie. Volgens de commissie zouden de Ver enigde Staten een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de gijze lingsaffaire door de bezittingen van de overleden ex-sjah en zijn familie aan Iran terug te geven. Verder moet Washington erkennen dat het het re gime van de sjah heeft gesteund. De commissie fulmineert voorst op de oude vertrouwde manier tegen de Verenigde Staten. Het officiële Iraanse persbureau Pars maakte gisteren nog bekend dat de nieuwe premier RajaJ zondag een brief heeft ontvangen van de Ameri kaanse minister van buitenlandse za ken, Muskie. In Washington werd dit bevestigd en gezegd werd dat Muskie had aangedrongen op een spoedige vrijlating van de gijzelaars. oMet het nieuwe kabinet van Rajaj is het nog steeds niet in orde. Nog steeds zijn er meningsverschillen over bepaalde ministers met presi dent Bani Sadr. In Moskou was men iets te vroeg met de reactie op het nieuwe kabinet. Van een onzer verslaggevers DORDRECHT De rijkspolitie in Dordrecht heeft vijf mannen, in leef tijd variërend van 32 tot 48 jaar, aan gehouden op verdenking van diefstal van zes containers. De mannen, die afkomstig zijn uit Rotterdam, Papen- drecht en Bergen op Zoom, hadden het voorzien op containers die in Rot terdam en omgeving geparkeerd stonden. Ze beschikten over een ei gen truck, waarmee de containers werden weggesleept In het belang van het onderzoek wil de politie niet zeggen wat voor goederen in de con tainers lagen. De gestolen goederen zijn nog niet teruggevonden Voor de loonpolitiek bepleit het D'66- program dat de regering begint met een sociaal-economisch meerjaren plan op te stellen dat wordt voorge legd aan het parlement. Op basis van dit stuk moet ln onderhandelingen met vakbeweging en werkgevers wor den gepoogd te komen tot een 'soci aal contract' voor twee jaar over ar beidsvoorwaarden, prijsbeleid, werk gelegenheid en arbeidsmarkt. Mis lukken die onderhandelingen, dan moet de regering het parlement voor stellen doen over wat er te doen staat, waarbij zonodig loon- en prijsmaatre gelen getroffen kunnen worden. Onder de rook van Roermond op minder dan een steenworp afstand van de Duitse grens ligt het dorp Asenray. Klein en nietig. Een minie me stip op de landkaart. Het dorp is eigenlijk niet veel meer dan een brde straat, die dan ook, wie had anders verwacht, Dorpsstraat heet. De lutte le zijstraatjes worden al na enkele tientallen meters smaller en gaan uit eindelijk over in de zandpaadjes, die tussen de velden bulten het dorp lo pen. Onze oosterburen kunnen er om de honderd meter terecht voor „Ge- müse und Obst" zoals het met witte letters op haastig ln elkaar getimmer de borden staat. Deze op het eerste gezicht perfecte oase van rust wordt nu in zijn voort bestaan bedreigd. De landelijkheid en stilte wordt namelijk op gezette tijden ruw doorbroken door de laag overvliegende straaljagers van de RAF-basis Bruggen, die drie kilome ter over de Duitse grens ligt. Het Roermondse kerkdorpje ls daarom door het ministerie in zijn geheel on bewoonbaar verklaard. „Die overvlie gende toestellen maken Inderdaad een ontzettend lawaai," zegt drs. M. de Groot, „de kinderen zitten dan met de handen tegen de oren. Maar die vliegtuigen horen we hier al 27 Jaar. De vliegbasis Brussen ls een ongemak waarmee we hebben leren leven. We willen hier niet weg." Bezwaarschrift Drs. De Groot ls woordvoerder van het comité van samenwerking van Asenray, een soort wijkraad. Het co mité heeft onlangs een uitgebreid be zwaarschrift naar het ministerie van AIIgGÏI volksgezondheid gestuurd. gen verdwenen zijn. De heer De Groot: „Verhulzen ls voor de mensen ln Asenray veel erger dan lawaai. Er ls hier een zeer hechte band tussen de bewoners. De meeste mensen ln Asenray wonen er al erg lang, hebben in Asenray al hun sociale contacten. De diaspora die. het ministerie wil, is voor hen funest. Het middel ls dan erger dan de kwaal." In oktober 1979 werd voor het eerst duidelijk dat de toekomst van Asen ray ln gevaar kwam. Toen publiceer den ambtelijke werkgroepen een rap port waaruit bleek dat het Limburgse dorp binnen een zone van 65 kosten eenheden ligt (een kosteneenheid is een eenheid die de mate van geluids overlast aangeeft). Volgens medici is wonen binnen zo'n gebied gevaarlijk voor de gezondheid. Het lawaai levert dan een waslijst van klachten op, waaronder hoge bloeddruk, psychi sche problemen en slaapstoornissen. Niets van dit alles echter in Asenray. „Ik denk dat die medische rapporten maar eens hierzlen moeten worden. We hebben hier nergens last van," aldus de heer De Groot. Hulsarts C. ten Berge bevestigt die uitlatingen. „Ik heb niet kunnen con stateren dat de geluidsoverlast in Asenray leidt tot ziekteverschijnse len." Mede hierdoor staat Asenray erg wantrouwig tegenover de „la- waairapporten" van het ministerie. Het comité van samenwerking heeft daarom in zijn bezwaarschrift om uit gebreide medische onderzoeken en deugdelijke geluidsmetingen ge vraagd. testeerde in de Verenigde Naties, ver der niemand. In strijd met het wapen stilstandsakkoord werden de belan gen van de Joodse bevolking binnen en bulten Israél totaal genegeerd: geen toegang tot de Westmuur van het tempelplein, verwoesting dervSy- nagogen en studiecentra in de oude stad, schennis der Joodse graven op de Olijfberg. In Juni 1965 werd het militair gezag over Oost-Jeruzalem opgeheven en de gehele stad onder geplaatst, ledereen kon gaan en staan waar hij wilde ln het herenigd Jeruza lem, door het parlement voorgoed verklaard tot ondeelbare hoofdstad van Israël. Daarbij werden uitdruk kelijk de belangen van alle bevol kingsgroepen en religieuze groeperin gen volledig gewaarborgd. Wie sinds- gelegen RAF-basis Wlldenrath ko men. De gemeente Roermond zit bin- - - nen haar stadsgrenzen ook met het dien Jëruzalem bezocht, heeft ter probleem vliegtuiglawaai, en heeft plaatse kunnen constateren dat Is- daardoor nauwelijks aandacht voor raël zich hieraan houdt. Voor het zo'n „dreumes" als Asenray. Maar eerst sinds ruim negentien eeuwen Asenray knokt verder. Het comité bestuur door resp. Romeinen, Chris- van samenwerking heeft in elk geval tenen of Moslims is het oude Jeruza- al één succesje geboekt. Minister lem een voor allen open stad. De Ginjaar van volksgezondheid iris tal- huidige beslissing van het Israëlisch Verplaatsing (10) Wat te denken van al die Nederland» bedrijven die nog altijd vermelde dat de geëxporteerde goederen nieti maar dan ook niets met Israël maken hebben. Wat zijn wij toch e« dapper en rechtvaardig volk en e is ook nog zoiets als onze national „trots" de KLM. Wat de KLM no steeds voor streken uithaalt met L raël en de Joden grenst aan het ong^ looflijke: nog altijd verschijnen er bi de KLM een tweetal verschillend' dienstregelingen/vluchtschema's: één voor de Arabieren en andere vo keren, die niet direct vriendschapp* lijke banden met Israël onderhoudq en één voor de resterende landen (da zullen er wel niet zoveel zijn). In 4 eerste vluchtregeling kun je eet vlucht naar Tel-Aviv niet ontdekkei immers de Arabieren wensen dt naam Tel-Aviv niet te zien dus d i KLM haast zich en verwijdert alles»' wat maar met Israël te maken heel uit dit boekje. Dapper en rechtvaai dig volkje die Hollanders wijkq- niet voor het onrecht: onze wapen spreuk zegt het reeds: Ik zal handha ven Weet U nog: Dries van Agt: „als er één land is dat onze onvoos waardelijk steun verdient, dan is hej - Israël". maar ja, een toespraa., voor het CDA-congres daveren applaus, vriendelijk gezichten, har den schudden goed gedaan, Dries Voorlopig schijnen wij als beloning voor het overplaatsen van de ambaa sade nieuwe orders van de Arabieren te krijgenbloedgeld ls het. Derti j zilverlingen was ook zo'n belonin, waar iedereen wel eens van gehoor - heeft en iedereen weet hoe het afgelo- pen is. Dordrecht H. vanRossui Verplaatsing (11) De Arabische staten, die nu verwacl ten, dat een door hen ingediend ve zoek bij de VN wordt uitgevoerd, lap pen ln 1947 een besluit van de VN aa hun laars, waarin de staat IsraÉ wordt uitgeroepen. Vervolgens vot ren deze Arabische Staten vier oorlo gen tegen Israël, een lid van de VS Nu, in 1980, lokken diezelfde Arab sche staten bij de VN een uitspraai uit, waarin staat dat onder ande Nederland zijn ambassade moet vj wijderen uit de hoofdstad van et land, dat door deze Arabische statct na 33 jaar nog steeds niet wordt e: kend! En de Nederlandse regerin voelt zich verplicht zo'n uitspraa t zonder meer uit te voeren. Is dit even wichtige politiek? Dit is waanzinnig^ politiek! Nederland heeft de karn voorbij laten gaan om echte even wichtige politiek te bedrijven: wij ha len de ambassade uit Jeruzalem wq als Jullie (de Arabische Staten) hr besluit van de VN uit 1947 uitvoere en Israël erkennen! leert op 10 september in Roermond een commissie die adviezen moet ge ven over de maatregelen tegen ge luidsoverlast in Limburg. Naast bestuurders en ambtenaren zal daarin ook drs. De Groot worden op genomen. De Groot: „Ik zal alles doen om te voorkomen dat Asenray met één streep van de kaart wordt geveegd. Ze kunnen duizend mensen hun thuis niet zomaar ontnemen." parlement om Jeruzalem als hoofd stad uitdrukkelijk voorgoed ondeel baar te verklaren, ls de bevestiging van de bestaande situatie sinds 1967. Den Haag Politie W. P. van Ofwegi ge» Wie beweert om die reden nu gedwon gen te zijn de ambassade te verplaat sen naar Tel-Aviv, had dat toen moe ten doen. De betreffende resolutie van de Veiligheidsraad, die volledig voorbijgaat aan de belangen van de Joodse bevolking binnen en buiten Israël, betekent een verdere onder mijning van het morele gezag der Verenigde Naties. Geleen Y. v.d. Schoot. Verplaatsing (9) Ik heb enkele weken gewacht te rea geren op de uitlatingen van ds. Ter Haar, naar aanleiding van het ge beurde in Rhoon waarbij een gastar beider om het leven kwam. „Ik vraag mij al hoe ds. Ter Haar zoiets durft te zeggen. Volgens mij spreekt hij tegen beter weten in, want ook hij heeft in zijn werk wel andere ervaringen opge daan met de politie. Daarvoor ken ik hem te goed. Hij moet eens praten met de Rotterdammers in de oude wijken, die met gezinnen van gastar helders op dezelfde trap wonen, in die buurten waar hij en ik werken. Het t% a w. w i j in de huidige situatie niet meer ver- De Arabische landen weten nu dat antwoord vSor een politieman om on Nederland onder bedreigingen bereid gewapend te zijn. De politieman is is tot zeer veel. En daar zullen zij zeker bewust dat hij geen speelgoed handig gebruik van gaan maken. met zlch voert Nu kan mester De Eerst zullen we zonder veel moeite Ruiter ontsteld zijn over het gebeur- moor on ornforo orrlorc lrriicron TTil - meer en grotere orders krijgen. „Uit dankbaarheid" zal dat heten. Lang zaam maar zeker zullen zij ons econo- de. In de buurten waar ds. Ter Haai zelf werkt wordt het zo langzamer hand onhoudbaar voor Hollanders. In rcüsch gaan binden. Hierna kunnen Hillegersberg, aan de singels, kom je SLP!" ta! maï wmen e" togen en als je er niet midden Nederland zal het gaan doen want m woont, beleer je het niet leden u/p Ininncn nipt. nnriprc" rznl rtnrzp Daarin wordt uitgelegd dat het vlieg tuiglawaai weliswaar geen lolletje is maar dat dit ruimschoots wordt ge compenseerd door de landelijke rust die in Asenray hangt als de vliegtul- ADVERTENTIE Asenray zal de strijd met Den Haag alleen moeten uitvechten. Van de Britten in Bruggen is niets te ver wachten. De RAF-basis ligt er al 27 Jaar en zal er'tot in lengte van NAVO- dagen blijven liggen. Baanverdraailng is volgens de Engel- Mr. J. van Aartsen Bodemvervuiling Mr J. van Aartsen, oud-commissaris van de ko ningin in Zeeland, wordt voorzitter van de commissie die de bestuurlijke aspecten van de bodemverontreini ging in Lekkerkerk gaat onderxoe- „we kunnen niet anders" zal onze regering zeggen. Beter is mijns in ziens een heel ander beleid te gaan voeren. We moeten onze handelsbe trekkingen met de Arabische landen terugdraaien en uitzien naar andere handelspartners. Als we doorgaan dag vliegen er wel kogels door die wijken van onze stad en wij zien maai lijdzaam toe. Heeft ds. Ter Haar nu ook een bezoek gebracht bij de fami lie van de vermoorde mevrouw Reitz om te vragen of zij soms pastoraal begeleiding nodig hadden? Ik hoop zoals we nu doen, werken we ons met dat de p0ütiebonden en de rechten open ogen in een Arabische houd greep. Nederland wil geen satelliet- staat van Rusland zijn. Nog even en we zijn het van de Arabische landen. Een we weten het al vanuit de krant: hun haat ten opzichte van onder' de politieman uit Rhoon zullen steu nen, want welke consequenties heeft het voor de Nederlandse politieman in de toekomst. Is het dan niet beter de wapens neer te leggen en niet meer sen onmogelijk omdat de zeventig ken. De commissie wordt saterdag meer christenen en loden Ls *él trro- reageren op assistentie bij ge straaljagers van Bruggen dan ln de geïnstalleerd door staatssecretaris Sr letop uwsaeck' weld aanvliegroutes van de Iets verderop De Koning van binnenlandse saken. Maasland Janp van de Glessen Botterdam - D. Visser ROTTERDAM (ANP) De staking van vorig jaar in de Rotterdamse haven was geen toeval. Er heerst in de haven een onvrede, die de vakbonden niet willen of kunnen oplossen. Voornaamste element is daarbij: havenwerkers hebben geen zekerheid over hun loon van de komende maand en over hun werk in de komende jaren. ste jaren met bijna tweeduizend ar beidsplaatsen teruggelopen. Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie:070-469647. Dat schrijven vier sociologen van de Universiteit van Amsterdam in het aan welke koers zijn bedrijf volgt, omdat het met name in de stukgoed- laatste nummer van het wetenschap- sector niet gezegd is, dat het moeder- pelijk weekblad „Intermediair". Loon, zeggen zij, ls ln de haven te veel gebaseerd op toeslagen en premies. Bij ziekte of pensioen ziet de have narbeider zijn inkomen kelderen, om dat het overwerk dan wegvalt en hij van zijn basisloon niet goed kan rondkomen. De onzekerheid in de haven geldt ook ten opzichte van de werkgevers. Met name in de Rotterdamse haven is het steeds onduidelijker „wie wie is". Zelfstandige havenbedrijven bestaan bijna niet meer. Ze zijn opgegaan in grote bedrijven, die vaak „dochters" hebben in verschillende soorten ver voer. De werknemer voelt niet meer bedrijf de tegengestelde belangen in bijvoorbeeld het containervervoer niet zal laten prevaleren. Druk De stukgoedsector biedt in de Rotter damse haven veruit de meeste werk gelegenheid. Er werken ongeveer achtduizend man voor het conventio nele laden en lossen van vracht In de sector „machinaal-massagoed" (erts, graan en olie) werken 3.500 man en in de sterk groeiende container-overslag ongeveer 1.500 mensen. Door het op rukken van de container is de werk gelegenheid in het stukgoed de laat- Loonmatiging valt dan ook slecht in de stukgoedsector met zijn relatief lage basisionen en zijn teruglopende werkgelegenheid, aldus de vier onder zoekers. Naarmate de druk op de koopkracht toeneemt, verwachten zij dat de eis van herstructurereing van de lonen in aanhang wint. Die herstructurering was een van de eisen van de staking van vorig jaar augustus-september. De havenwer kers wilden, dat toeslagen voor over werk en de reiskostenvergoeding zou den worden opgenomen in het basis- loon. Daardoor zou het loon op jaar basis toenemen met ruim duizend gulden, wat weer vertaald werd in dertig gulden netto per week erbij. Volgens de vier sociologen is het con flict van vorig jaar ook door de vak bonden te veel gezien als een loon- conflict. De onderzoekers zien het meer als een driehoek van loon. werk gelegenheid en arbeidsomstandighe den en volgens hen hebben de leder; van de Vervoersbonden FNV het zc ook gepresenteerd op de vergaderia gen met hun organisatie. 'Vernauwen' De bond, vinden de onderzoeker» kiest geen eigen koers en komt niel met een arbeidspolitiek. De bestuur ders „vernauwen" het vakbondsbe leid tot onderhandelen met de werk gevers. Tegen die achtergrond moe! het eisenpakket verklaard worden dat het gezamenlijk actiecomité for muieerde, toen de vakbondsdelegatif met een afgeslankt CAO-akkoord te rugkeerde van de onderhandelings tafel. Het loonbeleid van de overheid (mee; werk in ruil voor loonmatiging) heef: volgens de sociologen in de have: geen effect en bij de havenwerken een averechts gevolg. Gevoegd bij d( ondoorzichtigheid van het Rotter damse bedrijfsleven was de haven staking geen incident, maar een sig naai, aldus de 'onderzoekers.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8