Schone beloften van 'president Zuid-Korea "Voldoening in Westen over Pact van Gdansk Moskou verdoezelt Pools akkoord Amnesty bepleit onderzoek naar lot gevangenen Israël Israël wacht op minister van defensie Schuitema 'vlucht' via Zimbabwe naar Ierland China zet Westen op tegen de Sowjet-Unie Nikko Audio DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET Van onze buitenlandredactie AMSTERDAM President Tsjoen Doo Hwan van Zuid-Korea heeft gisteren ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding voor juni volgend jaar vrije verkiezingen in het vooruitzicht gesteld en tevens vpor volgende maand een volksraadpleging aangekondigd over een herziene grondwet. De president stelde echter een aantal voorwaarden voor die verkiezingen en de opheffing van de staat van beleg, die enige vrees over de vrijheid van de verkiezingen wel rechtvaardigen. vrije verkiezingen kunnen er alleen U plaats vinden als de staat van beleg is in opgeheven en de verschillende poli- !l tieke groeperingen hun standpunten ft en programma's naar buiten kunnen J brengen en die in een campagne kiln s' nen verdedigen. Tsjoen zei echter dat i „de staat van beleg zal worden opge heven wanneer de politieke situatie evenwichtig geworden is en er geen gevaar voor ongeregeldheid meer be staat". Bovendien zal geen toestem ming worden gegeven voor een wat Tsjcen noemde „oververhitte, onpro- duktieve campagne" en zal respect voor de wet worden al gedwongen Het lijkt duidelijk dat de bestaande regering, met aan het hoofd sterke man Tsjoen, zal gaan bepalen wan neer de politieke situatie „evenwich tig" is en wanneer campagnes „over verhit" raken. Verzet ipect voor'de wet zal worden afge- ongen, aldus Tsjoen en dat zal dan je herziene grondwet zijn waarover het Zuidkoreaanse volk zich volgen de maand in een referendum zal moe ten uitspreken. De vraag is in hoever re die wet zal worden herzien. Het gaat over de in 1972 door de vroegere president Park Tsjoeng Hee door het I parlement gejaagde Yushln-consitu- Kandidaten tie, waartegen in brede lagen van de bevolking veel verzet bestaat. Deze Na de dood van Park werd er in Zuid- wet verstrekt de Zuidkoreaanse pre sident de mogelijkheid per decreet te regeren. Niet duidelijk is of en hoe dat in de herziene wet gewijzigd is. Volgens de grondwet kiest een kies college van 2540 mensen de president (hetgeen vorige week woensdag met Tsjoen gebeurd is) en volgens de her ziene wet wordt dat nu een kiescolle ge van zesduizend mensen. Maar niet duidelijk is hoe dat kiescollege tot stand komt en hoe de verhouding van dat kiescollege is met het parlement, dat dan volgend Jaar via vrije verkie zingen gevormd moet worden. Tsjoen Doo Hwan zegt zich te houden aan het tijdschema voor de parle- ments- en presidentsverkiezingen, zoals dat door een van zijn voorgan gers, president Choi Kyoe Hah werd opgesteld. Choi werd president nadat Park Tsjoen Hee op 26 oktober vorig Jaar werd doodgeschoten. Hij trad op 16 augustus terug ten gunste van Tsjoen, maar die was toen nog gene raal en volgens de wet kan een mili tair geen president worden. Premier Park Tsjoen Hoen werd toen voor elf dagen president, generaal Tsjoen trok een burgerpak aan en vorige week werd hij met een overgrote meerderheid door het kiescollege aangewezen tot president. Korea een beperkte staat van beleg van kracht, die door generaal Tsjoen op 17 mei volledig werd verklaard na grootscheepse studentenrellen. Tsjoen greep in feite in december vorig jaar al de macht nadat hij bij een vuurgevecht in Seoel de com mandant, die de staat van beleg moest handhaven, plus een groot aantal andere generaals liet arres teren. Hij consolideerde zijn macht eh maakte de weg naar het president schap vrij door de oppositie aan ban den te leggen en enkele mogelijke presidentskandidaten te arresteren. Zo werd de leider van de begerende Democratische Republikeinse Partij, Kim Jong Pil, opgepakt en tevens de vroegere presidentskandidaat Kim Dae Jung. Beide mannen hadden na de dood van Park te kennen gegeven bij presidentsverkiezingen kandidaat te zullen staan. De twee Kims zitten vast, samen met tal van andere oppo sitionele leiders en dissidenten, de pers is gecensureerd, het ambtena renkorps gezuiverd en de top van het leger gestroomlijnd. Tsjoen zit vast in het zadel en hij heeft bijna een jaar de tijd de Zuldkoreanen daaraan te laten wennen. Als de verkiezingen doorgaan en er tevens aan de voor waarden voor de opheffing van de staat van beleg wordt voldaan is het waarschijnlijk niet moeilijk te voor spellen wie er over een Jaar president van Zuid-Korea zal zijn. Van onze buitenlandredactie AMSTERDAM Amnesty International heeft een beroep op Israël gedaan een openbaar onderzoek in te stellen naar klachten over mishandeling van verdachten ln bezette gebie den. Een delegatie van de organisatie ls vorig jaar juni in Israël geweest en sprak daar met vertegenwoordigers van de regering, de rechterlijke macht en het leger. De nieuwe president Tsjoen Doo Hwan krijgt van een schoolmeisje een boeket bloemen overhandigd. Rechts staat rijn vrouw, Lee Soen Ja, die nu dus eerste dame van Zuid-Korea is. door Hennie Serfoniein JOHANNESBURG De voormalige leider van de Nederland se anti-apartheidsbeweging, Berend Schuitema, is naar Zim babwe „gevlucht" en is van plan naar Ierland te vertrekken om daar een anti-apartheidsorganisatie op poten te zetten. AMSTERDAM, BONN (Reuter, AFP, ANP) De reacties in het Westen op het in Polen i bereikte akkoord tussen de stakers in de havens langs de Oostzeekust en de regering in j Warschau worden gekenmerkt door terughoudendheid en vreugde. De Westduitse bondskanselier Hel mut Schmidt zei gisteren voor de Westduitse televisie, dat hij de ge beurtenissen in Polen met sympathie volgde, zoals elke sociaal-democraat doet wanneer het gaat om arbeiders die opkomen voor hun rechten. Maar het moet vaststaan, zo voegde hij daaraan toe dat de regering van de bondsrepubliek zich niet met de ge beurtenissen in Polen zal bemoeien. en zijn voorzichtig in hun uitlatingen. Het Franse communistische dagblad l'Humanité kwalificeert het akkoord voorzichtig als „positief". De afgelo pen weken maakte de krant, In navol ging van de Russische media, mel ding van anti-socialistische elemen ten onder de stakers in Polen. De Italiaanse broeders waren wel wat positiever. Het blad van de Italiaanse communistische partij LUnlta meld de over vijf kolom op de voorpagina: „Akkoord is van belang voor de hele samenleving." De 40-Jarige Schuitema ontvluchtte Zuid-Afrika al eerder ln 1975 toen zijn vriend, de Afrikaanse dichter Brey- ten Breytenbach, werd gearresteerd en later veroordeeld werd wegens ter rorism e. Aan het eind van vorig Jaar keerde Schuitema naar Zuld-Afrika terug onder nogal geheimzinnige omstan digheden. HU werd enkele weken vastgehouden door de politie en toen vrijgelaten zonder dat er een aan klacht tegen hem werd ingediend. HU vertelde nüj later dat het belangrijk ste doel van zUn terugkeer naar Zuld- Afrika was te strijden voor de vrijla ting van Breytenbach. Maar daar is tot op heden niet veel van gekomen. Ik stond nogal sceptisch tegenover zijn naïeve Idee dat hU Breytenbach vrij zou krijgen. HU vertelde toen tevens dat hU ook naar Zuld-Afrika was teruggekeerd vanwege de veran deringen die de regering had aange bracht HU vond dat de grond onder de campagne tegen de apartheid was weggevallen omdat de regering bezig was een eind aan de aparheid te ma ken. Verder zei hU dat ér tegen hem een campagne werd gevoerd om hem in dlscrediet te brengen met het oog op zUn conflicten met de communis ten in de Nederlandse anti-apar- theldsorganlsatie. Dit weekeinde belde hU vanuit een grensplaats in Zimbabwe en zei dat hU naar Zuid-Afrika was gegaan om voor de rechter te komen en dat hU de Zuidafrikaanse regering daartoe ge noeg kansen had gegeven. „Nu moet ik irüjn deel van de strijd voortzet ten." Het hoofd van de veiligheids dienst, Joharrn Coetzee zei echter dat het hem niets uitmaakte waar Schui tema zijn zogenaamde strijd zou voortzetten. „HU weet waarom hU hier niet vervolgd werd en verder commentaar is overbodig." Coetzee liet doorschemeren dat lüj refereerde aan d,e geruchten volgens welke Schuitema een dubbelspion was. Schuitema ontkent dat maar geeft toe dat hU onbewust de politie infor matie verstrekt kan hebben. Sohuitema is nu van plan naar de Ierse hoofdstad Dublin te gaan om daar de strijd tegen de apartheid voort te zetten en die te ontdoen van de invloeden van de Zuidafrikaanse communistische partij. Amnesty bracht in die gesprekken steeds weer naar voren dat gevange nen slecht worden behandeld, dat personen op grond van hun politieke gezichtspunten worden gearresteerd en niet omdat ze geweld hadden ge bruikt, dat personen gevangen wor den genomen zonder vorm van proces en dat de doodstraf wordt toegepast. „De huidige gerechtelijke procedures maken het mogeUJk, verdachten ook als zU niet worden verdacht van ge weld, lange UJd ln afzondering te hou den en op niet bevestigde bekentenis sen te veroordelen", aldus Amnesty. „Hierdoor worden de kansen vergroot op slechte behandeling door de on dervragers, die bekentenissen los wil len krijgen. De Israëlische autoritei ten hadden de herhaalde klachten over wreedheden niet kunnen weer leggen". Als bronnnen voor de aan klachten heeft Amnesty het Britse zondagsblad Sunday Times, ver scheidene rapporten van de Verenig de Naties, het verslag van de Interna tionale bond van katholieke Juristen „Pax Romana", de Internationale Bond van Mensenrechten, Ameri kaanse onderzoeken, andere versla gen en eigen ervaringen. In Juli 1979 stuurde Amnesty een memorandum aan de Israëlische regering en comi tés van de Knesset (het parlement), waarin de zorgen werden uitge sproken. Verdediger In een daaropvolgende briefwisseling tussen procureur-generaal Itzhak Za- mir en Amnesty sprak Zamlr van „foute en misleidende beschuldigin gen" en vergeUJk hU Israël met Noord-Ierland dat zich ook moet ver dedigen tegen de bedreiging van zUn veiligheid. „Een land moet effectieve middelen hebben om ingewikkelde vormen van spionage en terrorisme te verslaan als deze een bedreiging bete kenen voor een democratische maat- schappU". Volgens Zamlr zUn de eer biediging van de mensenrechten en de wetsregels „diep geworteld in de tradities van het volk". De Israëlische procureur-generaal verzekert Amnes ty dat er voortdurend wordt gelet op de behandeling van de „veiligheids- gevangenen" in de bezette gebieden en dat daarom een onderzoek, zoals Amnesty dat aanbeveelt, niet nodig is. Amnesty noemt het antwoord van Itzhak Zamlr „onbevredigend". Israël gaat onder meer niet in op het voor stel advocaten of onafhankeUJke art sen de gevangenen vrijer te laten bezoeken en gaat geen strengere con trole uitoefenen op ondervragings- praküjken. Amnesty is „diep be zorgd" dat het antwoord van de pro cureur-generaal „de onwil van de Is raëlische regering weerspiegelt" om veranderingen aan te brengen. Amnesty vreest dat tijdens de lange gevangenhouding zonder contact met de buitenwereld zaken plaats hebben die niet door de beugel kun nen. TUdens deze periode is de gevan gene alleen in gezelschap van onder vragers en gevangenispersoneel, zo schrijft Amnesty International in het 74 pagina's tellend rapport dat van daag is uitgekomen Hartaanval Enkele uren voor de publikatle van het rapport van Amnesty Internatio nal berichtte de Jerusalem Post giste ren dat een 32-Jarige Palestijnse ge vangene zondag is overleden tijdens de UchameUJke oefening ln de gevan genis van Ashkelon. Anls Mahrooed Doerl, die al twaalf jaar gevangen zat wegens deelneming aan een guerrilla- actie, zou een hartaanval hebben ge kregen. In een andere gevangenis, die van Nafkha, zUn onlangs ook twee Pales tijnse gevangenen overleden. Een gis teren gepubliceerd rapport van een door de overheid Ingestelde commis sie noemt als doodsoorzaak longont steking nadat de twee hongerstakers gedwongen voedsel tot zich hadden genomen. Wel is er ook sprake ge weest van „enkele nalatigheden" van de zUde van het gevangenispersoneel. De commissie neemt in haar rapport zes verlangens over van de gevange nen, waaronder een betere ventilatie van de cellen, vergroting van het bin nenplein en verbetering van de ver lichting en de kwaliteit van het eten. Havik Arens heeft er geen zin in Harmonieus Helmut Kohl, fractieleider van de Ui christen-democraten in de Westduit- n se bondsdag, vond dat duidelijk was k- geworden, dat het regeringsbeleid te- j. genover het Oostblok onverantwoor- i- delljk is geweest. De Poolse ambassadeur ln Bonn 'heeft de regering Schmidt gisteren a bedankt voor de begripvolle houding. r. De ambassadeur had een ontmoeting Ie met de Westduitse minister van bui- ït tenlandse zaken Genscher en zou voi lé gens niet bevestigde berichten ook tr bondskanselier Schmidt ontmoet j hebben. West-Duitsland biedt Polen grootscheepse economische steun. Politieke waarnemers houden het erop dat een minder vreedzaam ver- loop van de gebeurtenissen in Polen Ie wel eens ernstige gevolgen zou kun nen hebben gehad voor de herverkie- |Zing van bondskanselier Schmidt. De lej „Ostpolitik" van de Westduitse so- nj ciaal-democratisch-Ilberale regering is een belangrijk twistpunt in de aan t, de gang zijnde verkiezingscampagne, it H 'i i !r De Nederlandse regering, die zich tot dusver van commentaar op de ge beurtenissen in Polen had onthou den, gewaagde gisteren van een ver heugende ontwikkeling: „Een in har monieus overleg bereikte overeen stemming voor nu en de toekomst is verheugend te noemen," aldus een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken. Leden van de Nederlandse vakbeweging, diverse actiegroepen en linkse politieke par tijen hebben per telegram een solida riteitsverklaring gestuurd aan de Poolse arbeiders. De verklaring was ondertekend door ruim tweeduizend mensen. De directeur van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Francis Blanchard, noemde de vestiging van een vrije vakbeweging in Polen een ..grote verworvenheid". Hij sprak de hoop uit dat deze ontwikkeling zich ook in de andere Oosteuropese lan den zal voortzetten. Het in Polen be reikte akkoord is geheel in overeen stemming met de aanbevelingen die de ILO de Poolse autoriteiten recen telijk heeft gedaan. Hij omschreef de bereikte overeenstemming als een akkoord dat beantwoordt aan de ILO-conventie, die zich uitspreekt voor vakbonden die gevrijwaard zijn van bemoeienissen van de overheid. JERUZALEM (Reuter, AFP) De voorzitter van de Israëli sche parlementscommissie voor defensie en buitenlandse zaken, Mosje Arens, heeft bedankt voor zijn benoeming tot minister van defensie. Arens, die bekend staat als een havik, gaf als motief voor zijn weigering dat hij zowel tegen de akkoorden van Camp David als tegen het vredesverdrag met Egypte heeft gestemd. Stakingsleider Walesa (links) loopt gearmd met vice-premier Ja- gielski over het terrein van de Lenin-werf na afloop van de besprekingen, die uiteindelijk leidden tot het akkoord tussen de stakers en de Poolse regering. De negatieve reactie van Arens bete kent dat premier Begin voorlopig nog de portefeuille van defensie zal moe ten blUven beheren. HU nam deze portefeuille over toen minister Ezer Weizman op 25 mei aftrad. Premier Begin deed al eerder een beroep op Arens, maar dat was toen ook ver geefs. Arens merkte gisteren tegen over verslaggevers nog op dat hU het teruggeven van de Sinaï ln Egypte een gevaarUJke ontwikkeling vindt. Overigens zou Arens niet de eerste minister zUn geweest die tegen de akkoorden met Egypte heeft ge stemd. Ook minister van buitenland se zaken SJamlr en minister van fi nanciën Horowitz stemden indertijd tegen het vredesverdrag. Minister SJaron van landbouw laat er al enkele maanden geen misverstand over bestaan dat hU best in ls voor de post van defensie, maar daarin heb ben de liberalen en de democraten geen trek. Wanneer deze belde groe peringen en de democraten geen trek. Wanneer deze beide groeperingen hun steun aan het kabinet zouden ontzeggen, zou dat onvermUdeliJk tot de val van de Llkoed-regering van Begin leiden. In het Israëlische kabinet groeit het verzet tegen de overplaatsing van het kantoor van premier Begin naar het oo8telUk deel van Jeruzalem. Na vice- premler Ehrlich, vlce-premler Yadln en minister van binnenlandse zaken Burg, heeft nu ook minister van on- derwUs Zebulon Hammer gezegd te gen de overplaatsing te zUn. Dit ls des te opmerkeUJker aangezien Hammer een zeer vooraanstaand figuur in de nationalistische beweging GoesJ Emoenlm ls geweest. Hammer zei dat Israël zUn vrienden het niet nodeloos moeilijk moest maken bij het zoeken naar een vredesregeling weten van de premier om uitgegeven, zo liet een woordvoerder van Begin weten. Met het vredesoverleg wil het overi gens nog steeds niet vlotten. De Ame rikaanse gezant voor het Midden- Oosten Sol Llnowitz voerde gisteren besprekingen ln Israël. HU sprak drie uur met premier Begin, zonder dat van enige vooruitgang werd gewaagd. Wel beklaagde Begin zich tegenover ADVERTENTIE Llnowitz over de houding van de Luxemburgse minister van buiten landse zaken Thorn, aangezien deze Israël had willen bezoeken juist op het moment dat Llnowitz er was. Th om ls door de landen van het Vere nigd Europa naar het Midden-Oosten gestuurd om daar te praten over een mogeUJk Europees vredesinitiatief. Israël ziet daar niet zoveel in en de wens van Thorn om juist met Begin te willen praten op het moment, dat Llnowitz er was, schoot bij Begin in het verkeerde keelgat. Overigens zitten ook andere landen niet stil bij de besprekingen. Weiz man, de vroegere minister van defen sie van Israël, is op bezoek in Egypte. Koning Hoessein van Jordanië was bU de paus en de Egyptische vice- president Moebarak is nog steeds in Bonn. Vredesoverleg Inmiddels hebben de Arabische fami lies, dife wonen naast het geplande kantoor van premier Begin, de verze kering gekregen dat hun grond niet onteigend zal worden. Eerdere ontel- genlngsbevelen waren bulten mede- WASHINGTON, PEKING (UPI, DPA, AFP) De sterke man van de Volksrepubliek, vlce-premler Deng Xiaoping (nog steeds) acht een derde wereldoorlog onvermijdelijk en denkt dat deze in het Midden-Oosten of in Zuid-Oost-Azië zal uitbreken. Deng rei ln een interview met het Amerikaanse blad „Washington i oorlog uit te stellen is MOSKOU (Reuter, AP, AFP) De bewoners van de Sowjet-Unie hebben met gefronste wenkbrauwen naar de nieuwsberichten geluisterd, toen zij gisteren het bericht vernamen van het in Polen bereikte akkoord. Zij hoorden namelijk voor het eerst het woord „zabatowska", staking, in verband met de gebeurtenissen in Polen. Historisch Ook het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen, dat zijn zetel u* Brussel heeft, heeft zijn solidariteit roet de Poolse arbeiders uitgespro ken. De organisatie spreekt haar vol doening uit over de vreugde van de arbeiders en van het Poolse volk. De kranten in het Westen spreken una niem van een historische gebeurtenis, niaar zyn vrijwel eenstemmig van SubVGrSiGf mening dat de voortekenen voor het effectueren van het akkoord niet on verdeeld gunstig zyn. De kennis van de gebeurtenissen in Polen is minimaal onder de bewoners van de Sowjet- Unie, aangezien de Russische autoriteiten se dert twintig augustus de uitzendingen van Britse, Duitse en Amerikaanse omroepen naar de Sowjet-Unie storen. Deze maatregel heeft overigens niet alleen geleld tot vermindering van de aanwezige kennis, maar ook tot een vergroting van de nieuwsgierigheid over wat er in Polen dan wel aan de hand is. De Russische media hebben tot dusver heel weinig feiteUJke informatie verstrekt over de gebeurtenissen in Polen. Over de omvang van de Poolse stakingsacties is niets bekend ge maakt, maar ook over de details van het tussen de stakers en de regering ln Warschau gesloten akkoord is niets onthuld. Alleen de Russen die in staat zijn tussen de regels van de kranten door te lezen, kunnen zich een vage indruk vormen van wat er in Polen aan de hand is. De westeUjke communistische partU- Zo kan iedere Rus zijn eigen conclusies trek ken uit toespelingen in het partijblad Prawda, dat de stakingsleiders in verbinding stonden met subversieve elementen in het Westen en dat de leiders van de staking anti-socialisti sche bedoelingen hadden en in hun acties gesteund zouden zUn door „reactionaire Polen in het buitenland." De toezegging van de Poolse autoriteiten aan de stakers dat zU het recht krijgen op vrije vakbonden 15 voor veel Russen een onvoorstel bare gedachte en de Russische autoriteiten hebben er weinig behoefte aan die gedachte onder de bevolking te verspreiden. De vakbon den in de Sowjet-Unie staan onder zeer strenge controle van de partij. Ze kunnen zich bezig houden met minder belangrijke grieven over de werkomstandigheden in fabrieken en werk plaatsen. Ook kunnen ze wel eens een extra vakantiedag voor de leden organiseren, maar wanneer het aankomt op kwesties van lonen en arbeidsomstandigheden hebben ze niets te vertellen. Uitverkocht Het is veelzeggend dat het Poolse partijblad Tribuna Ludu, dat onder normale omstandig heden vrijeUjk te koop is in de Russische hoofdstad, gisteren al snel uitverkocht was. Het blad bevatte de integrale tekst van het akkoord dat tussen de Poolse regering en de stakers was bereikt. Een krantenverkoper leg de uit dat hU dit keer maar tien exemplaren van het blad had gekregen en dat die snel waren uitverkocht. Politieke waarnemers maken zich ernstig on gerust over het feit dat de Sowjet autoriteiten tot dusver nog niet hun tevredenheid hebben uitgesproken over het feit dat er in ieder geval een akkoord bereikt is. Ze houden er dan ook rekening mee dat de Poolse partijleider Gierek tegenover het Kremlin zUn hand heeft over speeld. Maar westelijke diplomaten in de Rus sische hoofdstad meenden ook dat de houding van de pers vooralsnog uiteenlopende interpre taties toelaat. De gebeurtenissen in Polen UJken voorlopig geen gevolgen te hebben in de andere landen van het Oostblok. De media in Hongarije, Bulgarije en Roemenië besteedden uiterst ge ringe aandacht aan het in Polen bereikte ak koord. In Bulgarije hoeft men voorlopig ook geen gevolgen te vrezen. Partijleider Zjlwkow heeft de situatie in dit land goed in de hand en in zijn land wordt dan ook zelden of nooit melding gemaakt van dissidente activiteiten. De Roe meense autoriteiten hebben er geen misver stand over laten bestaan dat wat hen betreft het landsbelang boven het belang van groepen arbeiders staat en dat stakingen daarom niet mogen De Roemeense pers wijst dezer dagen op de speciale maatregelen die zUn getroffen voor de arbeiders en onderstreept de leidende rol van de (door de communistische partij beheerste) vakbonden, die meer dan zeven miljoen leden tellen. Gunstiger In Hongarije staat de situatie er iets gunstiger voor. De economische hervormingen die daar de afgelopen Jaren zUn doorgevoerd, hebben er voor gezorgd dat de Hongaren een betrekkeUJk hoog levensniveau hebben. Partijleider Janos Kadar geniet de steun van een belangrijk deel van de. bevolking. Recente prijsverhogingen die bedoeld waren om de goederen in het land tegen kostprijs op de markt te brengen, heb ben dan ook niet geleid tot grote sociale on rust. Echt bUJ met de hervormingen in Polen toon den zich gisteren alleen de Joegoslaven. De Joegoslavische kranten omschreven het be reikte akoord als een overwinning voor de arbeiders. Tanjug. het officiële persbureau, sprak van „een nieuwe vorm van socialistische democratie". De Chinese media stelden zich terughoudend op, leverden geen commentaar en volstonden met de vermelding van het bereikte akkoord. Wel maakten ze melding van de twee soorten vakbonden die er voortaan in Polen zullen zUn. „Washington Post" dat die borlog uit te stellen is als het Westen zich krachtig verzet tegen de machtsuitbreiding van de Sowjet-Unie. „Gepraat over vrede en ontspanning heeft de wereld niet van het pad naar de oorlog afgebracht", aldus Deng die hard uithaalde naar de Westeuropese landen. HU vond de houding van de Westeuropese landen UJken op die van vlak voor de Tweede Wereldoorlog toen men hoopte dat men verzoening met Hitler-Duitsland kon bereiken door het doen van con cessies. West-Europa doet nu weer concessies en verzwakt zich. De Sow jet-Unie weet dit, moedigt het aan en wordt steeds arroganter, aldus Deng. HU vond ook dat Amerika zich steeds verder aan het terugtrekken is en bang is voor de Sowjet-Unie. „Het doel van de Sowjet-Unie is Euro pa en zij zal trachten het te overheer sen nadat zU de oliebronnen in het Midden-Oosten onder controle heeft gekregen. Volgens Deng moet de Sowjet-Unie ln Afghanistan en Indo- China gebonden worden. „Indien ons dat lukt, dan wordt de oorlog uitge steld en over enige jaren kunnen de zaken er zelfs beter voor staan. Het belangrijkste ls: uitstellen, tijd winst". Het Chinese Volkscongres vergadert gestaag door en gisteren kregen de gedelegeerden te horen dat de Chine se leiders van plan zijn de arbeiders meer invloed te laten uitoefenen in de bedrijven. Arbeiders moeten het recht krijgen onbekwame functiona rissen voor te dragen voor ontslag en ln bepaalde gevallen nieuwe bedrijfs leiders te kiezen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7