Haagse raad niet gesust met mild rapport over badplaats Bouw twee wijkei in Zoetermeer niet toegestaan Haagse raad eens met plan voor Rivierenbuurt Nieuwbouw van Academisch Ziekenhuis Leiden begonnen 1 College kan harde confrontatie verwachten Eerste paal gaat vandaag de grond in Minister Beelaerts van Blokland: Man doodgestoken in Den Haag Vier branden in Haagse bordelen Ernstig gewonde bij steekpartij in Haags café CSEBStl^'l PAES STOEL de krant helpt u op weg DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET door Teun Lagas DEN HAAG Terwijl het college van burgemeester en wethouders zegt dat er bij de opbouw van Scheveningen badplaats geen grove be stuurlijke fouten zijn ge maakt, bereidt een verbolgen gemeenteraad van Den Haag zich toch voor op een harde confrontatie, midden deze maand. WD-fractieleider Ressenaar wil een motie van wantrouwen indienen tegen wethouder Hardon van stads- .ontwikkeling. De PvdA schuift het rapport over het onderzoek naar eventuele bestuurlij ke missers in Scheveningen als een onzorgvuldig geschreven stuk opzij en houdt staande, dat op een verkeer de manier is omgesprongen met zo wel het bestemmingsplan voor de badplaats als het bouwcontract dat ls afgesloten tussen de gemeente en het consortium waarin projectontwikke laar Bredero zit. Een onderzoekscommissie, samenge steld uit twee wethouders en vier ambtenaren, is tot de conclusie geko men, dat het Consortium geen con tractbreuk heeft gepleegd, dat er niet op laakbare wijze met de woning bouwprojecten, kantoorgehouden en winkelvoorzieningen is geschoven, maar dat er wel sprake is geweest van een slechte communicatie tussen het college en de gemeenteraad. Door ge brek aan informatie is de gemeente raad en met name de PvdA spoken gaan zien en een wantrouwige houding gaan aannemen tegenover de projectontwikkelaar, wethouders en enkele topambtenaren, zo meent het college WD, PvdA. D'66 en PPR zijn het op dit moment niet op alle punten met elkaar eens, maar sturen toch geza menlijk aan op een keiharde confron tatie met het college van B en W omdat zij uiterst ontevreden zijn over de manier waarop de raad in de affal- re-Schevervingen door haar wordt be handeld. Alleen het CDA neemt een mildere houding aan. al wil fractielei der Happel ook wel een hartig woord met het college wisselen over de ge brekkige manier, waarop de gemeen teraad de laatste Jaren lijkt te zijn geïnformeerd over de wijzigingen in de gemaakte bouwafspraken met het Consortium. Begin juli kwam PvdA-fractieleider Van Otterloo met de beschuldiging, Wethouder Hardon Een maquette die sicht geeft op de inmiddels afgestopte plannen voor afbouw van de badplaats. Hier oo daar kantoren van so'n veertien lagen hoog. Links op de achtergrond de koepel van bet Kurhans. dat het Consortium zich met de af- bouwplannen voor de badplaats niet houdt aan door de gemeenteraad voor het gebied vastgestelde richtlij nen (vastgelegd in 1973). Net zo min als aan het globaal bestemmingsplan (1975) en de uiteindelijke Samenwer kingsovereenkomst (1978). Het Con sortium en het college verdedigen zich door te zeggen dat de gemaakte afspraken over de soorten bouwwer ken mochten worden aangepast aan de veranderingen in de sociale- en economische situatie. „Het college had natuurlijk het recht om het Consortium af te laten wijken van de in de raad gemaakte afspra ken. Van contractbreuk is dan ook geen sprake", zei Ressenaar gisteren. „Maar ik vind het bijzonder schanda lig, dat alles voor de raad is verzwe gen. Het staat voor mij als een paal boven water, dat Hardon, als eerste verantwoordelijke wethouder, heeft zitten pitten." Meer fouten De WD eist alleen al op grond van de door B en W toegegeven slechte com municatie het hoofd van Hardon. PvdA en PPR gaan echter een stap verder. Deze twee fracties blijven vol houden, dat er in Scheveningen méér fout is gegaan dan de voorlichting aan de raad. Van Otterloo wijst op een reeks fouten en slordigheden die zijn op te maken uit het onderzoeks rapport In het rapport staat, dat een bij de richtlijnen en het bouwcon tract gevoegd lijstje voor bouwvolu mes van verschillende soorten gebou wen slechts als een „Indicatie" mocht worden beschouwd. Een „indicatie" omdat de plannen Immers nog aange past mochten worden aan andere so ciale en economische omstandighe den. Maar ex-wethouder Van der Wel de blijkt nog in 1978 met ditzelfde lijstje gezwaaid te hebben om een parkeerplan door de raad te drukken, zo voert Van Otterloo onder meer aan. In de door B en W gepresenteerde stukken zijn gegevens te vinden over een reeks, vaak kleine, maar merk waardige fouten. Zo blijkt het college er van uitgegaan te zijn, dat er in het Princenlandt Flatgebouw, op het De eerste officiéle klappen lulden een periode van negen maanden in, waar in dagelijks tien tot twaalf enorme betonnen heipalen in twintig minu ten tijd een diepte van twintig meter moeten bereiken. Om de patiënten, personeelsleden en omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen heeft het AZL geluldsisolerende maatregelen getroffen. Een metalen koker, een houten schutting en aarden wal moeten de ergste klappen opvangen Overigens heeft men deze voorzieningen nog voor het begin van de bouwvakva kantie kunnen testen, toen er vier palen de grond in moesten voor de aanleg van een kraanbaan. Bij na vraag bleek dat patiënten en perso neel geen ernstige klachten hadden over het lawaai en er ook geen storin gen te bespreuren waren bij de com puter en andere meet- en regelappa- ratuur. Zo kan men met een gerust hart be ginnen met de bebouwing van het terrein tussen het Pesthuys aan de Plesmanlaan en de oude bebouwing langs de spoorbaan. Op het voormali ge sportterrein zullen verschillende aaneengesloten flats moeten ver schijnen. waarin een aantal afdelin gen ondergebracht zullen gaan worden. Ideaalbeeld Wanneer dit nieuwe complex gereed voormalige Grand-Hotel terrein tweehonderd vijf tig woningen zaten. In werkelijkheid zijn dat er 271! Ook blijkt er in dit gebied meer kantoor vloeroppervlak te zijn gebouwd dan het college altijd heeft aangenomen. Een Eender voorbeeld ls, dat het colle ge ziéh herinnert, dat de twee bouw blokken voor het Kurhaus zijn be sproken in een commissie van de raad. Dat is in werkelijkheid nooit gebeurd. Het college maakt voorts in het rapportde opmerking, dat de Inspraakgroep Scheningen-bad plaats redelijk goed heeft gefunctio neerd. Dat de Inspraakgroep een keer helemaal uit elkaar is gespat, staat er niet bij. De onderzoekscommissie stelt, dat „de herontwikkeling van de bad plaats in elke fase van het proces aan de orde is geweest in commissies, B en W, en de raad". Van het afgespro ken driemaandelijkse overleg over de voortgang in het bouwproces ls ech ter nooit iets gekomen. Deze consta tering van de onderzoekscommissie klopt bovendien niet met de uit spraak van het college, dat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van informatie aan de raad. Nooit antwoord Dat er verwarring heeft kunnen ont staan, is volgens het college ook voor een belangrijk deel de schuld van de raadsleden zelf. Niemand in het colle ge blijkt zich namelijk te kunnen herinneren, dat raadsleden informa tie over kubieke meters beton hebben gevraagd, zoals Van Otterloo dat, zo laat en onverwacht, deed. Maar het PPR-raadslid Verduyn-Lunèl blijkt wel degelijk al In 1975 geïnformeerd te hebben naar eventuele fricties tus- Van Otterloo sen de gemaakte bouwafspraken, het bestemmingsplan, en de toen gereali seerde bouwwerken. „Er kwam alleen nooit antwoord van het college", al dus Verduyn-Lunel gisteren in een commentaar. PPR, D'66 en PvdA hebben nog geen standpunt ingenomen over een in te dienen WD-motie van wantrouwen tegen PvdA-wethouder Hardon. De PvdA houdt zich op dit politiek pijn lijke punt nog even stil, terwijl D'66 en de PPR met het probleem zeggen te zitten, dat zij niet alleen Hardon, maar het gehele college verantwoor delijk achten voor de bestuurlijke missers in de badplaats. De bouwput waar het eerste deel van de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis Leiden gerealiseerd zal worden. Van een onzer verslaggevers LEIDEN De eerste paal voor de nieuwbouw van het Academisch Ziekenhuis in Lelden zal vanmiddag door oud-bestuursvoorzitter lr. W. Starrenburg worden geslagen. Verwacht wordt dat het nieuwe complex, dat slechts een deel behelst van de gehele vervanging van het oude ziekenhuis, in 1984 in gebruik kan worden genomen. ls, hoopt het AZL dat kan worden aangevangen met de sloop van een deel van de oude bebouwing Zo zou fasegewijs praktisch het gehele sterk verouderde ziekenhuis vervangen kunnen worden door veel efficiëntere nieuwbouw, waardoor het gependel tussen gebouwen en barakken tot het verleden zou behoren. Zo ver is het echter nog niet Het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft zich daar nog niet serieus over uitge sproken Als Ideaalbeeld staat de ziekenhuis bestuurders, getuige de maquette, een soort winkelcentrum voor ogen, waarin straatjes zijn met „winkelt jes" (afdelingen). De schrik dat de bebouwingsplannen, voor dit gebied alsnog vertraging zou den ondervinden bleek er goed in te zitten bij de gemeenteraadsleden. Dit omdat het plan al de nodige vertra ging heeft ondergaan en daardoor de subsidiëring van het Rijk in gevaar dreigt te komen. Vandaar ook dat er nauwelijks over de inhoudelijke ge volgen van het plan werd gesproken, omdat hier nog over gepraat kan wor den bij de vaststelling van het defini tieve bestemmingsplan In het plan staat echter wel dat het Julianahofje zal moeten wijken voor flatgebouwen. Dit tot zeer groot on genoegen van de bewoners van het hofje zelf en de buurtvereniging Ri- vierenbuurt/Spuikwartler. Zij vinden dat de geplande bebouwing best een stukje naar het middendeel van het gebied kan worden opgeschoven. Het ingetekende groen dat dan verloren zou gaan, kan dan weer teruggevon den worden op de binnenplaats van het hofje Barrière Al eerder is in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stads vernieuwing gesproken over dit alter natief. Toen stelden de plannenma kers reeds, dat deze mogelijkheid niet haalbaar is. omdat de hoogbouw die langs het viaduct is gepland, aaneen gesloten moet zijn en van redelijke hoogte. Dit om de geluidsoverlast van het autoverkeer dat over het via duct raast, te beperken. Wanneer het relatief lage hofje daartussen zou blij- Van een onzer verslaggevers DEN HAAG/ZOETERMEER Het gemeentebestuur vaij Zoetermeer ls ten onrechte van mening dat minister Beelaerti van Blokland toestemming heeft gegeven voor de bouw van twee nieuwe wijken ln de groeistad. Een woordvoerder van hel ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft gisteren gezegd dat de bewindsman alleen woningbouw toe staat in de bouwlocatie Zoetermeer-Zuld, maar niet ln Noord: Het ministerie reageerde hiermee op uitlatingen, die wethouder Nagtegaal en burgemeester Hoekstra van Zoe termeer gisterochtend hebben ge daan. De beide gemeentebestuurders zeiden van mening te zijn dat er geen enkel beletsel meer ls voor de bouw van twee nieuwe wijken. Beelaerts van Blokland staat echter alleen het ontwikkelen van stedebouwkundige plannen voor een noordelijke wijk toe, aldus de zegsman op het ministe rie gisteren. De minister wil Zoe term eer-Noord als reserve-bouwlocatie achter de hand houden, waarin woningen mogen worden gebouwd als de woningbouw in de locatie Leidschendam-Noot- dorp niet van de grond blijkt te ko men. Het provinciebestuur van Zuid- Holland heeft onlangs het groene licht gegeven aan de bouw van de Leidschendamse wijk, maar noch het gemeentebestuur van Leidschendam noch van Nootdorp dat een stuk grond aan zijn buurgemeente moet afstaan wensen tot nu toe mee te werken. Beelaerts van Blokland doet met de ze uitlatingen een uitspraak over de verschillende uitleg, die het Zoeter- Beelaerts van Blokland f I in december bekend zijn, voor de h züldelijke wijk (Rokkeveen) in me! volgend Jaar. meeree gemeentebestuur en het pro vinciebestuur van zijn opvatting in zake de Zoetermeeree bouwlocaties geven. De minister stelt het provin ciebestuur in het gelijk, dat tot nu toe volhoudt dat alleen in Zoetermeer- Zuld woningen mogen worden ge bouwd. De bouw van een noordelijke wijk in Zoetermeer wordt pertinent door het provinciebestuur afgewezen, omdat hij te concurrerend zou zijn voor de „moederstad" Den Haag. Inspraak Julianahofje ten prooi aan nieuwbouw Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De gemeenteraad van Den Haag heeft gister avond besloten het herindelingsplan voor het gebied tussen het Prins Bernhardviaduct en de Uilenbomen goed te keuren. Hiermee gaat de raad in principe akkoord met de sloop van het Julianahofje ten gunste van nieuwbouw. Het college van b. en w. van Zoeter meer maakte gisteren bekend dat de ze maand voor zowel de noordelijke als de zuidelijke wijk een inspraak procedure zal worden gestart. Bewo ners van Zoetermeer kunnen opmer kingen maken over de stedebouw kundige aanpak van beide wijken. De inspraakresultaten voor de noordelijr ke wijk (Noordhoge genaamd) zullen DEN HAAG (ANP) De 35-jarige uit Tunesië afkomstige Hagenaar Mo hammed Ben Ali Hammad is zondag avond op weg naar het Haagse West- eindeziekenhuis overleden, nadat hij eerder op de avond het slachtoffer was geworden van een steekpartij. Ali Hammad woonde aan de Zout keetsingel. Hij was bevriend met een Nederland se vrouw, die gescheiden van haar man leeft. Zondagavond zette Ham med de vrouw en haar tienjarige zoontje af bij haar woning, waar zij werd opgewacht door haar man. Deze viel de vrouw aan, waarop Hammad de man achtervolgde. Nabij de wo ning van de vrouw werd hij onver-* hoeds door de man diverse malen met een mes gestoken ln onder meer hals, benen en armen. De politie kent de Identiteit van de dader, maar deze is nog voortvluchtig. DEN HAAG (ANP) De branden. 4 t dit weekeinde ln vier bordelen in a v Haagse binnenstad hebben gewoed, zijn alle aangestoken. De 35-jarige E D R. uit Den Haag heeft tegenover de politie drie van de vier brandstichtinj gen bekend. De dader van de brand- b stichting in de Continentalclub is nog niet bekend. d H. R. heeft tegen de pollUe gezegd dl 5 branden te hebben aangestoken, on d dat hij een hekel heeft aan prost r tuées. De man is zaterdagochtend ingesloten. Hij wordt voorgeleid aai de officier van justitie. De grootste brandschade, die H. R c heeft veroorzaakt, 150.000 gulden liep een bordeel op aan de PoeldijH straat. Dit pand brandde uit; de 21^ Jarige bewoonster kon door een buui man op tijd uit het huls worden t vrijd. Even later ontstond een begin van een brand in een bordeel in de Kater- 1 straat. Daar zag een voorbijganger de r verdachte een brandende prop papier t in de brievenbus gooien, waarna d» 8 man vluchtte en de getuige het vuurb wist te blussen. 8 Daarna stonden de gordijnen van bordeel in de Boubletstraat in bri R. had een ruit ingeslagen om b! te komen. De surveillerende poli! hield R. aan en bluste de brand. IX De brand, die zaterdagochtend in de' Continentalclub woedde,heeft een c schade aangericht van 450.000 gul- den. Toen de brand was geblust, ont- d dekte de politie een hond tussen het puin, die aan een hek was vastgebon den. De politie vermoedt dat de dader I de hond eerst uit huis heeft gehaald In dezelfde club heeft al twee keer j eerder brand gewoed. ven staan, wordt deze barrière onder broken en gaat het geluidswerende effect verloren Hoezeer de schrik er bij de gemeente raad ln zit, dat bouwplannen ver traagd worden, doordat de rijksover heid niet over de brug wil komen met de nodige gelden, bleek uit het aanne men van een motie van het PvdA- raadslld A. Duivensteijn. In de motie waar alleen de WD-fractle tegen stemde, wordt het college gevraagd, de aanvraag voor de subsidiëring van een overdekte parkeergarage (waar van verwacht wordt, dat die op pro blemen zal stuiten) zo aan te passen, dat dit geen vertraging oplevert voor het totale bouwplan. DEN HAAG (ANP) De 43-jarige A. C. uit Den Haag ls zaterdagochtend ernstig gewond geraakt bij een steek partij in een café in de Haagse Wa genstraat. Op een gegeven moment ontstond er ruzie tussen twee cafébe zoekers. waar C. tussenbeide wilde komen. De 26-jarige H F. uit Den Haag haalde een mes tevoorschijn en stak C. daarmee Een andere bezoe ker werd in de hand gestoken. De dader vluchtte naar buiten en gooide het mes onder een auto, maar werd later door de politie aangehouden. hoortoestellen Breestraat 58. Lekten, tel 071*140475 (naast <te Stadsgehoorzaal) STEUNZOOL-CONTROLE t/m. a.s. zaterdag nog gratis

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6