In de winkel met een supralapsarist Indonesië: oude tradities inpassen in christen-zijn 'Licht in het Oosten' 60 jaar Kapel door brand verwoest Paus naar Engeland Trouw VANDAAG VOORBUGANGERS Beroepingswerk Ongeluk bij doopbediening Het kasbiljet aan toonder van Mees&Hope fascinerende propositie. BANKMEES HOPE NV Naar Filippijnen, maar wanneer? DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 KERK TROUW/KWARTET door A. J. Klei Ic dit stukje komen louter gereformeerden voor. Ik zeg 't maar meteen, dan kan ieder die dit niet bevalt, nu ophouden met lezen. Zijn we onder elkaar? Mooi zo. ik begin. Van de week kreeg ik een oude vriend, die ik sinds de bevrijding niet meer gezien had. op bezoek. Ik liet me door hem op de hoogte stellen van het geestelijk en maatschappelijk wel en wee van een paar van zijn familieleden, met wie ik als kind gespeeld had. Ze waren, vernam ik, allemaal netjes terecht gekomen, maar sommigen waren vrijgemaakt geworden Weet je, zei mijn vriend op verontschuldigende toon, mijn vader was van huls uit een B-man en van die kant zul Je dan ook niet van vrijgemaakten horen, maar moeder kwam uit een echte A familie en tja, dan krijg je dat. Ik knikte begrijpend, maar ik bleek de enige thuis te zijn, die deze kerkelijke taal verstond. Mijn zonen verkeerden in de overtuiging dat onze gast het over de bloedgroep van zijn ouders had; mijn vrouw was ietsje warmer en had het vage vermoeden dat het wel iets met de kerk te maken zou hebben. En verder, ho maar Een paar dagen later was ik bij een echtpaar van Iets boven mijn leeftijdsklasse. Degelijke lui, die weliswaar niet altijd in 't gareel en soms in een demonstratieve optocht lopen, doch hun kerkelijk weetje wel weten. Op dit laatste afgaande, meende ik tot de conversatie te kunnen bijdragen met het verhaal, dat het opgroeiende geslacht kerkelijke aanduidingen voor geneeskundige termen verslijt. Mijn toehoorders reageerden niet en daarom deed ik er een schepje bovenop; JaJa, van A en B hebben ze nooit gehoord, maar wel van X-L7. haha! Opnieuw diepe stilte. We zaten alledrie bedremmeld te kijken, tot de vrouw haar keel schraapte en zei; de actie X-IJ kennen we, maar wat er met dat A en B bedoeld wordt, snappen we niet Nu is 't natuurlijk nooit leuk om iets, dat Je in de wieg hebt gelegd als aardige anekdote, groot te moeten brengen als verhandeling, maar ik begon dapper uiteen te zetten dat de huidige gereformeerden de geestelijke nazaten zijn van mensen die óf in 1834 bij de afscheiding óf in 1886 met de doleantie de hervormde kerk verlieten. Lange tijd na de samenvoeging van afgescheidenen en dolerendeh maakten fijnproevers nog verschil tussen A (gereformeerden, afkomstig uit de afscheiding) en B (van huis uit dolerend). En toen in 1944 de vrijgemaakte gereformeerde kerken ontstonden, verzekerden kenners dat de meeste vrijgemaakten uit een A-nest kwamen. - Op weg naar huls bepeinsde ik dat dergelijke gereformeerde verfijningen eigenlijk helemaal verdwenen zijn. Wanneer vroeger in vakantletijd in ons dorp een dominee-van-elders preekte, kon een der ouderlingen precies aangeven of de man in Kampen of aan de Vrije Universiteit gestudeerd had. Je kon 't, geloof ik, al zien aan de manier waarop hij zijn hand opstak bij de zegengroet aan het begin van de dienst. En zouden er nog infralapsaristen en supralapsaristen zijn? Vroeger had Je die bij de gereformeerden, scherp wordt nu in mijn herinnering het beeld van mezelf als jongetje in de volle winkel van een zuster der gemeente, die handelt in tuinzaden. Wachtend op mijn beurt luister ik naar de gesprekken. Twee mannen zijn druk aan 't redeneren over godsdienstige zaken en opeens hoor ik één van hen zeggen, dat hij een supralapsarist is. Een paar maal herhaal ik voor mezelf zachtjes dit prachtige, geheimzinnige woord: supralapsarist Gek eigenlijk, dat ik nooit aan mijn vader heb gevraagd, wat het betekende. En nog veel gekker is dat ik vandaag nóg niet kan vertellen wat voor mensen supralapsaristen en infralapsaristen zijn. Aan deze situatie dient een einde te komen. Ik pak de christelijke encyclopedie uit de kast en zoek bij de IDaar hebben we het: infra- en supralapsarisme. Een artikel van meer dan drie kolommen van professor dr K. Dijk. Eerst wat historische Dijzonderhedendan de verzekering dat het een interconfessionele controverse betreft, waaruit ik afleid dat Je zowel infra- als supralapsarist mocht zijn in de gereformeerde kerken, welke vrijgevigheid op zichzelf al een wonder mag heten. En nu begint het; „De gewone voorstelling is deze, dat het geschil ligt in de onderschelden beschouwing van de orde der besluiten Gods, nl. óf in zijn eeuwige raad de verkiezing en verwerping voorop gaan, en het besluit van schepping en val volgen, óf dat de orde omgekeerd is, en dientengevolge God in zijn predestinatie de mens heeft aangezien als nog te scheppen en nog zullende vallen, dan wel als reeds geschapen en gevallen". Ik heb dit inmiddels zevenendertig keer overgelezen, maar 't blijft even duister. Verder dan maar: „Deze omschrijving is echter niet geheel Juist". Dit wordt me te machtig. Ik sla de encyclopedie dicht en zet er een punt achter. Vroeger wisten de mensen zoveel Ja, maar 't waren vaak wel rare dingen, die ze wisten, denk ik. DEN HAAO (PNHK) Christenen in Indonesië worden zich er steeds meer van bewust, dat het nodig is christen te zijn op Indonesische wijze. Dat betekent dat men op de een of andere manier de heersende adat (de van oudsher gegeven religieuze structuur van leefregels ln de gemeenschap) onder ogen moet zien en moet verwerken ln het dagelijks leven en denken. Dit is een van de zaken die dr. R. J. Mooi, secretaris algemene zaken van de Nederlandse hervormde kerk, heeft ontdekt tijdens zijn rondreis door/Indonesië. Dr. Mooi was ln Indo nesië samen met ds. T. de Nie, secre taris van de raad voor de zending van de hervormde kerk op uitnodiging van de raad van kerken in Indonesië (DOD. Samen woonden zij namens de Ne derlandse hervormde kerk de algeme ne vergadering van de DGI bij, die in Tomohon (bij Menado, Minahassa, Noord-Sulawesl) gehouden werd. Maar eerst maakten zij een rondreis langs twee kerken waarmee de raad voor de zending relaties onderhoudt, namelijk de Karo-Batakkerk op Noord-Sumatra en de evangelische kerk op Halmahelra. Verder bezoch ten zij de Toradjakerk op Zuld-Sula- wesi, waarmee de gereformeerde zen- dingsbond contacten onderhoudt Het door dr Mooi gesignaleerde pro bleem van de adat die op de een of andere manier ingepast moet worden in het christen-zijn van de Indonesiër, maakt onderdeel uit van een complex van cultuurverschillen tussen Indo nesië en Europa. Vroeger streefde men er wel naar de christenen in Indonesië hun eigen achtergronden waarin opgenomen: De Rotter - dammer, met Oordta Degbiad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Lektee Courant intgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga HOOFDKANTOOR Postbus 059 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam tel 020-913456 tetex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Crodietbank Rekenmgnr 2300 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Poetbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) Westbiaak 4 REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag tel 070-469445 (abonnementen en bezorgmg) lel 070-469445 (redactie) tel. 070-468864 (mtslwtend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel. 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand f 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101,90 Per «aar 201.60 Adverrenoefenevt aanvraag op Telefonische abonnementenop- drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19.30 maandag t/m vri|dag Op vM.'-'g van 18-20 uur teief 020- J4:>§ te» re mini-advertenties ie» <<36860 o1 schntteti|k aan fc-.ni-Adv afdeling, postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse vaarwel te laten zeggen, nu tracht men juist het oude met het nieuwe te verbinden. Afhankelijkheid Ook de financiële afhankelijkheid van de kerken ln Indonesië wil nog wel eens problemen opleveren. Door deze afhankelijkheid is het erg moei lijk voor Indonesische christenen om op voet van gelijkheid om te gaan met de christenen in Europa, waar zij geld van ontvangen. Tegen deae ach tergrond moet dan ook het streven van veel kerken in Indonesië gezien worden om geld te ontvangen van verschillende hulporganisaties. Op deze manier ls een kerk niet langer afhankelijk van één geldbron. BIJ de hulpverlenende organisaties ontstaat dan echter dikwijls weer de vrees dat zij tegen elkaar zullen wor den uitgespeeld Dr Mooi signaleerde in Indonesié hier en daar de wens om niet meer financieel gedragen te wor den door het westen. Zo zouden som migen in Indonesië eigenlijk liever zien dat er meer in overleg met de Indonesische kerken zelf en op een projectmatige wijze gewerkt zou wor den. De kerken zouden dan leren op eigen benen te staan en voor hun voortbestaan niet langer meer afhan kelijk te zijn van anderen- Het thema van de algemene vergade ring van de raad van kerken ln Indo nesië was „Uw Koninkrijk kome", met als ondertitel: „De Heilige Geest vernieuwt de kerk en stelt haar ln staat een getuige te zijn in de worste ling van de natie." Uit deze ondertitel blijkt hoe belangrijk de staat is ook voor de christenen in Indonesië, die een minderheid vormen in dit land. De vergadering was een massaal ge beuren, dat twee weken duurde en waaraan 320 stemgerechtigde leden en 220 aan de kerkelijke delegaties toegevoegde leden deelnamen. Ver der woonden 185 personen als advi seur de vergadering bij- Met alle staf leden. binnen- en buitenlandse gas ten, vertegenwoordigers van de pers enz. ging het hier om 1644 personen. Door de hele bevolking van de Mina hassa (overwegend christenen) zijn grote financiële offers gebracht om deze vergadering mogelijk te maken. Gedurende 14 dagen werd in Tomo hon over niets andera gesproken dan ADVERTENTIE over de vergadering en werden overal shirtjes, petten, tassen en speldjes met de conferentietekst en het speci aal voor de gelegenheid ontworpen symbool verkocht en gedragen. Eenheidsstreven De raad van kerken in Indonesië streeft duidelijk naar de vorming van één kerk uit de momenteel meer dan 50 lid-kerken. Dit streven naar een heid wordt gezien als een oecume nisch, maar ook als een nationalis tisch ideaal. Verschillende malen werd tijdens de vergadering dan ook gewezen op het belang van het ge bruik van het Bahasa Indonesia, de nationale taal, om de eenheid te be vorderen Het streven naar één kerk verschilt in zoverre van het Nederlandse verlan gen naar eenheid, dat er ln Indonesië veel grotere onderlinge culturele ver schillen bestaan. De kerken in Indo nesië hebben veel meer een eigen gezicht dan in Nederland, waardoor de eenwording bemoeilijkt wordt BIJ hun rondreis kwamen dr. Mooi en ds. De Nie bij de Karo-Batakkerk op Sumatra die een sterke groei door maakt. Dit kan komen doordat ge tracht wordt de stap van het oude geloof naar het christendom niet het karakter te geven van een definitieve breuk, maar het één bij het ander te laten aansluiten.. Bij de evangelische kerk van Halma helra constateerden de bezoekers uit Nederland een gevoel van onbehagen omdat deze kerk ln een achtergelegen gebied ligt. Problèmen zijn er vooral met het vormlngs- en toe rus tin gs- werk, het onderwijs en de gezond heidszorg. Jongeren die het gebied verlaten om elders een opleiding voor maatschappelijk opbouwwerk te gaan volgen, keren dikwijls niet te rug. Een goede middelbare school ls er in dit geblfed niet. Het lager onder wijs bevindt zich op een zeer laag niveau, waardoor Jongeren niet kun nen doorstromen naar andere vor men van onderwijs. De ToraJ a-kerk kampt met een groot tekort aan predikanten. De ToraJ a- kerk ls een van de jongste onder de Van een medewerker AMERONGEN Vierhonderd bezoekers waren er zaterdag op de in Amerongen gehouden jubileumdag van de zendings- bond „Licht in het Oosten". De bond, die actief is in Oost- Europese landen, bestaat zestig jaar. Dr. R. J. Mooi grotere kerken in Indonesié. Er zijn 400 gemeenten en 701 plaatsen waar kerkdiensten gehouden worden. De kerk beschikt echter over slechts 123 predikanten. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat het synodale be leid van deze kerk gericht is op de flnancléle zelfstandheld van de ge meenten. De synode verleent slechts bij hoge uitzondering financiële steun. Een nadeel van dit beleid is dat het grote offers vraagt. Predikan ten ontvangen bij voorbeeld soms maar 25% van hun salaris Secretaris Jl. Prins zei dat de ideolo gie van het marxisme wordt doorbro ken door het openbaar worden van de genade van God ln de christelijke gemeenten. Hij vertelde dat in vele Oosteuropese landen mensen worste len met drankproblemen, maar daar van worden bevrijd als zij tot geloof in Christus komen. Over het leven van een aantal chris tengemeenten ln het Oostblok ging de film „En zie wij leven", die ln Amerongen zijn première beleefde. De Russische evangelist Jakob Esau vertelde over zijn ervaringen ln Sow- J et-strafkampen (waar hij in totaal zo'n acht Jaar doorbracht). HIJ werd ooit ter dood veroordeeld (een stral die later in 25 Jaar strafkamp werd omgezet), maar zag kans naar het westen te ontkomen. „God vergist zich niet", zei hij zaterdag. „Ook in de gevangenis is een christen niet toe vallig. Hij heeft er een taak: het evan gelie verkondigen." Het lijden van de christenen in lan den met atheïstische regimes heeft vrucht voortgebracht: de gemeenten groeien er en het geestelijke leven verdiept zich, zeiden de sprekers. De internationale zendlngsbond „Licht im Osten" werd in de Jaren twintig gesticht als gevolg van een dringend vereoek van de voorganger der evan- gellechrlstenen ln 8t. Petersburg, ProcMnov, aan Westerse predikan ten. HIJ vroeg om bijbels. Al gauw kwam ook in Nederland het werk op gang. De bond houdt zich o m. met vertaalwerk van theologische boeken bezig (men stelde voor de door Sibe rië en Rusland trekkende predikers en concordantie Symphonla samen, die nog steeds wordt gebruikt). ISLAM Nu we zo vaak met de Islam in aanraking komen, hier nog eens een citaat uit Conan Doyle's De tragedie van de Korosko, waarin toeristen op een afschuwelijke wijze geconfronteerd worden met het geweld van de „derwischen", aan de zuidgrens van Egypte. „De grote rode zon ging onder met de helft als een schijf die verdween achter de violette bank even boven de horizon. Het was het uur van het Arabisch gebed. Een oudere en intelligenter beschaving zou zich omgekeerd hebben naar dit magnifieke verschijnsel aan de einder en het aanbeden hebben. Maar deze wilde kinderen van de woestijn waren ln de wezenlijke dingen edeler dan de beschaafde Perzen. Voor hen was het ideële hoger dan het materiële, en met hun rug naar de zon gekeerd en hun gezichten naar het centrale heiligdom van hun geloof baden zij. En hoe baden zij, deze fanatieke moslims! Geheel verdiept in hun vervoering, met smachtende ogen en stralend gelaat, staande, bukkend, gebogen met hun voorhoofden op hun gebedskleden. Wie kon hier twijfelen, wanneer hij hun ijverige devotie met heel hun hart aanschouwde, of hier was een grote levende kracht ln de wereld, reactionair maar geducht, ontelbare millioenen, allen één van gedachte van Cape Juby tot aan de grenzen van China? Laat een golf hen meenemen, laat een groot soldaat of organisator onder hen opstaan om dit immense materiaal naar zijn hand te zetten, en wie zal zeggen dat dit niet de bezem kan worden waarmee de voorzienigheid de rotte, decadente, onmogelijke, dubbelhartige zuidelijke helft van Europa kan wegvegen, zoals dat duizend jaar geleden gebeurde, totdaWiet plaats maakt voor een macht van nog groter allure?" NED. HERV. KERK Beroepen: te Waddinxveen (toez) J Maasland te Barneveld; te De Lier A Jonkers te Noord-Oostpolder (Ens- Kraggenburg); te Nieuw Loosdrecht F. Bos kand. te Maarn; te Urk C. Bezemer te Scheveningen; te Boven- smilde O. van der Gallen, catecheet te Broek op Langedijk. Aangenomen: het beroep door de gen. synode (legerpred) M. Mulder te Schoonebeek. GEREF. KERKEN Beroepen: te Doornspijk H. de Moor. laatstelijk pred. te Canada, die dit beroep heeft aangenomen; Van een onzer verslaggevers VLI8SINGEN De Pinkstergemeen te Vllssingen is zondag haar kerkge bouw kwijtgeraakt. De kerk, het voormalig concertgebouw van Vlls singen, is totaal afgebrand. De oor zaak van de brand is onbekend. De schade, die door verzekering gedekt wordt, bedraagt ruim twee miljoen. De Vllssingse gemeente is een van de grootste pinkstergemeenten in ons land, met ruim 1600 leden uit een groot deel van Zeeland. Ongeveer tien Jaar geleden kocht deze gemeen te het concertgebouw, dat uit het begin van deze eeuw dateerde, aan. Sindsdien stond het bekend als de Pinksterkapel. De zondagse gemeentediensten wor den door achthonderd mensen be zocht. De andere kerken van Vllssin gen hebben spontaan hun hulp aan geboden. Voorganger W. J. Lentink vertelde gisteren, dat de pinksterge meente voorlopig de beschikking heeft) gekregen over de hervormde Johanneskerk voor al haar activitei ten. zowel zondags als door de week Broeder Lentink is ln 1962 als pionier de pinkstergemeente Vllssingen be gonnen. Voordien was hij officier van het Leger des Heils. Thans beschikt deze gemeente naast Lentink over zeven fulltime pastorale medewer kers en 46 maatschappelijk werkers. In vele plaatsen ln Zeeland werden hulsgemeenten gesticht, waar weke lijks bidstonden werden gehouden. De pinkstergemeente Vllssingen houdt zich ook intensief bezig met thulslozenzorg. Van de gemeente gaan zeven gezinsvervangende en therapeutische tehuizen ln Zeeland uit voor mannen, vrouwen en kinde ren. Dit werk ondervindt door de brand geen stagnatie. De stichting Sjaloom, waarin deze tehuizen zijn ondergebracht, heeft haar kantoor niet in de nu afgebroken kerk, maar apart in Middelburg. ADVERTENTIE Brandend actueel PROF. OR. J. OOUMA GEWAPENDE VREDE De auteur bespreekt de Bijbelse gegevens over oorlog en vrede Hoe is de verhoud- tussen de Dsrysds en Romeinen 137 Kunnen we van rechtvaardige oorlogen spre ken? Welke taak heeft de kerk m haar gebed, prediking en bezinning als zij het over de bewapeningswedloop heeft? H. J. NEUMAN IN TROUW: Mij dunkt dat voortaan niemand nog serieus kan deelne men aan een gedachtenwisseUng over de ethische dimensie van deze problematiek, als hij geen kennis heeft gsnomen van het boek je van Prol. Oouma. Omvang 118 pag. 16,90 TON BOLLAND PHnaangracht 493, Amsterdam. Tet. 020-221921. MADRID (ANP) In de Zuid- spaanse stad Malaga is een baby ern stig gewond bij de doopbediening. De priester haalde een fles van een schap in de sacristie. Hij dacht dat er doop water inzat, maar het was terpentijn. De baby werd met verwondingen aan hoofdhuid en oor in een ziekenhuis opgenomen en de doop moet over. want een doop met terpentijn is niet geldig naar de r.k. leer 1 Aankoop- I bedrag Looptijd I Rente 1 op rente Coupure 1 j f921,60 j 1 jaar 1 8'/2% j f 1.000,- j Het kasbiljet aan toonder. Voor geld dat U bijvoorbeeld een jaar lang wilt uitzetten tegen een vaste hoge rente. Schenken aan derden. Uw kinderen of andere familieleden is mogelijk zonder administratieve bijkomstigheden. Voor een kasbiljet aan toonder betaalt U nü f 921.60. Over een jaar ontvangt U er f 1.000,- voor. Een rente van 8'/2%: niet gering. Uiteraard zijn er ook langere looptijden. Voorbeeld: in 8 jaar loopt de rente (op rente) op tot 10 procent. Overigens zijn er ook coupures van 5.000 en 10.000 gulden. Flexibel alternatief: het groci-kasb i I jet aan toonder. Met het groei-kasbiljet aan toonder kunt U na 2 jaar kiezen voor verzilveren óf door gaan en profiteren van een nóg hogere rente. Bij verzilvering na 2 jaar kunt U thans rekenen op een rente (op rente) van 8'/4%. Rente op rente na 7 jaar: 9^4% Er zijn coupures van 1.000 en 5.000 gulden AlbloiKrüain 018» 2bOS, 2344/Aimlerdam. Hcrcnfrachl 020 52 7213 2; 52 73 362. Adam-Buitrovcldcrt 429660 Arnhem 065 45 55 41 /Delfl 015 14 09 81 /Dordrecht 078 1410 77 /Eindhoven040 - 44 4155s Cravenhage070 92 4031 Gronmgen. De Dwinger Westerhaven)050 18 97 II De Wijerl 25 07 00/Haartem 023 3159 50/Haren 050 34 56 45/Heerlen 045 - 711710 Rotterdjm. ('ooisingel 010 63 22 90. Beijerlandselaan 1927 II; VGravendijkwal 163600/Schiedam 010 34 0222 Uaquen 05930 - 29 09 UlrtcW 030 -1178 24 Vlaardmgen 010 34 0222/Zallkommel 04180-37 52/Zcol 03404 16 204. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Bodegraven J. van Vliet te Aagtekerke; te Middelburg-Zuid J. Mol te Rijssen; te Rhenen J. Koster te Barneveld. Aangenomen: naar Ridderkerk J. W. VerwelJ te Hendrik Ido Ambacht. Van onze kerkredactie AMSTERDAM In de zomer van 1982 zal Johannes Paul us als eerste paus in de geschiedenis een bezoek brengen aan Groot-Brittannië. Dit is bevestigd door de aartsbisschop van Westminister, kardinaal Hume, maar nog niet door het Vatlcaan. Het tijd stip, de duur en het programma staan nog niet vast, maar het wordt in elk geval een strikt „pastoraal en oecu menisch" bezoek. De aankondiging van het pauselijk bezoek is in het algemeen goed ont vangen, vooral door de leiders van de anglicanen en methodisten. Ook pro testen worden gehoord. De bekende ds Paisley vindt het onheus dat de paus een bezoek brengt aan een land waar in de 16e eeuw protestanten om hun geloof werden vermoord. „Het bloed der martelaren protesteert lui de tegen dit bezoek". Ook de groot meester van de Schotse protestantse Orapje-loge, Thomas Orr, voorspelde tal van demonstraties tegen de paus. In deze kring wordt het de huidige paus kwalijk genomen dat hij zich bij zijn bezoek aan Ierland niet scherper heeft uitgedrukt tegen de IRA. De paus had van zijn bevoegdheid ge bruik moeten maken om de banvloek uit te spreken tegen de Ierse republi keinen in Ulster die jnet bommen en kogels de Britse heerschappij omver willen werpen," zo wordt gezegd. Om de gemoederen niet nodeloos te verhitten zal de paus uitsluitend als leider van de roomskathoüeken ko- men en niet als staatshoofd van het Vaticaan worden ontvangen door ko ningin of regering. Ook zal het bezoek zich zeker niet uitstrekken tot Noord- lerland. MANILA (ANP) Kardinaal Jaime Sin van Manila heeft de Filippijnse bisschoppenconferentie meegedeeld, dat paus Johannes Paulus II defini tief een bezoek aan het land zal bren gen. De bevestiging ervan heeft hij ontvangen van het Vatikaanse staatssecretariaat in een brief van 13 augustus. Volgens kardinaal Sin is de datum van het bezoek nog niet vastgesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2