'Werkwijze van kabinet verslechtert het klimaat' Stakingen in Polen bijna voorbij Talen Kfcsuwkado i CDA bang voor harde uitspraak CDU met Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zonnig HET WEER Melkoorlog ,n deze ^nt lijkt al begonnen Na CNV ook FNV niet naar minister Pais Succes bij nieuwe studie gegarandeerd K0V wil Van Agt Congres Europese christen-democraten in Keulen Dissidenten vrijgelaten k- Oisterwijk toonaangevend in eiken Trouw Uw moers taal Bezoiglroow een meowe abonnee Lees een krant met overtuiging: TrOUW Trouw 38STE JAARGANG NR 11033 - DINSDAG 2 SEPTEMBER 198C Droog en zonnig met in de eerste morgenuren nog enkete mistbanken Middagtemperatuur rond eenentwintig graden. Matige zuidenwind. Morgen en overmorgen: Wisselend bewotki en een kleine kans op regen. Middagtemperatuur ongeveer twintig graden Morgen zon op: 06.53 maan op: 00 48 onder 20 20 onder 16.55 LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze redactie economie DEN HAAG Nadat het ministerie van economische zaken had besloten, de minimumprijs voor volle melk niet te handhaven, is gisteren al een begin gemaakt met een melkoorlog. Tot gisteren toe mochten winkels een liter gepasteuriseerde melk niet on der de 1,04 verkopen. Gistermiddag kondigden diverse grootwinkelbe drijven aan, de prijs voor deze melk drastisch te verlagen. Hier en daar zakte deze zelfs tot onder de tachtig cent. Het Koninklijk Nederlands Ondeme- mersverbond heeft gisteren in een telegram aan de betrokken bewinds lieden op het ministerie van economi sche zaken gevraagd, hun besluit „onmiddellijk terug te draaien", en alsnog de minimumprijs voor melk te verlengen. Het ondememersverbond heeft zich ook tot de Tweede Kamer gewend, aangezien het ernstige gevol gen vreest voor de levensmiddelen handel, die toch al in een moeilijke positie verkeert. Op lange termijn, zo meept het KNOV, zal een melkprijzenoorlog ook nare gevolgen voor de consument hebben, omdat het tot ernstige ver storingen in het distributiepatroon zal leiden. De organisatie vreest zelfs dat veel melkzaken en andere levens middelenzaken hun deuren zullen moeten sluiten. Meer nieuws op pag. 16 PAGINA 2: Indonesië: oude tradities inpassen in het christen-zijn PAGINA 3: 'Acht uur slaap niet noodzakelijk' PAGINA 5: Zand naar Amelandse strand dragen PAGINA 7: Israël wacht op minister van defensié PAGINA 9: PAGINA SPORT: Parlements rubriek Ausputzer Show PAGINA SERVICE: Verkeersrubriek, strips, feuilleton, puza tv- programma's si, weeroverzicht, radio- en Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM/UTRECHT'— FNV en CNV verwijten het kabinet dat het door zijn werkwijze het sociaal-economisch klimaat steeds verder verslechtert. Met name het CNV wijst er op dat de regering een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak nodig heeft om bezuinigingen aanvaardbaar te maken. „Door de huidige werkwijze en presentatie wekt het kabinet de indruk dat alleen de onderwijzers, Jongeren en uitkeringstrekkers de bezulnlglngslast moeten dragen en op die manier kan men de benodigde brede maatschappelijke steun wel vergeten, aldus het CNV In een gisteren uitgegeven verklaring. Belde vakcentrales zullen vandaas niet bij minister Pais verschijnen voor een bespreking over de onder wijsbegroting van volgend Jaar. De minister heeft zonder overleg met de bonden aangekondigd dat het onder wijspersoneel zo'n 600 miljoen moet bezuinigen. Voor FNV en CNV is dit voornemen reden het overleg met de minister te kappen. Plannen Van onze onderwijs redact ie MAASTRICHT De honderd studenten, die gisteren aan de rijksuniversiteit van Limburg zijn begonnen aan de nieuwe studie richting sociale gezond- heidkunde, hebben een dikke kans, dat ze over zes jaar zul len slagen voor hun doctoraal examen. De studenten hebben namelijk een onderwijscon tract aangeboden gekregen, waarin succes in principe wordt gegarandeerd. De grondgedachte achter een dergelijke onderwijscontract is dat studenten door hun vooropleiding gekwalificeerd zijn voor een universitaire stu die. Als zij zich aan de basisaf spraken houden en gevoel heb ben voor de studie, zal de fa culteit er zorg voor dragen dat zij af studeren. Uitgangspunt is dat onderwijs geen horden- loop is, waarbij de weten schappelijke medewerkers de horden plaatsen voor de stu denten, maar een gezamenlij ke expeditie naar een gedeelte lijke onbekende bestemming. De nieuwe studierichting kent drie specialisaties: verple gingswetenschap, beleid en beheer van de gezondheids voorzieningen en gezondheids voorlichting en opvoeding. Meer nieuws over de ope ning van het academisch jaar op pag. 9. Een aantal voorstellen die nu op tafel liggen zijn echter niet alleen pijnlijk, maar kunnen een onevenwichtige last leggen op sommige groeperingen, aldus het CNV. Een dergelijke In greep ls strijdig met de gelijke behan deling van werkenden en van sociale uitkeringstrekkers. ln dienst moet nemen. Maar daa staat tegenover dat de FNV funda mentele bezwaren heeft tegen de aan tasting van de positie van de be Jaar den, de WAO'ers, werklozen, gehuw de vrouwen en de werkende jongeren WAO'ers Volgens de regeringsplannen zuil er WAO'ers straks alleen een uitkering krijgen zoo zover ze arbeidsonge schikt zijn. Voor het overigen krijger zij een lagere werkloosheidsuitke ring. Vervolg op pag. 3, kol. 1 De FNV liet gisteren weten dat zowel de plannen van minister Pais als het voornemen van minister Albeda en staatssecretaris De Graaf om 820 mil- Ook FNV-voorzltter Wlm Kok waar- Joen te bezuinigen in de sociale sector schuwde gisteravond voor de onver- nipf mopr oio nrgcf bU de federatie bijzonder slecht zijn mljdelijke consequenties van de weg- aiö gaai gevallen. vallende economische groei voor werknemers en sociale uitkerings trekkers. Niet alleen inhoudelijk heeft de FNV grote kritiek op de plannen, het ls de vakcentrale pal voor Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Met het CNV ls de federatie van mening dat de regering had moeten wachten tot Prinsjesdag. De plannen die nu bij stukjes en beetjes op tafel komen hadden dan ln samenhang met andere beleidsvoor nemens kunnenworden beoordeeld. Onevenwichtig Het CNV wil het pakket bezuinigings maatregelen pas na Prinsjesdag be oordelen, maar deze vakcentrale heeft al eerder erkend dat terwille van de werkgelegenheid en de hand having van de collectieve voorzienin gen pijnlijk beslissingen nodig kun nen zijn. Kind verdrinkt terwijl moeder gewonde helpt HOOOEVEEN (ANP) - Het twee) arl- ge jongetje C. E. Oost ls gistermiddag' ln een vijver verdronken terwijl zijn moeder bezig was eerste hulp te verle nen aan een buurman die gewond was bij een motorongeluk. Het kind glipte de deur uit en raakte al spelen de ln de dicht bij de ouderlijke wo ning gelegen vijver. De moeder vond het zelf. In Keulen is gisteren het congres van de Europese christen-democraten geopend. Op de foto (v.l.n.r.) de Belgische premier Martens, zijn landgenoot en voorzitter van de Europese Volkspartij Tindemans, de Westduitse CDU-voorzitter Kohl, premier van Agt en de Luxemburgse premier Werner. door Theo Koelé KEULEN Het CDA pro beert te voorkomen, dat de Westduitse zusterpartijen CDU/CSU een tweedaags con gres van Europese christen democraten laten uitmonden ln een soort „eigen" verkie zingsbijeenkomst. De Neder landse delegatie op het con gres in Keulen is bang voor krachtige uitspraken over vrede en veiligheid. Zulke uit spraken zouden CDU/CSU in hun verkiezingsstrijd welkom zijn, maar het CDA aller minst. Het zag er gisteravond echter naar uit dat het Nederlandse verzet tegen een ontwerpresolutie van de Europese Volkspartij (EVP) weinig of geen re sultaat zal opleveren. Het liefst zou het CDA zien dat de EVP, de bunde ling van christendemocratische par tijen in Europa, geen enkele uit spraak zou doen over het vraagstuk van vrede en veiligheid. Het CDA hield de partners voor dat de EVP op 11 november dit jaar speciaal een bijeenkomst aan dit vraagstuk wijdt. Die datum ligt echter ruimschoots na' het tijdstip van de Westduitse parle mentsverkiezingen, „te laat voor de Westduitsers", aldus een lid van de Nederlandse delegatie. De Belgische oud-premier Tinde mans, voorzitter van de Europese Volkspartij, voelde niets voor het Ne derlandse voorstel, evenmin als de andere Europese partijen. Daarop presenteerde het CDA alles achter gesloten deuren een korte tekst, bij wijze van compromis. In tegenstel ling tot de ontwerptekst, wordt daar in gesproken over het terugdringen WARSCHAU (Reuter, AP, AFP) De Poolse havenarbeiders langs de Oostzeekust zijn gisteren na het zondag met de regering bereikte akkoord, weer aan het werk gegaan. In Silezië duurden de stakingsacties gisteren nog voort, maar ook daar werd aan het eind van de avond een voorlopig akkoord bereikt. Het Poolse regime heeft de in de afgelopen tijd gevangen genomen dissidenten vrijgelaten. Maar het was gisteren nog niet overal rustig. In de zuidwestelijke provincie 8ilezië, waar mijnwerkers in staking gingen uit solidariteit met de haven werkers, duurden de acties gisteren nog voort. De arbeiders eisten hier van de regering, behalve politieke hervormingen, ook betere veilig heidsmaatregelen ln de mijnen. De afgelopen tijd zijn er herhaaldelijk ongelukken in de mijnen gebeurd. Gisteren kwamen nog acht mijnwer kers om het leven bij een ongeluk in Katowice, waar niet gestaakt werd. Vertegenwoordigers van de regering bereikten gisteravond laat een voor lopig akkoord met de stakende mijn werkers. De verwachting is dat ook hier de situatie binnen enkele dagen weer normaal zal zijn. Op de Leninwerf in Gdansk gingen de arbeiders gisterochtend om zes uur weer gewoon aan het werk. Behalve de reguliere arbeiders mocht nie mand het terrein meer op. Onder de genen die niet terugkeerden naar het terrein van de werf was Lech Walesa, de 36-jarige electricién die zich de afgelopen weken ontwikkelde tot de leider van de stakers. „Ik ga mijn tijd volledig besteden aan het opzetten van een vrije vakbond", zo verklaar de hij gisteren tijdens een inderhaast belegde perconferentie. De plaaselij- ke autoriteiten hebben hem inmid dels een gebouw ter beschikking ge steld. Jacek Kuron, de leider van dit comi té, die ook door de politie was vastge zet, noemde na zijn vrijlating het bereikte akkoord een begin op weg naar fundamentele veranderingen in de Poolse samenleving. Hij voorspel de dat het akkoord lang stand zal houden,omdat de regering bereid is gebleken tot een gesprek met de maatschappij. niet, dan volgt een nieuwe stakings golf en kunnen de gevolgen rampza lig zijn, zo verklaarde hij. Hij kon niet zeggen of de Sowjet-Unie het ak koord zal aanvaarden. Wel zei hij dat partijlèider Gierek van de gebeurte nissen in 1970 (toen acties op gewel ddadige wijze de kop werden inge drukt) had geleerd, dat conflicten op een politieke manier moeten worden opgelost. Vrijlating De Poolse regering liet een aantal dissidenten vrij, die zich solidair heb ben betoond met de stakingsacties. Het ging om 28 leden van het Comité voor Sociale Zelfverdediging (KOR). De Poolse regering loste ook een an dere belofte aan de stakers in door de 0 tt volledige akkoorden van Gdansk en SOW jet-Unie Stettin in de staatsmedia te publice ren. Onafhankelijke vakbonden mo gen voortaan bestaan naast de offi ciële door de staat gedomineerde vakbonden. Een lid van het Poolse centrale comi té, Rakowski, waarschuwde dat de naleving van de overeenkomst van het grootste belang ls. Gebeurt dat ADVERTENTIE Tot gisteravond was het nog onduide lijk hoe de Sowjet-Unie zal reageren op de gebeurtenissen in Polen. De Russische televisie meldde de hervat ting van het werk, maar gewaagde nog steeds van anti-socialistische ele menten onder de stakers. De televisie onderschreef de manier waarop de Poolse partij de zaken had aange pakt, maar onthield zich van enig commentaar op de inhoud van de concessies die de Poolse autoriteiten hebben gedaan. De Amerikaanse president Carter zei met genoegen en bewondering te heb ben kennis genomen van de ontwik kelingen ln Polen. Hij wenste het Poolse volk „vrede, welvaart en vrij heid" toe. Meer nieuws over Polen op pag 7 SER Het kabinet wil liefst binnen enkele weken een uitspraak van de Sociaal Economische Raad om de bezuinigin gen nog voor 1 Januari 1981 ln te kunnen voeren. Kok wees erop dat het kabinet de vakbeweging in een onmogelijke positie brengt door van haar te vergen op zo'n korte termijn over een zo ingrijpende zaak advies uit te brengen. Hoewel de FNV de bezuinigingsplannen ln de sociale sector over het algemeen negatief be oordeelt, zijn er volgens Kok ook on derdelen die voor de federatie wel bespreekbaar zijn. Zo heeft de vakbe weging zelf al Jaren gepleit voor een ontslagverbod voor gedeeltelijk ar beidsongeschikte werknemers. Door de werkgevers te dwingen om in het eigen bedrijf naar passend werk voor minder-valide werknemers om te zien, zal de toeloop naar de WAO verminderen. Hetzelfde effect kan worden bereikt door de verplichting dat elke onder neming meer gehandicapten (vijf pro cent van het totale personeelbestand) DEN HAAG (ANP) Het bestuui van de Katholieke Onderwijs Vakor ganisatie (XOV), de grootste onder wijsvakorganisatie van ons land, heeft besloten de uitnodiging aan mi nister-president Van Agt om als gast op de algemene vergadering in de cember van dit Jaar aanwezig te zijn, weer in te trekken. Dit naar aanlei ding van uitspraken van Van Agt op zijn wekelijkse persconferentie vori ge week, waarmee hij instemming betuigde met bezuinigingen op de salarissen van onderwijsgevenden. Minister Pais heeft tot deze bezuini gingen besloten in het kader van een bezuinigingsplan voor zijn departe ment. Van Agt heeft kortingen op salarissen in het onderwijs onder steund met de opmerking dat onder wijs betaalbaar moet blijven, en dat onderwijsgevenden iets over moeten hebben voor de werkgelegenheid ln het onderwijs. De minister-president miskent hier mee dat reeds op grote schaal ontsla gen in het onderwijs zijn gevallen als gevolg van de terugloop van het leer lingenaantal, terwijl anderzijds maatschappelijke eisen aan het on derwijs alleen maar zijn toegenomen, aldus de KOV. ADVERTENTIE van (kern)wapens. De tekst, die uit de koker van het politieke bureau van de EVP komt, laat echter Juist ruimte open voor versterking van de „Euro pese verdediging", in mankracht en wapens. Vandaag zal blijken of de Neder landse verlangens enigermate door de Europese geestverwanten worden gehonoreerd. Poolse staking in CDA-kring vielen gisteren al wel opgeluchte geluiden te horen over een gematigde uitspraak, die de Eu ropese Volkspartij deed over de situa tie in Polen. Men was even bang ge weest voor reacties in de trant van „dit ia nog maar het begin", of Juist het bejubbelen van de behaalde re sultaten. De EVP zei gisteren met instemming dat het Poolse volk de „eigen aangelegenheden" ook zelf heeft kunnen regelen. De tweede dag van het congres van Europese christen-democraten in Keulen zal, hoe dan ook, toch sterk in het teken van de komende Westduit se verkiezingen komen te staan. De hoofdmoot van het programma is een toespraak van de kandidaat-bonds kanselier Franz-Josef Strauss. Pro ml- nente christen-democraten zeiden gisteren, dat het EVP-congres een echte Europese aangelegenheid moest worden, maar ze droegen daar zelf maar ten dele toe bij. Zo zei CDU- voorzltter Helmuth Kohl dat „dit voor ons geen verkiezingsbijeen komst is", maar hij liet niet na kritiek te uiten op de zittende bondskanse lier, de sociaaldemocraat Schmidt .Ook EVP-vooirltter Tindemans be streed de Indruk, dat het congres speciaal met het oog op de zeer nabije verkiezingen in West-Duitsland be legd la. Twee eerdere congressen wer den gehouden in Brussel, waar het hoofdkwartier van de Europese Volk spartij is gevestigd. In de Nederland se delegatie werd erkend, dat de bij eenkomst CDU en CSU wel degelijk van pas komt, temeer als er krachtige uitspraken gedaan worden. Ook de aanwezlgheloAran niet minder dan drie Europese minister-presiden ten, onder wie Van Agt, moest het derde congres van de EVP luister bijzetten. Van Agt vroeg zijn gehoor vooral aandacht voor het lot, dat veel Europese Jongeren beschoren is bij de immer stijgende Jeugdwerkloos heid Het parlementaire bedrijf ia weer op gang, en derhalve ook onze dinsdagse rubriek over de kleine en grote randverschijnselen. Waarin het IJslands van minister Pais hoger wordt geschat dan het Engels van zijn collega De Koning. Sans prejudice. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C> met fraai diermotief Als onder legger of voorde sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw. het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee:1 Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: -Giro: Postcode en plaats -TCI:- Voor hei kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA. DB. DC. OD. (aankruisen a.u.b.» Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven! Voor bezorginformatie 020-913456.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1