Kroningsmunt vol krasjes Benzine drie cent goedkoper En VanderMeerzorgt direkt al voor leuke prijzen! laten doorstromen' beter 'Vrachtvervoer Ons land afhankelijker van buitenlands hout 2+3-ZUTER Uit onderzoek Consumentenbond Met ingang van morgen Hogere winst r,HAL-Trust Minder steenkool uit Zuid-Afrika Onderzoek in vijf steden Samenwerkingsplan winkelorganisaties Duitsland 'helpt' economie niet extra Bestuur RWH zal opstappen DEN HAAG Het haastwerk bij het slaan van de kroningssetjes ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Beatrix, is in vele gevallen ten koste van de kwaliteit van de speciale inhuldigingsgulden en -rijks daalder gegaan. Dit zegt de Consumentenbond op grond van een steekproef, naar aanleiding van klachten van le den. De klachten waren dat de kwaliteit van de kroningsmunten niet in overeenstemming is met de beloften die de Rijksmunt in ad vertenties heeft gedaan. Een woordvoerder van het minis terie van Financiën zegt in een reactie hierop geen enkele aanwij zing te hebben, dat er op grote schaal kwalitatief slechte kro ningssetjes de deur uit zijn ge gaan. Volgens hem gaat het om incidentele gevallen. De klachten daarover zullen in beraad worden genomen. Volgens de Consumentenbond blijken vele munten niet te vol doen aan de F.D.C. (Fleur de Coinj-kwallteit, een kwaliteits merk voor volkomen gave munten speciaal voor verzamelaars. De haast die de Rijksmunt op het ogenblik moet maken om het enorme aantal bestellingen (ruim een half miljoen) af te werken, leidt tot munten die vaak vol kras jes zitten. De setjes die voor 25 gulden bij de Rijksmunt besteld konden worden zijn daardoor vaak niet beter dan de munten die men zonder extra kosten bij het postkantoor kan afhalen, aldus de Consumentenbond. Het wordt onaanvaardbaar ge acht dat de Rijksmunt zijn belof ten niet nakomt. Er wordt op aan gedrongen dat ook de kwaliteit van de nog af te leveren setjes wordt verbeterd. Verder acht de Consumentenbond de Rijksmunt moreel verplicht, de beschadigde munten kosteloos door een gave kwaliteit te vervangen. Tot slot wordt iedereen die een setje heeft besteld geadviseerd de munten bij ontvangst kritisch te bekijken en klachten te melden bij de Rijks munt. Hoogspanning Van de ruim een half miljoen be stelde sets zijn er, aldus het minis terie van Financiën, intussen hon derdduizend verzonden. Bij de Rijksmunt wordt onder hoog spanning gewerkt om de grote hoeveelheid bestelde sets toch zo tijdig mogelijk af te leveren. Ge streefd wordt naar een aflevering van 2000 sets per dag in volgorde van binnenkomst van de bestel lingen. Niettemin zal het, zo verwacht het ministerie van Financiën thans, wel tot december kunnen duren voordat de laatste sets worden verzonden. Men twijfelt er niet aan' of alle bestellers zullen vóór Kerstmis 1980 hun -sets in huis hebben. van het vrachtverkeer gewerkt. Om meer te weten over de vraag hoeveel vrachtauto's van welke grootte op welk tijdstip waar moeten kunnen komen, heeft de staatssecretaris een Amersfoorts ingenieursbureau op dracht gegeven een onderzoek in te stellen in vijf binnensteden. Bij dit onderzoek zullen de vrachtau to's worden geteld en enquêtes wor den gehouden onder winkeliers, vrachtwagenchauffeurs en andere be- Van onze redactie economie WAOENINGEN De Stichting In- oustrie-Hout maakt zich bezorgd per de hoeveelheid voor de industrie "«schikbaar hout. Aan de hand van «a onderzoek wordt geconstateerd, cat de produktie van hout van Neder landse bodem nog maar weinig stijgt; wt het jaar 2000 met ongeveer een öalf procent per jaar, terwijl de be- i«0e 11161 miin twee procent per aar stijgt. Nederland dreigt daarom toenemende mate afhankelijk te worden van de import van hout. aar aanleiding van een in opdracht Jto de Stichting door de Heidemaat- irrfPP1) uitgevoerd onderzoek, wat een aantal aanbevelingen ge- Er®n: In de eerste plaats moet het eQerlandse bosarenaal flink worden uitgebreid. Daarbij gaat de voorkeur uit naar snelgroeiende boomsoorten. Bovendien zou onderzocht moeten worden of het mogelijk is minder houtafval in de bossen achter te laten en of gebruikt hout opnieuw ten nut te kan worden gemaakt. De Heidemaatschappij komt verder tot de conclusie dat de overheid het bosbouwbeleid en het grondstoffen- beleid beter op elkaar moet afstem men. De houtverwerkende industrie zou daarbij direct moeten worden be trokken Nederland importeert jaarlijks voor ongeveer vier miljard gulden hout uit het buitenland. TROUW/KWARTET P 13 - RS 15 - H 17 trokkenen. De enquêtes en interviews zullen worden gehouden in septem ber en oktober. Bij de bedrijven die zijn gespeciali seerd in internationaal goederenver voer is geen hoeras temming te be speuren. Dit blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het eco nomische bureau voor weg- en water vervoer, dat onder ruim 150 bedrijven werd uitgevoerd in opdracht van het dagelijks bestuur van de EG. Het onderzoek toonde aan dat het inter nationale goederenvervoer op het ogenblik terughoudend is met inves teringen. Slechts één op de twintig bedrijven heeft plannen voor uitbrei ding. Het aantal bedrijven dat uit breidingsplannen heeft gerealiseerd is teruggelopen van 15 procent voor het tweede halfjaar 1979 naar minder dan 5 procent voor het tweede en derde kwartaal van 1980. Ook de in vesteringen ten behoeve van vervan ging lagen stukken lager dan in 1979. r OEN HAAG (ANP) Met ingang van morgen zullen de maxünuiriprijzen van normale en superbenzlne met drie cent (inclusief BTW) dalen. Per liter worden de maximumprijzen dan 14°,8 cent, respectievelijk 144,2 cent, zo heeft het ministe rie van economische zaken laten weten. i'-ne maximumprijs van dieselolie gaat Is -et 3,6 cent (inclusief BTW) en die ."van petroleum met 3,5 cent (inclusief BTW) per Hter omlaag. De maxlmum- nrijs van hulsbrandolie wordt 3 cent - (exclusief BTW) per liter lager. De ^maximumprijs van stookolie met een I «avelgehalte van 2 procent stijgt met 6 pilden per ton (exclusief BTW). n« maximumprijs van stookolie met een zwavelgehalte van 1 procent *9 «jit ongewijzigd, evenals die van IPS- De prijswijzigingen zijn het gevolg l van de ontwikkeling van de noterin- 1 ,en op de internationale vrije markt. Behalve voor de hoogzwavelige !lf stookolie, zijn deze noteringen ge- daald. Deze dalingen zijn slechts voor een deel gecompenseerd door een stijging van de dollarkoers. en -handel, besloten de zgn. maxi mumstappen van het maximumprijs- systeem van enkele aardolieproduk- ten te vergroten. Voor benzines wor den de maximumstappen vergroot van 2 naar 3 cent (inclusief BTW) en voor de middeldestlllaten van 2 naar 3 cent (exclusief BTW). Voor stooko lie zijn de maximumstappen niet ver anderd. De maximumprijs van lpg blijft onge wijzigd. Dit omdat de invoerwaarde van ruwe aardolie, die bepalend is voor de prijsstelling van dit produkt, slechts een geringe stijging heeft on dergaan. 1 De minister van economische zaken ei- heeft, na overleg met de .olie-industrie -van onze redactie economie ROTTERDAM De Holland Ameri- ISf'ca Line Trust heeft, bij ?en met vijf- tien procent gestegen omzet tot 317 miljoen, de winst in de eerste helft van dit Jaar zien toenemen van 0,2 a miljoen tot 10 miljoen. 'V* an$'DÈze stijging is voor een deel te dan- naj Ren aan een rentebate die 3,8 mil- joen groter was dan in de overeen- A komstlge periode van verleden jaar en aan de boekwinst bij de verkoop van kantoren en gebouwen in Dor drecht van 2,8 miljoen. DEN HAAG (ANP) De import van de Zuidafrikaanse steenkool in Ne derland is de eerste vijf maanden van dit jaar met bijna een kwart terugge lopen ten opzichte van de overeen komstige periode van vorig Jaar. In de negen landen van de Europese Gemeenschap is ze echter met bijna veertig procent gestegen, zo blijkt uit een overzicht van het bureau voor de statistiek van de EG. Nederland voerde In 1978 117.000 ton harde steenkool uit Zuid-Afrika in, in 1979 219.000 ton, maar in de periode januari-mei 1980 121.000 ton. Dit is meer dan de hoeveelheid die in het gehele jaar 1978 werd geïmporteerd, maar minder dan de 161.000 ton die in januari-mei 1979 het land binnen kwamen. De Nederlandse invoer uit Polen, 633.000 ton in 1978 en 805.000 ton in 1979, bedroeg de eerste vijf maanden van dit jaar 462.000 ton. Een stijging met 43,5 procent ten opzichte van de 322.000 ton in de eerste vijf maanden van 1979. Uit de Sowjet-Unie werd dit jaar tot not toe in het geheel geen steenkool geïmporteerd. In 1978 be droeg de invoer 176.000 ton, het jaar daarop slechts 7.000 ton. BOSCH Twee kmideniersor- zijn van plan te gaan sa menwerken. Het zijn de Beheermaat schappij De Kortenhoeff, Groothan del in Levensmiddelen H. A. Holland in Roosendaal en de Beheers- en Be- iegginsmaatschappij BBM-VDB in De Bosch. Het bedrijf in Roosendaal is een Spar-grossier; het bedrijf in Den Bosch is onder meer groothandel voör de Spar, maar heeft daarnaast ook ongeveer vijftig eigen winkels. De bonden en ondernemingsraden zijn over de plannen tot een vergaan de-samenwerking ingelicht. De be sprekingen zijn inmiddels begonnen met Instemming van het bestuur van de Spar-afdeling West-Brabant en Tholen en de detaillistenvereniging VDB VDB (ï.ooo man personeel) schat de Poothandelsomzet voor dit jaar op 5<0 miljoen en de Korterihoeff-Hol- land (ongeveer 60 personeelsleden) op 90 miljoen gulden. DEN HAAG 'Staatssecreta ris Smit-Kroes van verkeer en waterstaat zal een onderzoek laten instellen naar het goe derenvervoer in de binnenste den van Amersfoort, Arnhem, Delft, Leeuwarden en Tilburg. Mogelijk zullen aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek verkeersmaatrege len worden genomen om de bereikbaarheid van de bin nensteden voor vrachtverkeer te verbeteren. In veel binnensteden zijn de laatste tijd maatregelen getroffen voor een zo goed mogelijke doorstroming van het openbaar vervoer. In sommige gevallen echter heeft dit in het nadeel BONN (Reuter) De Westdultse re gering zal vasthouden aan het pakket belastingverlagingen voor het vol gend jaar, maar zij is gekant tegen elke verdere uitbreiding van het be stedingsprogramma ter stimulering van de economie. In de maandelijkse uitgave schrijft het ministerie van Economische Za ken, dat extra bestedingsprogram ma's weinig bijdragen tot de groei op middellange termijn, en zelfs een ne gatieve invloed kunnen uitoefenen op de verwachtingen van investeerders en consumenten. Bovendien zouden er nieuwe gevaren voor de prijsont wikkeling kunnen ontstaan. Volgens het ministerie is de verzwak king van de economie in het tweede kwartaal van dit Jaar geheel in over eenstemming met de vertraging in de tweede helft van het jaar zoals was voorspeld in het Jaarlijkse economi sche verslag van dc regering, dat in januari werd gepubliceerd. De verde re ontwikkeling van de economie hangt af van de gang van zaken in andere landen, en van het niveau van de particuliere investeringen in Duitsland zelf, zo werd hier nog aan toegevoegd. Van een onzer verslaggevers RIDDERKERK Het bestuur van zaterdag eerste klasser RWH heeft besloten op 19 september, wanneer de vereniging een buitengewone alge mene ledenvergadering houdt, en bloc op te stappen. Dit als gevolg van een conflict met het jeugdbestuur van de Ridderkerkse vereniging dat al twee jaar sluimerde. RWH-PR man Van der Jagt. „Het jeugdbestuur zocht gewoon een conflict." niMSDAG 2 SEPTEMBER 1980 De Lekker-Luie Bank. Gun jezelf de Lekker-Luie Bonk! Een luxueuze, lage bank met brede, ruim-gerimpelde, elkaar royaal- overlappende kussens. In een mooie, dichte velours zo zacht als je huid. Kom kijken. Je kunt kiezen uit de meest modieuze tinten. Teer opaal bijvoorbeeld, rustig grijs, Irish Mist en donkerbruin. Ontdek de Lekker-Luie Bank. En ontdek hoe leuk die geprijsd is bij VanderMeer. (Fauteuil leverbaar) Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht. Rotterdam: Groothandelsgebouw, Weena 737. Den Haag: Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan van Meerdervoort Amsterdam: Stadhouderskade 74. Diemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsteraam-'t Gooi, afrit De Sniep. Beverwijk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zoondam. Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-Maastricht, afrit vliegveld. Etten-Leur: Rijksweg Breda-Roosendaal. Waalwijk: Tuinstraat 32, oan de weg Waalwijk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: Oranjestraat 25. Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, afrit Elden. VanderMeer's Meeneem-MeubelMarkt vindt u in de toonzalen Utrecht) Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17