Oost-Europa onder druk op VN-zitting Goed dat ik een binnenbrandje had... Rabobank Q Minimumprijs voor melk afgeschaft Veel zuiniger autorijden kan Kritiek uit Westen en Derde Wereld Dr. Zijlstra: 'Ik ga niet weg op 1 mei Lichte stijging winst VNU af 4* Trekking premie lening Amsterdam Importheffing op Amerikaanse gareü Ja, het klinkt wat gek, maar op de bank vertelde deze mevrouw, dat ze blij was met dat kleine binnenbrandje. Want wat bleek? Ze was veel te laag verzekerd. Er was de laatste tijd flink wat aangeschaft, maar ze had niet gedacht aan de verzekering. Dan kan de uitkering in zo'n geval wel eens bitter tegen vallen. Jammer is dat. Want naar verhouding vraagt het een luttel bedrag om de verzekering te verhogen en zodoende verzekerd te zijn van de echte waarde Een klein binnen brandje mag dan een aardige waarschuwing zijn, een uitslaande brand zou u ongetwijfeld te ver gaan. Loopt u even bij ons binnen, om te praten over uw verzekeringen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Gebrand tegen onderverzekering. mV DINbüAG 2 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 12 - RS 14 - H door Nico Kussendrager NEW YORK De bijzondere zitting van de Verenigde Naties over ontwikkelingssamenwer king in New York zal moeten worden verlengd. De commissie die praat over de nieuwe ontwikkelingsstrategie (1981-1990) komt nooit op tijd klaar. De mogelijkheid bestaat dat er een paar dagen aan de speciale assemblee worden toegevoegd, maar het is ook mogelijk dat de hele ontwikkelingszaak wordt doorgeschoven naar de gewone Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Die begint na deze speciale zitting. De te behandelen problemen zijn: de economische groei in de derde wereld als geheel, de omvang van de ontwikkelings hulp, geldzaken, energie en beoordeling van het ontwikkelings beleid van de verschillende landen. Tot nu toe is alleen over het eerste punt de economische groei over eenstemming bereikt. Het streefcijfer is nu 7 procent groei in andere woorden: vergroting van de welvaart, dan wel vermindering van de armoe de voor de ontwikkelingslanden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat dit streefcijfer zal worden gehaald, maar zo heet het in de commissie, er moet ook een zekere ambitie in de ontwik kelingsstrategie zitten. „Het is een aanwijzing hoe groot de inspannin gen zijn die geleverd moeten worden." Het gesprek over de óntwikkelings- hulp zit volledig in het slop. Een aantal landen is niet bereid zich vast te pinnen op 0,7 procent (van het bruto nationaal produkt) voor ont wikkelingshulp. Hard Een ander struikelblok zijn de Oost- europese landen. Over hun bijdrage zijn de cijfers schaars en onbetrouw baar. De Britse krant Financial Ti mes berekende onlangs dat de Sow- jet-JJnie in 1978 tien miljard gulden heeft gegeven aan ontwikkelings hulp, waarmee het in de buurt zou komen van de Verenigde Staten. De vraag is echter in hoeverre er sprake is van officiële ontwikkelingssteun. De hulp Wordt verstrekt op harde voorwaarden een hoge rente bij voorbeeld en in roebels, die alleen in de Sowjet-Unie/künnen worden besteed. De steunt dus volledig ge bonden. Het merendeel gaat naar ka pitaalintensieve projecten, als fabrie- VISSERIJNIEUWS UMUIDEN. maandag 7401 kg tong, 237 kisten tarbot en griet. 1 kist koolvls, 531 kisten schelvis. 572 kisten kabeljauw. 1 kist leng. 2606 kisten wijting. 1075 kisten schol. 75 kisten schar. 33 kisten heek. 8.kisten haring, 43 kisten makreel. 281 kisten diversen. Prijzeri per kilogram: tarbot 22.86-17 11. gr. tong 18.31-17 44, gr.m tong 16.41- 15 75. ki m. tong 16.90-16.18. tong I 17.90-16.99. tong H 18.27-17.44. Per 40 kilogram: leng 122. grote roggen 344-238. kl roggen 116-86. witte koolvis 126. haal 94-92. krab 21-13, krabbepoten 92. rode poon I 142, rode poon II 86-55. rode poon III 40. steenbolk 40. ki. kreeft 162. kukkels 24. tongschar 184-100. gr. hammen met lop 200-186. kl. hammen met kop 160-156, makreel n 28.60-21 60. haring 60- 48. heek 202-122, schar 65-46, tarbot 707-460. griet 589-390, kabeljauw I 192-153. II 166-134, III146-102. IV 132-100. V 100-46. schelvis I 112-50. II112-48. UI 80-42. IV 49-37.60. wijting III 50-37.60. schol I 114- 88. II 106-84. III 77-69. IV 76-67. ken, stuwdammen en .elektriciteits netten. wat indruist tegen de benade ring van veel westerse ontwikkelaars die bijvoorbeeld meer belangstelling hebben voor de landbouw. De Sowjet-Unie krijgt steeds nauwe re economische banden met de derde wereld. Niet alleen met traditionele vazallen als Vietnam of Cuba, maar ook met India en zelfs met een land als Marokko. Daaraan werd vief mil jard gulden geleend voor de produk- tie van fosfaat (een grondstof voor kunstmest) en de verscheping ervan naar de Sowjet-Unie. Ook in Moskou is eigenbelang niet vreemd aan ont-, wikkelingshulp. Verweven De Sowjet-Unie zal hoe dan ook steeds meer verweven raken met de wereldeconomie. Het heeft buiten lands graan nodig, leningen om finan ciële tekorten te dekken en een aan tal grondstoffen waar het niet zonder kan. In het internationale overleg over ontwikkelingssamenwerking ge ven de Russen echter niet thuis. Zij hebben daarvoor een aantal rede nen. Ze voelen zich niet verantwoor delijk voor het lot van de ontwikke lingslanden, omdat de Sowjet-Unie geen koloniën heèft gehad. Het wes ten is chuldig aan armoede in de derde wereld. De^Oosteuropese landen hebben ook een puur ideologische reden voor hun terughoudende stellingname. De hui dige economische crisis past in de marxistische geachtengang van de ondergang van het kapitalisme. Er moet dus maar worden afgewacht. Daarna kan op de puinhopen van het Westerse economische stelsel een we- reldbreed socialisme worden ge bouwd, tot heil van iedereen. De Westerse landen weigeren in het internationaal overleg tussen noord en zuid zo langzamerhand genoegen te nemen met dergelijke verklarin gen. Zij vinden dat ook Oost-Europa over de biug moet komen met een vergroting-van de ontwikkelingshulp. Vandaar dat werd voorgesteld in de ontwikklingsstrategie voor de ko mende tien jaar elke donor zich vast te laten leggen op 0,7 procent steun, „ongeacht het economische systeem" (socialistisch of kapitalistisch, het doet er niet toe). De socialistische Oosteuropese landen stonden op hun achterste benen, terwijl de ontwikke lingslanden op dit punt opvallend zwijgzaam bleven. Kritiek De afgelopen maanden was er bij de derde wereld kritiek te bespeuren op de Sowjet-Unie, na de inval in Afgha nistan. Een ontwikkeld land <De Sow jet-Unie) viel een arm, jong derde wereldland binnen (Afghanistan) en Het stunten met volle melk begin 1978. Van onze redactie economie DEN HAAG Sinds gisteren is de minimum melkprijs losgelaten. Dit betekent dat de winkels zelf mogen bepalen wat zij de consument voor een liter melk in rekening brengen. Tot gisteren toe stond de minimumprijs per liter gepasteuri seerde volle melk op 1,04 gulden. Het produktschap voor Zuivel heeft zich de afgelopen week tijdens be sprekingen met het ministerie van Economische Zaken verzet tegen het loslaten van de minimumprijs. Het StlHltprilS vrijgeven van de melkprijs mag voor r J de consument een meevallertje zijn, het produktschap beklaagt zich ech ter niet voor niets. In het verleden is bij herhaling gebleken dat met name de grootwinkelbedrijven melk als stuntmiddel gebruikten. De prijzen werden dusdanig verlaagd, dat kleine zuivelwinkels daar niet meer tegenop konden. gaan stunten. Mocht dat onvernoopt toch gebeuren, dan zal alsnog een minimumprijs van kracht worden. Bekend Is de uitspraak „Albert Heijn is de grootste melkboer van Neder land". Grootwinkelbedrijven als Ahold (Albert Heijn) hebben zoveel melk nodig, dat zij bij hun leveran ciers flinke kortingen kunnen bedin gen, waardoor het produkt tegen stuntprijzen kan worden aange boden. Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt in reac tie erop te vertrouwen, dat de groot winkelbedrijven niet met melk zullen Het ministerie heeft echter precies onder woorden gebracht bij welk be drag van een „stuntprijs" kan worden gesproken. „Onder stunten verstaan wij in ieder geval het onder de in koopprijs verkopen," aldus de woord voerder. Mocht ook een kleine kor ting moeilijkheden opleveren voor de zelfstandige zuivelwinkels, dan zal de minimumprijs echter wel opnieuw ter discussie worden gesteld. Intussen hebben Dirk van den Broek, Jac Hermans, Bas van der Heijden, Digros en Dirkson aangekondigd, met ingang van vandaag de prijs voor een liter melk met vijf cent te verla gen. Albert Heijn deelde desgevraagd mee, op dit moment nog geen concre te plannen te hebben voor een verla ging van de melkprijs. Een ander Ahold-winkeltype. Miro, heeft echter aangekondigd de melk belangrijk in prijs te gaan verlagen. dat zit de ontwikkelingslanden niet lekker. Daarbij in aanmerking geno men de Russische terughoudendheid op het punt van de hulp lag het voor de hand dat ook in New York Moskou over de hekel zou worden gehaald, na eerderde veroordelingen door eerst de niet-gebonden en later een aantal islamitische landen. Tot nu toe zwijgt de derde wereld binnen de commissie die zich in New York bezighoudt met de ontwikkelingsstrategie voor de ko mende tien jaar. Wat betreft de overige knelpunten bij de voorbereiding van de strategie (geldzaken, energie en doorlichting van het ontwikkelingsbeleid) worden zeer moeilijke dagen verwacht. Ont wikkelingslanden willen onder meer een regeling voor hun schulden en afspraken om op makkelijker voor waarden te kunnen lenen bij het IMF. Ook vragen de ontwikkelingslanden meer invloed binnen het geldfonds, dat door het Westen wordt over heerst. Op energiegebied gaat het om afspra ken over voorspelbare prijzen en leve ring, zodat een plotselinge „oliecri sis" voorkomen wordt. Voor een doorlichting van hun inter ne beleid ten slotte aan wie komt ontwikkeling ten goede: de brede ba sis of de smalle top? waarvoor Nederland warm loopt, voelen de meeste ontwikkelingslanden hele maal niets. Zij hebben geen zin op de vingers gekeken te worden. Dat is in de koloniale tijd genoeg gebeurd. Van onze redactie economie AMSTERDAM ,Jk ga niet weg per 1 mei 1981." Met deze woorden heeft dr J. Zijlstra, president van De Neder- landsche Bank, gereageerd op berich ten, als zou hij voornemens zijn vol gend jaar mei zijn functie neer te leggen. Volgend jaar mei loopt de (tweede) ambtstermijn van zeven jaar voor dr. Zijlstra af. In 1967 werd hij benoemd als president van De Nederlandsche Bank. In ieder geval zal dr. Zijlstra, die vorige week 62 jaar is geworden, zich een benoeming voor een derde ambtstermijn laten welgevallen. Of hij deze termijn van zeven jaar vol zal maken is echter een andere zaak. Het is namelijk mogelijk tussentijds ont slag te nemen. Van onze redactie econoime DEN HAAG Er kan veel zuiniger worden gereden, zelfs met „zuinige" auto's. De automobilisten zouden hiertoe hun rijstijl nog eens kritisch moeten bekijken en de fabrikanten zouden het gaspedaal dienen te verbeteren. Dit blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond van zeven auto's, waarvan de resultaten in de Consumentengids van septem ber zijn gepubliceerd. Het blijkt dat nauwkeurig doseren van gas bij de veel gebruikte snel heden tussen de 80 en 100 kilome ter, erg moeilijk is. Het wordt daar om hoog tijd geacht, dat de auto- fabrieken de regeling van het ben zineverbruik door middel van een (nauwkeuriger) gaspedaal gaan verbeteren. Voorts wordt een groot vraagte ken geplaatst bij de vraag of een vijfde versnelling vijfhonderd tot duizend gulden extra moet kos ten. De Consumentenbond vindt vijftig gulden extra wel genoeg. Bakkies De moeilijheden met de bakkies de populaire naam voor de 27 MC-band voor zendamateurs zijn met de nieuwe regeling niet verdwenen. De Consumenten bond signaleert zelfs nieuwe pro blemen in de vorm van verboden apparatuur en antenneverboden. Daarom wordt de hoop uitgespro ken dat de illegale handel snel onmogelijk wordt gemaakt („PTT en Justitie lopen wel langzaam achter dé 27 MC hausse aan") en dat verhuurders de eventuele be perkingen voor MC-ers in redelij ke mate van de werkelijke over last laten afhangen. De Consu mentenbond vindt dat antenne- verboden niet op 27 MC-antennes mogen slaan. Voor de liefhebbers van muziek bevat de Consumentengids een in teressante test, waaruit blijkt dat dure geluidsbanden hun geld waard zijn. DIN 've n V HAARLEM De nettowinst vai Verenigde Nederlandse Uitgeven drijven (VNU) is in de eerste helft dit jaar ten opzichte van dey periode van 1979 gestegen van/l miljoen tot 23,3 miljoen. De al/" groeide met 8 procent tot 576.1 joen en deed zich in alle category' voer met uitzondering van het t| I)E werk, aldus het concern. Naast prijsstijgingen speelden wijzigingen in het assortiment P rol. De kosten stegen relatief ster»riC dan de omzet en daardoor steeg toegevoegde waarde (met 6 pro* iets minder. Het effect van de lo maatregel zal pas in. het tweede jaar in de personeelskosten tot drukking komen. De afschrijvitf I* stegen zeer sterk en wel met miljoen door het hoge investerlt peil in 1979 en 1980. Mede hlerd S daalde het bedrijfsresultaat met,' miljoen tot ƒ36,9 miljoen. nu De directie denkt dat verdere wft. verbetertng~dit jaar tot de mogei#.??, heden behoort. Jjj lpi D AMSTERDAM (ANP) Bij de jaar lijkse trekking van de 2,5 procents premielening Amsterdam 1956-111 is obligatie nr 2 van serie 15.076 uitge loot met 100.000 en nr. 1 van serie 16.148 met ƒ50.000. De twee prijzen van 10.000 gingen naar nr 8 van serie 12.488 en nr 3 van serie 13.314. Twee obligaties worden met 5000 afgelost: nr 4 van serie 01205 en nr 5 van serie 04560. Tien obligaties loot ten met 1.000 uit: nr 9 van serie 05049, nr 5 van serie 08115, nr 4 van serie 11673, nr 6 van serie 12201, nr 7 van serie 17168, nr 8 van serie 17968, nrs 2 en 3 van serie 18542, nr 8 van serie 19127 en nr 9 van sene 19896. Met 500 werden 24 obligaties afge lost: nr 3 van serie 01566, nr 6 van serie 01641, nr 3 van serie 04453, nr 5 van serie 06563, nr 3 van serie 09136, nrs 1 en 3 van serie 10556, nr 5 van serie 11847, nr 9 van serie 11861, nrs 1 en 9 van serie 13314, irs 4 en 10 van serie 14441, nr 7 van serie 14489, nr 8 van serie 15076, nrs 1 en 9 van serie 15288, nr 10 van serie 17168, nr 3 van serie 17498, nr 4 van serie 18043, nr 6 van serie 18200, nr 9 van serie 19127, nr 6 van serie 19289 en nr 4 van serie 19799. Voorts worden 460 obligaties aflosbaar gesteld met 125. BRUSSEL (ANP) Er komt voo pig een extra heffing op i polyester garens die in de Eui Gemeenschap worden geïmp Dit heeft de Europese Commissi^- sloten. De Amerikaanse producent moeten een heffing betalen van 5 procent voor getextureerde garem van 15,6 procent voor niet-get reerde garens. De maatregel is bedoeld om de ftj E j kope garenimport uit de VS in dammen. Vorig jaar leverden de Vj - nigde Staten 27.878 ton garens V hadden hierdoor tien procent van -p Europese markt in handen. In is werd er ruim 9800 ton geleverd, procent van de markt. v Groot-Brittannië had het meest* B der de import van Amerikaanse 5» rens te lijden. Het Amerikaanj'i marktaandeel ging daar van 5,0 nu g 14,9 procent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 16