I '941041 3= Krematie? Begrafenis? n 1 U behoeft nu toch niet te beslissen. fsjl dactylo DELA FAMILIEBERICHTEN CONCIËRGE ADVERTEERT IN iBELDEBOND WAAR JE STEM S WORDT I GEHOORD WORD LID/ 030 smet Rij-examen? DINSDAG 2 SEPTEMBER 1980 TROUW/KWARTET P 10 - RS 12 kunnen van maandag tot en met vrijdag telefo nisch van 9 00-19 30 uur opgegeven worden op nummer 020-913456 Op zondagavond is dit alleen mogeii|k van 18 00-20 00 uur De heer en mevrouw Wentink-Frumau te Voor burg geven met dank baarheid en blijdschap kennis van de geboorte van hun zesde kleinkind Knud Johannes 1 september 1980. Verl. Emmalaan 21, Andelst (Bet.) Psalm 119: 105 Lieve oma Gefeliciteerd met uw 80e verjaardag. Rob Anja Yuri Sjoerd 21 juli 1955 21 juli 1980 Wij vinden het fijn dat onze ouders Cors Stekelenburg en Corrie Stekelenburg-Hoogendoorn op 21 juli 25 jaar getrouwd waren. Tevens bestaat de zaak van onze ouders op 16 sep tember a.s. 25 jaar. Op D.V. zaterdag 13 sept. willen wij u graag in de gelegenheid stellen om hen geluk te wensen tussen 15.00 en 17.00 uur in Restaurant De Wilgenplas te Maarssen, richting Tienhoven. Hun dankbare kinderen. Kees en Irma Jos Anneke Arno' Breukelen, september 1980. Straatweg 124. Want hij verwachtte de stad met funda menten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is." Hebr. 11:10 In die verwachting leefde mijn lieve man, onze vader en opa Sieberen Oegema oud-vlootpredikant En God nam hem bij Zich, Hij mocht 79 jaar oud worden. Haarlem: A. A. Oegema-Bouwman Oegstgeest: Sikko Oegema Margot Oegema-Hollander Badhoevedorp: Fok te Velde-Oegema Harm te Velde Amstelveen: Anje Wedzinga-Oegema Piet Wedzinga Axel: Okke Oegema Mieke Oegema-Dusseldorp en kleinkinderen Haarlem, 30 augustus 1980 Laurens Reaellaan 60. Correspondentie-adres: Wattstraat 9, .1171 BR Badhoevedorp. De rouwdienst zal D.V. gehouden worden op woensdag 3 september, om 13.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Vijverweg 14 te Bloe- mendaal, waarna er gelegenheid is tot condole ren in de kerk. De begrafenis zal in familiekring plaatsvinden op 4e Noorder Begraafplaats te Haarlem. Op de dag des Heren is in volle zekerheid des geloofs van ons heengegaan, onze zeer geliefde en zorgzame vrouw, moeder, groot- en over grootmoeder Henderika Noordveld-van Dam op de leeftijd van 77 jaar. Zij is verlost, God heeft haar welge daan. Groningen, 31 augustus 1980. Esdoornlaan 114. Groningen: J. Noord veld. Corry Vegter-Noordveld Henk Vegter Henriëtte en Harry Marije Kirsten Hanneke en Paul Emmy Hans Haren: Ab Noordveld Lucy Noordveld-Faber Hans Anita Marieke Noordwijk (gem. Marum): Lidy Terpstra-Noord veld Siemen Terpstra Annemiek Erik Geen bezoek aan huis geen bloemen. Mijn vrouw is opgebaard in een der rouwka mers van „Algemeen Belang". Esdoornlaan 187, Wijk Selwerd Groningen.' Bezoek dinsdag avond van 7 tot 8 uur. Een samenkomst zal worden gehouden a.s. woensdag om 13.00 uur in de aula van de begraafplaats „Selwerderhof", waarna de be grafenis zal plaats vinden. Na afloop gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van de begraafplaats. Volstrekt enige kennisgeving Tot onze diepe droefheid overleed op 25 augus tus geheel onverwacht te Freetown (Sierra Leone) onze lieve Joyce op de leeftijd van 35 jair. Wij zullen haar heel erg missen. H. Ernst A. H. Ernst-Beek Familie Arfaoui Hans Fakkel Amsterdam, 1 september 1980 De overledene is opgebaard in Uitvaartcen trum Zuid, Fred. Roeskestraat 91 (tussen Par- nassusweg en Amstelveenseweg) te Amster dam, alwaar echter geen bezoek. De crematie zal plaatshebben donderdag 4 september om 11.30 uur in het crematorium Velsen te Drie huis (Westerveld). Gelegenheid tot condoleren na afloop der plechtigheid in een der ontvang kamers van Westerveld. In plaats van kaarten Op de dag des Heren werd plotseling van ons weggenomen onze lieve vader, groot- en over grootvader Ipe van der Deen op de gezegende leeftijd van 86 jaar. Weduwnaar van W. A. Brinkman, eerder van H. van Til „Ik weet. dot mijn Verlosser leeft" Job 19 25 De bedroefde familie: Canada: A. Hansma-v.d. Deen Canada: I. v.d. Deen G. v.d. Deen-Feddema Oosterwolde: H. Kruizinga-v.d. Deen W. Kruizinga Hoogeveen K. Oostijen-v.d. Deen J. Oostijen. Kerken veld: P. v.d. Deen H. v.d. Deen-Kelly Hengelo: K. R. v.d. Deen S. v.d. Deen-Hoorn Bergum: G. Kats-v.d. Deen H. Kats klein- en achterkleinkinderen Zuidwolde (Dr.), 31 augustus 1980. Zantingehof 35. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 4 september 1980 vanuit de Geref. kerk Zuider Esweg te Zuidwolde (Dr.). Gelegenheid te con doleren van 13.00 uur tot 13.30 uur. Aanvang rouwdienst 13.30 uur waarna de be grafenis zal plaats vinden te Hoogeveen. Corr. adres: Gedempte Hoofddiep 20, 7926 TR Kerkenveld. Slapen is niet tot de dood, slapen is wachten op U, want als Uw stem tot ons spreekt, zien wij en kennen wij U. Gez. 52 2 Voor ons nog onverwacht nam God tot Zich. onze lieve zuster, schoonzuster en tante Willemina Kruithof op de leeftijd van 78 jaar. J. W. Hagoort-Kruithof M. Willemse-Kruithof A. Willemse H. Kruithof J. Kruithof-Baarspul C. van Nierop J. Kruithof M. Kruithof-Bosselaar J. Kruithof Neven en nichten 30 augustus 1980, Van Vollenhovenlaan 76, 3527 JS Utrecht Liever geen bezoek aan huis De overledene ligt opgebaard in de aula van het Oudenrijn ziekenhuis aan de Van Heuven Goedhartlaan te Utrecht. Gelegenheid tot, bezoek aldaar woensdag van 19.00 tot 19.30 uur. De crematie zal plaatshebben donderdag 4 september om 14.30 uur in aula 2 van het crematorium „Daelwijck", aan de Florida- dreef te Utrecht (Overvecht). Vertrek van de aula van het Oudenrijn zieken huis om 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematie plechtigheid in de ontvangkamer van het cre- matoriunv Enige en algemene kennisgeving Een vaste burcht is onze God Een toevlucht voor de Zijnen Op 28 augustus is op 86-jarige leeftijd van ons heengegaan onze dappere moeder en oma Johanna Janse weduwe van Arie van Yperen H. P. Doorn-v. Yperen R. Doom Michiel Amerikalaan 38, 5691 KD Son De teraardebestelling heeft in besloten kring plaats gevonden. Door een nacht hoe zwart hoe dicht Voert Hij mij naar 't eeuwig licht. Gezang 178:7 Heden is in haar Heer en Heiland ontslapen mijn lieve vriendin, onze tweede moeder, oma. schoonzuster en tante Geertruida Aleida Kruishoop-Boer Op de leeftijd van 70 jaar. De Steeg: M. T. Dijkstra Winnepeg (Canada): A. M. Habermehl-Kruishoop D. N Habermehl en kipderen Harderwijk: D. R. Schotanus-Kruishoop P. Schotanus en kinderen Leidschendam: J. M. H. van der Lee-Kruishoop H. V. van der Lee èn kinderen Halfweg: E. Boer-Delzenne en kinderen 6994 AN De Steeg, 30 augustus 1980 Brantsenpark 35 Liever geen bezoek. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden op don derdag 4 september a.s. om 11 uur in de Nederlands Hervormde Kerk „Eltheto", Die- pensteeg te De Steeg. De teraardebestelling zal plaatsvinden om ca. 13.30 uur op de Oude Algemene Begraafplaats Van Kampen te IJs- selmuiden. Gelegenheid tot condoleren na de rouwdienst in de zaal van „Eltheto" en na de teraardebe stelling in de aula van de begraafplaats. •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES Kruisstraat 19. Tel. 023-320481 Enige kennisgeving Onze hartelijke dank voor de warme belang stelling bij het heengaan van onze lieve zuster en vriendin Zr. Dientje Sigterman ondervonden. Gr. Sigterman J. J. Notting C. M. Sigterman. Als U nog geen 70 jaar bent kunt U wel lid worden van DE LA Voor ouderen zi|n er oplossingen tegen betaling van een koop som DE LA regelt en verzorgt (zonder wmstdoei) de hele uitvaart Hulpverlening, ook in het buitenlandzonder vooraf te moeten onderhandelen. Rekening- houdend met individuele wensen Geen zorg om uitvoering en prijzen - zelts in een tijd van inflatie. voor begrafenissen en krematiee tfe grootste in Nederland met 1.300.000 deelnemer». Informatie-brochure U ontvangt alle details over rechten en voordelen van een lidmaatschap als U deze coupon in gesloten enveloppe, zonder postzegel, zendt aan DELA. Antwoordnummer 622.5600 VB Eindhoven naam straat plaats: Oude Stadsgracht 15611 00 Eindhoven. TaL 040-444255 Geheel onverwacht kwam voor ons het bericht dat op 30 augustus op 59-jarige leeftijd overle den is onze vader en grootvader Pleter Top Groningen: ingi Hc 'enk en Bernadette Deventer: Anneke en Peter Marianne, Peter Schoonebeek: Jölande De begrafenis vindt plaats op 3 sept te Groote- gast. Voorafgegaan door een rouwdienst om 13.30 uur in de Geref. kerk aldaar. Na (de begrafenis gelegenheid tot condoleren. Tot Heerlijkheid bevorderd, na een lang leven waarin hij zich steeds heeft ingezet voor Kerk en maatschappij, onze lieve vader, grootvader, overgrootvader en vriend Johannes Huybertns Duyker weduwnaar van Maria Althuis Maarssen, A. J. van den Boom-Duyker Joh. van den Boom Zaandam, H. Duyker J. Duyker-Lammerts Amsterdam, T. van Noord-Duyker C. van Noord Nieuwegein, J. G. Duyker J. Duyker-van Manen Amsterdam, Mw H. C. Bakker kleinkinderen en achterkleinkinderen Amsterdam, 29 augustus 1900 Huize „Patrimonium", Jan Tooropstraat 4 Correspondentie-adres: H. Duyker, Schokkerlaan 36 1503 JR Zaandam Geen bloemen Gelegenheid tot condoleantie-bezoek dinsdag-, avond van 7.30-8.30 uur in Huize „Patrimo nium" De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 3 september om 13.30 uur op de Nieuwe Ooster begraafplaats aan de Kruislaan te Amster dam. Vertrek vanuit Huize „Patrimonium" om 12.45 uur. Tevens na de begrafenis gelegenheid tot con doleren in de ontvangkamer van de begraaf plaats. Het bestuur en de Raad van Commissarissen van de Protestantse Coöperatieve Begrafenis- vereniging P.C.B. u.a. hebben met grote versla genheid kennis genomen van het overlijden van de heer J. H. Duyker. Wij zijn hem grote dank verschuldigd voor het vele werk, dat hij in en voor onze P.C.B. gedurende vele jaren heeft verricht als voorzit ter van ons bestuur en als commissaris van onze vereniging. Amsterdam, 1 september 1980. J. H. Brinkman, voorzitter. J. Chr. Klaassen. secretaris. Op Zijn tijd en wijze heeft de Here thuis gehaald mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader Gijsbert Aalt Verbaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op de leeftijd van bijna 70 jaar Dordrecht: C. Verbaan-van Dijk C. A. de Haan-Verbaan F. de Haan Albert Peter Esther Moerkapelle: W. de Lange-Verbaan Th. de Lange Roland Edward Reinoud Middelburg: J. Hendrikse-Verbaan H. Hendrikse Ingeborg Pauline Wendela Suzanne Willem-Paul 3314 BB Dordrecht, 1 september 1980. Hoofdstraat 63. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Geen toespraken De overledene ligt opgebaard in het „rouwcen- trum". Kon. Wilhelminastraat 48. Dordrecht. Gelegenheid tot condoleren aldaar donderdag 4 september van 18.45 tot 19.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden DV vrijdag 5 september om 11.00 uur op de Algemene Be graafplaats. Nassauweg te Dordrecht. Vooraf wordt een samenkomst gehouden om 10.00 uur in de Gereformeerde kerk (vrijge maakt) „De Kandelaar", Jan Ligthartlaan 3 te Dordrecht. Na de begrafenis is er nogmaals gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats. Christelijke School voor Lager Beroepsonderwijs „ERICA" Catullusweg 440, 3076 KH Rotterdam. Tal. 010-192753 Wegen» ziekte van onze zoeken wij voor onmiddellijke In diensttreding iemand die deze baan tijdelijk wil waarnemen. Uw reacties zien wij graag per omgaande tege moet. Inlichtingen evt. telefonisch 010-19 27 53. Sollicitanten dienen van positief chr. beginselen te zijn. OPEN HUIS elke vrijdagavond ven 19.30 21 30 uur en eli zaterdagmiddag van 15 00 17.00 uur Pauluskerk, Maurltsweg 20. Een open huis even binnenlopen een ander ontmoeten kerk en samenleving rustig luisteren naar hulp vragen of wegwijs ge- muztek maakt worden zomaar wat lezen gemeten van stilte N tentoonstellingen bezich tigen dit kan elke vrijdagavond, van 19 30 21.30 uur. elke zaterdagmiddag 15 00 - 17 00 uur m de Pauluskerk, Maurltsweg 20 Voor ons is zeer onverwacht overleden mijn zeer lieve, zorgzame vrouw en onze lieve mem en beppe Geertje Bijlsma-van der Ploeg op de leeftijd van 66 jaar. na een zeer gelukkig huwelijk van 40 jaar. Jezus uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart". Drachten: L. Bijlsma Zuidlaren: Rudy en Sebele Drachten: Anne en Petra Drachten: Jan en Tini Capelle a.d. IJssel: Jitske en Henk en kleinkinderen Drachten, 31 augustus 1980 Leeuwerikstraat 47 De rouwdienst wordt op donderdag 4 septem ber om 14.00 uur gehouden in het gebouw „D'Antenne" te Ferwerd, waarna de begrafe nis aldaar zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de rouwdienst. Gelegenheid tot condoleren te Drachten op woensdag 3 september van 19.00- 19.30 uur in de aula van „Slingehof', Zuiderho- geweg 78 te Drachten. Liever geen bezoek aan huis. Mochten we iemand vergeten zijn bericht te sturen, wil die dit dan als zodanig beschouwen. Gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel des geloofs be reikt. dat is de zaligheid der zielen. 1 Petrus 1:8B en 9 Na jaren yan intens samenzijn nam God plot seling van ons weg, mijn lieve man en onze altijd zorgende vader en opa Tammo Lubbertus Meijer Op de leeftijd van 67 jaar. Apeldoorn, A. Meijer-Modders Bart en Corrie Meijer Soest. Dick en Gerda Meijer Delfzijl, José en Jasper Nederhoed Papendrecht, Alien en Gerrit Versteeg Utrecht, Hilga en Erwin Smelt Apeldoorn, Wim en Loes Koops kleinkinderen 30 augustus 1980 Cath. van Reesstraat 3 3711 AR Apeldoorn Geen bezoek, geen bloemen De overledene is opgebaard in het rouwcen- trum van de Monuta Stichting, Loolaan 67 te Apeldoorn, waar gelegenheid is tot condoléan ce woensdag a.s. van 18.45-19.30 uur. De rouwdienst wordt gehouden donderdag 4 september om 14.00 uur in de Barnabaskerk. Canadalaan 25 te Apeldoorn. De teraardebestelling zal hierna plaatshebben om 15.00 uur op de algemene begraafplaats aan de Ramsbrugweg te Wenum. Bij Dactylo voel je je thuis K in je tijdelijke baan. m( Dactylo is een uitzendorganisatie met een groot aant» relatief kleine vestigingen. Vestigingen waar aandadj wo voor de uitzendkracht voorop staat. Dat betekent dat je bij Dactylo werk vindt dat je ligt Werk dat je prettig vindt om te doen. v0] Kortom: een tijdelijke baan waarin je je thuis voelt. Do magazijn bedienden w te Ridderkerk ervaren typiste/telexiste te Ridderkerk voorde baan die je past Isl uitzendburo Ridderkerk, tel 01804-238 Amstelveen, tel 020-4563f Harderwijk, tel 04310-174! Leusden. tel 033 942809 Moister. tel 01749-4701t SAMEN OP DE GOEDE WEG Christelijk Nationaal Vakverbond Accessoires en onderdelen Te koop nieuwe SCHOKBRE- KERS Alle merken 50% kor ting. 020-830026. Diversen Vraag de gratis brochure ZO SLAAGT U IN EEN KEER Ned- Verkeersinstituut Postbus 60 - Harderwijk SLECHT PLAVOND? li dag geh. mooi schrootjes fond. Ook verlagen en inl wen van spots, vrijbl prijsqtj) Tel 020-726563 J0] Zelf VERHUIZEN door geheel Nederland. G Hulshof! Zn B V Tel 020-323630/369392 Last van 'hl ONGEDtERTE zoals wespen, muizen, hdt®' worm. vlooien e.a. PREVENTA 023-333467/02274-4 PASFOTO S DIRECT GE- TV SALONKAST 2.45J REED. STUDIO HENO. KAL- 175. T v -spel 75 VERSTR HK MUNTPL 020-365713 Voor at uw verhuizingen Tel 020-763419/990547 Besteldienst kamerverh expeditie bW. t 151143

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 14