Pools conflict wordt grimmiger mi Kïesuwkado Vrachtwagen met giftige stoffen botst op trein pecialisten roepen ulp Kamerleden in profoto foto/film speciaalzaken Regering stelt onderhandelingen met stakers uit Overheidsdienaar moet op zijn post blijven Weer meer werklozen Zelf Gebreid !3SL Neveda Kwaliteit j^Lees een krant met overtuigingTfOUW Trouw uwe Haagse/Nieuwe Leklse Courant Opklaringen HET WEER TAXATIE - INRUIL - INKOOP deze krant 'ilhelmina: jen van de larkantste ranjes ingels op asisschool noet, maar an wel goed e honderd dagen van Postma Wat moet Moskou met een militair overwicht? Per trein door drie ideologieën Zin van het bestaan weer actueel in poëzie Wfl an Aardenne wil praten Bij vijandelijke bezetting .Besluit Bunschoten tegen zondagswet' j BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: I I I I I I rouw 38STE JAARGANG NR. 11031 - ZATERDAG 30 AUGUSTUS 1980 T\7# I \j 9 fi IC Opklaringen afgewisseld door enkele buien. Middagtemperatuur omstreeks 19 graden. Wind uit zuidwest tot west aan de kust eerst nog hard of stormachtig kracht 7 tot 8. In de loop van de middag iets afnemend Morgen en overmorgen: Eerst nog kans op een bui. Overigens zonnige periode. Middagtemperatuur omstreeks 20 graden verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag: Vlierboomstraat 461. Loosduinse weg 687; Wassenaar: Stadhoudersplein 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT RGINA 13 'AGINA 23 PAGINA 15 PAGINA 19 PAGINA 25 -conflict kwam vorige week naar ten toen het ministerie van econo- che zaken bekend maakte dat rieg over de vermindering van de lialisteninkomens was spaak ge en Het ministerie wil door middel een prijsbeschikking er voor zor- dat de specialisten in twee jaar i gemiddeld tachtig mille inleve- De specialisten voelen voor een gelijke ingreep niets en hebben >igd patiënten voortaan contant iten betalen, voor zover ze niet in ziekenhuis zijn opgenomen. Mee- ADVERTENTIE Het Algemeen Diakonaal IJfiP Bureau van de Gerefor- meerde Kerken zou graag in kontakt willen komen met gjjjl verpleeg- |||w kundigen sffjU 9 rekreatie- leid(st)ers die als vrijwillig staflid willen meewerken aan verschillende diakonale vakantieweken in sep tember op de Blije Werelt in Lunteren. Mere informaties kunt u krijgen bij de ter J. van Luit. Postbus 22113830 "I Leusden. tel. 033-943244 (overdag) tel. 03420-90272 s avonds) Uitnodiging Minister Van Aardenne van economi sche zaken heeft inmidels het bestuur van de landelijke specialistenvereni ging uitgenodigd voor nader overleg, zo maakte minister-president Van Agt gisteren bekend na afloop van de ministerraad. De bijeenkomst zou volgende week donderdag moeten plaatshebben. De minister heeft in zijn uitnodiging laten weten dat hij bereid is te praten over de inhoud van de prijzenbeschikking. Daarbij komt de ingangsdatum aan de orde van de tariefswijziging, en verder de gevol gen van de afschaffing van het klas- severschil bij particuliere tarieven, de afstand die er bestaat tussen het der deklas tarief voor de particulierverae- kerde en de ziekenfondspatiënt. De particuliere patiënt betaalt voor een gelijke behandeling namelijk nog al tijd twee maal zoveel als de zieken fondspatiënt. WARSCHAU (Reuter, AFP, AP, DPA) De Poolse regering heeft gisteren de aangekondigde onderhandelingen met de stakende arbeiders in Gdansk voor onbepaalde tijd uitgesteld. De reactie van de Poolse regering op de zich nog steeds uitbreidende stakingen lijkt grimmiger te worden. De stakers in Gdansk noemde het onverwachte uitstel van de onder handelingen voor onbepaalde tijd een poging van de regering om hun eenheid te breken. Een regeringsdele gatie zou gisterochtend om tien uur een ontmoeting hebben met een sta- kingscommité, dat 190.000 arbeiders vertegenwoordigt. De regering liet echter weten dat het gesprek niet door zou gaan. omdat delegatieleider en vice-premier Jagielski nog een paar punten nader wilde bestuderen. De regering maakte niet duidelijk wanneer er dan wel weer onderhan deld zou kunnen worden. Silezië Ondanks alle oproepen van de rege ring en de katholieke kerk breidden de stakingen zich ook gisteren weer verder uit. hoofdzakelijk in Silezië. Naar schatting staken nu een half miljoen Poolse arbeiders. De Poolse televisie gaf openlijk toe dat er nieuwe „haarden van onrust" in het land waren ontstaan. Het over koepelend comité van stakers wilde over de radio en televisie een bood schap uitzenden, waarin wordt opge roepen de stakingen niet verder uit te breiden. Dit werd echter niet toege staan door de regering. Volgens een woordvoerder van de MKS (het over koepelend stakingscomité) waren de autoriteiten bevreesd dat een derge lijke oproep de indruk zou wekken dat de macht in het land in andere handen was overgegaan. Grote breekpunt in de onderhande lingen is nog steeds de kwestie van de vrije vakbonden. De stakers eisen een geheel nieuw en vrij systeem van vak bonden. naast de bestaande door de partij gecontroleerde bonden. De regering is slechts bereid de be staande bonden te reorganiseren. De stakers zeggen daarmee niet akkoord te kunnen gaan. omdat de bestaande bonden niet meer op te lappen zijn. ADVERTENTIE MOL. WE F* DA Erkend verhuizer NIET duurder. f(EL heter Almer»: 03240-11522 Lelystad: 03200-21600 Kampen: 05202-16852 ii onze Haagse redactie IN HAAG De landelijke specialistenvereniging heeft teren in een brief aan de leden van de Tweede Kamer raagd om tussenbeide te komen in het conflict tussen de icialisten en de regering. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Overheidsdie naren zullen in geval van een vijandelijke bezetting op hun post moeten blijven. Dit staat in nog door het kabinet De Quaay vastgestelde aanwijzin gen uit 1962 „omtrent de aan te nemen houding bij een vijan delijke bezetting." Deze aanwijzingen zijn gLste ren voor het eerst gepubliceerd in het kader van de nieuwe wet op de openbaarheid. Ze zijn ook thans nog van kracht en bestemd voor autoriteiten en functionarissen van het rijk. de provincies, gemeenten, water schappen. v eenschappen en veenpolders. De aanwijzingen maken duide lijk, dat hoewel het gezag in het bezette gebied feitelijk is over gegaan in handen van de bezet ter. de soevereiniteit over het Nederlandse grondgebied blijft berusten bij hare majesteits re gering. waar deze zich ook be vindt. Zij draagt de autoritei ten op „zich naa» eer «n gewe ten en met onde ".hikhing van eigen belangen te laten leiden door het werkelijke belang van het Nederlandse volk. Dit wer kelijke belang van het Neder landse volk zal in het algemeen met zich brengen dat men op zijn post blijft. Wie de overtui ging mocht hebben gekregen, dat verdere uitoefening van zijn functie slechts of in hoofd zaak het belang van de vijand dient en aan de Nederlandse zaak afbreuk doet, zal zich daarvan moeten onthouden door zijn ambt of functie neer te leggen." aldus de letterlijke tekst van de aanwijzingen. Stakingsleider Walesa toonde zich bijzonder teleurgesteld over het uit stel van de onderhandelingen: „Wc zijn dagen en nachten bezig geweest met de voorbereidingen en nou is dat allemaal voor niets. De regering heeft ons tot nu toe verantwoordelijk ge steld voor de trage vooruitgang in de gesprekken, maar het is nu duidelijk waar de verantwoordelijkheid hier voor ligt". Er waren gisteren indicaties dat de Poolse leiders hun geduld met de stakers beginnen te verliezen. De di recteur van het Poolse persbureau Interpress. dat doorgaans de mening van de regering weergeeft, sprak van een „ernstige wending" in de acties, die mogelijk tot een abnormale toe stand in het land kan leiden. Hij zei dat het aantal ondernemingen dat door de stakingen wordt verlamd met de dag groeit. De uibreiding van de onlusten worden volgens hem veroor zaakt door „anti-socialistische ele menten en extremistische groepen." Hij zei dit tijdens een zeer korte toe spraak tot de buitenlandse journalis ten. waarbij hij een ernstige indruk maakte. Deze aanduidingen van de stakers waren de laatste tijd niet meer gebruikt, maar doken woensdag weer op in een commentaar van het Russische persbureau Tass. Stakers op de Lenin-werf in Gdansk voor een bord met het opschrift „21 maal ja", wat slaat op de 21 eisen die de stakers aan de regering hebben gesteld. werken aan ondercoek en planning door de overheid is opgeschort. De specialistenvereniging schrijft aan de Kamerleden dat als het kabi net bij haar besluit blijft „de motiva tie en bereidheid tot daadwerkelijke veranderingen in de gezondheids zorg, waartoe wij in eigen kring reeds verschillende initiatieven hebben ontwikkeld stellig niet zal toe nemen." Ook de koninklijke maatschappij ter bevordering van de geneeskunst, waarvan de specialistenvereniging onderdeel is. maakt zich ernstig zor gen over het conflict, zo blijkt uit een commentaar in Medisch Contact, het orgaan van de maatschappij. Naar de mening van de hoofdredacteur, de heer Bol. dreigen er ernstige gevolgen voor de gezondheidszorg, als niet spoedig een einde komt aan het con flict. De maatschappij zegt zich te willen inspannen om een bijdrage te leveren aan een oplossing. Van onze sociaal economische redactie DEN HAAG De werkloosheid is in augustus opnieuw flink verergerd. Er staan nu 261.500 mensen bij de ar beidsbureaus als werkloze ingeschre ven, ruim dertienduizend meer dan een maand geleden. Deze stijging' is opnieuw duidelijk groter dan nor maal in de maand augustus. Het voor seizoen gecorrigeerde cijfer van de werkloosheid steeg dan ook. en wel met ruim drieduizend naar 254.100. Augustus is nu al de vijfde maand in rij dat het beeld van de werkloosheid snel verergert. Het cijfer van ruim 261 duizend feitelijke werklozen is zo hoog dat het niet meer past in de grafiek die het ministerie van sociale zaken maandelijks maakt van de werkloosheidscijfers. Die grafiek gaat namelijk niet hoger dan 260.000. De laatste keer dat de grafiek naar boven moest worden uitgebreid was in december 1975. Toen was de werk loosheid op weg naar het naoorlogse record van 249.000, eind februari 1976 Dat record is inmiddels vorige maand al ruimschoots overschreden, en het einde van de stijging lijkt nog niet in zicht. De huidige grafiek begint met januari 1974, toen de voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid 112.000 personen bedroeg. De stijging van het aantal werklozen in de aflopende maand is het dubbele van die van augustus vorig jaar. Toen waren er ruim 218 duizend werklozen, dus ruim 43 duizend minder dan thans. Het enige lichtpuntje in de cijfers van afgelopen maand is, dat de stijging van het aantal werkloze vrou wen wat minder is dan doorgaans in augustus. (ADVERTENTIE) DEZE WEEK: landelijke MIVA-aktie voor 700 vervoermiddelen voor missionarissen. Giro: 27 22 49 tnv MIVA Vijverstraat 12 te Breda DEN HAAG (ANP» Staatssecreta ris Koning van binnenlandse zaken wil twee raadsbesluiten over zon dagsluiting. genomen door de ge meenteraad van Bunschoten, ter ver nietiging voordragen bij de Kroon. Het gaat om besluiten waarin is vast gelegd dat geen gelden van de plaat selijke overheid mogen worden ge bruikt voor de bevordering van de zondagsport.. Volgens Koning, die reeds anderhalf jaar geleden aan de gemeente Bunschoten vroeg de be sluiten in heroverweging te nemen, zijn die raadsbesluiten in strijd met de zondagswet. verzekeringen ZEKER WETEN! Tel. 030 - 334145 Van de vrachtwagen bleef na de botsing met de locomotief weinig over. Van een onzer verslaggevers .BORNE Nadat een vrachtauto met giftige stoffen gistermorgen op een overweg vrijwel doormidden werd gereden door een trein, is er urenlang een enorme ravage geweest in de Overijsselse plaats Borne. Er waren namelijk nogal wat giftige stoffen uit de auto gestroomd. De chauffeur van de vrachtauto, een Schroevedraaiersel (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met omslagmechaniek.vt»or extra gemak. Boetseerset(B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder wen ovenhard 44-jarige man uit Bomerbroek werd zeer ernstig gewond. De machinist van de trein bleef ongedeerd. Het treinverkeer is urenlang gestremd ge weest door de ravage op de spoor baan. De Tachtwagen was geladen met en kele honderden plastic vaten met gif tige stoffen, zoals formaline, fosfor- zuur en bleekloog. Enkele tientallen vaten scheurden open bij de botsing, zodat er duizenden liters gif over de straat stroomden. Aangezien het loog en het zuur zich met elkaar vermeng den. ontstond er een damp, die bij hoge concentratie schadelijk is voor de luchtwegen. Gevaar voor brand of explosie bestond er volgens de brand weer niet. Bewoners van de buurt werd wel aangeraden de ramen 'te sluiten om te voorkomen dat de stank in de huizen zou trekken. Het ongeluk gebeurde op een met knipperlichten bewaakte overweg. Een paar dagen geleden gebeurde op dezelfde>plaats een ongeval, waarbij twee soldaten om het leven kwamen. ADVERTENTIES •ÏSWU0" „„ciijW"41'" .„..„Ai' TV sïu4io .Aiaïlt „r»4<ot Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onderlègger of voor de sier Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de een»te twee weken gratis. I Naam: Adres:Postcode: I Plaats:Giro: Neveda Bistro -13.95 per bol. ftachtige wol met Shetland- karakter. Alle modetinten. Breit voordelig? Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC OD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1