Kabinet wil uitkeringen beperken Staatssecretarissen tegen Pais' salarisplan olak gaat niet i op ultimatum Kiesuwkado Record-gift voor strijd racisme i Overleg in Gdansk verdaagd Onroerend 'Werkloosheid blijft groeien ondanks maatregelen' Minister opent Firato Haddads mannen in dienst van Unifil Trouw Leidse Courant- Wolken en regen HET WEER GARAGE GRUNO B.V ;v vraagt meer eun van kerken Onderwijsbonden reageren furieus Ruim 100 doden El Salvador CNV kapt met de minister Trouw Gevoelig Wereldraad van Kerken: - Bezorg Trouw een nieuwe abonnee Lees een krani. met overtuiging: Tft)UW Trouw 38STE JAARGANG NR 11030 - VRIJDAG 29 AUGUSTUS 1980 Veel bewolking en perioden met regen of motregen Middagtemperatuur van 16 graden op de wadden tot 21 graden in het zuidoosten van het land Zuidwesten wind, in het binnenland matig, windkracht vier. in de kustgebie den vrij krachtig, windkracht vijf. Morgen en overmorgen: Zonnige perioden, maar vooral eerst nog enkele buien. Middagtemperaturen omstreeks achttien graden FIRST IN SAFETY DEN HAAG Stationsweg 31-35, tel. 070-890634 Op 500 meter afstand station Hollands Spoor LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Het kabinet wil de minimum jeugdlonen verlagen en daarnaast de rechten op een sociale uitkering fors inperken voor bepaalde groepen. Bejaarden en arbeidsongeschikten moeten vanaf volgend jaar meer belasting betalen, en echtparen waarvan man en vrouw werken, krijgen na volgend jaar geen „teveel" betaalde AOW-premie meer terug. Bij verlaging van de minimum jeugd- lonen gaan ook de sociale uitkeringen voor jongeren en de wedde voor dienstplichtigen omlaag, want die zijn gekoppeld aan de jeugdlonen. De wedde voor een 19-jarige soldaat gaat zakken met ruim veertien procent, van thans zeventig naar straks zestig procent van het minimumloon. Minister Albeda van sociale zaken heeft deze voornemens van het kabi net gisteren bekend gemaakt in een lange brief waarin hij de sociaal-eco nomische raad (SER) om advies vraagt. De maatregelen moeten vol gend jaar een besparing van 820 mil joen gulden op de sociale uitgaven afwerpen, en vanaf 1982 moet dat oplopen tot 1420 miljoen. Bestek '81 blijkt onvoldoende, nu de economi sche groei het laat afweten, zo schrijft de minister. Bij Bestek ging het om zaken die op zichzelf ingrijpend le ken, maar toch slechts „een beperkt effect" gaven. Ondanks de maatregelen zal de werk loosheid dit jaar groeien naar 250.000 personen en volgend Jaar verder oplo pen, aldus Albeda. Met de maatrege len kan echter „de dreiging van een nog grotere werkloosheid worden weggenomen." De minister acht „pijnlijke beslissingen onvermijde lijk". Vervolg op pagina 9 DEN HAAG (ANP) - De FNV vindt de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale uit keringen een rechtstreekse aanval op de zwaksten, aldus bestuurder Herman Bode. Hij erkende dat er bezuinigingen moeten komen. „Die moeten er echter op gericht zijn dat min der mensen een beroep doen op de uitkeringen. Zo moet er ge zorgd worden dat er werk is." Minister Albeda ,GINA 2: GINA 5: ilhelmina bleef de historie over- nd 1 ,GINA 3: et gaat slecht x et het sleepbe- 'ijf GINA 4: [liderzeedorp oeit snel IGINA 7: thiopië ontkent val in Somalië iGINA 11: ieuwe films (GINA SERVICE: ibriek toerisme, strips, feullle- n, puzzel, radio- en tv-progam- 's, weeroverzicht Minister Gardeniers heeft gisteren officieel de Firato in Amsterdam geopend. Via een televisie- sateliet had zij rechtstreeks contact met NOS-voorzitter Erik Jurgens, die in Engeland zat. De Firato staat dit keer in het teken van de kabel- en sateliet-televisie. Meer nieuws over de Firato op de pagina's 4 en 15. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het is nog uiterst onzeker of minister Pais (onderwijs en wetenschappen) zijn plan om volgend jaar te korten op de salarissen van onderwijsgevenden, zal kunnen verwezenlijken. Zijn staatssecretarissen De Jong en Hermes hebben zich namelijk principieel tegen het plan uitgesproken. Inmiddels is komen vast te stahn dat Pais zeker 250 miljoen gulden uit de salarissen wil halen. Alle sectoren van kleuter- tot universitair onder wijs zullen daaraan hun steentje moeten bijdragen. Verder wil hij ko men tot uitstel van betaling van de pensioenpremies voor het algemeen burgerlijk pensioenfonds met een maand. Dat zou hem zo'n tweehon derd miljoen gulden opleveren. Waar hij de overige bezuinigingen vandaan wil halen is niet bekend, maar wel staat vast dat hij voor ongeveer zes honderd miljoen gulden door het ka binet is aangeslagen ADVERTENTIE .le\ev\ste «n a°t0 de aut« \ViVt inleA tuu\s en w u #te\etel fcsten* „JO-»*»* ttein-100' een onzer verslaggevers SERDAM Burgemeester Po- an Amsterdam is niet van plan gaan op een ultimatum (lat de imisch eigenaar van het ge- :te complex de Groote Keyser, ctontwikkelaar Beerents, via andelijk ochtendblad heeft ge- Beeronts eist dat.de panden ie Keizersgracht vóór 7 septem- ijn ontruimd of door de gemeen- irden aangekocht. Op die datum ijn verzekering voor de panden en. urgerrieester zei nogmaals dat ltstel van de ontruiming geen is, maar dat hij op dit moment op eigen initiatief kan ontrui- Daarvoor moet de eigenaar een 'e aanvraag bij de deurwaarder nen, die dan eventueel de politie Istand kan verzoeken. De vorige raag om bijstand werd door de raarder op 18 januari afgeslo- rlak voordat burgemeester Po- >t uitstel van de ontruiming be- „uit zorg voor politiepersoneel akers." nieuwe aanvraag is overigens al an bij deurwaarder Braan en wel augustus. Burgemeester Polak frt echter politie-assistentie om een andere reden. Beerents en isch eigenaar Trommel Vast- BV (een dochter van de OGEM) namelijk dat de gemeente alle tuele schade die uit de ontrui- voortvloeit, vergoedt. ..Wij kun- geen voorwaarden accepteren", urgemeester Polak, „dat zou een suze zaak zijn." iKOU (AP, AFP, Reuter) De lente Rucslsch-orthodoxe pries- Gleb Yakoenin is gisteren door rechtbank in Moskou veroor- tot vijf jaar werkkamp en vijf interne verbanning. De uit- tk was conform de eis van de bare aanklager. Yakoenin is ver rekt voor het voeren van propa- k en het oproepen tot agitatie de Sowjet-staat. De priester al jaren als de leider van de Senten binnen de orthodoxe van Rusland. Zoals we gisteren meldden hebben Beerents en de OGEM inmiddels ook een civiele procedure tegen de ge meente aangespannen. Zij eisen een schadevergoeding van 3.5 miljoen gulden voor geleden schade door het uitstel van de ontruiming. „Een vreemde gang van zaken" noemde Polak dit, omdat Beerents in decem ber en in januari zelf het initiatief nam tot uitstel van de ontruiming, zelfs met een termijn van zes maan de. Sinds die tijd had de burgemees ter niets meer van de eigenaren ver nomen tot de brief over de civiele procedure begin deze maand. Wel is de gemeente, via de dienst grondbedrijf, nog steeds in onderhan deling met vertegenwoordigers van Beerents en de OGEM over een even tuele aankoop van de Groote Keyser. Tot nog toe is dit afgesprongen op de prijs. De gemeente wil en kan niet meer dan 1,8 miljoen gulden uitge ven, ongeveer de helft van wat de eigenaren willen hebben. NAKOERA (ANP) Op het Uni- fil-hoofdkwartier in Nakoera wer ken zeker tien burgers, die deel uitmaken van de militie van ma joor Haddad. Het gebeurt regel matig dat VN-militairen aan tafel bediend worden door deze bur gers, die men een paar uur later weer bij een wegversperring van majoor Haddad aantreft. Daar staan ze dan in uniform en bewa pend het VN-verkeer te contro leren. Een woordvoerder van de VN in Nakoera spreekt van een ongeluk kige en vreemde situatie. Het is namelijk niet onaannemelijk dat deze mensen grote belangstelling hebben voor alles wat zich op het hoofdkwartier afspeelt. Aan de andere kant kan een dergelijk om vangrijk hoofdkwartier niet wer ken zonder burgerpersoneel uit de omgeving. De meeste burgers in het gebied zijn nu eenmaal aan- Mangers van Haddad. Er werken ruim honderd burgers op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Nakoera, vooral bij de onderhoudsafdeling, in de keuken en bij algemene diensten De VN-woordvoerder zegt dat er aan de andere kant ook wel een gunstige kant zit aan de dubbele taak van sommig burgerperso neel. „De mensen van Haddad die hier werken, kennen de meeste gezichten van onze mensen. Dat maakt het passeren van de posten eenvoudiger en veiliger. Aan de andere kant kun je niet uitsluiten dat deze mensen achter de mortie ren hebben gestaan, die enkele maanden geleden dit hoofdkwar tier hebben bestookt". Volgens kolonel J. C. A. C. de Vogel, het hoofd operaties van het Unifil-hoofdkwartier, dreigen de Uniful-troepen in Zuid-Libanon hun geloofwaardigheid te verlie zen. Door de bestaande instructies wordt er namelijk niets gedaan tegen de beschietingen van ma joor Haddad. De Vogel vindt dat je door een dergelijke houding in de hand werkt, dat de beschietin gen toenemen, omdat er toch niets tegen ondernomen wordt. Ook de bevolking verliest hierdoor het vertrouwen in de VN-groepen. meent de kolonel. SAN SALVADOR (AFP) Meer dan tachtig soldaten en 31 guerrillastrij ders hebben het leven verloren bij gevechten in El Salvador, zo is in de hoofdstad San Salvador meegeddeld door de gewapende linkse bewe gingen. De informatie bevatte geen bijzon derheden over aard en plaats van de gevechten. In San Salvador hebben jongeren die vermoedelijk tot linkse organisaties behoren, acht autobussen in brand gestoken. Onbekenden hebben scho ten afgevuurd op de Salvadoriaanse journalist Gil Ovidio Gaudron, terwij 1de Nicaraguaanse journalist Manuel Zurita van het conservatieve dagblad „Diario de Hoy" met de dood is be- drigd door de volksbedrijfskrachten, zo is in San Salvador vernomen. GDANSK JReuter, AP, AFP) De stakende havenarbei ders in de Poolse stad Gdansk hebben gisteren het overleg met de regeringsdelegatie on der leiding van vice-premier Jagielski opgeschort. Het ge sprek zai niet worden hervat voordat de regerng duidelijke voorstellen heeft gedaan over de vorming van vrije vak bonden. Bogdan Lis, een van de stakingslei ders zei gisteravond tegen vertegen woordigers van de stakers dat de re geringsonderhandelaars dergelijke voorstellen nog niet hebben uitge werkt. Zolang er nog verschil van opvatting bliojft tussen de delegatie van de stakers en die van de regering is de discussie over de andere eisen opgeschort. Er stonden voor gister avond nog wel „technische bespre kingen" over de kwestie van de vak vereniging op het programma. Eerder op de dag had de belangrijk ste leider van de staking Lech Walesa opgeroepen de staking niet uit te breiden naar andere delen van het land. Het Is niet duidelijk of het hier gaat om een splitsing in de stakersbe weging van havikken en gematigden of dat Walesa een overigens weinig inhoudend gebaar wil maken naar de regering van Polen. Walesa deed zijn oproep na de derde besprekingsronde in Gdansk. Voor het eerst kwam gis teren ook de melding van stakingen in Szczecin, een stad aan de grens met de DDR. Bij de stakingen zijn nu naar schatting driehonderdduizend Pollse arbeiders betrokken. In Warschau ontkende het regerings persbureau Interpress nadrukkelijk dat partijleider Edward Gierek was afgetreden of van plan zou zijn dit te doen ten gunste van Stefan Olszows- ki. Deze was tot vorige week „wegge promoveerd" ambassadeur in de DDR. Olszowski is een fel tegenstan der van het economisch programma van de Poolse regering. Geruchten over het aftreden deden hardnekkig de ronde door het land en gistermiddag meldde het Amerikaan se tv stadion ABC het als een feit. ABC beriep zich op niet nader aange duide bronnen in Polen zelf, die over veel gezag beschikken. Interpress re ageerde eerst op de geruchten in het land zelf en daarna nog eens apart op de berichtgeving van ABC. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het CNV heeft beslo ten niet langer met minister Pais te spreken over de onderwijsbegroting voor het komende jaar. De bond heeft het gesprek, dat men komende dinsdag met de minister zou hebben, afgezegd. Gisteravond heeft Pais met premier Van Agt, vice-premier Wiegel en mi nister Vanx der Stee (financiën) ge sproken over de invulling van het bedrag. De onderwijsbonden hebben furieus gereag^i H op het salarisvoorstel van Pais. Gok de PvdA in de Tweede Kamer is verontwaardigd, terwijl er in de CDA-fractie „grote reserves" bestaan ten opzichte van het plan. WD-woordvoerder Evenhuis noem de het voorstel gisteren „niet de meest elegante oplossing", maar toonde zich geen tegenstander ervan Volgens Pais is zijn voorstel het beste alternatief omdat de bezuinigingen anders ten koste zouden gaan van de werkgelegenheid ln het onderwijs en dat wil hij niet. Het CNV heeft dit besluit genomen, omdat het vindt dat de vertrouwens relatie tussen de onderwijsbonden en de heer Pais verbroken is door de recente mededeling die zonder overleg met de bonden gedaan is dat er ingrijpend bezuinigd zal moe ten worden op de salarissen van al het personeel in het onderwijs. Met het voortijdig - bekend wor den van zijn voorstel heeft hij echter vrijwel alle onderwijsbonden tegen zich in het harnas gejaagd Hij wilde na Prinsjesdag met de bonden over zijn plan gaan praten, maar deze heb ben gisteren laten weten dat het voor hen niet bespreekbaar is. Vervolg op pagina 9 Ironie kent geen grenzen. Bijvoorbeeld in Lekkerkerk, waar door gif verdreven mensen nu wat nijdig kijken naar een verontreinigingsheffing oppervlaktewater. Hadden de laatste tijd meer over grondwater gedacht. Geen nood, de onroerend-goedbelasting komt nog. Boetseerset (Al BoetseerkJei met verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kniiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van een onzer verslaggevers GENEVE De Zuidwest afrikaanse volksorganisatie Swapo en het Afrikaans Na tionaal Congres (ANC) heb ben dit jaar de grootste be dragen toegezegd gekregen uit het Speciale Fonds van het Wereldraadprogramma tot bestrijding van het ra cisme. De uitkering ls dit jaar een record bedrag: 775.000 dollar (ongeveer 1.550.000). Hiervan ontvangen de twee organisaties respectievelijk 200 OOQ en 150.000 dollar. Het zijn de enige organisaties in geheel Afrika die geld uit het fonds ontvangen, een teken dat de Wereldraad nog steeds grote aandacht heeft voor Zuid-Afri- ka en het door dat land bezet gehou den Namibië. Behalve voor echte bevrijdingsbewe gingen is er ook geld beschikbaar voor gToepen van raciaal onderdruk ten en steungroepen. Twee Neder landse groepen ontvangen steun. Het Culturele Media Collectief, een groep media-prducenten uit de derde we reld die in Amsterdam werken en het Nederlands Komitee Zuidelijk Afrika. Verder ontvangen raciaal ondrdrukte groepen in Australië, Het Caralbisch gebied, de VS, Canada en Groot Brit- tannië geld. Het geld uit het fonds wordt verstrekt op voorwaarde dat het alleen gebruikt wordt voor huma nitaire doelen, die niet in strijd zijn met de doelen van de Wereldraad van Kerken. Het kan dus niet gebruikt worden voor wapens. De ontvangers zijn evenwel niet verplicht achteraf rekenschap af te leggen van wat zij met het geld gedaan hebben. Op deze manier is de toekenning van steun een uitdrukking van de vereenzelvi ging door de kerken met de strijd van raciaal onderdrukte mensen voor hun bevrijding. De 200.000 dollar voor de Swapo zul len gebruikt worden voor administra tieve kosten, voor gerechtelijke steun aan Swapo-leden in Namibië en voor de radio-omroep van de Swapo.- Het ANC krijgt geld voor de bekendma king van het vrijheidshandvest en voor voorlichting over het „thuislan den-programma" van de Zuidafri- k a arise regering. Het speciale fonds wordt gevoed door giften uit kerken en van particulie ren. Nederland is door de jaren heen de grootste bijdrager geweest aan het fond?. I Maak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad met een over- I tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. INaam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: I Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: _Giro: Postcode en plaats _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kadomaar keuze; DA. DB. OU. OD.(aankruisen a.u.b.) IBon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven) I Voor bezorginformatie 920-913456

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1