ieuwe eisen an stakers igewilligd banen op de universiteiten Duizend tocht bij Kabinet eens over begroting Smal Hesiiwkado 'Grote randmeren voor Markerwaard' rBe^weeemeaweabmmee" in deze krant rtinair gaan impen art kri Pais wil honderd miljoen gulden bezuinigen Dijkman verwacht geen maatregelen KVP-top Meubelfabriek ■Sr Oisterwijk *Pïieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droog en zon HET WEER ns ïen net lu injerleg Polen uit impasse ("5 ;n n. or all e Geus wacht t vergeefs op n lediging Anderson strikt fan van Kennedy Trouw Ook achter de schermen Tuijnman wil kuststrook oude land beschermen toonaangevend in eiken Lees ccn krant met overtuiging: TrOUW rouw H S 38STE JAARGANG NR 11027 - DINSDAG 26 AUGUSTUS 1980 Droog en perioden met zon Middagtemperatuur van 20 op de Wadden tot 24 graden in het zuiden van het land. Zwakke tot matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 4. MORGEN EN OVERMORGEN: Perioden met zon. mogelijk een bui en middagtemperatüur omstreeks 21 graden. Morgen: Zon op: 06.41 maan op: 21 33 zon onder 20.36 maan onder 08 08 LOSSE NUMMERS 65 CENT im SCHAU (REUTER, AP, AFP) De Poolse regering gisterenavond toegegeven aan de eis van de stakers in sk dat de telefoon- en telexverbindingen met de rest van moesten worden hersteld voor er weer kon worden ideld. De stakers hadden eerder unaniem geweigerd rhandelen nadat de regering aanvankelijk niet wilde op de eis. PAGINA 2: irind in Warschau had de sta- het begin van de avond een um gesteld. In het geval de indelingen zouden worden af in zou de regering het volk via op de hoogte stelde van de irde van de regering klonk nee, nee, nee." Met het van het bewind is weer ruimte 1 0fcn voo de onderhandelingen Walesa en de belangrijkste nwoordiger van de regering Jaw Jagielski. goedingelichte kringen nsk wordt overigens ook reke- ^'^houden met de mogelijkheid nieuwe premier van het land Inkowski zelf als hoofd van eringsdelegatie zal gaan on- ielen met de stakende have ners. Die lieten gisteren weten KXJch te staan tegenover de auto- dit ondanks de stappen dei ider Gierek zondag had aan- Igd. Gierek stelde een aantal igen in de vakbondspolitiek in iruitzicht, waarvan de belan- het houden van vrije vak- erkiezineen is. kers in Gdansk verklaarden dat veel van wat Gierek te racht, geen enkele invloed zal op hun streven naar vorming ite onafhankelijke vakbonden staan van de communistische Zij stellen nu dat Gierek toch idt aan toezicht van de partij vakbondsvertegenwoordigers van het overkoepelende sta- iité in Gdansk liet hierop lat dhet comité al een „struc- de nieuwe vakbonden heeft :t". Nadere bijzonderheden echter niet. In andere Poolse is echter positief gereageerd reks verklaring dat zijn rege- tfeid is vrije vakbondsverkie- Jrftoe te staan. "^igingen in de regering en par- betekenen volgens insiders lel een duidelijke verzwakking h van Giereks positie. Gierek heeft een compromis moeten sluiten, zo zei men. door voormalige rivalen weer macht te verlenen. Stefan Olszowski, „gedegradeerd'" tot ambassadeur in Oost-Duitsland, is nu weer lid van het politbureau en secretaris van de com munistische partij. In Warschau wordt hij getipt als de opvolger van Gierek. Politieke waarnemers zien in de wijzigingen in regering en partij top en ook in de „zelfkritiek" van Gierek in zijn jongste rede een over winning voor de hervormingsgezinde, liberale vleugel van de partij Meer nieuws op pagina 7. Het verband tussen angst en godsdienst PAGINA 3: Steeds meer vermisten op de Noordzee PAGINA 4: Avro-programma's in het nieuwe seizoen PAGINA 5: Ginjaar tegen de plastic fles PAGINA 7: Moskou: Teveel aandacht van Westen voor stakers PAGINA 9: Parlementsrubriek PAGINA 13 Hannelore Ausputzershow Van onze parlementsredactie DEN HAAG Bij de universiteiten en hogescholen zullen volgend jaar zeker duizend arbeidsplaatsen verloren gaan als gevolg van bezuinigingen. Het is niet uitgesloten dat daarbij gedwongen ontslagen zullen vallen. Minister Pais (Onderwijs en Weten schappen) wil zo'n honderd miljoen gulden aan de instellingen onttrek ken. waarvan 75 miljoen in de perso nele sfeer. Hij heeft dat inmiddels aan de universiteiten laten weten. Morgen praten de bonden voor over heidspersoneel met het ministerie over de plannen van de bewindsman. Uit die plannen blijkt overigens dat Pais er met een bezuinigingsronde van honderd miljoeh een gevolg van de Bestek-operatie nog niet is. Hij blijft voor het wetenschappelijk onderwijs dan nog met een gat zitten van zeventig miljoen gulden. Volgens goed ingelichte bronnen zal dat gat alleen kunnen worden gevuld en onzer verslaggevers ERDAM Martinair Holland Irastische bezuinigingsmaatre- reffen om het hoofd te kunnen aan de dit jaar sterk verslech- luchtvaartmarkt. Inkrimping et personeelsbestand zal daar ihijnlijk onderdeel van uitma- Vandaag wordt erover ge-. ecte aanleiding is het deb&cle reisorganisatie Christoffel, dat lair een strop van enkele mil- guldens heeft opgeleverd, •ok de verhevigde concurrentie vrachtmarkt de weinig roos- B vooruitzichten voor het ko- ^vakantieseizoen en het wegval- lgend jaar. van het transatlan- irvoer spelen een rol. [J EN HAAG De aanstaande "feuwe minister van defensie Geils heeft gisteren de hele op zijn beëdiging zitten chten. Het moeizame kabi- bberaad over de begroting w volgend jaar beeft ook parten gespeeld. |b indiensttreding werd op augustus verwacht, omdat 'kabinet de vervanging van uister Scholten wilde laten taan voordat de Kamer andaag) weer van zomerre- 5 aou terugkeren. Men ging van uit dat het begrotings- wleg, waarmee mr. Schol- aich nog belast heeft, wel aijn afgelopen. Dat bleek «ren echter niet het geval, kans dat het kabinet over begroting uiteen zou vallen kef aanwezig en daarom het tijdstip van beëdi gt tot nader order uitge- i.Het heeft tenslotte geen 0 een nieuwe minister van densie te benoemen die mis- Men maar enkele uren in ®ctie kan blijven," zo werd 1 ambtelijke kring opge- 'erkt. CD A-Kamerlid Dijkman (links) „op het matje" in de gang, voor het KVP-bestuur hem binnenroept. Van onze parlementsredactie UTRECHT Het CDA-Kamerlid Stef Dijkman heeft er vertrouwen in, dat de KVP-top geen maatregelen tegen hem neemt. De stemming in het dagelijks bestuur van de KVP is er echter niet beter op geworden, na dat Dijkman gisteren weigerde nog eens zijn rol in het geruchtmakende olie-boycot-debat van eind juni te verduidelijken. Dijkman heeft gisteren in Utrecht, tegenover zeven van de tien leden van het dagelijks bestuur, een uiteen zetting gegeven over zijn steun aan de PvdA-motie. die tot de val van Met kabinet-Van Agt had kunnen leiden. „Mijn verhaal is duidelijk. Niet de dissidenten in de CDA-fractie. maar het kabinet heeft willens en wetens het risico van een crisis genomen. Ik voel er niets voor om mijn betoog nog eens te houden, het is nu de beurt aan het KVP-bestuur. Er moet snel een punt achter de zaak gezet worden, in dit land zijn waarachtig jvel belang rijker zaken aan de orde", aldus Dijk man na het gesprek met het dagelijks bestuur. KVP-voorzittër Van Zeil was teleur gesteld over Dijkmans weigering om zoals Van Zeil het uitdrukte „het gesprek te vervolgen". De KVP-be- stuursleden. die gisteren noodge dwongen afwezig waren, hebben vol gens Van Zeil ook recht op Dijkmans verhaal. Dijkman zelf meende, dat het verslag van het gisteren gehou den gesprek voldoende moet zijn. DEZE WEEK: landelijke MIVA-aktie voor 700 vervoermiddelen voor missionarissen. Giro: 27 22 49 tnv MIVA Vijverstraat 12 te Breda door te bezuinigen op wetenschappe lijke apparatuur. In het verleden ;s daar echter al fors het mes ingezet. Een interessant gegeven is in dit ver band een recent rapport van de Raad van Advies voor het wetenschapsbe leid, waarin staat dat verder bezuini gen op wetenschappelijke appara tuur niet verantwoord is. Tol De academische raad het overkoe pelend orgaan van de universiteiten en hogescholen heeft eind juni al laten weten dat de bezuinigingen die Pais toen voor ogen had hun tol zou den eisen in de sfeer van tijdelijke fucnties voor jonge onderzoekers. Ook de (niet wetenschappelijke) technische en administratieve banen zouden het moeten ontgelden. On danks deze bezwaren heeft de minis ter zijn plannen, naar blijkt, echter vrijwel gehandhaafd. De bezuinigingen in de personele sfeer (volgend jaar dus 75 miljoen gulden) zullen de komende jaren op lopen tot 92 miljoen in 1985. Daarin zit één procent loonsverhoging. Ver wacht wordt dat men name in de jaren na 1981 niet aan gedwongen ontslagen valt te ontkomen. Bij een aantal universiteiten worden de be zuinigingen als een onbillijkheid er varen. omdat ze in het verlden de groei van het aantal studenten steeds hebben opgevangen zonder dat daar extra geld tegenover stond. Om streeks 1974 zijn de universiteiten en hogescholen op de nullijn gezet en werd de gemiddelde slarislast ge drukt, waardoor er in feite met het- zelfde bedrag meer kon worden ge daan. Op het ministerie van onder wijs meent men echter dat de rek er na volgend jaar wel uit is. Er zal dan een andere oplossing moeten worden gezocht willen er althans geen ontsla gen vallen. De universiteiten zijn pas onlangs met de laatste voorstellen van Pais geconfronteerd. Deze hebben betrek king op de zogenoemde meerjarenaf spraken tussen de bewindsman en de instellingen, die jaarlijks worden bij gesteld. De universiteiten hebben nu het verzoek gekregen om die meerja renafspraken vóór 1 september te on dertekenen. Volgens drs H. J. Brinkman van het college van bestuur van de VU is dat echter onmogelijk, omdat er ten op zichte van vorig jaar belangrijke ver anderingen in de afspraken zijn aan gebracht waarover eerst met Pais ge sproken moet worden Een van die wijzigingen is dat de universiteiten 7.5 miljoen gulden moeten opbrengen voor de Organisa tie voor zuiver wetenschappelijk on derzoek (ZWO). De organisatie zal dat geld dan weer in projecten steken, die in totaal zo'n 150 nieuwe arbeids plaatsen zullen opleveren Het is ech ter nog volstrekt onduidelijk waar die arbeidsplaatsen zullen komen. Vervolg op pagina 5 Nederlanders, wonend in Jeruzalem, demonstreren voor de Nederlandse ambassade in Jeruzalem tegen een mogelijke verplaatsing van de ambassade' naar Tel Aviv. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinet is er gisteravond laat in geslaagd om op de valreep de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. De voornaamste punt-n waarover overeenstemming zijn i- reikt zijn: er komt vooralsnuL s«*en loon maatregel. In plaats daarvan zullen de premies van de sociale verzeke ringen met enkele procenten omhoog gaan. zodat het rijk ruim een miljard gulden minder hoeft af tc dragen aan de sociale fondsen. de premieverhoging die op zich zelf denivellerend werkt, wordt ge- Een akkoord bleek mogelijk toen dr VVD-ministers hun verzet tegen dit plan prijsgaven. Zij waren aanvan kelijk tegen de oplossing van de pre mieverhoging omdat die een lasten verzwaring zou betekenen voor het bedrijfsleven. Bovendien is het nog maar de vraag of de vakbeweging de premieverhoging zou willen accepte ren, zodat de begroting wellicht op drijfzand zou zijn gebouwd. De minister van financiën Van der Stee. die aanvankelijk deze bezwa ren van de VVD deelde, had zich belastingmaatregelen die ervoor moeten zorgen dat de sterkste'schou ders de zwaarste listen dragen. er wordt extra geld uitgetrokken om de werkgelegenheid in dé bouw veilig te stellen. minister Albeda (sociale zaken) ge schaard. Daarmee liepen de breuklij nen in het kabinet tussen het CDA en de VVD. De laatste partij heeft hieruit geen consequenties willen trekken. WASHINGTON (Reuter, AP) De onafhankelijke Amerikaanse presidents kandidaat John Anderson heeft gisteren de Democratische oud-gouverneur van de staat Wisconsin Pat Lucey (links) aangewezen als zijn kandidaat voor het vice-presidentschap. Lucey was tot begin dit jaar ambassadeur in Mexico. Hij verliet de diplomatieke dienst toen senator Edward Kennedy zich kandidaat stelde voor het Witte Huis en zette zich in voor diens campagne. ..De Geus is de naam. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik vandaag minister van defensie zou worden. Maar ze schijnen de vorige nog even nodig te hebben. Dus hier zit ik nu." Bericht van de reservebank. De marges zijn weer smal in Den Haag. Tijd voor een brede krant. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verl ui l kleuren en penseelde Wurdl /onder men ovenhard Sehroevtdraaiersei B) Grote. kleine en kruis! »pschroc\e- draaier in éen Handt": bie mei omslagmechaniek.xnot extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (Cl mei fraai diermoiief. Als onder legger óf voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhoulen hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Van een onzer verslaggevers EMMELOORD Minister Tuijnman van verkeer en wa terstaat wil een Markerwaard in de vorm van een vierkant ter grootte van ongeveer 41.000 hectare met vier hoek punten tegenover Enkhuizen, Lelystad, Almere en Edam. Het poldergebied zal omringd worden door randmeren, die meer dan vijf kilometer breed zijn. Dit staat in de „Nota over de ontwik keling van het Markerwaardgebied". die Tuijnman zeer binnenkort de Tweede Kamer zal aanbieden. De no ta zal de procedure volgen van de planologische kernbeslissing, het geen inhoudt dat er een inspraakron de wordt gehouden en dat provincies. gemeenten en andere overheden wor den gehoord. Daarna zal de regering een besluit over het plan nemen, dat dan aan het parlement zal worden voorgelegd. De nota werd gisteren aangekondigd door de plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie van ver keer en waterstaat. K. F Westerouen van Meeteren, die in de Noordoost polder de eerste paal voor het nieuwe museum Schokland sloeg. Minister Tuijnman, die deze plechtigheid zou verrichten, moest het extra kabinets beraad voor laten gaan. Knelpunten Volgens minister Tuijnman is de in poldering van een deel van het Mar kerwaardgebied van groot belang om de druk op de beschikbare ruimte op het oude land met name in het noordelijke deel van de randstad te verminderen. De Markerwaardpolder zal ruimte opleveren om gemakkelij ker oplossingen te vinden voor knel punten op het oude land. In de polder zou plaats kunnen worden ingeruimd voor woningbouw en landbouwgron den. De ruime randmeren zouden di verse vormen van recreatie mogelijk maken en bovendien blijft het cul tuurhistorisch en natuurwetenschap pelijk waardevolle landschap op het oude land gespaard, aldus Tuijnman. Aantasting van de Noordhollandse kuststrook door de aanleg van de Markerwaard zal volgens de minister dan ook tot een minimum beperkt blijven. „Tuijnman vertelt weer dezelfde sprookjes", reageerde woordvoerder Evert Voogd van de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer. „Wat hij nu verkondigt, is gewoon het laatste plan van de Rijksdienst voor de IJs- selmeerpolders. Het is duidelijk dat die dienst bezig is z'n eigen werkgele genheid te behouden. Het is een sprookje te denken dat je met de aanleg van de Markerwaard de pro blemen op het oude land vermin dert." Vlaak iemand abonnee op Trouw, hel ochtendblad mei een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvang! u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee Postcode en plaats: Giro Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats Iel Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze. [HA. DB DL) (aankruisen a ti.h i Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw Antwoordnummer 2792.107)0 PA Amsterdam f)f bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven I Voor bezorgintormaiie 020-913456. X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1