Stakers blij met ontslag premier leen korting op vakantiegeld Israël haalt Syrische Mig neer boven Libanon Kiesuwkado Voetbal: alles bij het oude ize krant Veranderingen in top van Poolse communistische partij 1 Groep werkt aan oprichting politieke partij naast CDA tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Droger HET WEER ooningreep blijft uit Automobilist verdronken *W\ öruimactie itowrakken Minder publiek, meer kaarten, geen verrassingen BON Lees een krast met oratnigiiig: TrOUW rouw 38STE JAARGANG NR. 11026 - MAANDAG 25 AUGUSTUS 1980 Half tot zwaar bewolkt en bijna overal droog.'Middagtemperaturen ongeveer 16 graden, matige noordwestenwind, ongeveer windkracht 4. Morgen en overmorgen: veranderlijk bewolkt en mogelijk een bui. Middag- temppraturen omstreeks 21 graden. Morgen: zon op: 06.39 zon onder 20.38 maan op: 21.05 maan onder: 06.45 Advertenties voor deze zeterëegse rubriek moeten uiterlijk donderdag (Ie poet) in ons bezit zijn. Inlichtingen tel.: 020-913456 1st. 794 LOSSE NUMMERS 65 CEN iGINA 2: ereldraad van >rken bezorgd tier ven op aarde tGINA 3: jecialisten n voorbarig rouwenhuis ntruimd AGINA 5: iraël verspeelt ympathie van erenigde Naties AGINA 7: e discipel van itus Brandsma WARSCHAU (AP, Reuter, AFP) Premier Edward Babiuch en vijf leden van het Politbureau van de Poolse communistische partij zijn ontslagen in verband met de uitgebreide stakingen In het noor den van Polen. De stakers noemden de ontslagen een overwinning, maar verklaarden tevens dat de stakingen voortgezet worden. Een lange rij Polen wacht in Szczecin bij een bloemenzaak waar ook voedsel te krijgen is. onze aal-economische redactie HAAG Het staat vrij- t dat het kabinet van- zal aizien van de loonln- in de vorm van een kor- op de vakantie-uitkering twee procent. its daarvan zal het kabinet, »rdt verwacht, kiezen voor een pakket maatregelen om de be- voor volgend jaar sluitend te De voornaamste daarvan Is dat de rijksbijdrage aan sociale Jsen met één twee miljard gul- zal worden verminderd. Als ge- daarvan zullen zowel de werkge- als de werknemerspremies voor loclale voorzieningen met enkele «nten stijgen. kabinet rekent erop dat de socla- irtners (vakbeweging en werkge- ttrganisaties) deze premiestijging zullen afwentelen door aanvul lende looneisen te stellen of te hono reren. Deze oplossing van het zich nu alweer weken lang voortslepende kabinets beraad tekende zich afgelopep vrij dag al af. Toen werd duidelijk dat minister Albeda (sociale zaken) onder geen beding bereid was nu al een loonmaatregel aan te kondigen. Een verhoging van de sociale premies^ daarentegen vond hij wel acceptabel, onder meer omdat de vakbeweging op die manier haar solidariteit met de uitkeringstrekkers tot uitdrukking kan brengen. Belangrijk ls ook dat uiteindelijk mi nister Van der Stee (financiën) zijn aanvankelijke verzet tegen deze op lossing heeft prijsgegeven. gulden liggen. Albeda wil daarom de premlegrenzen verder optrekken en bovendien begeleidende maatregelen in de belastingsfeer. Een aftopping van de prijscompensatie moet er ten slotte voor zorgen dat het totale ef fect van de rijksbegroting sterk inko mensherverdelend werkt, ln die zin dat de sterkere schouders de zwaar ste lasten krijgen te dragen. Ambtenaren Premier Van Agt heeft zich dit week einde bezig gehouden met de formu lering van een eindvoorstel. Daarin wordt ook uitgewerkt wat er met de ambtenarensalarissen moet gebeu ren. De premier beslecht bovendien de nog resterende geschillen met de ministers Pais (onderwijs) en Beel- aerts van Blokland (volkshuisves ting). Deze laatste minister wil over ruimere financiële middelen beschik ken om de werkgelegenheid in de bouw veilig te stellen. Minister Pais vraagt ontheffing van bezuinigingen waartoe'hij zich eerder al had ver plicht. Gegeven de verhoudingen in het ka binet zag het ernaar uit dat ook de premier van een loonmaatregel zou afzien. Daarmee ls de voornaamste vraag voor vandaag: wat gaan de WD-mlnisters doen? Als opvolger van Edward Babiuch ls benoemd Jozef Pinkowskl, lid van het secretariaat van het Centraal Co mité. Partijleider Glerek kondigde dé ontslagen gisteravond aan vla radio en televisie. HIJ oefende in zijn toe spraak kritiek uit op het regeringsbe leid en zei met nadruk dat er bereid heid bestaat bij de partijleiding om aan de stakers tegemoet te komen. Op belangrijke posten, aldus Glerek, zijn nu mannen benoemd die al enige tijd geleden op de onrechtvaardighe den hebben gewezen, maar naar wie tot dusverre nog niet was geluisterd. „We zullen lering trekken uit de fou ten van de laatste tijd," zei partijlei der Glerek. „Maar alleen een socialis tisch Polen kan een staat met veilige grenzen zijn." Volgens Olerek wil de Poolse communistische partij „haar beleid eertijk verbeteren". „We willen een werkelijke vergroting van de me dezeggenschap van de burgers." Glerek prees de stakende arbeiders omdat ze ernaar hebben gestreefd „geen gemeenschappelijk eigendom te beschadigen en de discipline te bewaren". De economische proble- ENKHUIZEN Bij de weg naar Le lystad in Knkhulzcn ls gisteren een personenauto ln het water terecht gekomen. De chauffeur, de 33-jarige G. de Beer uit Bovenkarspel, ls ver dronken. BARENDRECHT De negentienja rige J. Oravestljn uit Rotterdam ls gisteren om het leven gekomen, toen de auto waarin hij meereed veronge lukte. Het ongeval gebeurde ln Ba- rendrecht (Z.H.). HOOG EVE EN Op een met knip perlichten beveiligde overweg ln het Drentse Ruinen ls de achttienjarige W. Jonkman uit Hoogeveen om het leven gekomen toen hij met zijn bromfiets de spoorbaan opreed. Zijn zestienjarige duopassagier moest naar het ziekenhuis ln Groningen. men kenden volgens hem alleen stap voor stap worden opgelost. Naast Ed ward Babiuch werden drie „volle" en twee plaatsvervangende leden van het Politbureau ontslagen. Een van hen ls plaatsvervangend lid vice-pre mier Pyka, die eerder vorige week onverwachts werd ontheven van zijn taak als onderhandelaar met de sta kers. Hij werd als onderhandelaar op gevolgd door vlce-premler Jaglelskl. Politbureau-leden Lukaszewicz, die belast was met propaganda en ideolo gie, Jan Sydlak, een hoge vakbonds man. en Wnaszczyk, directeur van de plancommissie werden eveneens ont slagen. Plaatsvervangend lid Zanda- rowski moest eveneens het veld ruimen. Babiuch werd ln februari premier ln de hoop dat hij de verslechtering van de economie tot staan kon brengen. Hij verhoogde de vleesprijzen, wat de aanleiding was voor de huidige sta kingsgolf. Met zijn radicale bezuini gingsmaatregelen genoot hij niet al leen bij de bevolking weinig sympa thie, maar ook bij het bedrijfsleven en het partijapparaat. Meer nieuws op pagina 5. 2> A Edward Babiuch, de gaande man Van een onzer verslaggevers AMERSFOORT De groep van ze ventig (inmiddels aangegroeid tot tachtig) leden van de KVP, ARP en CHU, die vorige week bekend maakte niet te willen toetreden tot het CDA, heeft besloten te komen tot een nieu we partij „Evangelisch Politiek Alter natief". De groep wil met deze partij meedoen aan de komende Tweede- Kamer-verkiezingen. Men wil zo spoedig mogelijk komen tot contacten met bijvoorbeeld de ARJOS, de Evangelisch Progressieve Volkspartij en de werkgroep Niet bij Brood Alleen. Het ls de bedoeling dat er tussen deze groepen en personen, die allemaal een evangelisch radicale politiek voorstaan, een samenwer king ontstaat. De groep van tachtig KVP'ers, CHU "ers en ARP'ers wil niet zelfstandig aan de verkiezingen meedoen, men wil dit alleen, wanneer het contact met gelijkgezinde bewegingen en par tijen gelukt is. Wanneer deze samen werking tot stand gekomen is en er gezamenlijk een nieuwe partij is op gericht, zal de groep haar taak als beëindigd beschouwen en zichzelf op heffen. Er ls een kerngroep samengesteld, die bestaat uit J. A. van Bennekom, uit Driebergen, mevrouw S. Bos uit Utrecht, dr. J. P. Feddema uit Wou- brugge, W. B. Herstel uit Amsterdam, D. Kerkstra uit Leidschendam, U. de Kleine uit Amersfoort en dr. W. de Zwaan uit Leiden. 'Drijfzand' CKHOLM (DPA, Reuter) Bij treinongeluk nabij Stockholm negen mensen om het leven geko- en raakten 35 gewond, van wie deel ernstig. De uit Narvik ko- de exprestrein liep om ondulde- redenen uit de rails. De zeven ste wagons.ontspoorden. Door de snelheid van ongeveer 130 kilo- Ier per uur schoven de rijtuigen elkaar. Veel reizigers raakten lemd. Sommigen van hen konden na enkele uren worden bevrijd. In rein die bestond uit dertien wa- zaten ongeveer 500 mensen, jongelui. Zweedse spoorwegen denken aan technisch mankement. Het is het Se ernstige ongeluk dat Zweden zomer treft. Alleen de WD-minlsters in het kabi net verzetten zich nu nog tegen de oplossing van Albeda. Hun voor naamste bezwaar is wel dat een pre mieverhoging hoe dan ook een lasten verzwaring voor het bedrijfsleven be tekent. Bovendien moet nog maar worden afgewacht in hoeverre de vakbeweging de premies zal afwente len. Zij vinden daarom dat een aldus- samengestelde begroting op drijf zand is gebouwd. De verdere uitwerking van de Albe- da-variant heeft de stemming in het WD-kamp er ook niet vrolijker op gemaakt. Een premieverhoging zon der meer heeft namelijk een sterk denivellerend effect, onder meer om dat de premlegrenzen bij circa 45.000 TEL AVIV, BEIROET (Reuter, AFP, AP) Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben gisteren bij een luchtgevecht boven het zuiden van Libanon een Syrische Mig 21 neergeschoten. Dit werd door het Israëllchse opperbevel bekend gemaakt en later door de Syrische regering in Damascus toegegeven. Volgens de Syrische regering werd ook een Israëlisch toestel geraakt, maar in Tel Aviv werd gezegd dat alle Israëlische jagers behouden waren teruggekeerd. Het Israëlische opperbevel zei dat dé vliegtuigen tijdens een „routinepa- troullle" in het Libanese luchtruim werden onderschept door Syrische ja gers. „Tijdens een kort gevecht werd een Syrische Mlg-21 neergehaald", dus de simpele bekendmaking. Het laatste luchtgevecht tussen Is raëlische en Syrische vliegtuigen waarom zou ik 'm weg- m? Van onze sportredactie AMSTERDAM De start van weer een nieuw voetbalseizoen heeft dit weekeinde weinig opzienbarende zaken gebracht. Het leek alsof er geen zomerstop was geweest, alsof het vorige seizoen zich normaal voortzette. Dus: met wéér minder publiek, met weer méér kaarten voor ruw spel en sportief geen enke le verrassing. Slechts 133.000 toeschouwers be zochten de 18 wedstrijden ln het betaalde voetbal; zo'n 11.000 min der dan op de openingsdag vorig seizoen. De 9 wedstrijden in de ere divisie trokken iets meer dan 96.000 toeschouwers, een gemiddelde van 10.700; 1300 minder dan vorig jaar, terwijl er nu voor het publiek (op papier althans) aantrekkelijke du els op het programma stonden. Slechts PSV-Den Haag en Go Ahe- ad-Ajax scoorden wat het bezoeker saantal betreft volgens verwach ting, Sparta-Feyenoord (slechts 18.000 mensen op Spangen terwijl een nagenoeg vol Kasteel was ver wacht), NAC-AZ'67, Wageningen- PEC Zwolle en Utrecht-MW (om er maar een aantal te noemen) bleven ver achter. Minder publiek rond.de velden, op die terreinen weer rrtéér met kaar ten bestrafte wandaden. De mooie woorden van de verantwoordelijke voetbalbaasjes ten spijt moesten twee spelers zelfs voortijdig de kleedkamers opzoeken, terwijl dat vorig Jaar op de eerste speeldag in het geheel niet nodig bleek. Telstar aanvoerder Van Oorschot zag twee keer geel in de wedstrijd tegen Haarlem en Heyne van Heerenveen kreeg het rood wegens natrappen in het duel tegen SW in 8chiedam In de eredivisie werden bovendien twaalf gele kaarten uitgedeeld (ge lijk aan vorig seizoen) en in de eer ste diyisie veertien (een toename van twee). Sportief gezien dus ook geen verras singen. De nummers een tot en met acht van de elndranglijst van de eredivisie van het afgelopen seizoen begonnen gewoon met winst. Telstar>aanvoerder Van Oorschot verlaat het veld nadat hij twee keer een gele kaart heeft ontvangen van arbiter Mulder. vond meer dan een Jaar geleden plaats. In Juni 1979 zelden piloten vaji Israëlische toestellen zes Syrische ja gers te hebben neergeschoten. Het luchtgevecht boven Libanon volgt op een grootscheepse Israëli sche militaire actie in het zuiden van Libanon die vorige week begon. Hon derden Israëlische militairen vielen Palestijnse kampen aan en verniel den tal van woningen. Volgens de Palestijnse bevrijdingsor ganisatie PLO is dit slechts een voor bode van een grotere aanval op Liba non waarmee Israël een eind wil ma ken aan activiteiten van Palestijnse verzetsstrijders. Het hoofd van de af deling buitenlandse zaken van de PLO, Faroek Kaddoemi, wil Israël het zuiden van Libanon blijvend be zetten. HIJ was van mening dat de troepen van de christelijke Libanese majoor Haddad, die het gebied langs de Israëlische grens beheersen daar bij betrokken zouden worden. Hadad heeft Inmiddels de militairen van de vredesmacht van de Verenigde Na ties, die ln Unlfil-verband ln Zuld- Libanon gelegerd zijn, opgedragen zijn territorium te verlaten. Dit heeft' de VN zaterdag in Beiroet bekend gemaakt. Na vandaag mogen de Uni- fil-militairen geen activiteiten meer ontplooien ln het gebied van Haddad. Geven ze aan de opdracht geen ge hoor dan zullen Haddads troepen de eenheden van Unifil „opbrengen en het materieel in beslag nemen". Van de VN-macht in het gebied maakt ook een Nederlands continent deel uit. NEW DELHI Een zware ontplof fing in een opslagplaats van explosie ven in de Zuid-Indiase stad Vathala- gunda heeft zaterdg aan zeker 40 mensen het leven gekost, zo meldt het Indiase persbureau PTI. Het zou gaan om een illegale opslagplaats. Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje mei omslagmechaniek, voor extra gemak. 4, Boetseerset (B) Boetseerklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. f AJs onder ligger of voor de sier Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Naam:. Adres:- Plaats:. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Postcode. -Giro: Mijn naam is:_ Adres: Plaats: Postcode:. .Tel.: Ik kies voor kado DA DB DC DD (aankruisen s.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1