Specialisten dreigen met acties Schmidt niet naar de DDR Kies uw kado Secretaresse mag ook een man zijn p i7 Van der Schaar neemt ontslag bij Klokkenberg Neveda Kwaliteit - Nieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Meer zon HET WEER 1 oningin [i de «er bij eense ;;)llega ouwmeester alladio's >e ilatenschap ZEKER WETEN! r.loao.jjaiai ^elgen opgeknapt et Hollands afval ntwikkelingsbeleid 9) de jaren tachtig Kabinetsberaad over begroting in kritieke fase ederstrooier oorzaak file £3" eminent Hübner vrijwel zeker finalist GIRO 1918103 Protest tegen plan inkomensverlaging: patiënt contant laten betalen FNV wil meer over ziekenfondsen te vertellen hebben Bonn zegt bezoek af ileze krant luchtelingen in Somalië: ^tobleem vol raadsels ilegalenbeleid: een feilloze weg Leea een krant met overtuiging: TrOUW :J PJ\ •38STE JAARGANG NR 11025 ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1980 Enkele buien maar geleidelijk meer zon. Middagtemperaturen ongeveer 17 graden. Matige tot krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 6. Morgen en overmorgen: droog en vrij zonnig, hogere middagtemperaturen. Morgen: zon op: 06.36 zon onder: 20.42 maan op 19 56 maan onder: 04.12 iotaienj LOSSE NUMMERS 65 CENT Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het kabinetsberaad over de samenstelling van de begro ting voor volgend jaar is in een uiterst kritieke fase gekomen. Langer uitstel is eigenlijk niet goed meer mogelijk, maar desondanks zijn de bewindslie den gisteren geen stap dichterbij ge komen. Het kabinet heeft daarom besloten de vergadering maandag voort te zet ten. Het uitstel zal worden benut om in afzonderlijke beraad oplossingen te kunnen vinden. De problemen spit sen zich nog steeds toe op twee knel punten: moet er wel of geen loon maatregel in de vorm van een korting op de vakantieuitkering worden ge troffen en welke extra financiële mid delen kunnen beschikbaar worden gesteld voor de departementen van volkshuisvesting en onderwijs. Een belangrijke stroming in het kabi net onder leiding van minister Van der Stee (financiën) acht de loon maatregel onontbeerlijk voor de fi nanciële onderbouwing van de begro ting. Op basis van nu afgesloten CA O'S mag worden verwacht, dat de loonontwikkeling volgend jaar ruim acht procent zal bedragen Dat is. gegeven de gevolgen die dit heeft voor de hieraan gekoppelde sociale uitkeringen en ambtenarensalaris sen, te hoog. vindt de minister van financiën. Albeda (sociale zaken) deelt deze opvatting maar hij vindt tegelijkertijd dat over dit vraagstuk op vrijwillige basis overleg mogelijk moet zijn met de sociale partners (vakbeweging en werkgeversorgani saties). Het zag er niet naar uit dat Albeda dit standpunt prijs wil geven. Hij wordt in die opvatting gesteund door de fractievoorzitter van het CDA Lub bers. Dit betekent dus dat het kabi net een andere oplossing voor de fi nanciële problemen moet verzinnen, tenzij de meerderheid van het kabi net denkt het ook zonder de minister van sociale zaken te kunnen klaren. jekantelde vrachtwagen heeft gisteren voor een ravage en een iorgd op het Kleinpolderplein bij Rotterdam. De wagen vloog bocht op het bovenste viaduct van het plein. De lading, een poeder waarvan men nog niet weet wat het is, kwam een iping lager terecht. Almere: 03240-11522 Lolystad: 03200-21600 Kampen. 05202-16852 advertentie bescherming kampeerder ESïfi!) [idioal Antwoord nummet 20, 2410 VB Bodegraven. AMSTERDAM De Westduitse grootmeester Robert Hübner heeft de tiende partij uit de tweekamp tegen de Hongaar Lajos Portisch ge wonnen. Hübner heeft door deze winstpartij een 6-4 voorsprong opge bouwd en heeft uit de twee nog reste rende partijen slechts een half punt te halen om de tweekamp te winnen. Morgen begint Hübner met wit aan de elfde partij. Viktor Kortsjnoj is de andere finalist. De winnaar van deze tweekamp mag de Russische wereldkampioen Anatoly Karpow uitdagen. Meer nieuws op pag. 25 Het kabinet worstelt nu al weer 14 dagen met dit probleem. Langer uit stel is niet goed mogelijk. Het Cen traal planbureau wil zo langzamer hand wel de definitieve tekst vast stellen van de macro-economische verkenning en daarvoor is het nodig de beleidsuitgangspunten van het ka binet te kennen. Bovendien moet het kabinet nog een flink aantal andere knopen doorhakken als het over de centrale doelstellingen eens is. Belangrijkste daarvan zijn extra fi nanciële middelen voor de minister van volkshuisvesting Beelaerts van Blokland om de klappen in de bouw wereld op te vangen. advertentie advertentie hoe snel u speelt! Solidariteitsfonds Bolivia voor de gezinnen van ge vangenen en verdwenen vakbondsmensen voor voedsel er> medische hulp aan mijnwerkers en boeren voor de akties in Boiivia te gen onderdrukking en ver volging. t.nv. Clat-Nederland Nieuwe Gracht 47 3512 LE Utrecht Tel. 030-319675 Van onze Haagse redactie DEN HAAG De Landelijke vereniging van medische speci alisten heeft donderdagavond massaal haar leden opgeroepen om in actie te komen tegen de plannen van de regering om fors het mes in het inkomen van deze artsen te zetten. De acties waar de specialisten op doelen variëren van het niet meer meewerken aan planning en onder zoek ten behoeve van overheidsbe leid tot het contant innen van geld na behandeling van patiënten. De specialisten zijn unaniem ak koord gegaan met dit actieplan. De maatregel, die de regering wil nemen, is het in twee jaar afbreken van het inkomensdeel van specialisten dat boven de norm uitgaat. Het gaat om kortingen van gemiddeld tachtigdui zend gulden, die de specialisten naar de mening van de regering te veel verdienen. Inmiddels heeft de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen laten we ten het ernstig te betreuren dat de ziekenfondspatiënt nu het slachtoffer dreigt te worden van een conflict tus sen de regering en een beroepsgroep. Overigens wijst men er op dat het contant innen van honoraria niet eens kan. De specialisten hebben na melijk een contract met de zieken fondsen, dat hen verplicht patiënten te behandelen, waarna zij een decla ratie bij het ziekenfonds kunnen in dienen. Een actie als die van het contant innen zou dan ook wijzen op UTRECHT (ANP) De medici heb ben in de gezondheidszorg veel te veel te vertellen terwijl de vakbewe ging nauwelijks aan bod komt. Met name in de ziekenfondsen moet de positie van de vakbeweging worden verbeterd en de invloed van de artsen worden verminderd. Als die verbetering niet komt heeft het voor de vakbeweging weinig zin meer om nog langer in het bestuur te zitten van de Vereniging Nederlandse ziekenfondsen. „onzorgvuldig handelen". Dit juridi sche argument zou echter komen te vervallen als de regering met een nieuwe prijsbeschikking komt, waar door specialisten en ziekenfondsen voor een nieuw contract om de tafel moeten gaan zitten. Dat schrijft de FNV in een interne discussienota over de positie van de vakbeweging in de gezondheidszorg. De FNV wil voortaan op alle niveaus Komt er dan geen overeenstemming, dan zou het inderdaad kunnen dat de specialisten hun patiënten dwingen tot directe betaling. Dat zijn overi gens kosten die alleen gelden voor een poliklinische behandeling en dus binnen de vereniging vertegenwoor digd worden. Ook wil de FNV dat meer ziekenfondsen lid worden van de Stichting algemene gezondheids voorzieningen. Deze is twee jaar gele den door enkelë ziekenfondsen opge richt om zelf gezondheidsvoorzienin gen zoals apotheken te exploiteren en artsen in dienst te nemen. Dit met het oogmerk de gezondheidszorg demo cratischer en goedkoper te maken. niet voor mensen die in een zieken huis zijn opgenomen. Niettemin zou den er wel al flinke bedragen mee gemoeid kunnen zijn, gezien het feit dat een verwijskaart alleen al tussen de dertig en de tachtig gulden kost. jINA 15 HAMBURG (DPA, Reuter, AFP) De Westduitse Bondskan selier Helmut Schmidt gaat volgende week niet naar Oost- Duitsland. Hij heeft gisteren de geplande ontmoeting met de Oostduitse partijleider Erich Honecker afgezegd. Het besluit van Schmidt werd be- heeft Honecker gisteren telefonisch kend gemaakt na een vier uur durend beraad in Hamburg. In de verklaring van Schmidt stond dat de voor don derdag geplande ontmoeting met Ho necker nu ongelukkig uitkomt „ge zien de jongste gebeurtenissen in Eu ropa". Volgens waarnemers doelt de Westduitse regeringsleider hiermee op de gespannen situatie in Polen. Het is al de tweede keer dat de ont moeting tussen Schmidt en Honecker wordt uitgesteld. Het gesprek zou aanvankelijk plaatsvinden in janua- ingelicht over zijn besluit. Regerings woordvoerder Bailing had de indruk dat de Oostduitse partijleider wel be grip had getoond voor de overwegin gen van de Bondskanselier. Volgens berichten uit Oost-Berlijn is daar verrast gereageerd op de mede deling uit Bonn. Een woordvoerder van het Oostduitse ministerie van buitenlandse zaken zei dat het „te plotseling" was gekomen, en voegde er direct aan toe dat hij „geen com mentaar" had. Ook het Oostduitse persbureau ADN beperkte zich tot ri, maar werd toen uitgesteld omdat een kort feitelijk berichtje, waarin de Sowjet-interventie in Afghanistan stond dat de Westduitse regering het voor nieuwe spanningen in de Oost- tijdstip voor een bezoek nu „niet op- West-verhouding zorgden. Schmidt portuun" achtte. ■advertentie DEN HAAG (ANP) Ook de overheid blijkt het moeilijk te hebben met de voorschriften dat bij sollicitaties geen discriminerend verschil gemaakt mag worden tussen mannen en vrouwen. Nu mevrouw M. H. Groot, secretaresse van staatssecretaris De Jong van onderwijs, een andere functie heeft gekregen, vraagt de centrale directie personeels zaken van het ministerie in haar „mededelingen" gegadigden en daarbij wordt het gezochte personeelslid genoemd „een secretaresse (m/v) van de staatssecretaris". Zoals dezer dagen al in Trouw stond xijn dergelijke „sekseloze secreta resses" ook al in het bedrijfsleven gesignaleerd. advertentie Naam:. Adres:_ Plaats:. - Postcode:. .Giro: Mijn naam is:. Adres: Plaats: Postcode:. .Tel.: Thaise moslims verbranden tijdens een demonstratie in Bangkok de Israëlische vlag, uit protest tegen de annexatie van Oost- Jeruzaiem. De ongeveer tweehonderd demonstranten droegen span doeken met daarop de leus „Jeruzalem is geen deel van Israel". Van onze Haagse redactie DEN HAAG De hartchirurg dr. P. van der Schaar zal ontslag nemen in het Bredase ziekenhuis De Klokkenberg. De chirurg is tot de slotsom gekomen dat de werksfeer in het ziekenhuis van dien aard is geworden, dat hij er niet meer kan werken. Gisterochtend nog had de bemiddelaar in het con flict, prof. Greep uit Maastricht, een gesprek op het ministerie van volksgezondheid met het bestuur van De Klokkenberg. Het ontslag van de hartchirurg is het resultaat van een aantal hoogoplo pende conflicten die tussen hem en een aantal andere specialisten de af gelopen tijd zijn gerezen. Greep is bij zijn bemiddelingspoging gestuit op de onwil van de andere specialisten, die niet van zins zijn het nog een keer met Van der Schaar te proberen. De hartchirurg laat zich alleen op straat zetten als hem een inkomen van an derhalf Jaar wordt toegezegd. In die termijn wil hij een nieuwe baan zoeken. Het is de tweede keer dat Van der Schaar min of meer wordt gedwon gen zijn biezen te pakken in een hart- kliniek die hij voor het grootste deel zelf heeft opgezet. In '71 moest hij het Eindhovense Binnengasthuis na con flicten met collega's verlaten. Ik kies voor kado DA DB DC D (aankruisen sv.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw, Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam. Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in een. Handgreepje met omslagmechamek.voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) mei fraai diermoiief. Als underlègger of voor de sier Boetseerset (BI Boetsecrklei met verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder oven ovenhard. oven ovenhard. 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: L* Neveda Meteor - tijdelijk f 2.50 per bol. Vfoor f 27.50 breit u al een fijne trui in de nieuwste modekleuren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1