ngrijpen Sowjet-Unie Polen niet verwacht Russen in staat defensie van VS uit te schakelen iger Suriname leidt aanpak corruptie Strijd bij vliegveld van Kaboel gemeld Vliegtuig in brand: 300 slachtoffers |AVO en Pentagon spreken berichten tegen Amerikaanse minister Brown: )AG 21 AUGUSTUS 1960 BUITENLAND TROUW/KWARTET .RIBO (ANP) Het leger onder lei van majoor Desi Bouter- e«at het onderzoek naar n lijke corruptie tijdens i gering van Henck Arron en hand nemen. Een ie rechtbank zal over ilen dagen met de berech- van verdachten be- ?'aat hier hoofdzakelijk om ex- die na de staatsgreep van 25 li ook al waren opgepakt door jtairen. Zij werden toen overge- k aan de bestaande jusititlële n eiten en in de loop van de tijd Te rechter van instructie weer Ije voeten gesteld, bij gebrek "Iwijs. Na het aanvullende coup- In de afgelopen tien jaar zijn ongeveer 180.000 Surinamers naar Nederland vertrokken. Dit blijkt uit de in juli gehouden volksteUing in Suriname, waarbij in totaal 347.000 inwoners werden geteld. Onder hen bevinden zich 30.000 buitenlanders. Uitgaande van de resultaten van een teUing tien jaar geleden en rekening houdend met een bevolkingsaanwas van 2,6 procent per jaar, komen de tellers tot de conclusie dat 180.000 mensen het land hebben verlaten, vermoedelijk vrijwel allemaal richting Nederland. je van 13 augustus, waarbij president Ferrier zijn functie verloor, werden zij weer door het leger opgepakt. Hoofdverdachte is oud-premier Ar- greep van -prei ron, die vlak voor de ingi augustus weer op vrije voeten was gesteld, nadat hij weken lang achter slot en grendel in de Memre Boekoe- kazeme had zitten zwoegen op een verantwoording van de overheidsgel den. Volgens majoor Bouterse heeft Arron van de vierhonderd miljoen gulden meeropbrengsten uit de bauxiet die waren bestemd voor sociale voorzieningen slechts de besteding van tweehonderd miljoen kunnen waarmaken. Volgens ingewij den is echter een groot deel van de rest opgegaan aan de inflatie. Majoor Bouterse Ujkt de corruptie vooral te zoeken in kringen die te maken hadden met de besteding van (Nederlandse) ontwikkelingsgelden. Zo zijn verder in hechtenis genomen Frank Essed, voormalig voorzitter van de ontwikkelingscommissie Cons, en Michael Cambridge, de voor malige minister van opbouw. Een van Surinames machtigste mannen ach ter de schermen ten tijde van Arron, het Cons-lid Ewald Karamat All, wist begin augustus het land te ontvluch ten met zijn gezin. Nu de richtlijnen van het speciale tribunaal nog niet bekend zijn, maakt de rechter haast om lopende zaken af te handelen. Voor corruptie staat nu nog een maximum straf van twee jaar. De dinsdag voorgeleide Tjon TJin Joe (directeur van een bouwbedrijf). Getrouw (ex-directeur van openbare werken) en Tjon A Ten (ex-directeur havenbeheer) kregen wegens verduistering van 91.000 gul den een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan drie voorwaarde lijk, opgelegd. Om te bewijzen dat de Rode Khmer-groepen in Cambodja nog niet zijn verslagen, verschenen in bet noordwesten van het land de vroegere Cambodjaanse president Khieu Samp-han (links) en zijn minister van buitenlandse zaken leng Sary. Het Rode Khmer-bewind van premier Pol Pot werd begin vorig jaar door Vietnamese troepen de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh uitgejaagd en vervangen door het bewind van de Hanoi-getrouwe Heng Samrin. Het regime Pol Pot moordde in zijn vierjarig bestaan een groot deel van het Cambodjaanse volk uit en gisteren gaf Khieu toe dat er „ernstige fouten" waren gemaakt. Pol Pot zelf leeft op de achtergrond omdat zijn naam alleen al nationaal en internationaal gruwelijke herinneringen oproept en de Rode Khmers juist nu om internationale steun verlegen zitten. J KOU, WARSCHAU (AP, Reuter, AFP) De Poolse arbeidsonrust is nog geen rede voor wjet-Unie om een inval in dit land te doen. Berichten over Russische troepenbewegingen og Polen worden zowel door NAVO-kringen als het Amerikaanse Pentagon tegenge- en. opschudding was gisteren ont- sa een bericht van een Poolse *1 mateur uit Szczecin (het vroe- tettin) die meldde dat Russi- oepen de Poolse grens waren stoken. Bij de boodschap, die al werd herhaald, werd het in- onale .O.S-signaal gegeven, richt werd in West-Berlijn ont- Direct na de melding haastte K)lse persbureau In terp re ss, ad namens de „hoogste be- autoriteiten in Warschau", 11 et bericht tegen te spreken. 1 aat hier om een leugen". Ook 0 se correspondenten in de noor- streek rondom Gdansk zagen 1 anleiding in het bericht om 1 ust te worden. NAVO-kringen rl reageerden eveneens scep- nerikaanse ministerie van de- had „geen enkele ongewone ibeweging geregistreerd". Vol et Pentagon heeft de Sowjet- twee gemotoriseerde divisies Ier 12.000 man in Polen. Het is erg onwaarschijnlijk dat de ■Unie nieuwe troepen naar Po en sturen, zo werd in Washing- egedeeld. a-kenners in Moskou achten ogenblik en militaire inter- van de Sowjet-Unie in Polen rschijnlijk. Zij vinden het veel ilijker dat de Sowjet-Unie nische hulp zal verlenen om te helpen de economie te stabi- en op korte termijn verlich- brengen in de voedseltekor- m diplomaat in Moskou: „De at de Sowjets het kruit droog- n en de Polen harde valuta geven. Het gruwelijkste beeld t Russen zou zijn dat arbeiders eer onder controle kunnen wor- houden. Ze zullen alles doen ets te vermijden." «rijpen door de Sowjet-Unie niet uitgesloten geacht op het moment dat het bewind van Gierek steeds de steun en het vertrouwen wordt bedreigd. Het feit dat de Russi- van de Sowjet-Unie heeft sche pers gisteren aandacht aan de toestand in Polen besteedde, zou vol- De stakingen hebben zich gisteren gens de Kremlin-kenners kunnen be- uitgebreid. In Scztecin zouden meer tekenen dat de Poolse leider nog dan 30.000 arbeiders het werk hebben KABOEL (AFP, Reuter, AP) Bij het vüegveld van Kaboel zijn maandag voor het eerst op klaarlichte dag gevechten geleverd. Dit verklaarde een westelijke diplomaat in het Pakistaanse Islamabad. De nacht ervoor waren al hevige schotenwisselingen gehoord en werden gedurende twee uur lichtkogels afgeschoten. neergelegd en 21 bedrijven het werk hebben gestopt.Er reden geen trams en bussen meer in deze stad. De Poolse regering wist gisteren te voorkomen dat de stakingsgolf over sloeg naar een grote staalfabriek bij Krakow. 'Kapitalistisch' 0RIA (AP.AFP) Een ex- rechtse organisatie met de ,Wit Kommando" heeft de ver- ordelijkheid genomen voor een nslag vorige week vrijdag in ia. Een aanslag was gepleegd kantoren van een hoogleraar universiteit van Pretoria die voor meer politieke macht iet-blanken. Maandagmiddag deden gepantserde hefschroefvliegtuigen een aanval op een heuvel, nog geen twee kilometer van het vliegveld. Een Afghaanse arts vertelde een westerse zaakgelastigde dat tijdens de gevechten 32 Sowjet- militairen en 20 Afghaanse verzets strijders om het leven kwamen. De Afghaanse regering gaf dinsdag een verklaring uit, waarin stond dat de „buitenlandse inmenging in de binnenlandse aangelegendheden van Afghanistan zich uitbreidt". De ver klaring, die wereldkundig werd ge maakt door het Russische persbu reau Tass, zei dat „bandieten" nieu we en ook chemische wapens gebrui ken. Deze wapens zouden uit China, Iran en Egypte afkomstig zijn. De buurlanden van Afghanistan worden verantwoordelijk gesteld, evenals de Verenigde Staten, vanwaar de chemi sche wapens afkomstig zouden zijn. Op 25 maart zouden in de plaats Herat chemische granaten in beslag zijn genomen en in juni werden in Kaboel 250 schoolkinderen door ze nuwgas aangetast, zo meldde de Af ghaanse regering. De leider van het officiële Afghaanse leger, majoor-generaal Gul Aqa, schat liet aantal opstandelingen in Afghanistan op 30.000. Het leger zou de laatste twee maanden 2000 op-, standelingen hebben gedood, aldus Aqa. Hij ontkende berichten uit het Westen dat het Afghaanse leger gede moraliseerd is en dat er veel militai ren zouden zijn overgelopen naar de opstandelingen. Volgens het Britse dagblad „Daily •Telegraph" is de stad Herat op het ogenblik verlaten en zijn er op het ogenblik alleen nog een handje vol Russische functionarissen in de stad over. De meeste bewoners zouden zich in Iran bevinden, waar ze met open armen worden ontvangen. De Roemeense premier Ceausescu heeft in een boodschap aan de Af ghaanse premier K arm al gevraagd om een „politieke regeling" van de problemen van Afghanistan. De Roe meense president deed dit in een for mele boodschap ter gelegenheid van de Afghaanse „onafhankelijkheids dag" op dinsdag. De regering wil nog steeds niet onder handelen met het overkoepelende stakingscomité MKS. Deze organisa tie verbiedt afzonderlijke onderhan delingen van stakende arbeiders. Vol gens het MKS bedient ce regering zich van een „kapitalistische poli tiek" om de stakingen te breken. Vol gens radio Gdansk heeft \4ce-premier Pyka met 17 staldngsconités onder handeld. De radio meldde dat men het eens was geworden orer de eisen. Enkele problemen werden nog door verwezen naar de centrsle overheid ter bestudering. De stakingsleiders spreken deze be richten tegen en zeggen dat de rege ring alleen maar probeert verdeeld heid onder de arbeiders te zaaien. De officiële Poolse vak boaden hebben nu ook zelfkritiek uitgeoefend. Het presidium deelt de verentrusting van de arbeiders en is zich van de ernst van de situatie bewust Volgens het presidium is het de plicht van alle vakbondsinstanties de belangen van de arbeiders te verdedigen. De sta kers hebben vooral kritiek op deze bonden en pleiten vooi vrije bonden. De Poolse politie heeft gisteren veer-, tien leden van de KOR, de organisa tie van de dissidentea, gearresteerd. Ook leider Lacek Kuron was daarbij. Voor de eerste maal sedert zeven jaar heeft Moskou de uizendingen van The Voice of America gestoord. Dit wordt in verband gerien met de toe stand in Polen. WASHINGTON (AP, UPI, AFP) De Sowjet-Unie is momenteel in staat of staat op het punt het vermogen te krijgen de eerste vernieti gende klap uit te delen door de op het grondgebied van de Verenigde Staten gestatio neerde intercontinentale ra ketten uit te schakelen. Daar om is het van belang dat de stationering van de verplaats bare MX-raket doorgaat. Dit zegt de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Ha rold Brown. Brown wijst erop dat de Sowjet-Unie in de toekomst in staat zal zijn door de technologische ontwikkelingen ook de overlevingskansen van de rest van het strategische wapenarsenaal van de Verenigde Staten te bedrei gen. De Russen zullen, aldus de mi nister, mettertijd ook in staat zijn de verspreid opgestelde bommenwer pers en de Amerikaanse onderzeeërs te treffen. De grote vrees die in de discussie over de installatie van kernwapens ln de Verenigde Staten telkens weer wordt geuit, betreft de mogelijkheid van een eerste, zo doeltreffende aanval BOSTON (Renter) Ronald Reagan, de Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap, is van mening dat de verwarrende militaire politiek van Carter de Russen heeft aangezet tot de inval in Afghanistan. Reagan hield voor de nationale vergadering van het Amerikaanse legioen een krachtig pleidooi voor verhoging van de defensie-uitga ven. Hij zei te hopen dat de regering Carter niet in de verleiding zoo komen om voor de verkiezingen van 4 november „roekeloze handelin- A gen" te verrichten om de militaire kracht van de Verenigde Staten te tonen. Volgens Reagan heeft Carter zo vaak „gedraald" over defensie dat bondgenoten én tegenstanders niet meer weten waar se aan toe zijn en de laatsten daardoor in de verleiding kwamen Afghanistan binnen te vallen. President Carter zal vandaag het Legioen toespreken. BAHREIN (Reuter, AP) Alle drie honderd inzittenden van een vlieg tuig uit Saoedi-Arabië zijn gisteren op het vliegveld van Riad verbrand. Het toestel was een Lockheed-Tri- star, dat van Karachi in Pakistan op weg was naar Jeddah in Saoedi-Ara bië. Na een tussenlanding in Riad brak er brand uit in de cabine. De piloot slaagde er in het toestel weer aan de grond te zetten op het vlieg veld van Riad. Het bleek echter niet meer mogelijk de drie deuren te ope nen en alle inzittenden kwamen in de vlammen om. en helikopters, uitgerust voor dc bestrijding van brand, probeerdei tevergeefs het vuur te blussen. Cok van buiten ble ken de deuren niet meer te openen. Over de ooizaak Tan de brand is nog niets bekend. Vofeens sommige oog getuigen zou een ?an de motoren vlak na het opstijgen al vuur hebben ge spuwd. Saoedlsene technici en Ame rikaanse deskuxdigen van de Lock- heedfabriek stelen een onderzoek in. De meeste pasjagiera waren mensen uit Pakistan, lie na de vastentijd terugkeerden raar him werk in Saoe di-Arabië. Aanvankelijk hadden de luchtvaartautoriteiten bekend ge maakt dat zich 265 passagiers en be manningsleden bevonden in het toe stel. Later bleek echter aan de hand van de passagierslijsten dat dit er driehonderd waren. Het ongeluk is op twee na de grootste ramp in de geschiedenis van de lucht vaart In 1974 stortte een DC-10 nabij Parijs neer, waarbij 346 mensen om het leven kwamen. De grootste vlieg ramp was de botsing tussen twee Boeing's-747 op Tenerife, waarbij 582 mensen het leven verloren. van de Russen, dat de Amerikanen niet meer in staat zullen zijn een klap terug te geven. In de Sowjet-Unie leeft overigens een gelijksoortige vrees ten aanzien van de Amerikaan se wapens. Brown geeft wel toe dat zeker de kans op uitschakeling van de in onderzeeërs gestationeerde kernraketten voorlopig nog wel ge ring blijft. Brown benadrukte dat de statione ring van de verplaatsbare MX, waar toe door president Carter is besloten, van groot belang ls. In totaal zullen er tweehonderd van deze raketten wor den aangemaakt die voortdurend verhuisd worden tussen 4600 verscho len lanceerinrichtingen. Het wordt voor de Russen dan erg moeilijk die raketten uit te schakelen. In de Verenigde Staten leeft nog steeds grote aarzeling met betrek king tot de vervanging van de B-52 bommenwerper. De Amerikaanse Se naat heeft minister Brown gevraagd om tegen februari verslag uit te bren gen over de studie voor een nieuwe bommenwerper. Drie Jaar geleden be sloot president Carter de prod uk tie van de B-l bommenwerper niet door te laten gaan. De Amerikaanse mili taire deskundigen denken nu aan drie mogelijkheden voor de vervan ging van de vliegende forten, zoals de B-52's wel omschreven worden: een vernieuwde versie van de nog op de tekentafels liggende B-l. Die zou dan wel wat goedkoper moeten worden dan de aanvankelijk honderd miljoen dollar per stuk; het verbeteren van de bij de NAVO in gebruik zijnde F-lll, met name wat betreft het vllegbereik (nu 6500 kilometer); de ontwikkeling van een geheel nieuw vliegtuig. Minister Brown schijnt niet zoveel te voelen voor de aanmaak van de B-l. Hij zou daartoe alleen willen over gaan, ais mocht blijken dat de B-52 niet geschikt gemaakt kan worden voor de lancering van kruisraketten. De voorstanders van een gewijzigde versie van de B-l behaalden onlangs een overwinning in het Amerikaanse Congres, toen het Huls van Afgevaar digden eind mei een krediet uittrok van 600 miljoen gulden voor het ont wikkelen van een herziene B-l. Staking bij Times' LONDEN (AFP) - De journa listen van het Britse dagblad The Times hebben gisteren be sloten te gaan staken. De sta king zou vrijdag moeten in gaan. De directie van het blad had een salarisverhoging van 21 procent verworpen. Het be sluit om te staken moest giste ren nog worden voorgelegd aan de Britse Joumalistenbond (NUJ). Van de journalisten van het blad stemden 83 voor een staking en 21 tegen. In november 1978 besloot de directie de uitgave van The Ti mes op te schorten. Pas in no vember vorig Jaar werd een ak koord bereikt en kon het blad weer verschijnen. toen ben ik boodschappen gaan doen in Abidjan", zegt Charles ardt lachend. Hij is door zijn werkgever, de Stichting Nederlandse ilUgers (SNV) in Den Haag, enkele maanden uitgeleend aan land- coöperaties in het Gao-district, in het oosten van het straatarme aanse land Mali. met tekort, ls een ander Idee, maar ook dat stuit op verzet van de regering die, zegt Charles Gerhardt. „doodsbenauwd blijft dat de stadsbevolking meer zou moeten betalen". Ondertussen bloeit wel de smok kel naar de buurlanden vanwege de betere prijs. Verleden an is de hoofdstad van het buurland kust. waar Gerhardt op zoek ging naar al. Mali heeft op het ogenblik een daaraan, hoewel het ooit een grote schuur was. In Abidjan kocht hij met nlljoen gulden Nedèrlands geld 1Ö00 ijst die in grote vrachtwagens naar werd vervoerd. dinkt eenvoudig, maat in de praktijk het neer op een rit van een aantal I. aanvankelijk over slechte wegen, dwars door het zand waar een struik, ptsblok of een verlaten Volkswagenbus fee herkenningspunten zijn. De verde ren het voedsel verloopt via de coöpe- waarin kieine veehouders en akker tere in Oost-Mali samenwerken. tantie ities zijn opgezet met steun van .Action Sahel, waarin voor Nederland deelneemt, en dat in Mali wordt irdigd door oud-staatss ec re ta- !l van "Huiten. „Distributie via de geeft tenminste zekerheid dat tl daar terechtkomt, waar het zijn", aldus Gerhardt. Te vaak ver- in ontwikkelingslanden voedselhulp tegen woekerprijzen op de zwarte markt. De Nederlandse regering heeft meegewerkt omdat de coöperaties een concreet distribu tienet vormen." Vorig jaar bestonden al dan niet terechte twijfels over wat er uiteindelijk met door Nederland betaald voedsel in Mali was ge beurd. Het is triest dat de coöperaties, die eigenlijk zichzelf zouden moeten kunnen bedruipen, afhankelijk blijven van buitenlandse voed selhulp. Op papier zou heel Mali zelfvoorzie nend kunnen zijn in voedsel. De vallei van de Niger biedt daartoe genoeg mogelijkhe den. Toch wordt het tekort steeds groter. Gerhardt noemt daarvoor enkele oorzaken: een slecht „management", het feit dat Mali vrijwel bankroet is, waardoor er geen geld is om wat dan ook aan te pakken, en vooral het prijsbeleid van de regering. Geen animo De boeren hebben weinig animo te zaaien en te oogsten, omdat ze slechts weinig geld voor hun produkten krijgen. (Een kleine prijsverhoging die was afgekondigd, werd Charles Gerhardt (staande links) ziet toe op de verdeling van de voedselhulp. meteen weer teniet gedaan door een stij ging van de kunstmestprijs) De voedselprijzen worden coor de regering van bovenaf vastgesteld *p een zo laag mogelijk niveau. De regering moet de stads bevolking, met name de ambtenaren, te vriend houden en dat gebeurt onder meer door ervoor te zorgen dat .let voedsel ln de stad goedkoop ls. Het ambtelijk apparaat ls in veel ontwikkelingslanden oppermachtig. Als een regering dat tegen zich in het har nas jaagt, kan zij meteen haar biezen wel pakken. „De prijspolitiek in Mali is een belangrijke oorzaak van de voedseltekorten in dat land", aldus Gerhardt. De droogte en recente stormen, waardoor dijkjes langs de Niger werden verwoest, spelen ook een rol, maar zijn niet doorslaggevend. „Het ls een politiek probleem." Via de coöperaties werd een kilo rijst ver kocht voor iets meer dan een gulden. Men sen moeten betalen voor de rijst, om te voorkomen dat ze ln een gemakzuchtige zekerheid achterover leunen ln de weten schap dat er in geval van honger wel weer buitenlandse voedselhulp komt. In sommi ge Sahellanden (Boven-Volta ls daarvan een schoolvoorbeeld) is daardoor iedere prikkel voor de boer om zelf nog iets van zijn schrale grond te halen, verdwenen. „Door een wat hogere prijs te berekenen dan de officiële regeringsprijs hebben we die gemakzucht tenminste voorkomen", al dus Gerhardt. Toch blijft hij ondanks alles met deze vorm van hulpverlening ln zijn maag zitten. „Als je streeft naar een ontwikkeling op eigen kracht in de derde wereld, in landen als Mali. dan klopt er Iets niet met dat werk wat ik doe. Het moet gebeuren, omdat Je beseft dat mensen te eten moeten hebben, maar het blijft liefdadigheid". Gerhardt is in Mali nu opgevolgd door ie mand anders die toezicht moet houden op de verdeling van de rest van het voedsel vla de coöperaties, en die „moet proberen buf fervoorraden op coöperatieniveau aan te leggen, om de eerste klappen op te vangen" Uitbreiding van de graanhandel binnen Ma li van gebieden met overschot naar streken Het koloniale verleden is een andere oor zaak van het achterblijven van de voedsel opbrengsten ln veel Afrikaanse landen, zoals MalL Duizenden vlerkante kilometers zijn opgeofferd aan de verbouw van cacao, koffie, ananas, katoen, suikerriet voor uit voer, in plaats van voedsel voor eigen ver bruik. Zo exporteert Mali maar ook Niger en Senegal veel aardnoten. „Voedzame sojabonen", aldus Gerhardt, „vinden we eerder in de hamburgers van Wimpy of ln een reform-eethuisJe in Neder land dan in de Afrikaanse kookpotten. Een van de grootste afnemers ls echter de wes terse veestapel. Op het hoogtepunt van de Saheldroogte voerden de meest getroffen Sahellanden (waaronder Mali) twee tot vijf keer zoveel eiwit uit als ze in de vorm van granen invoerden". ,De scheefgetrokken verhouding voedsel- en handelsgewassen bestaat nog steeds. BIJ ontwikkelingshulp wordt niet zelden vooral rekening gehouden met het rendement van projecten. En een koffie plantage levert zichtbare winst op, het hel pen van kleine boeren niet, of pas op den duur. „Het is niet gemakkelijk het voedselpro bleem ln Afrika op te lossen", verzucht Gerhardt Niemand zal dat ook beweren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7