Minder inzendingen door beperkende bepalingen 'Europees Jeugdorke mooiste in mijn leve Andere opzet voor subsidiëring jazz De vergane glorie van de Indië-vaart Museum in Dordrecht 'ontdekft originele Willem van de Velde^ Gaudeamus Muziekweek: Advies Raad voor de Kunst Opera over Gandhi van Philip Glass Amsterdam maakt kans op filmfestival Dirigent Claudio Abbado: 'Selamat Djalan' Popdagen DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET ;«DA' door Ralph Degens BILTHOVEN Eerst komen de partituren uit alle delen van de wereld, een hele tijd daarna arriveren de componisten van wie werken zullen worden uitgevoerd. Zo gaat dat nu al ruim dertig jaar bij de Internationale Muziekweek die Gaudeamus in verschillende steden organiseert en die vanaf 30 augustus voor de drieëndertigste keer wordt gehouden. Jonge componisten (tot 35 jaar) kun nen voor zo'n muziekweek partituren van nieuwe werken insturen die dan door een internationale jury worden beoordeeld. Het aantal ingezonden werken was voor dit jaar aan de lage kant. Chris Walraven, directeur van Gaudeamus, schrijft dat toe aan de beperkende voorwaarden die sinds enkele jaren aan de inzenders worden opgelegd. ..Vroeger" aldus Walraven, „kon een componist inzenden wat hij toevallig nóg op de plank had liggen. Veel van die werken konden we niet uitvoeren omdat ze voor onmogelijke bezettin gen waren geschreven, waarvoor we de ensembles niet ter beschikking hadden. Nu wordt elk jaar lang tevoren vast gesteld voor welke ensembles en so listen geschreven moet worden. Dus als een componist voor zo'n combina tie nu net geen nieuw stuk in voor raad heeft, moet hij aan het werk Volgens mij is dóórdoor het aantal inzendingen kleiner geworden." Geldprijzen Hij gelooft niet dat de enige jaren geleden af geschaftetoekenning van geldprijzen voor de beste composities de oorzaak van de teruggang is. Dat zou volgens hem hoogstens de be langstelling van componisten uit de Oostbloklanden verminderd kunnen hebben. Daar is hét winnen van een prijs erg belangrijk voor de carrière van de componist. „Maar we hebben eens een enquête onder de deelnemers ge- houden en negentig procent was voor het afschaffen "an de prijzen," aldus Walraven. De ensembles en solisten voor wie dit DEN HAAG (ANP) Minis ter Gardeniers (CRM) zou de rijksmiddelen voor jazz an ders dan tot nu toe moeten verdelen. Doorgaan op de ou de voet zou onrechtvaardig zijn voor hen die nog niet eer der zijn gesubsidieerd, temeer daar het bestand dat wel rijkssubsidie ontvangt, aan geen enkel artistiek oordeel is onderworpen. Aldus luidt een advies van de Raad voor de Kunst. De raad wil Biet wachten op de resul taten van een departementale werk groep die momenteel werkt aan voor stellen voor een nieuw subsidiesys teem voor jazz en geïmproviseerde muziek. De raad heeft zelf een com missie muziek in het leven geroepen die samen met vier leden van de departementale werkgroep een ande re regeling voor 1980 gaat ontwerpen. Van onze kunstredactie AMSTERDAM. De Nederlandse Operastichting gaat het seizoen 1980- '81 op 5 september openen met de première van Satyagras van Philio Glass. De voorstelling wordt gegeven in de Stadsschouwburg in Am sterdam. Satyagras heeft als onderwerp de ide ologie van Gandhi, de bekende India se politicus die zijn land aan het einde van de jaren veertig naar de onafhankelijkheid voerde. Het libret to. door Constance de Jong, is een bewerking van verzen van de Bhaga- vad-Gita, een episode uit het Indiase epos Mahabharata. De tekst wordt gezongen in de oor spronkelijke taal. het Sanskriet. Davis Pountney gaat de regie voeren. De voornaamste rollen zijn gegaan naar Claudia Cumminga, Beverly Morgan, Iris Hiskey, Rhonda Liss, Douglas Perry, Richard Gill, Bruce Hall, Tom Haenen en René Claassen. Het Utrechts Symfonie Orkest staat onder leiding van Bruce Ferden. Speciaal vandaag Niet alleen is er volgens de Raad voor de Kunst een automatisme ontstaan in rechtsreekse subsidiëring van der tien groepen, ook het budget is al sinds jaren niet langer houdbaar. Er worden, alweer volgens de raad, gel den gereserveerd voor „vaste" groe pen, ofschoon niet zeker is dat ze er gebruik van zullen maken. De Raad voor de Kunst vindt het onduldbaar dat sommige Nederland se groepen, waarvan de artistieke voorhoede-functie ook in het buiten land steeds duidelijker wordt onder kend, nauwelijks in staat worden ge steld om in eigen land op te treden. Dit heeft er al toegeleid dat het Wil lem Breuker Kollektief bij wijze van protest zijn uitgekeerde subsidie door Breuker betiteld als een onwaar dige „fooi" voor 1980 heeft terug gestort. De Raad voor de Kunst heeft de jazz groepen op basis van artistiek onderscheid in vier categorieën ver deeld. Het gaat om groepen die subsi die op meerjarenbasis verdienen, groepen die zich artistiek moeten be wijzen of waarvan de subsidiëring moet worden stopgezet, groepen die voor een subsidie in aanmerking ko men van één jaar en groepen die niet meer bestaan of nauwelijks nog con certen geven. Groepen die volgens de raad voor subsidie in aanmerking zouden moe ten komen, zijn onder meer die van Gijs Hendriks, Pierre Courbois, Wil lem van Manen, Nedly Elstak, Maar ten van Regteren Altena en Niko Langehuijsen. Groepen die volgens de raad niet langer meer bestaan en derhalve geen subsidie verdienen zijn Delta Sound en de stichting Bes. De ze laatste formatie, voorheen Boy Ed gar's bigband, is na het overlijden van de Amsterdamse arts niet meer opgetreden. jaar gecomponeerd moest worden zijn: het Nederlands Saxofoonkwar tet en het Oesterreichisches Ensem ble für neue Musik, die vrijdag 5 september in het Koninklijk Conser vatorium in Den Haag spelen, het Gaudeamus Kwartet met basklari nettist Harry Sparnaay en blokflui- tist Baldrick Deerenberg (zaterdag middag Stedelijk Museum Amster dam), Nederlands Fluitkwartet, Fer nando Grillo (contrabas) en wéér Har ry Sparnaay (zondagmiddag Muziek centrum Vredenburg, Utrecht), Radio Filharmonisch Orkest en Radio Ka merkoor onder Lukas Vis (zondag avond VARA-studio, Hilversum). In totaal worden 15 nieuwe werken uit gevoerd van componisten uit Japan (3), Duitsland (3). Italië (2), USA (2), Frankrijk, Taiwan, Groot Brittanië, Canada en Griekenland (elk 1). Een zeer gemengd gezelschap dus, dat voor een aantal zeer uiteenlopen de composities zorgde. Met daaron der het ambitieuze „Apokalypsis" van de Canadees Patrick Cardy voor koor en orkest met citaten uit madri galen van Monteverdi, een slaaplied- je van William Byrd en toespelingen op het Dies Irae. De toelichtingen die de componisten op hun werk geven lopen ook weer aardig uiteen. De kortste is van de Griek Michel Tavlos bij zijn orkest werk „Iris". Hij liet het bij: „Het stuk werd geschreven om gehoord te wor den en niet om te worden toegelicht." Een ander uiterste is te vinden bij de Duitser Joachim Krebs die een Wag- noriaanse toon aansloeg in een lange toelichting bij zijn tief Unten traumversunkenvoor basklari net en strijkkwartet. Die eindigt met: „Vom Schmerz beschienen, umbra- f ar ben erglühende Klang Geste, 'aus sich' herausschleudemd, ins Fleisch brennender Schrei, verlan gende, flehende, beschwörende Wor- te an Dichü Hoe dat zal klinken is zatermiddag in het Stede lijk Museum in Amsterdam te horen. En of contrabas-virtuoos Fernando Grillo in de „Ballade für Kontrabass allein" gelegenheid heeft zijn be faamde acrobatische grapjes met het logge instrument uit te halen zal tij dens het concert zondagmiddag in het Muziekcentrum Vredenburg ge openbaard worden. Zweeds weekend Met de hier genoemde drie dagen maak je natuurlijk geen muziekweek vol. Er gaat dan ook nog een week end aan vooraf waarin uitsluitend hedendaagse Zweedse muziek wordt uitgevoerd door onder meer het be roemde Kamerkoor Stockholm onder Van onze parlementsredactie DEN HAAG Justitie gaat een on derzoek instellen naar het gebruik van alcohol bij sportvelden. Minister Wiegel van binnenlandse zaken ant woordt dit op vragen hieromtrent van het PvdA-Eerste Kamerlid Broekz. Deze spreekt van een probleem dat spoedig aangepakt moet worden dat zijn collega De Ruiter van Justitie de procureurs-generaal van de gerech tshoven heeft verzocht te letten op overtredingen van verlof-A. Bovendien moet naar diens mening worden onderzocht of in deze kanti nes sterke drank aan minderjarigen wordt geschonken. Lukas Vis dirigeert het Radio Filharmonisch Orkest en het Ra dio Kamerkoor in de Gaudea mus Muziekweek leiding van Eric Ericson en het uit twaalf man bestaande Maros Ensem ble dat in 1972 werd samengesteld uit voornamelijk leden van de Philhar- monie Stockholm. Dan is er op zaterdag 6 september in De Ysbreker in Amsterdam nog een concert door het ASKO Ensemble en het Delta Ensemble met werken van jonge Nederlandse componisten, en de hele week is er iedere dag een workshop waarbij componisten en uitvoerenden zich bezighouden met de geselecteerde werken. Wie nog meer van namen, plaatsen en data wil weten kan bij Stichting Gau deamus Postbus 30, 3720 AA Biltho- ven een programma aanvragen. AMSTERDAM (ANP) De hoofdstad zal mogelijk een filmfestival krijgen. Een spe ciale commissie van de Neder landse Bioscoopbond stelt een onderzoek in naar de mo gelijkheden in Amsterdam om daar een internationaal filmfestival met eventueel de financiële steun van de ge meente op te zetten. Als er in <Je hoofdstad een filmfestival komt, zal dat gevolgen hebben voor het soortgelijke festival dat tweejaar lijks in Arnhem wordt gehouden. Het bestuur van dé stichting die de Film- week in Arnhem organiseert, zou zich vandaag beraden over de thans ont stane situatie en over de geruchten, die de ronde doen over een mogelijke verplaatsing van de Arnhemse Film- week naar Amsterdam. De Bioscoopbond neemt op het ogen blik voor een derde deel in twee festi vals, te weten de Cinemanifestatie in Utrecht en de Arnhemse Filmweek. Andere deelnemers in het Arnhemse festival zijn de plaatselijke overheid, en het ministerie van CRM. Het hoofdbestuur van de bond heeft enige tijd geleden een commissie de opdracht gegeven zijn filmfestivalbe- leid door te lichten. Door deze com missie zijn inmiddels adviezen uitge bracht die niet zijn openbaar ge maakt. De Bioscoopbond heeft mede op basis van deze adviezen een twee de commissie gevraagd de mogelijk heden voor een Amsterdams filmfes tival te onderzoeken. Volgens de Bioscoopbond is er thans „allerminst" sprake van een verplaat sing van het festival. Mocht echter worden besloten in Amsterdam een festival te organiseren, dan zal de Anhemse Filmweek een andere opzet, moeten krijgen. De Bioscoopbond zal het evenement in Arnhem dan zeker laten schieten. Van onze kunstredactie DORDRECHT. Het mu seum Mr. Simon van Gijn in Dordrecht blijkt sinds jaren in het bezit te zijn van een origineel schilderij van de 17e eeuwse marine schilder Willem van de Vel de de jonge, zonder dat ie mand dat wist. Tijdens een onlangs voltooide restaura tie zijn twee monogram men ontdekt die er op we zen dat het schilderij aan Van dé Velde de jonge kon worden toegeschreven. Volgens museumdirecteur P. N. H. Domela Nieuwen- huis is het niet onbegrijpe lijk dat het kostbare schil derij, met een nog niet be kende waarde, jarenlang een onopvallende plaats heeft gehad. Domela Nieuwenhuis: „Barsten in de lak en de verf wezen op een 19e eeuws schilderij en we daohten dan ook dat het ging om een in de 19e eeuw nageschilderd werk van een oud schilderij." Pas toen in 1977 het museum werd bezocht door de Wil lem van de Velde-kenner Weber, rees het vermoeden dat het om meer dan een kopie kon gaan. (Weber. een in Engeland wonende Nederlander heeft in de af gelopen jaren veel onder zoek gedaan naar het leven en het werk van vader en zoon, Van de Velde. Hij werkte onder meer mee aan de grote standaardca talogus van alle tekenin gen van de Van de Veldes in het bezit van museum Boymans-van Beuningen in Rotterdam). Nadat een begin was ge maakt met de restauratie van het schilderij werd ont dekt dat onder de 19e eeuwse lak een schilderij uit de 17e eeuw schuil ging. Dit werk was nogal bescha digd, mogelijk als gevolg van brand of ondeskundige restauratie. Het schilderij heeft de titel „Een voorval tijdens de Vierdaagse Zeeslag in 1666". Willem v r de Jonge heeft hLj na de zeeslag waarbij hij was gebruik heeft gei ging aantekeningen ot e dens de oorlog n^u gen heeft gemaa - Velde de Jonge heeft zowel in Naflie als in Engelse i onrT werkt, zoals ook .jpjr met wie hij veel 1 trokken. Schilderijen vai n8 Velde zijn de lal niet meer in de op veilingen te weest, zodat het mogelijk is te veel het werk brengen. cijk in ve 3 ir iter w [Oir ianj ono renj door Franz Straatman AMSTERDAM Een van de gedenkwaardigste culturele gebeurtenissen van deze eeuw is, dat er in 1978 zo maar uit het niets een Europees Jeugd Orkest op het podium van het Amsterdams Concertgebouw neerstreek. Onder leiding van de Italiaan Claudio Abbado speelden de jongens en meis jes tussen 14 en 23 jaar na twee weken intensieve repetities in Noordwijker- hout, een van de zwaarste en, geme ten naar publieksbijval, onpopulair ste symfonieën, de Zesde van Mahler. Zelden zal een publiek verbaasder zijn geweest toen dit orkest aan het spelen ging; zo fraai en afgewerkt van klank, zo pittig en overtuigend. Amsterdam had toen de wereldpre mière van dit doorslaande succes. De Europese Commissie, de regering van de EG, trok voor het experiment toen maar 5.000 gulden uit. Dit jaar, nu het orkest voor de derde keer is samenge steld, is er door de EG 150.000 gulden op tafel gelegd. De EG is er zelfs een beetje trots op, immers volgend jaar Pasen gaat het gezelschap van 130 jongeren ook op tournee naar de Ver enigde Staten. Vanavond speelt deze Europese top- formatie weer in Amsterdam: Mo- zarts ouverture Zauberflöte, het con cert voor twee violen van Bach, Bar- toks suite uit de Wonderbaarlijke Mandarijn en de tweede symfonie van Brahms. Opnieuw geleid door Abbado. die zweert dat hij dit werk nooit uit handen zal geven. „Het is heerlijk om met jonge mensen te wer ken. Dit orkest is het mooiste in mijn leven". 4000 liefhebbers Had Abbado het eerste jaar (1978) niet over kwaliteit te klagen, vorig jaar (toen het orkest niet naar Neder land kwam) en dit jaar heeft hij hele maal de besten van de besten kunnen nemen, want voor de audities in de Gemeenschap meldden zich 4000 jon geren. Vooral de Italianen stonden en masse te trappelen om mee te doen, dank zij wervende activiteiten van de Italiaanse staatsradio en tv RAI. Ne derland is met zeventien orkestleden Claudio Abbado sterk vertegenwoordigd, gezien de hoeveelheid Fransen (tien); in Frank rijk blijkt het enthousiasme voor het EG-orkest nog niet zo groot. Claudio Abbado slaagde er, gesteund door de voortreffelijke assistent James Judd en met behulp van or kestmentoren (ervaren musici uit to porkesten als Concertgebouworkest, Berliner Philharmoniker), vanaf het eerste.jaar in uit zoveel verschillende mensen een hecht team te smeden, ^ehalve aan muziek (ook kamermu ziek) wordt er uitbundig aan binnen- huissport gedaan. Abbado was ook dit jaar weer kampioen ping pong tijdens de repetitie-weken in Italië. De faam van het orkest is in twee jaar zo groot geworden dat Herbert von Karajan vroeg of hij het orkest mocht dirigeren voor een optreden in Salz burg, dat reeds plaats vond. Ook an dere dirigenten van topniveau willen met het EJO werken, waaronder Ge- org Solti en Rafael Kubelik. Wie iede re keer meereist en het openingsnum mer dirigeert, is de vroegere Britse premier Edward Heath. Gevraagd naar zijn voorkeur zegt hij dat het beter werken is met zo'n orkest dan met het parlement want dat'is er altijd op uit om je te wippen. Zijn aanwezigheid is evenwel meer be doeld als het gouden randje om het door G. Kruis „Op verzoek van veel kij-j kers", wordt de avonturense-' rie Sandokan door de TROS herhaald. Sandokan is een Ita liaans/Frans/Duitse produktie naar de boeken van Emilio Salgari. Hij is een vrijheids strijder uit Maleisië ten tijde van koningin Victoria onder wier regering Engeland heel wat koloniën wist te bemach tigen. Ned. 2/18.59 De AVRO brengt „Een lief desgeschiedenis" van de BBC, naar de roman „A moment in time" van H. E. Bates. Het ver baal speelt in Kent in 1940 waar jonge mannen ziek voor bereiden voor luchtgevechten. Beneden leiden ze een ander leven van verlieven, verloven en trouwen, dat niets te maken schijnt te hebben van de harde werkelijkheid van de oorlog. Ned. 1/19.40 Het Duitse programma „Das Hollenloch der Schóp- fung" (Een duivelsgat der schepping) dat de NOS uit zendt gaat over een voettocht door de Danakil-woestijn in Ethiopië, die als een van de onleefbaarste gebeiden wordt beschouwd. Doel van een ex peditie is te onderzoeken of uit de luchtvochtigheid daar drinkwater is te winnen Ned. 1/21.55 ROTTERDAM Selamat Djalan, goede reis, de zoveelste tentoonstel ling in de reeks nostalgische presen taties van de laatste tijd. In de Rot terdamse Doelen omdat het Mari tiem Museum „Prins Hendrik" mo menteel niet over een eigen museum gebouw beschikt gonst het van de herinneringen. Tempo doeloe herleeft hier, 't gaat over de passagiersvaart tussen Nederland en „ons" vroegere Indië van 1900 tot 1960. Want het ia al weer twintig jaar geleden dat de laatste reis gemaakt werd en van de 34 schepen die de Stoomvaartmaatschappij „Nederland" en de Rotterdamsche Lloyd in de vaart had den, is er nog maar één over, de eens zo befaamde „Willem Ruys", maar die heet nu Aehillo Laura en vaart onder Italiaanse vlag. Achter de namen van de andere schepen vind je van die trieste aanduidingen als: verkocht naar, meestal enkele jaren later dan nog eens aangevuld met voor sloop verkocht; gezonken na explosie, door brand verwoest, na aanva ring gezonken, gebombardeerd, op een mijn gelopen, getorpedeerd Als je ergens van vergane glorie kimt spreken is het in dit geval. De tentoonstelling is heel eenvoudig hoofdzakelijk foto's ingericht, maar je kijkt er je ogen uit. Want ze keken die eerste eeuwhelft niet op een paar centen als het om de inrichting van een mailschip ging. Trappenhuizen, rijk gebeeldhouwd, als in pa leizen, eetzalen waar de meest luxueuze hotels nauwelijks tegenop konden, hutten als bruids suites en muzieksalons, die wat akoestiek be treft niet onderdeden voor concertzalen. boek van de „Nederland" uit 1920: „Vooral het verblijf in de binnenhutten, zonder directe ventilatie, waar men mee-genoot van alle geu ren die zich uit de eetzaal verspreiden, moet duidelijk zeer onaangenaam zijn geweest Badkamers waren in zeer gering getal aanwe zig; ook het aantal toiletten was niet berekend op grooten toeloop". Je moet toen op die schepen een speciale matroos-kaarsenuitblazer gehad hebben. Want als verlichting in de hutten diende een kaars, die in de wand achter een glazen ruit stond en die werd 's avonds om half elf uitgeblazen Maar daar kwam, vooral ook door de buiten landse concurrentie al heel gauw verandering in. Om het publiek te gerieven werden in zo'n schip soms hele kasteelinterieurs geïmiteerd. De ontwerpers dachten toen eigenlijk nog hele maal in „steen", 'n echte scheepsstijl ontstiond pas later. De maatschappij Nederland schakel de, naar Engels voorbeeld, al In 1905 dat was voor het ss. Grotius e^n bekend kunstenaar in bij de inrichting, C. A. Lion Cachet. Een uitstekende keuze. Lion Cachet's ideeëjn waren bijzonder origineel en inventief, maar pasten bovendien toch ook helemaal in het tijdsbeeld, de moderne smaak van die dagen (Jugendstil Art Nouveau). Het best wordt dat toegelicht in dr. L. Gans' boek „Nieuwe Kunst" (Oosthoek, 1966) waarin hij schrijft, dat Lion Cachet's werk moet worden losgekoppeld van de Art Nouveau. Voor hem, nog steeds aldus Gans, was de Art Nouveau een verlengstuk van wat hij, nog onbekend met deze stijlvorm, onder zijn eigen handen zag ontstaan. Zo te zien, kreeg hij alle mogelijkheden, ook financieel trouwens, zijn enorme improvisatie talent bot te vieren en het blijkt dat zijn ontwerpen bij zijn opdrachtgevers (dus ook het publiek) in de smaak vielen, want hij deed in 1937 (op 73 jarige leeftijd) zij het in een team, nog mee aan de'inrichting van de „Oranje". Ook de Rotterdamsche Lloyd, die zelden kun stenaars inschakelde, maar alles overliet aan een grote Haagse meubelfirma, maakte na een nogal becritiseerde inrichting (van de Patria) voor het volgende schip, de Slamat, gebruik van zijn diensten. Herinnering Grooten toeloop Maar nu heb ik het over de jaren na de eeuw wisseling. De oudere schepen de „Neder land" werd in 1874 opgericht en een Jaar later volgde de „Lloyd" waren helemaal niet zo comfortabel. En ook niet luxe. Uit een gedenk- Vertrek van de Dempo uit Neder- landscb-Indié, Er werd soms over geschreven als over een kunstwerk, als over een geliefde. Uit een kran tenbericht over het uitbranden van de Pieter Comeliszoon Hooft in 1932: „Het met zooveel zorg gebouwde schip met z'n prachtige salons, reeksen gerieflijk ingerichte hutten, bibliothe ken, kinderkamersdit alles was op dien rampzaligen maandag één vuurzee, één ster vende weeldewereld Het zal in de herinne ring blijven als iets schoons, dat helaas te vroeg werd weggenomen". De tentoonstelling besteedt uiteraard ook veel aandacht aan technische aangelegenheden zoals de ontwikkeling van het scheepstype en verbouwingen zoals, een heel markant voor beeld, de Johan van Oldebamevelt van mail schip tot troepenschip en van troepenschip weer tot een luxe cruiseschip werd omgeto verd. Ook dat bekende schip ia al in 1963 na een brand gezonken. Scheepsmodellen Knutselaars kunnen hun hart ophalen aan een tiental minutieus uitgevoerde scheepsmodel len; de scheepsklok van de „Hooft" hangt er, er staat een hele ouwe koloniale hutkoffer, zo'n hoge, er zijn voorbeelden van meubelen, hou- Trappenhuis le klasse van de Johan de Witt. Ontwerp C. A. Lion Cachet. ten en mozaïekpanelen, tafelzilver, affiches en menu's, waarvan zelfs die van het ontbijt al een hele bladzijde beslaan. Want de zeelucht maakt hongerig en als het rustig weer is, ook vrolijk. Dat laat de foto serie en het filmpje over het leven aan boord duidelijk zien. Op die momenten haal je tussen de bezoekers zó de oud-indischgasten uit, die weer even iets van de verrukking van zo'n zeereis beleven. En er was een mevrouw, die aan de hand van het model van de „Dempo" ongeveer de plaats probeerde aan te wijzen, waar ze geboren was Zo'n reis naar Nederlandsch-Indië mocht dan een maand later wat minder duren, 't was écht reizen. Als je dat vergelijkt met vliegen snel, dat wel maar dan toch mooi met z'n allen in nauwe rijen geperst, uren lang, terwijl je tussendoor en nu en dan diepvries-gevoe- dêrd wordt, verlaat je deze expositie toch wel met een beetje verdrietig gevoel. Want wat je hier gezien hebt, komt nóóit meer terug Selamat Djalan, Varen naar de Oost, feestzaal van de 'Doelen (zelfde ingang expositiezaal) tot 1 september, dagelijks van 10 tot 5 uur, zondags van 11 tot 5 uur. visitekaartje, dat de staat der lidstaten een avond na j«, kest doet komen. Vanavon ningin Beatrix dan ook aanr in .het Concertgebouw. al' De popfestivals houden onverminderd aan. Kornet 'e volgend weekeinde zijn de gende evenementen te wachten. Heipop Bussum Op de sumse Heide start om zate ,jj 12 uur gratis en voor nik: openlucht gebeuren Hel 1 Aangekondigd staan: Sup lot nes, Spiderz, Inga Rumpf, sc Trouble, Steel Pulse en je man Brood. Wateringen Eveneens staande zaterdag wordt wa een festival gehouden wa de Westlandse glascultuur 1 de volgende groepen optei proef wordt gesteld: Fr w Frog, Warren Harry, Bintah Inga Rumpf, Rosa King en J Roberts The Sweaters. Sterren Onderdak l staande zondag eindigt di merse zondagmiddaglorA^ van het Groningse Stem Dat wil zeggen, de reeks o luchtconcerten zijn af gele In september wil Het Pop! ze Groningen met een soort; ,u ke opzet het komend sei; ingaan. De Oosterpoort is zondagavond 7, 14 en 25 8' tember, 19 oktober, 2 nos ra ber en 7 december gereserv ja met het doel per avond en popgroepen te laten sp M (b.v. Stiff Tour 1980 op The Jam 25/9). Als afslui van het Sterrenbos en als ii ductie van de nieuwe fort wordt men aanstaande zoi t in de Oosterpoort op de vol de attracties getracteerd. af vier uur staan op het pot van de grote zaal: Peter 1 mill, Walter Wahington, The Bunnymen en Chords. De kleine zaal tegelijkertijd bespeeld Circus OZ, Ratata, Cylin Zipps en Mecano. Kasteelpop Wijchen tuin van Kasteel Raadhu Wijchen zal volgende wee terdag 30 augustus Kastee '80 de Brabantse contreien levendigen Daartoe sj vanaf 11 uur de volgende pen: Flight, Any Trouble ban Heroes, Accept, Spide The Carpets. Eenzaam maar niet alleen d helmina. Uitg. Ten Have, Bal pag., veel illustraties, prijs Herdruk van de in 1959 vert autobiografie van prinses mina. De lange reis door Myma Gfl los-boek van uitg. Oosterbaa Cointre, Goes, 216 pag., prijl Levensverhaal van een in 1st kende zendelinge van H< Joodse afkomst. Noordzeepalmen door Huub kens. Uitg. Meulenhoft, Anu 140 pag., prijs 24,50. Roms

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4