Hete hangijzers openen bloot maar voorzichtig aangepakt Orthodoxen willen assemblee intomen Vit brieven van lezers Trouw Britse r.k. bisschoppen antwoorden congres Wereldraad bereidt „Vancouver" voor Chr. geref. beraad over uitbreiding Israël-werk Spaanse kloosters werven per mini-advertentie Wereldraad vaag over kerncentrales Ds. Vergunst j naar Ver. Stat DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET door Pieter van der Ven AMSTERDAM Echtscheiding ^boortenregeling, priestercelibaat en de positie van de vrouw zijn in de roomskatholir fct I: zo sterk aan regels gebonden dat zelfs bisschoppen daar nauwelijks aan kunnen t ngp. De roomskatholieke bisschoppen van Engeland en Wales hebben een bro chure uitgegeven waarin zij varen tussen de Charybdis van de kerkelij ke leer en de Scylla van zeer duidelij ke aanbevelingen van hun achterban, die een radicale herziening van de leer bepleitte. De aanbevelingen van de Engelse roomskatholieke leken waren in mei op een uniek monstercongres tot stand gekomen. Tweeduizend verte genwoordigers uit alle delen van En geland en Wales waren enkele dagen in Liverpool bijeen om zich te bera den over de toekomst van de Engelse rk kerk. In groepen naar onderwerp gesplitst, spraken zij over liturgie en sacramenten, onderwijs, rechtvaar digheid, vrede en bewapening, de rol van de leek, en over huwelijk, geboor- tenregeling en andere meer en min der controversiële onderwerpen. Geen koploper De bisschoppen reageren enthousiast op het congres waar ze zelf gewoon aan hebben meegedaan. Het was de bedoeling dat het rk kerkvolk nu eens ernst zou gaan maken met het ver werken van de resultaten van het tweede Vaticaans concilie. '1(8 rk kerk was -bepaald geen L bij de ontwikkelingen, maar met het congres in mei en al de voor bereidende vergaderingen is een ta melijk uitzonderlijke graad van bre de deelname bereikt. Volgens de bis schoppen is het experiment erg ge slaagd en zij zien erin een teken dat de Geest over het congres vaardig is geweest. Op tal van punten stemmen de bis schoppen grif met de verlangens van het congres in, zelfs als nog Vaticaan se toestemming verworven moet wor den, zoals waar het gaat over de mo gelijkheden van boetevieringen en de communie met brood en wijn. Deze dingen liggen echter niet zo vreselijk principieel en vaak is de praktijk weliswaar niet helemaal vol gens de regels, maar toch wel binnen de rek die er in zit. Ze hebben even min moeite met het verzoek om meer aan oecumene te gaan doen. Zo wordt overwogen om lid te worden van de Britse raad van kerken. Maar het was van meet af aan duide lijk dat op het punt van de bekende hangijzers de grootste vindingrijk heid zou worden gevraagd. De aanbe velingen van het congres waren vrij vergaand: de meerderheid in de be treffende commissie bleek van me ning dat de kerk haar leer over huwe lijk, seksualiteit en geboortenbeper- king moest herzien met de mogelijk heid van verandering. Anderen vonden dat de tijd voor ver anderingen al was aangebroken. Er kwamen ook aanbevelingen voor de gehuwde priester en de vrouw in het ambt. Nergens geblokkeerd Het is opmerkelijk dat de Britse bis schoppen de discussie nergens heb ben geblokkeerd. Het getuigt zelfs van een zekere moed, omdat juist op die punten Paulus VI enige malen de discussie zelfs onder bisschoppen in feite onmogelijk maakte. En in ons land wees kardinaal Willebrands bij het laatste landelijk pastoraal over leg in 1978 aanbevelingen in die geest meteen als onbezonnen en onhaal baar af. De Britse bisschoppen heb ben niets bij voorbaat afgekapt, maar evenmin hebben ze zich grote ver wachtingen willen wekken die ze dan wellicht later toch weer zouden moe ten inslikken, zoals de Nederlandse bisschoppen overkwam in 1969 inza ke de gehuwde priester. In de brochure houden zij vast aan de geldende leer van de rk kerk, maar zij willen, al luisterend naar wat de leken te zeggen hebben, blijven zoeken naar een betere theologie betreffende huwelijk en seksualiteit. In het ken nelijk meest zorgvuldig geformuleer de deel van de brochure zien zij bij voorbeeld de encycliek „Humanae vi- tae" uit 1968 (over de geboortenrege- llng) als de geldende leer maar erken nen dat er „organische groei" moge lijk is. Deze zou zich dan vooral kun nen uiten in een minder zwart-wit, goed-fout denken over seksualiteit. Of en in hoeverre zij daar ernst mee' maken zal blijken op de aanstaande algemene synode van de rk kerk die eind september in Rome begint. Daar komen naast de taken van het chris telijk gezin in deze tijd ook kwesties als huwelijk en echtscheiding aan de orde. De aartsbisschoppen van Westmin ster en Liverpool, kardinaal Hume en mgr. Worlock, zullen zo lijkt de be doeling, de aanbevelingen van hun achterban in Rome ter sprake te brengen. Het Engelse dagblad The Times zag gisteren het probleem van geboortenregeling en echtscheiding in de rk kerk al haast half opgelost' met deze Engelse sleutel. Scheiden Ook de kwestie van scheiding en her trouwen nemen de bisschoppen se rieus zonder zich te verwijderen van de geldende bepalingen. Naar de van zelfsprekendheid waarmee betrokke nen van de sacramenten zijn uitgeslo- Kardinaal Hume ten neemt af. De bisschoppen pleiten voor een „pastorale benadering" en zien bovendien mogelijkheden in een ruimere uitleg van de ongeldigheids bepalingen. Overigens heeft ook de paus een half jaar geleden al gezegd dat gescheiden en hertrouwde mensen niet het recht verliezen op de pastorale zorg van de kerk. De bisschoppen zullen niet gaan plei ten voor gehuwde priesters: dat heeft volgens hen op het ogenblik toch geen zin. Maar wel willen ze duidelijk maken dat er onder de leken kenne lijk grote zorg is over de toekomstige vervulling van ambtstaken. De vrouw als priester zien ze niet zitten, maar wel willen ze aandacht voor de vraag of het diaconaat voor de vrouw kan worden opengesteld. Ze vinden het verder hoog tijd dat aan de ondergewaardeerde positie van de vrouw in de kerk een einde komt. Bisschippen en priesters moeten, zo zeggen ze, gewezen worden op hun ongevoeligheid in dit opzicht en hun vanzelfsprekende aanvaarding van de mannelijke overheersing. door Aldert Schipper GENÊVE De komende al gemene vergadering van de wereldraad van kerken die in 1983 in Vancouver wordt ge houden wordt een uitdaging aan de kerken in de wereld. De voorzitter van het comité dat de assemblee voorbereidt, de Ameri kaan Arie Brouwer, legde uit dat de assemblee weliswaar niet boven de leden-kerken staat, maar wel een pro fetische taak heeft tegenover de ker ken en namens de kerken tegenover de wereld. De voorzitter van het centrale comi té, de Canadese aartbisschop Edward Scott zei: „Via de assemblee dagen de ledenkerken elkaar uit". Het thema voor de assemblee was gisteren onderwerp van langdurige discussie. Het comité van ds Brouwer had uit de talloze voorstellen geko zen: „Leven in Christus voor de we reld". Niet duidelijk waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leldse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tamminga Directeur ing. O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraat 131 Amsterdam lel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekemngnr 23 00 12 574 Gemeentegiro Amsterdam X11000 REGIO ROTTERDAM/DORDRECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uilsluitend voor advertenties) Westblaak 4 Rotterdam REGIO DEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Oen Haag tel. 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor advertenties) Parkstraat 22 Den Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnementsprijzen: Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101,90 Per jaar 201,60 Advertentietaneven op aanvraag Telefonische abonnementenop drachten (zie adressen boven) Opgave familieberichten 9-19.30 van maandag t/m vrijdag. Op zondag van 18-20 uur telef. 020- 913456. Opgave mini-advertenties tel. 020-936868 of schriftelijk aan Mim-Adv. afdeling, postbus 433. 1000 AK AMSTERDAM Adreswijzingen uitsluitend schrif telijk aan onze Amsterdamse 4P. adressen De Nederlandse afgevaardigde ds Marja van der Veen-Scheneveld merkte op dat dit in het Nederlands vertaald bepaald niet erg duidelijk is, zij wilde liever een bijbeltekst en had er alv&st een achter de hand: de korte maar kernachtige zin uit Deuterono- mium 30 vers 19 „Kies het leven". Maar noch ds Van der Veen noch de achttien andere sprekers over het thema kregen hun zin. Vanmorgen spreekt het centraal comité verder over hoe het thema moet worden uit gewerkt. De assemblee wordt, zoals voorzitter Scott al eerder had bepleit, ruim schoots van te voren in de hele wereld voorbereid. De kerken moeten bin nen een jaar laten weten wie hun afgevaardigden zullen zijn. In 1982 zal veel energie gestopt worden in bezoeken vanuit Genëve aan de le den-kerken en tussen deze onderling. De bezoekers uit Genève zullen een korte beschrijving op zak hebben van het werk dat sinds de vorige assem blee (1976 in .Nairobi! is gedaan en zullen reacties daarop vragen. Verder zullen de leden-kerken ge vraagd worden om ideeën voor de komende assemblee. Die zullen lei den tot een document voor de bijeen komst. Op deze manier moeten de leden-kerken echt iets te zeggen krij gen over de assemblee, zo is de bedoe ling. Idealistisch Voor de Indiase metropoliet Paulos Gregorios te veel: hij vond de pogin gen om de kerken meer bij de assem blee te betrekken Idealistisch. We moeten niet te veel naar de kerken luisteren, zo merkte hij op. Wellicht heeft dat te maken met de orthodoxe opvatting dat de plaatselijke kerk zelfgenoegzaam is. In elk geval lijkt het geen poging om de wereldraad te versterken Ook de Russische vertegenwoordiger propresbyter Vitali Borovoj maakte zich bezorgd over het gewicht dat aan de assemblee wordt toegekend en wil dat het geld een beetje in de gaten wordt gehouden. De Russische aart bisschop Kiril vond de assemblee van 24 juli tot 10 augustus wel een beetje lang en de Grieks-orthodoxe profes sor Nissiotis merkte op dat in Nairobi om die zelfde reden mensen verstek hadden laten gaan. Een voorstel van de eveneens ortho doxe Amerikaan prof. John Meyen- dorff om de assemblee tot 12 dagen te AMERSFOORT Ds. M. Drayer, vrijgesteld zendingssecretaris van de christelijke gereformeerde kerken en tevens secretaris van deputaten evangelieverkondiging dnder Israël, treedt niet af als zendingssecretaris, zoals wij gisteren abusievelijk meld den, maar alleen als secretaris Israël. De synode beraadt zich over een voorstel, om voor de evangeliever kondiging onder Israël een speciale predikant als vrijgesteld secretaris te benoemen. beperken kreeg niet genoeg steun. De apostolicos Karekin n uit Libanon had door dat het allemaal pogingen waren de assemblee te verzwakken en sprak zich als enige orhodox.daar tegen uit. Aan de assemblee van 1982 zullen ongeveer 900 mensen deelnemen, van wie bijna de helft vrouwen en Jonge ren onder de dertig jaar. Kerken met 50.000 tot 500.000 leden mogen twee deelnemers sturen. Grotere kerken mogen er meer afvaardigen. MADRID (AFP) De zware terugval in het aantal kloosterroepin gen in Spanje heeft verscheidene ordes en congregaties doen grijpen naar het middel van de mini-advertentie onder de rubriek: betrekkin gen aangeboden. „Jongeren met religieuze roeping en goede gezondheid, wij de zusters hieronymieten ontvangen je zonder bruidschat in ons klooster. Wij bieden je een gezond en vreugdevol communauteitsleven In ons gerenoveerd gebouw. Schrijf aan moeder-overste". Ook sou er inmiddels op grote schaal in Latijns Amerika geronseld worden, vooral onder Indiaanse meisjes. Daar is al protest tegen gerezen, omdat deze meisjes zich nauwelijks souden realiseren wat het religieuze levenbetekent en vooral aangetrokken werden door het vooruitzicht van grotere materiële welstand dan de armoe thuis. Van de ene kant kan de economische crisis een stimulans zijn voor het kloosterleven en het aantal roepingen. Van de andere kant beeft de crisfe ook menig klooster hard getroffen. Vooral beschouwende kloos ters leven van handenarbeid en landbouw. Als hun produkten onver koopbaar blijken, worden ze werkeloos, maar zonder nitkerlng. In Spanje hebben deze slotzusters dan zelfs geen bijstand of AOW. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor korte reacties op in deze krant gelecen berichten, artikelen en commentaren, en niet voor open brieven, gedichten, oproepen of reacties op advertenties (deze laatste dienen tot de directie gericht te worden). De redactie behoudt zich het recht van bekorting voor. Hierover of over het niet plaatsen (meestal door ruimtegebrek) kunnen wij helaas niet corresponde ren. Brieven adresseren aan Secretaris hoofdredactie Trouw, Postbus 859,1000 AW Amsterdam. Bij publikatie worden naam en woonplaats van <de schrijver vermeld. CD A-dissidenten (6) CD A-dissidenten (8) Het is onverstandig wat de KVP-top ten opzichte van Stef Dijkman doet. Het artikel in Trouw van Hans van den Broek komt echter neer op wat vroeger in de AR-fractie gold: In het algemeen is het meerderheidsstand punt het fractiestandpunt, bijzonde re uitzonderingen voorbehouden. Maar, inderdaad, nooit „automa tisch", wel na veel felle discussies en principiële gedachtenwisselingen! Dit element komt niet tot uitdruk king in Willem Breedvelds artikel in Trouw van 18 augustus. Voorburg J. Keijzer CDA-dissidenten (7) .Hans van den Broek (Trouw 15 au gustus) lijkt door panische angst be vangen te worden bij de gedachte dat het kabinet-Van Agt wel eens ten val zou kunnen komen mede door toe doen van een minderheid van de CDA-fractie. Die angst doet hem de proporties uit het oog verliezen en brengt hem ertoe enkele van zijn col lega's standpunten en motleven toe te dichten die ze niet hebben. Wat de zaak zelf betreft: het kabinet-Van Agt zal vroeg of laat verdwijnen. Daarna komt er een volgend kabinet. Het is onzin om paniekerig te doen over een voortijdig einde van het kabinet-Van Agt, vooral als dat kabinet zelf bezig is het ernaar te maken. Zeker, op dit moment zou een kabinetscrisis ui terst ongelukkig uitkomen. Maar een ramp is het niet en laten we elkaar dat ook niet aanpraten. Het kabinet heeft voor zijn beleid Inzake Zuid- Afrika geen meerderheid in de Twee de Kamer. Is binnen het kabinet om in Van den Broeks termen te spreken een meeVderheid wellicht onder het dictaat van een minderheid doorgegaan? Wat mij betreft had het kabinet na de rare vertoning rondom het olieboycotdebat mogen vallen. Dat het kabinet door de stem van kleine rechtse partijtjes de motie van wantrouwen heeft overleefd is een aanfluiting. Het lijkt er echter op dat Van den Broek bloed wil zien. Laat hij toch oppassen. Op dit moment is het beter te proberen om met Piet Bukman te spreken „de vleugels aan de kip te houden". Anders zou het CDA misschien een korter be staan beschoren zijn dan het kabinet- Van Agt. En dit zou pas echt een ramp zijn. Eindhoven Pief C. Bos Doorredenerend naar aanleiding van de opvattingen van de heer Van den Broek (lid van de Tweede-Kamer fractie van het CDA-bloedgroep KVP), neergelegd ln zijn artikel in Trouw van 15 augustus, betreffende de fractie-discipline binnen het CDA, zou men de volgende suggestie kun nen geven: Laten we de stemmingen in het parlement maar afschaffen, dan is het kabinet bevrijd van die lastige oppositie, nota bene zelfs van je eigen partijgenoten! Enkelen dur ven soms bij principiële zaken hun eigen geweten boven de fractiedisci pline stellen. Sterker nog: laten we het gehele parlement opheffen, dan hoeft de regering zich maar eens in de vier jaren te verantwoorden, en kan dan verder haar gang gaan! Natuur lijk is dit ook niet de mening van de heer Van den Broek, maar zijn artikel gaat toch wel te ver de kant op van het oproepen van kadaverdisciplone: op papier vrijheid van meningsuiting maar als puntje bij paaltje komt, dan keurig ln het gelid! Niet de dissiden ten moeten ter verantwoording wor den geroepen, maar de andere Twee de-Kamerleden van het CDA, die zich te veel laten ringeloren door hun ei gen voorman! Bergum L. van Dam Ambassado (4) De Leeuw van 1. I Medertandse wa pen: wat is Hij en *vt éo* is HIJ een schoothondje .uen? Laat Hij zich in de Arabische olie verdrin ken, of schudt Hij fier zijn manen en zegt met de hulp van Juda's Leeuw: Ik blijf in Jeruzalem. Hazerswoude J. Pels-Van Beek Ambassade (5) De conclusie van Uw hoofdartikel van 15 augustus is duidelijk: Neder land zal zijn ambassade uit Jeruza lem moeten terugtrekken. Het besluit van 1948 om die ambassade in Jeru zalem te vestigen was ondoordacht, en het heeft geen zin daarvoor nu als enige te moeten bloeden. Is voor U de kous daarmee werkelijk af? U weet toch heel goed dat de aanwezigheid van de Nederlandse ambassade in Jeruzalem en de zo langzamerhand beruchte Jeruzalem-wet niets met el kaar te maken hebben, want zoals U zelf terecht vermeldt bevindt onze ambassade zich daar ruim der tig jaar, lang voordat Oost-Jeruzalem door Israël werd veroverd. De door de Arabieren gebruikte argumenten (zoals „verdediging tegen Zionisti sche agressie") dienen dan ook slechts om hun werkelijke doel te camoufleren: Door het verzwakken van de Israëlische positie ln Jeruza lem, ook ln dat deel van de stad dat sinds 1855 een ruime Joodse meerder heid had en dat sedert 1948 tot de staat Israël behoort, wil men de liqui datie van die staat naderbij brengen. Aan dit streven maakt Nederland zichzelf medeplichtig wanneer het thans voor druk zou zwichten. U schijnt verder over het hoofd te zien dat Nederland zichzelf binnen de in ternationale gemeenschap volkomen ongeloofwaardig maakt wanneer het zichzelf thans laat pressen tot een stap die het nog geen maand geleden toen overigens de Jeruzalem-wet reeds bij het Israëlische parlement was ingediend beslist niet wilde nemen? Bovendien, als Nederland nu door de knieën gaat, zal het dan ge vrijwaard blijven voor verdere Arabi sche eisen, steeds met het oliewapen op de achtergrond? Het lijkt allemaal beangstigend veel op de geschiedenis van de jaren dertig: Men laat zich zuchtend chanteren, en hoopt daar mee „erger te voorkomen". Ook toen is dat niet gelukt. Amstelveen nr. J. Sturhoofd Ambassade (6) Het begrip „Nederland-gidsland" is niet door mij uitgevonden. Nederland hoeft van mij ook niet in alles voorop te lopen. Maar nu onze ambassade ln Jeruzalem ln het geding is, zou Neder land eens „Gidsland" moeten zijn. De Joden hebben de oudste rechten op Jeruzalem. De Israëli's hebben er een open, voor iedereen toegankelijke stad van gemaakt, vol nieuwe ont wikkeling. Met het handhaven of weghalen van onze ambassade daar valt of staat onze nationale erken ning van de hartstochtelijke liefde van Israël en de Joden voor Jeruza lem. De vestigingsplaats van onze ambassades valt mijns inziens buiten de bevoegdheid van de Verenigde Na ties. Reden om een traditioneel op volgen van aanbevelingen eventueel te onderbreken. Hebben we er als Nederlanders desnoods ook materi eel, iets voor over? Hazerswoude-dorp P. Boon Ambassade (7) Chantage is strafbaar. De Arabische oliestaten chanteren het Westen doorlopend. De Nederlandse regering heeft aanvankelijk verklaard, dat haar ambassade in Jeruzalem blijft. Daarbij komt, dat zij eveneens ooit verklaarde, niet toe te zullen geven aan Arabische (oliekiruk. Nu eisen een aantal Arabische staten, op straf- fe van het dichtdraaien van de olie kraan, dat de Nederlandse ambassa de uit Jeruzalem moet verdwijnen. Het feit dat de regering over deze eis serieus moet beraadslagen en de „Je- ruzalemwet" aangrijpt om haar prin cipiële standpunt eventueel te her- zien, zou getuigen van het niet func- Van onze verslaggever GENÈVE Het centrale comité van de Wereldraad van Kerken heeft zich gister zonder al te veel overtuiging uitgesproken voor de oproep van Boston aan de rege ringen om vijf jaar lang geen kerncentrales in aanbouw te ne men om de voor- en nadelen van kernenergie te bestuderen. De stemming verliep ongebruikelijk rommelig. Vandaag moet nog blijken of het bestuur van de Wereldraad bij zijn standpunt blijft. In Boston werd vorig jaar een verga dering van theologen en weten schapsmensen gehouden over geloof en wetenschap. Deze conferentie sprak zich met 129 stemmen voor en 45 tegen bij 21 onthoudingen uit voor een moratorium. In de nu lopende vergadering van het centrale comité kwam de Boston-vergadering aan de orde, maar de oproep tot een morato rium werd in de aanbevelingen van de afdeling kerk en samenleving niet overgenomen. In plaats daarvan wil de kerk en samenleving dat de ker ken gevraagd zou worden nog eens een jaar na te denken of men de oproep tot een moratorium zou over nemen. De Nederlandse mevrouw Marja van der Veen-Schenkeveld stelde echter bij amendement voor om het morato rium nu metteen over te nemen. De voorzitter van het bestuur van kerk en samenleving, de Indiase metropo liet Paulos Gergorios, bleek daar plotseling wel voor te voelen. Ver schillende sprekers kreeg mevrouw Van der Veen aan haar zijde, maar de Russen spraken zich tegen het amen dement uit. Aartsbisschop Kiril, die in Boston voor het moratorium stem de, maakte nu de opmerking dat het voorstel' toen in emotionele sfeer werd aangenomen. Hij zei verder dat hij zich onbekend acht met de mate rie en nu geen oordeel kon geven. De Indonesiër Soetamo zei dat een stop zetten van de bouw van kerncentra les de voorsprong van de rijke landen aanzienlijk zou vergroten. De Rus Roróvoi vond het praten tegen kerne nergie schijnheilig. We moeten eerst wat doen tegen kernwapens, zei hij, want die zijn veel erger. De Braziliaan De Mello Silva vertelde dat zijn land «n reusachtige schuldenlast op bouwt door Westduitse kerncentrales te bouwen. Hij zei dat hij voelde voor een oproep om de eerste vijfhónderd jaar geen kerncentrales te bouwen. Er volgde een stemming over het voorstel Van der Veen. Bij handop steken was de verhouding niet duide lijk. Bij opstaan bleken 43 afgevaar digden voor, 39 tegen bij 12 onthou dingen. Onmiddellijk deed zich de vraag voor of dit kon gelden als een meerderheid. Secretaris generaal Philip Potter vroeg zich af of zo'n stemverhouding wel overtuigend over zou komen als hij straks de regeringen zou schrijven over het standpunt van de Wereldraad. Vandaag moet nog gestemd worden over het totale voorstel van de afde ling kerk en samenleving en de moge lijkheid bestaat dat men het debat over het moratorium zal heropenen, die kans is evenwel niet groot. Want daar is een tweederde meerderheid voor nodig. Die zal er niet makkelijk komen, want de tijd begint te dringen en morgen is het al de laatste dag van het centrale comité. Het centrale comité aanvaardde gis teren de rapporten van de conferentie in Melbourne over zending en besloot de zendingsafdeling van de Wereld raad te machtigen om met de leden kerken verder te spreken over de kwestie van de kerk en de armen. De voorzitter van de CWME, de Franse predikant Jacques Maury legde aan de afgevaardigden uit dat het naden ken over de bede Uw koninkrijk ko- me de conferentie vanzelf bij de ar men deed uitkomen. Het evangelie is in de eerste plaats gericht op de ar men, vertelde Maury, maar de meeste volgelingen van Jezus Christus ko men uit de welvarende groepen in de wereld, terwijl degenen die het evan gelie nog niet gehoord hebben de armen zijn. Onze levensstijl staat ons in de weg om het evangelie aan de wereld te brengen, aldus Maury. Liefdadigheid n]g( Ruim 130 jaar geleden schre« tel E. van Koetsveld zijn godsdle en zedelijke novellen. Het bo< opent met een viertal schetse rondom een zakenman die ln bas moeilijkheden raakt. Vooral d reri weergave van de burgerlijke crr daaromheen Is heel raak. Toe w Van Koetsveld aan het eind ei N gerust op dat zijn lezers de hu de voorgehouden spiegel goedgi uit hebben. Daarom verbindt hij ,„n korte beschouwing aan, die h neerkomt dat weldadigheid i is en ook moet, maar dat je be V eraan te werken dat die welda oe niet nodig is. „De onvoorzicht a te teergevoelige weldadigheid opwelt als een traan, die gemi re Is als een steenworp in den w|) |be oogenblikkelijk als een invalli gedachte; zij geneest de wond va maatschappij niet door haar t b verdoovende balsem, door hai L nutteloos verband, met eenet «k zachte hand gelegd. Geven ia w, altijd goed doenm, gelijk goet niet altijd geven is." „Er is een ite armoede, die niet vraagt, maa Pr( meer behoeft." Hij verwerpth h' „eerst laten vallen, om dan te en de gevallene op te rigten. Z 1 den nuttigen burger eerst tot< t» nutteloozen bedelaar maken, de gift, hem geschonken, op he e. register van uw liefdadigheid! kunnen inschrijven?" V£ ig< VOORBUGAN( l Van een onzer verslaggevei VEEN (NB) Drs. A. Vergun kant van de gereformeerde i te Veen (NB), heeft een bero nomen naar een gemeente mazoo (Michigan) in de V Staten. Het is nog niet bek< neer hij zal vertrekken. Ds.1 die 54 jaar is, neemt een plaats in in zijn kerkgroejx gereformeerde gemeenten. B cent aan de theologische s Rotterdam en bekleedt nog dere vooraanstaande functie in zal de generale synode, die september in Utrecht word! den, moeten voorzien. Het pt tentekort is niet meer zo grtx ,de jaren vijftig en zestig. Voo gemeenten zijn er thans ruit predikanten. De gemeente ds. Vergunst beroep heeft ■men, is een van de „Netherlaéyi formed Congregations", eeiUl van 25 gemeenten in de V«^ Staten en Canada met acht leden en zes predikanten, gunst was er al eerder predi 1954 tot 1957 in Corsica (Zi ta). Dr. K. Roubos Op zeventigjarige leeftijd den de Arnhemse hervormd tus-predlkant dr. K. Roubos. W een jaar godsdienstleraar lij rijksopvoedingsgesticht „De u, berg" te Doetinchem gewee hij in 1934 predikant werd Q hervormde gemeente te 8t Vier jaar later vertrok hij i lemborg en van 1947 tot I9K hij te Zwolle. Nadien was hij I emeritering in 1974 zlekenhu kant te Delft. Dr. Roubos, die aan de rijksuniversiteit te Utn e" de oudtestamenticus prof. di Edelkoort tot doctor in de leerdheid promoveerde op eec schrift over „Profetie en c Israël" heeft ln de serie „De p_ van het Oude Testament" twe er gepubliceerd, over I en II Koi ie Ook schreef hij een boek over ten in Israël". tioneren van haar principes. Min stens even erg is het feit, dat de dan geslaagde chantagepoging hierdoor zou worden verdoezeld. Op deze wijze worderT niet de chanteurs, maar de slachtoffers gestraft. Israël/Jeruzalem Jeroen en Irene Petri dat de Nederlandse regering zal tonen en zich door niema zal laten stellen, waarvan slecht geweten zal overhoui verontschuldiging van 1940, ben het niet geweten" is va r( niet van toepassing. Hoogvliet P. If Klant (2) L. van de Zwan (Trouw 19 augustus) stelt, dat de klant weinig te vertellen heeft en de patiënt ook niet. Als wijk verpleegkundige wil ik echter zeggen, dat de patiënt kan doen wat hij of zij wil. Ik heb patiënten gehad die wel konden lopen. Voor hun revalidatie was het noodzakelijk dat zij dat de den ook. Zij weigerden dit en bleven in bed liggen. Wel belden zij de hoofd- wijkverpleegkundige en hadden klachten over deze wijkverpleegkun dige, die haar werk goed deed. Ook is het mij overkomen dat ik in opdracht van de hoofdwijkvetpleegkundige naar een patiënt moest om te vragen hoe zij verzorgd wenste te worden. Van verpleging kan ik dan niet meer spreken. Bij de arts heeft nog altijd de patiënt het laatste woord. Den Haag H. Rietveld Ambassade (8) Het voorspel tot de vernietiging van de Joden, zette in 1940 in, toen de Duitse bezetters eisten dat de ambte naren een formulier tekenden, waarin zij verklaarden „niet Jood" te zijn, de zogenaamde Ariërverklaring. In 1980 wordt aan Nederland door de Arabi sche staten de eis gesteld, dat de Nederlandse ambassade uit Jeruza lem wordt overgeplaatst. Op die Ariërverklaring volgde daarna in snel tempo allerlei volgende eisen. Zo wer den de Joden geïsoleerd en daarna geëlimineerd, vernietigd. Op de eisen van de Arabische staten zullen ande- je eisen volgen. Wij hopen van harte. Ambassade (9) Er gaan stemmen op om de le^b ons landswapen te vervani hoeft van mij niet. Mocht de besluiten, onder welke voe of smoes (Veiligheidsraad) om de Nederlandse ambassi ruzalem te verplaatsen, dan 1. werkelijkheid de leeuw uit Het verdwenen en is daar een olievi in de plaats gekomen. Het Franse onderschrift kant den blijven, Breda Joh. Veil jj Ambassade (10) De Arabieren proberen Jeruza veroveren met woorden. Daarli er den zij door de Westeuropese K e inclusief Nederland, gesteund woorden kunnen echter dadi men. We kunnen zeggen dal „staatslieden" de ernst van dt niet beseffen. Wanneer de Ara landen, de zoveelste poging dd Israël te overmeesteren, komt J geen olie binnen. Het allerefl ii evenwel niet de zaak zelf nog de manier waarop zij bete wordt. Nederland versjachert! lem als gold het een partij ba: Zo als op Prinsjesdag de sinafli kistjes bij de minuut en bij dei de in prijs afslaan naarmate d« den Koets nadert, zo de Neder beloften en beginselverklaring! li schijnt of politiek iets van het geworden. „Eeuwige trouw" ha^| eind van de week niet! Rotterdam mr.f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2