Harde strijd om vakman verwacht Franse premier dreigt vissers Kiesuwkado Albeda gekant tegen nieuwe loonmaatregel Dobberend leze krant Bewolkt en regen HET WEER ïieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Israël doet weer inval in Z.-Libanon 'Ronselpraktijken' in Waterweg-gebied Mogelijk ingrijpen van marine Solex-brommer naar museum Miljoen schade in kraakflats Trouw Soms haast romantisch Bezorglroaw een nieuwe abonnee Lees een bant met overtnigiiip TfOUW Trouw v 'olgende week eslissing ver ambassade V en Novib «men op anti- •rnwapenpad uxe schip p drift HJKMANRV. Kabinet denkt aan verlaging vakantietoeslag derzoek aantal azen bier per vat Vee» bewolking en mogelijk regen Middagtemperaturen circa achttien graden. Vrij krachtige westenwind, aan de kust en op het Usselmeer af en toe hard. Morgen en overmorgen: Enkele buien, ook zonnige perioden en middag- temperaturen ongeveer achttien graden Zon op: 06.34 onder: 20.45 Maan op: 19.13onder: 03.06 rouw 2: >aanse kloosters 'J jrven per ni-advertentie LOSSE NUMMERS 65 CENT Stakende Poolse arbeiders bij de gestoten poort van de bezette Lenin-scheepswerf in Gdansk. Buiten de poort staan belangstellenden. Aan het hek de nationale Poolse vlag en een portret van de paus. Meer nieuws over Polen op pagina 7. TEL AVTV/BEIROET (AFP, Reuter) De Israëlische luchtmacht heeft gisteren opnieuw posities van Pales tijnse guerrillastrijders in het zuiden van Libanon aangevallen. Dit gebeur de uit vergelding voor het afvuren van raketten van Sowjet-makelij op het noorden van Israël, zo deelde het militaire opperbevel in Tel Aviv mee. Een militaire woordvoerder zei dat aanvallen waren gedaan op Nabatiy- eh, ten noordwesten van de Arnoun- v lak te waarop Israëlische militairen dinsdag een grote aanval hadden ge daan. Libanon heeft bij de VN ten aanzien van deze aanval een protest ingediend en zegt dat preventieve aanvallen van Israël op guerrilladoe len onaanvaardbaar zijn. De VS had den dinsdag gezegd diep bezorgd te zijn over het groeiend geweld in het gebied. De Libanese minister van buiten landse zaken, Boe tros, zei gisteren deze Amerikaanse reactie zeer lauw te vinden. Hij zei ook verbaasd te zijn door de houding van de Arabische landen, die geen verklaringen hebben afgelegd „of enige belangstelling heb ben getoond voor de gevolgen van de agressie en het lot van Libanon en het lijden van het Libanese volk." Israëlische functionarissen hebben kritiek van de VN en het buitenland op hun aanval van de hand gewezen. Zij zeiden met nadruk dat de aanval uitsluitend op militaire doelen was gericht en dat de uiterste zorg was betracht om ,e voorkomen dat bur gers zouden worden getroffen. Zij zei den dat het buitenland de aanvallen van de Palestijnen niet veroordeeld. gevallen schuldig aan regelrechte ronselpraktijk. De Federatie van metaalwerkgevers in het Waterweggebied geeft toe dat haar leden zitten te springen om vak mensen en dat soms onoirbare prak tijken worden bedreven om aan per soneel te komen. Voorzitter W. Bos van de Federatie erkent dat onlangs een Vlaardings bedrijf op de vingers is getikt omdat het bij de poort van de VDSM-werf op Rozenburg mensen stond te werven. De Federatie gaat er deze week bij haar leden op aandrin gen zich.te onthouden van dergelijke ronselpraktijken. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister Albeda (sociale zaken) is andermaal in botsing gekomen met een belangrijke stroming in het kabinet, die hoe dan ook een loonmaatregel wil om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Het idee heeft postgevat via een loon maatregel de vakantietoeslag terug te brengen van acht naar zes procent. De vakantieuitkering zou bovendien moeten worden „afgetopt", in die zin dat iedereen met een inkomen van 32.000 gulden of hoger een gelijk be drag in centen ontvangt. Albeda staat op zichzelf niet positief of negatief tegenover dit idee. Hij is er echter vierkant op tegen het idee in de vorm van een loonmaatregel te gieten. Het kabinet dient hierover eerst te overleggen met de sociale partners (vakbeweging en werkge versorganisaties), zonder stok achter de deur. Een concreet voorstel tot het treffen van een loonmaatregel, dat alleen van Albeda afkomstig kan zijn, ls daarom nog niet bij het kabinet ingediend. Minister Van der Stee (financiën) en de WD-ministers in het kabinet vin den het daarentegen te riskant om eerst het overleg met de sociale part ners af te wachten. Zij willen, gege ven de grote financieringsproblemen, reeds nu zekerheid hebben. Vertrouwen Met deze discussie is het kabinet weer precies even ver als voor de vakantie. Het zag er toen echter naar PARIJS (AP, 'AFP, Reuter) De Franse premier Barre heeft de vissers die een groot aantal havens blokkeren gedreigd met ingrijpen door de marine. De Franse regering is vooral verbol gen over het tegenhouden van mammoettankers met olie waardoor de olietoevoer in Frankrijk ernstig kan worden belemmerd. De vissers sloten gisteren nog meer havens af en beletten een mammoet- tanker de haven van Fos binnen te varen. Na een bestand van 24 uur om de Britse toeristen de gelegenheid te geven Frankrijk te verlaten of te be zoeken werden de blokkades her steld. De havens van La Roebelle, Royan Arcaachon, Roskoff en Cocameau werden gesloten. De olieraffinaderij van Donges kondigde aan dat de pro- duktie verminderd moest worden als de blokkade voortduurt. Vijftig vrachtwagenchauffeurs uit Frankrijk, Spanje en Engeland heb ben de straten van Cherbourg giste ren versperd uit protest tegen de De industriebond CNV voorspelt dat er de komende jaren een „krankzinni ge" situatie zal ontstaan in het Water weg-gebied. Er staan namelijk miljar deninvesteringen op stapel in de pe trochemie. Met de bouw van de nieu we installatie zouden zo'n vijftiendui zend manjaren gemoeid zijn. Deze mensen zullen geleverd moeten wor den door de metaalbedrijven in dit gebied, zegt Dick BijL „Dat lukt na tuurlijk niet en zoiets speelt de kop pelbazen en malafide onderaanne mers uiteraard in de kaart. Wij voor zien dat de vaklieden eenvoudig weg gekocht zullen worden uit de traditio nele bedrijven die op hun beurt daar door in de grootste problemen zullen komen." J Meer nieuws op pagina 3. ROTTERDAM (ANP) Het enige exemplaar van een op vouwbare Solex-brommer wordt een museumstuk. De bromfiets is een ontwerp van de Rotterdamse vormgever, prof W. Gilles, die het resultaat van twintig jaar ontwerpen heeft geschonken aan het Mu seum Boymans-van leuningen in Rotterdam. Gilles heeft zijn materiaal ver zameld in de periode 1850-1970. Het gaat om correspondentie met fabrieken en andere indus triële ontwerpers, maar ook om een aantal voorwerpen. De unieke Solex hoort daarbij. blokkade van de vissers, die op hun beurt protesteren tegen de hoge brandstofprijzen. Voor de havens lig gen een groot aantal vrachtschepen te wachten, sommigen met een lading die aan bederf onderhevig is. Geen enkele Britse veerboot kan op het ogenblik meer Frankrijk in of uit. Het overleg in Parijs tussen vissers en reders heeft tot dusverre niets opgele verd. Ook de Franse minister van transport LTheule heeft nog geen resultaten kunnen bereiken. Hij ver weet de Europese Gemeenschap dat het visserijbeleid van de EG verant woordelijk is voor de problemen die nu zijn ontstaan. Hij verlangt een gemeenschappelijke visserij politiek zodat de visserijbedrijven van een behoorlijk inkomen verzekerd kun nen zijn. uit, dat het kabinet had afgezien van een loonmaatregel. Premier Van Agt zei op zijn laatste persconferentie let terlijk: „De sociale partners hebben vaak verzekerd dat zij ons vertrou wen waard zijn, dat zij inzicht hebben in de ernst van de situatie en de gevolgen voor de werkgelegenheid. Welnu, wij geven hen dat vertrouwen. Het is onder die omstandigheden pas send om af te zien van het aankondi gen van maatregelen voor het geval dat vertrouwen beschaamd wordt," aldus de premier. Het is niet duidelijk waarom een dei van het kabinet andermaal met t loonmaatregel op de proppen is geko men. Waarschijnlijk is dat met name de WD de alternatieven niet aan trekkelijk, dan wel te onzeker vindt. Die alternatieven zijn: een verhoging van de sociale premies als gevolg waarvan de rijksbijdrage aan de soci ale fondsen kan worden verminderd (voorstel Albeda) en het voorstel om de ambtenaren van trendvolger, trendsetter te maken. In deze variant zouden de ambtenaren in plaats van de loonontwikkeling in het bedrijfsle ven te volgen, voortaan voorop moe ten lopen. De overheid zou aldus als grootste werkgever het goede voor beeld geven. Problemen Afgezien van dit knelpunt staat het kabinet nog voor andere grote proble men. Zo is er nog geen overeenstAn- ming over een plan tegen de enorm gestegen werkloosheid in de bouw. De CDA-fractie in de Tweede Kamer beeft dit probleem een hoge prioriteit gegeven, vooral ook omdat het sa menhangt met de nog immer voort durende woningnood. Vooralsnog heeft het kabinet er echter slechts een geringe extra bijdrage voor uitge trokken. Een ander knelpunt tenslot te geldt de maatregelen die getroffen moeten worden om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren en de werkgelegenheid te bevorderen. Bevolking toegenomen DEN HAAG (ANP) De Nederland se bevolking ls In de eerste helft van dit Jaar sneller gegroeid dan in dezelf de periode van het vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eer ste helft van dit jaar nam de bevol king met 53.000 toe tot 14.144.006 personen. Voor dezelfde periode in 1979 werd een toeneming van 44.476 personen geteld. Volgens het CBS is deze snellere groei voor een groot deel toe te schrijven aan toegenomen im migratie. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De krakers van de ontruimde flats aan de Prins Hen drikkade in Amsterdam zouden voor meer dan een miljoen schade hebben aangericht. Het complex heeft vooral geleden onder de zware barricades die zijn aangebracht. De Amsterdam se politie verwacht op korte termijn iemand te arresteren die verdacht wordt van diefstal van bouwmate riaal en werktuigen in de Bijlmer meer. Die diefstal werd op 29 juli gepleegd, maar de politie durfde toen nog geen onderzoek in te stellen in het gebarricadeerde flatcomplex. De enige kraker die dinsdag bij de ontruiming van de flats in de panden werd aangetroffen, is gisteren na het opmaken van proces-verbaal wegens huis- of lokaalvredebreuk vrijgelaten. De zestien mensen die tijdens de rel len die volgden op de ontruiming, werden gearresteerd, worden nog vastgehouden. Hun wordt openlijke geweldpleging ten laste gelegd. Zij worden waarschijnlijk vrijdag aan de officier van justitie voorgeleid. Als de tenlastelegging geen nader onder zoek vereist, zal op hen mogelijk snel recht worden toegepast. Dat is ook gebeurd ook met de relschoppers die op 30 april werden gearresteerd. Een deel van de krakers van de flats, die politie en marechausse dinsdag verrasten door hun afwezigheid, zijn ontkomen via de naastgelegen Sint Nicolaaskerk. Pastoor Suidgeest van Cruise-schip. Bijna een varend anachronisme, en wat het s.s. Norway betreft korte tijd een drijvend anachro nisme, dus nieuws. Geen motorvermogen, geen elektrici teit, niks. Koud buffet dan maar. Hoe het bier lauw en dus gratis werd. In de marge, maar toch. Boetseerset (A) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard. Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kniiskopschrbeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief. Als onder legger o f voor de sier. 4 Houten eierdopjes (D) op sierlijk blankhouten hang- plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Een van de legale bewoners van de appartementen aan de Prins Hendrikkade neemt de schade op. deze kerk, die zich nog heeft inge spannen voor een bemiddelingspo ging tussen krakers en burgemeester, trof dinsdagmiddag veertien krakers onder de vloer van de pastorie aan. Zij waren daar via een gat in de muur terecht gekomen, op het moment dat de politie zich gereed maakte voor de ontruiming. Ongeveer duizend mensen hebben gisteren in Amsterdam gedemon streerd tegen de ontruimingen. Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad met een over tuiging. Uit erkentelijkheid ontvangt u één van deze kadoos naar keuze. Naam nieuwe abonnee: Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats: Uw naam: Uw adres: Postcode en plaats: Moor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkorting van 7.50 Kado-naar keuze: DA DB. GD (aankruisen a.u.b.) Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam. Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven). Voor bezorginformatie 020-913456. H 38STE JAARGANG NR 11023 DONDERDAG 21 AUGUSTUS 1980 GINA 3: GINA 4: uziekweek trekt inder inzenders GINA 5', GINA 9: I de weekbladen GINA ECONOMIE: antenpapier wordt i procent duurder ilNA SERVICE: kenrubriek, strips, feuilleton, I, radio- en tv-program- weero verzicht AMI (AP, Reuter) De dan 2400 opvarenden van relds grootse passagiers- i „Noorwegen" (de voor- „France") hebben een lauwde dag achter de rug. t luxe schip was op drift aakt, nadat de generators hadden begeven en vervol de stoomturbines waren vallen. de melding van de averij den een kustvaartuig en sleepboten vanuit Puerto op het stuurloos geraakte lp afgestuurd. Het lukje mici echter na 24 uur de leratoren te herstellen, nog iat de Noorwegen in ge- srtijke wateren dreigde teko- ns een woordvoerder van latschppij die de Noorwe- cploiteert is het ongemak de 1600 passagiers en 862 uiningsleden beperkt ge in tot het uitvallen van de itioning en enige war- maaltijden. „We hebben ze ■lijk een koud buffet t en gratis (ongekoeld) t geserveerd", aldus de ordvoerder. een onzer verslaggevers TERDAM Er zal de ende jaren een gigantisch icht om vaklieden ont- n in het Waterweggebied, eerste signalen daarvan al merkbaar. ion technische dienst in Rotter- heeft een toenemende activiteit stateerd aan het koppelbazen- De werkgevers zelf overschrij- bij hun pogingen aan vaklieden xnen, de laatste tijd nogal eens enzen van toelaatbaarheid. Vol- bestuurder Dick Bijl van de In- iebond CNV in Rotterdam ma de werkgevers zich in een,aantal Voor al uw school- muziekinstru menton £}aat ik nou de tel kwijt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1