Rotterdam koopt huizen voor ruim dertig miljoen n sum» Kïesuwkado Pools kabinet geeft toe i hin A Sen hervormt urinaamse regering Sadat wil nieuwe top deze krant Zelf Gebreid Jtfe tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Bewolking en regen HET WEER TAXATIE -INRUIL -INKOOP profoto foto/film speciaalzaken )e dag waarop de Jap liet meer schreeuwde FAGINA 15: 'De Russische vrouw leeft onder een dubbele druk' Kamperend de boer op Deining in Drente over militair terrein WÊÊ $mÊ«BÊË BnW Wonen tussen utopie en werkelijkheid L 1 ilportage lamsvacht Woningbezitter Fennis zo goed als uitgekocht Gemeente Eindhoven koopt gekraakte flat Koningin bij herdenking Wrak van Titanic mogelijk gevonden Schade van tien miljoen bij brand CSjjajL Neveda Kwaliteit Beuk mag niet gekapt Babiuch: vleesprijs stabiel BON Hierbij geef ik op als nieuwe Trouw-abonnee: Lees een krant met ovatniging: TrOUW rouw H 38STE JAARGANG NR 11019 ZATERDAG 16 AUGUSTUS 198< Veel bewolking met een enkele regen- of onweersbui, mogelijk met windstoten Middagtemperatuur omstreeks 22 graden. Wind uit zuidwest tot west. matig tot krachtig, windkracht 4 tot 5 Morgen en overmogen Zonnige perioden, later kans op regen. Middagtemperatuur 19 tot 25 graden. verkoop van alle bekende topmerken tegen uiterst scherpe prijzen. Den Haag. Vlierboomstraat 461. Loosduinse- weg 687, Wassenaar: Stadhoudersplein 14 WEST-DUITSLANO OM 2 00, ITALIË 900 LIRES, LUXEMBURG FRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT FAGINA 13: PAGINA 17: PAGINA 23: 'AGINA 21: onze buitenlandredactie STERDAM/PARAMARIBO De door de legerleiding gestelde nieuwe president van Suriname, Chin A Sen, ft gisteren een nieuw kabinet bekend gemaakt. De presi- it is van nu al aan tevens premier. oodtoestand in Suriname duur te ren nog onverminderd voort berichten uit dat land zijn nog I schaars. Uit de door het leger tsureerde nieuws blijkt dat de afgezette leden van de Natio- Militaire Raad Sital, Joe mans en ihams zijn gearresteerd. Zij zou- wn Cuba-achtige staatsgreep Plan zijn geweest. Het leger te bekend de situatie in het nu volledig onder controle te m. Surinaamse voorlichtingsdienst Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM De gemeen te Rotterdam gaat het totale woningbezit van de omstre den huizenbezitter H. J. P. Fennis in Rotterdam kopen. Met de overname van de 2200 woningen is een bedrag van 30,3 miljoen gulden gemoeid. De koopsom is volgens de ge meente lager dan het bedrag dat burgemeester en wethou ders maximaal wilden uit trekken voor aankoop van het bezit van Fennis. De transactie zal op 15 oktober rond zijn. Met deze aankoopactie is een eind gekomen aan de Jarenlange con troverse tussen de gemeente Rotter dam en de „mammoethuisbaas". Fennis is de laatste jaren overspoeld met aanschrijvingen van de gemeen te in verband met achterstallig on derhoud. Een groot aantal woningen van Fennis is inmiddels in opdracht van de gemeente opgeknapt voor diens rekening. Deze rekeningen werden in veel ge vallen niet betaald door de huizenbe zitter, hetgeen weer aanleiding was voor gerechtelijke procedures. Alle gerechtelijke procedures die nog „lie pen" tegen Fennis zijn nu door de gemeente Rotterdam ingetrokken, omdat Fennis straks definitief van de Rotterdamse huizenmarkt zal ver dwijnen. Aankoop van het bezit van Fennis was, aldus de gemeente, dringend noodzakelijk in verband met de voortgang van de stadsvernieuwing en met het oog op de belangen van de huurders. Voor de huurders heeft de transactie geen gevolgen. Ze kunnen de huur op de gebruikelijke wijze blijven betalen. Het is de bedoeling dat de woningen in beheer komen van een aantal woningbouwcorpa- ties. Van de 2200 woningen liggen er zes honderd in stadsvernieuwingsgebie den en zestienhonderd in de zoge noemde tweede- en derde-ringsgebie- den, dat zijn de wijken die na verloop van tijd ook in aanmerking komen voor stadsvernieuwing. Van onze correspondent EINDHOVEN De gemeente Eind hoven heeft een bijzondere regeling getroffen met de 41 krakers van een voormalige verpleegstersflat in Eind hoven. De gemeente heeft de flat ge kocht en in beheer gegeven aan de stichting studentenvoorzieningen. Die stichting heeft de krakers een huurcontract aangeboden. De ver- pleegstersflat telt in totaal 144 kleine kamers, waarvan er nu 41 worden verhuurd aan de krakers. In de overi ge kamers zullen studenten worden ondergebracht. Per kamer moet 35 gulden worden betaald en 50 gulden servicekosten. Koningin Beatrix tijdens haar bezoek aan de ten toonstelling „Nederlands- Indië in de Tweede Wereld oorlog", in het Jaarbeurs gebouw in Utrecht. Naast haar ir. G. S. Vrijburg, voorzitter van de stichting „Herdenking 15 augustus 1945." Een verslag van de herdenkingsbijeenkomst staat op pagina. 3. ADVERTENTIE HOL WEER DA Erktnd vvrfiulxar NIET duurder. WEL 03240-tl522' 03200-21600 05202-16652 NEW YORK (AP, AFP) Een Amerikaans onderzoeksteam denkt de Titanic te hebben gevonden. De wereldberoemde oceaanresu zonk 68 jaar geleden tijdens zijn eerste reis op ongeveer zevenhonderd kilometer verwijderd van New Foundland. Daarbij kwamen meer dan vijftien honderd passagiers, onder wie veel prominenten, om het leven, expedi tieleider Mike Harris zei gisteren dat de komende dagen met tv-camera's zal worden bekeken of men het bij het rechte eind heeft. „De sonar laat echter zien dat lengte, hoogte en diepte Juist zijn. Bovendien, aldus Harris, Is de plaats waar men heeft gepeild ongeveer de zelfde waar het schip In 1912 verging. Tot nu toe heeft men het schip niet kunnen bereiken in verband met de plaatselijke diepte van de Atlanti sche Oceaan. ADVERTENTIE mag ik me voorstellen, naam is Wolff zei dat de veranderng ln de top van het landsbestuur noodzakelijk waren om .sneller, doelmatiger en slagvaar diger" op te kunnen treden. Surina- mers mogen nu niet langer meer hun land zonder toestemming van de au toriteiten verlaten. De pers wordt „in zijn werk begeleid" en samenscholin gen zijn verboden. Gisteravond maakte de KLM bekend dat het vliegveld Zanderij weer zou worden geopend. De eerste vlucht naar Suri name vertrekt zondagochtend. De Nederlandse regering zeg over nog te weinig inhchtigen te beschikken om zich een duidelijk oordeel te kunnen vormen over de situatie inSuriname. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag zei dat „onder voorbehoud kan wor den gesteld dat hetom een Interne Surinaamse aangelegenheid gaat. De regering betreur het terugtreden van president Ferrie „ten zeerste". De sa menstellingen van de nieuwe Suri naamse regering verschilt nauwelijks van de vorige. Meer nieuws op pag. 7. Ons commentaar staat op pag. 5 NIJKERK (ANP) Een felle brand heeft gisteravond de veevoederfa briek Van de Bunt Rijnsberger in Nijkerk volledig verwoest. De schade wordt geschat op tien miljoen gulden. De produktie zal naar verwachting zeker anderhalf jaar stil komen te liggen. De brand ontstond in een grote silo en werd ontdekt door enkele arbei ders. De geregelde brandweer en de bedrijfsbrandweer van Nijkerk ruk ten uit met groot materieel. Neveda Dupla - slechts f 1.95 per bol. Van 8 bollen breit u al een lekkere warme trui. Voor nog geen 16 gulden dus! CAIRO (UPI, AFP, Reuter) De Egyptische president Sadat wil een tweede Camp Davld. Zo'n conferentie tussen premier Begin, president Car ter en hemzelf zou pas na de Ameri kaanse presidentsverkiezingen moe ten worden gehouden. Sadat doet zijn voorstel ln een brief aan de Israëlische premier. De brief werd gisteren zowel ln Cairo als ln Jeruzalem aan Israëlische regerings functionarissen overhandigd. In de vijfendertig kantjes tellende brief stelt Sadat dat de onderhandelingen over de status van de door Israël bezette gebieden geen enkele zin meer hebben, nu Israël eenzijdig Oost-Jeruzalem heeft geannexeerd. Eerder deze maand schortte Egypte de besprekingen met Israël op ln ver band met de uitroeping van Jeruza lem tot onverdeelde en eeuwige hoofdstad. De enige manier om nog uit deze Impasse te komen ls het houden van een topconferentie naar het voorbeeld van Camp Davld, aldus Sadat. In zijn brief zegt de Egyptische presi dent verder dat het niet eerlijk en onhoffelijk zou zijn om al een topcon ferentie te willen zolang Carter nog niet zeker ls van zijn herverkiezing. Het minste wat we kunnen doen uit erkenning voor Carters bijdrage aan het vredesproces is met de top wach ten tot de verkiezingen voorbij zijn. De Westeuropese leden van de Veilig heidsraad van de Verenigde Naties hebben een resolutie ingediend waar in in scherpe bewoordingen de uitroe ping van Jeruzalem tot eeuwige, on gedeelde hoofdstad van Israël wordt veroordeeld. Meer nieuws op pagina 3 Van een onzer verslaggevers APELDOORN Apel doorn gelooft er niets van dat men aan een boom, zo vol geladen, vijf, zes pruimpjes niet zou missen, zoals Hler- onymus van Alphen vroegere geslachten heeft geleerd. En even min dat men in zo'n groene gemeente als Apeldoorn een enkele boom niet zou missen. Kappen van een boom, zelfs op eigen terrein, mag niet zo maar. Er ls een vergunning voor nodig. De groothande- Tfc 1 vrachtaut laar ln slacht-produk- ten O. J. Wijnbergen aan de Ugchelseweg vroeg die aan om een enorme beuk, eigenlijk drie bomen tot één sa mengegroeid, te mogen vellen. De boom staat midden op het pad dat naar het bedrijf leidt. Om de 25 kilogram zware blok ken Ingevroren vlees enzovoorts naar de vrachtauto's te trans- moet met gro- moelte een afstand van zestig meter „over brugd" worden omdat de boom ln de weg staat. De vergunning werd nochtans afgewe zen, want ln Apeldoorn ls Iedere boom er één. De zakenman heeft nu het transportprobleem opgelost door een hef truck aan te schaffen. HIJ stuurde vervolgens de rekening groot 30.090, naar de ge meente. Burgemeester en wethouders bekijken nu wat ze er mee aan moeten. ZEKER WETEN! r.to3o -3Mi« Schroevedraaierset (A) Grote, kleine en kruiskopschroeve- draaier in één. Handgreepje met omslagmechaniek, voor extra gemak. WARSCHAU (Reuter, AFP) De Poolse premier Edward Babiuch heeft gisteren een deel van de verantwoordelijk heid voor de arbeidsonrust in zijnland op zich genomen. Hij gaf toe dat de mensen onvol doende op de hoogte waren gebracht van de werkelijke si tuaties van de economie. De vleesprijzen,aanleiding tot de uitgebreide stakingen, zullen tot de oogst van 1981 niet meer stijgen. Babiuch wees erop dat Polen momen teel met een immense schuld kampt. Het produktieverlies, dat het gevolg is van de huidige stakingsacties, keert zich alleen maar tegen de arbei dersklasse, verklaarde hij in een rede voor de televisie. Hij zegde toe dat de regering voorstellen zal doen om een einde temaken aan de economische crisis in het land. Gierek De Poolse partijleider Edward Gierek keerde gisteren van de Krlm, waar hij een drieweekse vakantie hield, terug naar zijn land om persoonlijk de lei ding te nemen van de beëindiging van de stakingacties. De nu al 47 dagen durende acties hebben geleid tot toenemende onrust ln de overige Oosteuropese landen. In totaal zijn er al zo'n 150 stakingen en werkonder brekingen geweest Keerpunt ln de stakingsacties was voor de regering het overslaan ervan naar de havens van Gdansk. Toen daar in 1970 rellen uitbraken naar aanleiding van de gestegen voedsel prijzen leidde dit tot de val van Go- mulka. De indruk bestaat overigens wel dat de Polen dit keer de steun hebben gekregen van de Russen lij het toegeven aan de eisen van de stakers. In veel gevallen zijn loons verhogingen van vijftien tot twintig procent toegekend na de in verband met de gestegen voedselprijzen uitge broken stakingen. De stakingsactie omvatte gisteren 50.000 arbeiders in de Poolse haven stad Gdansk. Het ging zowel om ha venarbeiders als personeel van het openbaar vervoer. Een groot deel van de arbeiders bleef de vórige nacht al' op het terrein van de havens om te posten bij de toegangen. De stakers eisten een gesprek met premier Babi uch, wiens beslissing op 1 juli de vleesprijzen te verhogen de aanlei ding tot de acties is. „We zijn een staking begonnen, omdat de econo mische situatie voor ons onhoudbaar geworden is", zo deelde een honderd man sterk stakingscomité mee. Ook eisen de stakers de oprichting van vrije vakbonden, aldus mevrouw Anne Waletynowicz, die eerder deze maand in Gdansk ontslagen werd en wier ontslag bijdroeg tot de verdere vergroting van de arbeidsonrust. De plaatselijke aurotlteiten zijn In middels al tegemoet gekomen aan een deel van de eisen van de stakers. Zo zal er een monument worden op gericht voor de 49 stakers die in 1970 omkwamen bij de ongeregeldheden die toen ontstonden naar aanleiding van de staking. De onderhandelingen tussen stakers en plaatselijke autori teiten werden via luidsprekers uitge zonden. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermotief Als onderlfegger of voor de sier. Boetseerset (B) Boetseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje. Wordt zonder A oven ovenhard 4 Houten (D) eierdopjes op sierlijk blank houten hangplankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren. Bovendien ontvangt de nieuwe abonnee Trouw de eerste twee weken gratis. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Naam: Adres Plaats: Mijn naam is: Adres: Plaats: - Postcode^ .Giro: Postcode:. -Tel.: IkkiesvoorkadoüA DB DC DD (aankruisens.v.p.) Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan: Trouw. Antwoordnummer 2792,1000 PA Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1