ïnst Philips in tweede wartaal gehalveerd Horeca wil verhoging van prijzen afdwingen )uitse vakbonden willen ehoud medezeggenschap Resultaten bij DSM verbeterd Lr±£*fL°£ Loonoffer alleen is niet voldoende In jaar 2000 miljoen arbeidsongeschikten Marathon sluit atelier idanks onverwacht grote omzet Tachtig ontslagen in Twentse textiel Hercofina zet Den Uyl tot kabinet: lilips maakt zak-vertaler chil om staalfabriek kan uitlopen op politieke crisis V MODULEX Inzinking verwacht in 2e halfjaar Bij ongewijzigd beleid: 15 AUGUSTUS 1980 FINANCIEN EN ECONOMIE- - TROUW/KWARTET onze redactie economie WOVEN Philips heeft in het eerste half Jaar meer verkocht dan was verwacht. Toch de nettowinst omlaag van 323 tot 234 miljoen gulden. In het tweede kwartaal was de ik verhoudingsgewijs nog sterker: vergeleken met de periode ap ril-juni 1979 ging de winst eruit van 161 tot 71 miljoen gulden. •t ging met 12 procent om- er ia nog steeds geen even- "tussen de produktiecapaciteit fcetmogelljkheden. Met name de EO, zo zei het lid van de d bestuur r. c. Spinosa Catte- e presentatie van de halljaar- Er werd dus meer geprodu- kon worden verkocht wat öng kwam in het voorraadcij- -L,l procent van de omzet in het ie kwartaal, een percentage dat Ie jaren niet zo hoog was ge- I Weliswaar is de voorraad hal- ge het jaar altijd op zijn grootst iet bestuur erkende dat er nu te de magazijnen lag. 1 van het evenwicht tussen pro- en alzet blijft ln de komende n van de hoofdtaken van Phi- daarbinnen vallen ook de reor- tiemaatre gelen die onder meer andse vestigingen als Win ti, stadskanaal en Heerlen tref- eze reorganisaties die in Neder- oals bekend 1500 arbeidplaat- V isten en ln Engeland ook 1500 imiddels in gang gezet. De kos- iparingen die er het gevolg van n zijn, zullen dit jaar echter nog .UJk5 in de resultaten merkbaar in, het bestuur mikt meer op De komende jaren zullen de inlaatiekosten van 200 miljoen n hun rendement moeten ople- zei Spinosa Cattela. De winst bet hele Jaar zal die van 1979 thljnlijk niet kunnen evenaren ks een omzetstijging die de tae vijf procent (in volume) te zal gaan. De Nederlandse Phl- ctiviteiten leveren trouwens he il geen winst op. In het tweede Uil was er een verlies van 30 miljoen gulden, ongeveer hetzelfde als in het eerste kwartaal. Inmiddels werkten er in Nederland bij Philips per 30 Juni 800 mensen minder dan op 31 december van het afgelopen jaar en is het personeelsbe stand ln de hele EO ln het eerste halfjaar met een procent verminderd. Het wereldtotaal aan werknemers steeg van 379.000 tot 380.000 maar daar is de overneming van Ameri kaanse bedrijven met 5.000 werkne mers in meegeteld. De verkoop van cent meer kleuren TV-toestellen te verkopen dan vorig Jaar. In het eerste halfjaar werden zelfs 12 procent meer toestellen verkocht maar daar was het zeer slechte eerste halfjaar van 1979 niet vreemd aan. Alle producen ten samen zullen dit Jaar naar schat ting 32,3 miljoen kleuren-TV appara ten verkopen tegen 31,5 miljoen in 1979. Aan video-cassetterecorders gaan er dit Jaar bij Philips 700.000 exempla- Philips-Duphar (1600 werknemers) ren de deur uit in Europa en een aan Solvay is nog niet in de perso- neelscijfers verdisconteerd. Concurrentie De daling van het bedrijfsresultaat is niet uitsluitend te wijten aan een gebrek aan evenwicht tussen produk- tle en afzet; een gebrek dat men in Nederland trouwens deels ook wil op vangen door 1600 manjaren aan werktijdverkorting (vorig jaar 1200 manjaren). De tweede oorzaak van het achtergebleven resultaat was de druk op de prijzen van voor Philips belangrijke produkten. Door concur rentie gedwongen verkocht Philips dus te goedkoop. Een voorbeeld hier van is de produktlesector „industrië le toeleveringen." Het bestuur meldt dat de procentuele omzettoeneming daar zelfs hoger was dan de 12 pro cent die voor het hele concern geldt. Toch is „industriële toeleveringen" een van de sectoren die met name genoemd worden bij de daling van het bedrijfsresultaat. Kleuren-tv Philips rekent erop dit Jaar zes pro zelfde getal in Noord-Amerika. Vorig Jaar was het totale verkoopcijfer 850.000. De proef met de optisch afspeelbare beeldplaat van Philips verloopt tra ger dan verwacht Binnen afzienbare tijd wil Philips ln de hele VS met dit Van onze redactie economie ENSCHEDE Marathon kle dingfabrieken in Enschede heeft aangekondigd tachtig van de honderddertig mede werkers (voornamelijk vrou wen) te moeten ontslaan. De ontslagen vloeien voort uit de sluiting van het atelier in Vrooms- hoop. De directie wil het bedrijf met vijftig personeelsleden voortzetten. Districtsbestuurder Doeve van de In dustriebond CNV noemt de bedrijfss luiting dramatische voor de werkge legenheid voor vrouwen in deze regio. Het werkloosheidspercentage van vrouwen ligt hier ongeveer 50 boven het landelijke gemiddelde. De kansen om een andere baan te vinden zijn daarom minimaal. Volgens Doeve is de laatste paar Jaar de werkloosheid in het gebied als een raket omhoogge- schoten. In de Jaren vijftig werkten er ongeveer 45.000 mensen ln de Twent se textiel. Als alle saneringen zijn afgerond, blijven er nog tienduizend over. Marathon, fabrikant van heren- en Jongens-vrljetiJdskledlng, wordt als alle textielbedrijven ln Nederland, gemangeld tussen Importen uit Oost bloklanden aan de ene kant, en lage lonenlanden als Korea aan de andere kant. Het bedrijf heeft bij de overheid geen financiële steun aangevraagd. Directeur van Marathon A. van Rein verklaart dat het bedrijf, dat dit Jaar vijftig jaar bestaat, van zijn oprich ting tot begin 1979 toe, winst heeft gemaakt. Hoeveel deelt hij niet mee. De inzinking begon zeer abrupt in de tweede helft van vorig Jaar Van Rein, die het atelier in Vrooms- hoop zelf oprichtte in 1956, vindt het geen opwekkende zaak het familiebe- 'drijf op zijn leeftijd (56) „de soep ln te zien draaien." We voelen ons verra den door de Nederlandse consument, •aldus Van Rein. Het grote publiek wil kennelijk liever goedkope kleding uit het buitenland. Met name de vernieti ging van „know how" die het gevolg is van de sanering in de textielindus trie. vindt hij onverteerbaar. Van Rein betoont zich tamelijk sober over de toekomst van het bedrijf. Vijftig mensen blijven in dienst, die zich vooral zullen bezighouden met het ontwerpen en knippen van con fectie, en met de „staartwerkzaamhe- den", het persen en strijken van de kleding. De vooruitzichten op korte termijn noemt hij alarmerend slecht R. C. Spinosa Cattela apparaat opereren. De lntroduktle ln Engeland zal eind 1981 plaatsvinden, iets later dan verwacht DEN HAAG (ANP) Hercofina Eu rope ziet zich gedwongen de produk- tle van DMT, grondstof voor polyes ter vezels, ln Middelburg stop te zet ten. De oorzaak is het aanhoudende verlies bij de produktle en de verkoop van het produkt vanaf 1976. Het stilleggen van de produktie in Middelburg betekent het vervallen van ongeveer 160 arbeidsplaatsen. Van onze Haagse redactie DEN HAAQ Het Bedrijfschap Horeca dreigt met juridische stappen tegen minister Van Aardenne (economische zaken). Men vindt het onverteerbaar dat de bewindsman geen prijsverhogingen wil toestaan, omdat veel horecaondernemers al Illegaal hun prijzen hebben verhoogd. Aan het einde van deze maand hoopt het bedrijfschap de minister alsnog op andere gedachten te brengen. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAQ PvdA-fractlelelder Den Uyl Is „verbaasd" over de uitspraak van minister Van der Stee (financiën), voor de KRO-tv, over een koopkrachtoffer in 1981 van anderhalf tot twee procent. Een Inkomensoffer alléén is onvoldoende om de werkloosheid omlaag te krijgen. Die is ln enkele maanden tijds enorm gestegen. Maar „uit niets blijkt dat het kabinet bezig is met Ingrijpende maatregelen om deze noodlottige ontwikkeling te stuiten," aldus Den Uyl gisteren in een schriftelijke verklaring naar aanleiding van Van der Stee's tv- optreden. ..De enige wijsheid vsn het kabinet lijkt te zijn dat werkgevers en werk- nemers wordt gevraagd een lorse loonsverlaging door te voeren. Duide lijke beperking van tnkomensgroei is geboden. Maar dat kan en mag alleen als ze is Ingebed ln een program van gerichte werkgelegenheldsmaatrege- len en garanUes voor een eerlijke lastenverdeling," aldus Den OyL pro 11- [OVEN Een pocketvertaal- deze taal fonetisch weergegeven, dat iter is een van de nieuwe pro- wil zeggen op de manier waarop ze waarvan Philips hoopt dat uitgesproken dienen te worden, een even grote populariteit Boven de toetsen bevindt zich een ren als de bekende zak-reken- klein schermpje, net als bij een zak- tjes. Het bedrijf heeft een rekenapparaatje, waarop plaats is voor een woord van maximaal zes tien letters. De mogelijkheid om lan gere woorden of hele zinnen te ma ken bestaat: in dat geval kan de tekst van links naar rechts over het scherm lopen. lcomputertje 2800 Nederlandse in drie buitenlandse talen worden vertaald. De woor- len worden omgezet in het ill, het Duits, Frans, Noors, Italiaans, Arabisch, Japans srd. ket Japans en het Arabisch Bttertekens hebben dan het worden de woorden in Het bedrijfschap geeft toe, dat er op grote schaal de hand ls gelicht met de nu geldende prijzenbeschikking. Eer der deze maand had het Konsumen- ten Konttüct de horeca om deze reden aan de schandpaal genageld. Op het ministerie vernam het bedrijfschap gisteren, dat er Inderdaad enkele dui zenden overtredingen geconstateerd zijn. Volgens drs F. J. Nijsten, voorzit ter van het bedrijfschap, wordt daar mee duidelijk aangetoond hoezeer prijsverhogingen noodzakelijk zijn. De minister zou geen rekening hou den met stijgende bedrijfskosten. De adviesprijs is vastgesteld op 598 gulden. Het werkt op batterijen en er kunnen ook eenvoudige sommen mee worden uitgevoerd, zoals het omrekenen van maten en gewichten. Ontheffingen Het ministerie heeft het bedrijfschap gisteren gevraagd bij de 38.000 leden aan te dringen op een strikte naleving van de prijs voorschriften. Het be drijfschap meent daarentegen, dat zoveel mogelijk ondernemers een ontheffing moeten aanvragen, ten einde legaal hun prijzen te kunnen verhogen. De afgelopen maanden is er nog maar mondjesmaat gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen (zo'n tweehonderd keer, vrijwel steeds met succes). „Het aanvragen van een ontheffing is lang geen eenvoudige zaak, daarom ge beurt het niet vaker," aldus het be drijfschap. Initiatief Het Bedrljfsschap ontkende gisteren bij hoog en bij laag, dat men door het ministerie „op het matje geroepen was". Het gesprek'zou een vervolg zijn op een eerder gesprek, dat juist na een „dringende brief" van het be drljfsschap aan de minister gevoerd was. Het ministerie zei gisteren ech ter nog eens, dat het initiatief wel degelijk bij de overheid lag. Binnen enkele weken zal er een nieu we prijsbeschikking voor de horeca Verbazend vindt hij ook dat Van der Stee blijkbaar geen poging meer wil doen om koopkrachtverlies van de laagste inkomens te voorkomen. Het kabinet mag de koopkrachtgarantie voor de laagste inkomens pas prijsge ven als „ls aangetoond dat de hogere inkomens de benodigde middelen vu. tocht worden. Dl. zou, nau d. zoude opvatting van het bedrljfsschap, een p.kl!ken naar Mn van prijsverhoging van ongeveer vier pro- 5ie overheidsuitgaven waZrvan voor cent moeten toestaan. BIJ het ultbUJ- overneiusuiigaven waarvan voor- ven van resultaten wil het bedrijfs- schap juridische stappen nemen, het zij bij de raad van beroep voor het bedrijfsleven, hetzij bij de Raad van State. Het gaat volgens het bedrljfs schap om „het principiële punt. dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden (de ondernemers die illegale prijsverhogingen hebben doorge voerd red.). Het bedrljfsschap heeft gisteren vooral het dure kopje koffie verde digd. „De kosten van koffiebonen zijn dit Jaar met één cent per kopje ge daald. De stijging van andere kosten, bijvoorbeeld voor lonen en energie (water koken, afwas en dergelijke) bepaalt echter veel sterker de prijs", aldus het bedrljfsschap. „De horeca mocht de prijs voor een kopje koffie niet verhogen, maar veel horeca-on- dernemers konden niets anders doen, gezien de gestegen kosten." al hogere inkomensgroepen teren." Twee miljard Premier Van Agt vertelde gisteren op zijn persconferentie na de kabinets vergadering, dat het kabinet volgen de week de rijksbegroting voor vol gend Jaar wil klaarmaken. Het voltal lige kabinet heeft daar gisteren nog niet over gesproken. De stand van zaken is dat twee miljard gulden moet worden gekort op de meerjaren raming die vorig Jaar voor 1981 was opgesteld. Er ligt van vorige ombui gingsrondes nog een verdeelsleutel voor de verdeling van de korting over de ministeries. Gevraagd of er ook ministers moeilijk deden, zei Van- Agt: „Iedereen (in het kabinet) is te gen, dus het gaat door." ADVERTENTIE I8ELDORF (DPA) In de Duitse Bondsrepubliek is de laatste dagen een intense ieke machtsstrijd ontstaan om de medezeggenschap van arbeiders en vakbonden in de e ondernemingen. Ming is de enkele maanden ge- gedane aankondiging van Man- ann, een grote fabriek van staal alen buizen in DQsseldorf, over ■n tot interne reorganisatie. De ig is van plan een staalfabriek in lurg, waar ongeveer 10.000 men- lerken, juridisch van de leiding het concern af te splitsen en te TChten aan een dochteronderne- de Mannesmann-buizenfa- Deze reorganisatie zou een ikse kostenbesparing van 50 en mark opleveren. and bestrijdt dat dit bedrijfs- unisch gezien de juiste weg is. de gevolgen voor de medezeg- hap in het concern zijn zo ingrij- datde vakbonden, de sociaalde- itische SPD en delen van de in het geweer zijn gekomen. modellen •Duitsland kent twee verschil- modeilen van medezeggen- Het ene dateert van 1951 en alleen voor de ijzer-, staal- en nd us trie (Montan-mitbestim- Het tweede bestaat sinds 1976 lt voor alle andere grotere on dingen met meer dan 2.000 toners aiding van Mannesmann wordt Usver volgens de Montan-mede- «schap gecontroleerd en die de vakbonden aanmerkelijk «vloed dan de bepalingen van Zouden de plannen van het con- worden verwezenlijkt, dan zou de Montanbepalingen vervallen leiding van het concern en wor- vervangen door de algemene me- fcenschap. Want op Duitse on- ®dngen mag alleen Montan- tole worden uitgeoefend wan- «J minstens 50 procent van hun kolen'' Uzer- en staalsec- *oben. En na de reorganisatie dat percentage nog slechts 40 fot bedragen tegen deze wandering van de zeggenschap nu lopen de vak andere Montan-industrieën het voor beeld van Mannesmann zullen volgen om zich te onttrekken aan de grote invloed van de vakbonden. De mach tige leider van de SPD-fractle in de bondsdag. Herbert Wehner, zei zelfs dat de bestaanszenuw van de Bonds republiek zou worden aangetast wan neer de Montan-medezeggenschap schade zou lijden. Verwijdering Het Mannesmann-conflict, dat al tot spontane stakingen heeft geleid, brengt niet alleen een verwijdering tussen de bonden en de bedrijfslei ding, maar ook tussen de coalitiepar tijen. de SPD van Helmut Schmidt en de liberale FDP. Nu de onderhandelingen over een compromis tussen Mannesmann en de metaal bond maandag in DQssel dorf zijn mislukt, dreigt de kwestie uit te groeien tot een politiek conflict van de hoogste orde, en dat midden in de verkiezingsstrijd voor de op 5 oktober te houden bondsdagverkie zingen. De SPD en delen van de oppositie partij CDU willen de Montanbepalin- gen behouden, de FDP, die de indus trie vriendelijk gezind is, is er tegen. Het bestuur van de SPD-fractie in de bondsdag zal volgende week maan dag bespreken of het parlement mid den in de zomervakantie naar Bonn moet worden teruggeroepen voor een speciale vergadering die in allerijl een wet zou moeten aannemen die de Montan-medezeggenschap waar borgt De SPD-fractie heeft een der gelijk wetsontwerp al uitgewerkt. Het zou alleen dan in het parlement kun nen worden aangenomen wanneer een deel van de CDU/CSU-oppositie met de sociaaldemocraten voor stemt, wat wel waarschijnlijk is. De FDP heeft al duidelijk laten weten tegen te zullen stemmen. modulex komplete bewegwijzering- systemen geniaal eenvoudig Schmidt Politieke waarnemers in Bonn zijn ervan overtuigd dat dit het einde zou zijn van de al elf jaar bestaande coali tie 'an SPD en FDP. Verwacht wordt dat bondskanselier Schmidt zich zelf met de zaak gaat bemoeien om toch nog een compromis tussen Mannes mann en de bonden te bereiken en daarmee zijn coalitie, die ook de ko mende vier Jaren wil blijven samen gaan. van een zware hypotheek te ontdoen. Van een sociaal-economische redactie DEN HAAG - Bij een ongewijzigd beleid zal ons land in het Jaar 2000 ongeveer één miljoen arbeidsongeschikten tellen. Voor 1980 wordt het aantal mensen met een WAO- of AAW- uitkering geraamd op 650.000Dit blijkt uit een studie over de arbeidsmarkt van drs. J. A. H. Bron, wetenschappelijk mede werker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe leid (WRR). In zijn studie over het arbeidsaanbod tussen nu en 2000 merkt drs. Bron op dat het hard nodig ls dat er een volumebeleid, een beleid dat erop ge richt ls dat minder mensen een be roep gaan doen op sociale uitkerin gen, wordt gevoerd. Daarnaast moet er een beleid worden ontwikkeld dat het Isolement van de uitkeringstrek ker doorbreekt. Dat isolement ont staat doordat de maatschappij zich beperkt tot het verstrekken van een financiële uitkering terwijl vervan gende activiteiten niet worden ge schapen. En dat zou Juist wel moeten, aldus dra Bron. Het aantal werklozen ln de WAO raamt Bron bij ongewijzigd beleid ln 2000 op 275.000. De kans dat het be leid Inderdaad ongewijzigd blijft is echter klein. De cijfers die Bron noemt hebben dan ook vooral een signaalfunctie. De deelname van ge- huwde vrouwen aan het arbeidspro ces zal stijgen tot 38 procent. Het - percentage vrouwen dat deeltijdar beid verricht zal ln 2000 vijftig pro cent bedragen. Het totale arbeidsvo lume zal. rekening houdend met een forse stijging van de deeltijdarbeid aan het eind van deze eeuw ongeveer vijf miljoen manjaren bedragen. Er dienen wel 300.000 banen bij te ko men om de bevolkingsgroei op te vangen. Zou de deeltijdarbeid minder toenemen, dan zullen er ln de komen de jaren 700.000 banen moeten wor den geschapen. Andera zal een werk loosheid van vlJfUen procent het ge volg zijn. *5?02503-14441 Van onze redactie economie HEERLEN Het chemische staatsbedrijf DSM heeft het in Jongeren de eerste helft van dit jaar aanzienlijk beter gedaan dan in dezelfde periode van 1979. Het bestuur betwijfelt echter of deze ontwikkeling zich ln de rest van het Jaar zal voortzetten. Omstreeks Juni ging het aanbod de vraag op bijna alle werkterreinen overtreffen. Bij voortduren van deze marktsitu atie die ook de prijzen nadelig beïnvloedt zal de winst over het tweede halfjaar aanzienlijk lager zijn. De toeneming vul het arheldeeulbod en het achterwege blijven van de groei van de werkgelegenheid zijn vooral problematisch voor Jongeren. De leeftijdsgroep van 11-24 Jaar be draagt ln de Jaren tachUg ongeveer twintig procent van het totale ar beidsvolume Nu reeds overtreft de nvauviia)/ HU lUjiCil UC VsLlt- 1 1 te hoop. omdat zij vrezen dat De staalfabriek van het Westduitse Mannesmann concern in Duisburg-Hüttenheim. DSM zag in het eerste halfjaar het bedrijfsresultaat stijgen van 53 tot 243 miljoen terwijl netto het verlies van 35^i miljoen veranderde in een winst van 92,1 miljoen. Eerste oorzaak van deze forse verbe tering vormen de hogere winstmarges op de verkochte produkten. In de tweede plaats speelde een belangrij ke rol dat het eerste halfjaar van 1979 destijds erg slecht uitviel door de aanloopkoeten. Er waren toen net grote nieuwe prod uk tie-installaties in gebruik genomen. Aan de stijging van het bedrijfsresultaat werd door bijna alle divisies bijgedragen. Het D3M-concern boekte een opmer kelijk grote omzetgroei van 6,2 tot 7,8 miljard gulden, omdat de opbrengst- prijzen van de verkochte produkten veel hoger waren. Weliswaar stonden tegenover de hogere verkoopprijzen ook gestegen grondstofkosten, maar de marges waren zoals gezegd toch hoger. De omzet werd ook gestimuleerd door hogere aardgasopbrengsten hoewel het aantal afgezette kubieke meters aardgas verminderde. De af gelopen winter was veel zachter dan die van 1979/79. Tenslotte had ook het verkochte volume aan chemische produkten Invloed op de omzet. Het steeg met zeven procent. werkloosheid in deze groep (negen procent) ruimschoots het landelijk gemiddelde. In dit verband noemt dra. Bron het uitblijven van ultbrel- dingslnvesterlngen een angstwek kend verschijnsel. NUMANSDORP (ANP) - De 16-Jart- ge Cornelia de Bruin uit Numansdorp is gisteren door een ongeval in haar woonplaats om het leven gekomen. Op de Schuringerdljk kantelde lij met haar landbouwtrekker met aan hangwagen door nog onbekende oor zaak en raakte bekneld onder de combinatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 9