Katholiek onderwijs koerst naar het CNV Poging wijkcentrum te bemiddelen mislukt ook Overleg ministers wettelijk regelen Aantal voltooide woningen gestegen 'Ambtenaar moet niet betaling voor actietijd accepteren' Man verongelukt Spanningen in hartkliniek College weigert openbaar gesprek met krakers Staking Polen naar werven Besturen academische ziekenhuizen woonruimte YAMAHA Deze advertentie is geld waard Rumo dubbelglas B.V. 147,- Rumo Dubbelglas b.v. SS 5 ai VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 Van onze onderwljsredactle DEN HAAG De aansluiting van de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV) bij het CNV lijkt nog slechts een kwestie van tijd. Het UJdt geen twijfel dat de grootste vakbond (53.000 leden) begin volgend jaar zal kiezen voor de christelijke vakbeweging. Zeer tot ongenoegen uite raard van de FNV. Op de laatate Jaarvergadering was al bekend gemaakt dat het hoofdbe stuur deze kant uit wilde. De twee grote zusterorganisaties ABOP en PCO hebben zich al eerder bij een vakcentrale aangesloten, de ABOP bij de FNV en de PCO bij het CNV. „BIJ ons is het bewustzijn dat onder wijzers geen aparte kaste vormen, maar bij de andere werknemers In één organisatie horen, wat later geko men. maar nu zijn we er toch van overtuigd, dat aansluiting bij een der grote centrales gewenst ls," zei giste ren bestuurder W. Stoop.' De keus FNV of CNV heeft het hoofd bestuur wel de nodige hoofdbrekens gekost. Aan de ene kant lag de keus voor de FNV voor de hand. Niet zo zeer omdat dit de grootste vakcentra le ls. dan wel omdat het Nederlands Katholiek Vakverbond een vaste plaats binnen deze federatie heeft. Wat leek waarschijnlijker dan dat de katholieke leerkrachten zich zouden aansluiten bij de centrale waar ook zoveel ouders van hun leerlingen ge organiseerd waren? Toch- ls de keus uitgevallen in het voordeel van het CNV. Ook weer niet zo vreemd, want het CNV biedt reeds onderdak aan andere katholieke bon- DEN HAAG (ANP) Het aantal vol tooide woningen in het eerste half jaar van 1980 bedroeg 52.213. In de eerste zes maanden van vorig jaar was dit aantal 33.058. Er werden ruim 53.000 woningen in aanbouw geno men, tegen bijna 47.000 in de eerste helftvan vorig jaar. In de twaalf maanden van juli 1979 tot en met Juni 1980 zijn ruim 106.000 woningen ge reed gekomen. Er waren eind juni ruim 115.000 woningen in aanbouw. Deze cijfers, gebaseerd op tellingen van het Centraal Bureau voor de Sta tistiek zijn gisteren door het ministe rie van economische zaken bekendge maakt. den, zoals die van ambtenaren en politiemensen, En, ook dat telt mee, de protestants-christelijke onderwijs bond PCO zat al bij het CNV. Binnen de christelijke vakbeweging kan het confessioneel onderwijs zich dus sterk maken. Identiteit Het hoofdbestuur heeft gisteren twee brochures gepubliceerd om de discus sie onder de leden op gang te bren gen. De eerste brochure gaat over de katholieke Identiteit van de KOV, de tweede over de aansluiting bij het CNV. De discussie moet uitmonden ln een besluit op de Jaarvergadering van 1981. De twee brochures liggen ln eikaars verlengde. De katholieke Identiteit houdt ln, dat elk mens beschouwd wordt als een unieke persoon. Elk Individu leeft binnen een gemeen schap en die wordt gedragen door begrippen als broederschap, naasten liefde en harmonie. Die laatste term ls tevens een opstap je naar het tweede deel van het ver haal. Ook ln het vakbondswerk streeft de KOV naar harmonie. Vol gens de heer H. Brinkman van de commissie-identiteit betekent dat niet dat de strijd uit de weg wordt gegaan. Maar ln eerste aanleg mikt Landdrost Lammers: Van onze soc.-econ. redactie AI.MERE Een ambtenaar die ln werktijd actie voert moet accepteren dat die uren niet worden betaald. Dat zegt Landdrost Han Lammers van de Zuidelijke IJsselmeerpolders (ZIJP). HIJ reageert hiermee op uitlatingen in het ABVA-orgaan „de Amtenaar". De ABVA ls kwaad omdat het openbaar lichaam ZIJP ambtenaren niet be taalt die op 20 maart aan de FNV- actiedag meededen. DEN HAAO (ANP) In zijn woon plaats Den Haag ls gistermiddag de 86-Jarige H. Beeuwkes bij een ongeval om het leven gekomen. Toen hij op de Laan van Meerdervoort bij de Appel straat op een zebra overstak, werd hij aangereden door een auto. De be stuurster heeft de man waarschijnlijk niet opgemerkt. Het slachtoffer over leed ter plaatse. de KOV op overleg.en harmonie. „Pas als ons de strijd wordt opgedrongen, zullen wij die aangaan." Vergelijking De commissie die de aansluiting bij een vakcentrale heeft voorbereid heeft nauwkeurig vergeleken wat CNV en FNV ln de afgelopen Jaren over hun eigen opstelling hebben ge zegd en geschreven. De conclusie was toen niet moeilijk meer. Voor de KOV la de levensbeschouwing een dragend beginsel, net als bij het CNV. BIJ de KNV is daarvan geen sprake, ook niet voor de van oorsprong katholieke poot daarbinnen, het NKV. Parallel daarmee loopt de voorkeur voor con fessioneel onderwijs. Voor KOV en CNV een duidelijk principiële stel- lingname, voor de FNV op z'n best lood om oud ijzer, maar op zommige momenten ls er een tendens ln de richting van openbaar onderwijs. De aankondiging van het hoofdbe stuur dat men wil koersen ln de rich ting van het CNV heeft tot nu toe niet meer dan twaalf bedankjes opgele verd. Dat ls niet veel voor een bond van meer dan vijftigduizend leden. Voorzitter S. van Wegberg veronder stelt dat het er meer geweest zouden zijn bij een voorkeur voor de FNV. „OOk onze Jongere leden zijn over tuigd van het belang van de levensbe schouwing. ZIJ ervaren dat ln hun dagelijks werk en ze brengen dat tot uitdrukking ln hun keus voor een confessionele vakbond. Hoewel steeds meer leden voor progressieve partijen kiezen, blijven zij ln het on derwijs vasthouden aan de confessio nele organisatievorm." CDA-PvdA Van Wegberg maakt duidelijk, dat de KOV niet vast gebakken zit aan het CDA. „WIJ onderhouden met alle gro te partijen goede contacten", zegt hij. „Met de PvdA net zo goed als met het CDA". Over het nieuwe verkiezings programma van het CDA, dat hij nog slechts vluchtig heeft Ingezien, zegt hij: „Er staan goede dingen in, zoals de zorg voor de werkgelegenheid en de stimulering van het onderwijs aan volwassenen. Maar lkheb de Indruk dat het onderwijs niet meer hoek steen ls van .het beleid, zoals het kabinet Van Agt bij zijn eerste optre den verklaarde. Onderwijs heeft geen voorrang meer." Van Wegberg ls niet bang dat aanslui ting van zijn bond bij het CNV de betrekkingen met de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) zal verslechteren. „We werken al ja ren nauw samen binnen de federatie van onderwijsorganisaties. We heb ben te veel belangen gemeenschappe lijk om ons tweespalt te kunnen ver oorloven." Gisteren werden de eerste tv-opnamen gemaakt voor het Jaarlijkse programma Sterrenslag van de AVRO, een competitie tussen ploe gen van politici, artiesten en omroepmedewerkers. Captain Dol man de voorzitter van de Tweede Kamer helpt het Kamerlid Suzanne Bischoff van Heemskerck (D'66) met het bandje badpak. Rechtsboven: staatssecretaris Brokx wordt gemasseerd ttv Onder: Willeke van Ammelrooy in actie bij het schoonsp 1 Van een onzer verslaggevers BREDA De hartpatiëntenvereni ging Henk Fievet wil dat er een ope ratiestop wordt Ingevoerd irt De Klokkenberg totdat bemiddelaar prof. dr J. M. Greep, een oplossing heeft bereikt in het conflict, dat enke le weken geleden opnieuw is uitge broken. De belangenvereniging wordt hierin gesteund door een deel van het verpleegkundig personeel van het hartchirurgisch centrum, maar het bestuur van De Klokken berg heeft een verzoek hiertoe afge wezen. Volgens de Henk Fievet-vereniging kan een voortgang van de open-hart operaties ln De Klokkenberg leiden tot fatale fouten, aldus een brief, die gisteren aan het bestuur van het hart- centrum is gestuurd. De problemen in de kliniek hebben ernstige span ningen teweeggebracht onder het personeel van De Klokkenberg en die kunnen pas worden opgelost door een bemiddeling van prof. Greep. Deze is momenteel nog met vakantie, maar zal begin volgende week met zijn werkzaamheden beginnen. De moeilijkheden concentreren zich rond de persoon van hartchirurg dr P. J. van der Schaar, die is geschorst door het bestuur van het hartchirur gisch centrum in afwachting van de bemiddelingspoging van de Maas trichtse hoogleraar. De Henk Fievet- vereniging is van mening, dat het beter is de operaties stop te zetten. De problemen onder het personeel zijn hoog opgelopen, om menstelling van de hartchj-] teams met hun eigen op thoden steeds wisselt, raakt het personeel in vem zijn de spanningen te snijd ,nr deze vereniging. Het bestuur van De Kkt voelt echter niets voor t stop, maar heeft na i besloten één chirurgisch vaste samenstelling te vonfcti aan het werk gaat, zolang pn bezig is om tot een oplor conflict te komen. ia Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Ook een poging van het wijkcentrum d'Oude Stadt om te bemiddelen tussen het Amsterdamse college van b. en w. en de krakers van de Prins Hendrikkade, teneinde een gewelddadig treffen te voorkomen, is mislukt. De krakers voelden wel voor een openbare ontmoeting, maar b. en w. zagen daar niets in. Teleurgesteld constateerden verte genwoordigers van het wijkcentrum gisteren dat beide partijen niet nader tot elkaar waren te brengen. Al eerder had een bemiddelingspoging van de PvdA-raadsfractie geen resultaat op geleverd. De politie en krakers maken zich op voor een harde confrontatie. De lega le bewoners zijn tijdelijk uit de koop flats vertrokken en omwonenden tim meren planken voor hun ramen uit angst voor glasschade. Vanaf van daag ls de eigenaar van de 47 ge kraakte flats, op grond van het von nis van de rechter, gerechtigd ontrui ming te verlangen, zonodig met be hulp van de sterke arm. De advocaat van de eigenaar, mr. Reinhol, heeft laten weten dat zijn cliënt er niet aan denkt de ontruiming op te schorten. Demonstratie Drie- tot vierduizend demonstranten hebben gisteravond een tocht door de Amsterdamse binnenstad gehouden uit protest tegen de op handen zijnde ontruiming. Zij eisten bovendien de vrijlating van krakers die in arrest zitten na de rellen om het pand „Voo- gelstruys" aan de Herengracht. Ou ders van arrestanten liepen ook mee. „Onze kinderen zijn krakers, geen criminelen" luidde de tekst van een - spandoek. De tocht leidde van de Westermarkt langs de „Groote Keyser" naar de flats aan de Prins Hendrikkade. De bijeenkomst werd daar omstreeks tien uur besloten na het optreden van een muziekgroep. De demonstratie had een gemoedelijk karakter. Een enkeling droeg een helm of een pot verf met zich mee. Bij de Prins Hen drikkade werden spreekkoren aange heven en werd het gezang van de krakers in de luxe appartementen met gejuich beantwoord. De demon stranten drongen aan op onmiddellij ke vordering van de 47 gekraakte flats. De demonstratie was georgani seerd door politieke groeperingen, Jongerenorganisaties, advocatencol- lectleven en rechtswinkels. Zakelijk overleg Het wijkcentrum d'Oude Stadt had beide partijen voorgesteld een open bare bijeenkomst te organiseren, bij voorbeeld in het Mozeshuis aan het Waterlooplein. Daar zou niet alleen over de Prins Hendrikkade maar ook over het gehele volkshuisvestingsbe leid gesproken moeten worden. De krakers hadden gisteren ln beginsel positief gereageerd. B. en w. verklaar den echter dat een gesprek ln het openbaar „ln een situatie zoals die thans ls, niet tot zakelijk overleg en dus niet tot een oplossing (kan) leiden." Het college wijst erop dat de krakers al eerder waren uitgenodigd voor een gesprek. Dat hebben zij toen gewei gerd omdat b. en w. het ontruimings- vonnls buiten de discussie wilden houden. Het college heeft op grond van uitspraken van de krakers de Indruk dat zij menen dat de panden gekraakt moeten blijven en aan hun oude eisen nieuwe toevoegen. Auke BIJlsma van het wijkcentrum d'Oude Stadt zei gisteren dat, nu b. en w. het overleg uit de weg gaan, zij verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor een escalatie in het con flict. Een openbare bijeenkomst zou volgens hem van belang zijn om ook andere dan de direkt betrokken par tijen in staat te stellen een oordeel te vormen. „Het is de enige voorwaarde die wij hebben gesteld. De krakers hebben die onderschreven maar het college niet. Dat kun je de laatste partij kwalijk nemen." Volgens Bijls- ma is het van belang dat er overleg op gang komt tussen krakers en ge meente omdat de ontruiming van de Prins Hendrikkade niet de laatste zal zijn. „Er dreigt een geweldsspiraal en dat is in niemands belang." WARSCHAU (AFP. Reuter) De stakingen ln Polen zijn overgeslagen naar de grote Leninscheepswerf in de havenstad Gdansk. Arbeidsonrust daar vormde tien jaar geleden de inleiding van de val van de toenmali ge partijleider Gomoelka. Elders in het land duren de stakingen voort, in strijd met voortdurende verzekerin gen van de regering dat er een einde is gekomen aan de arbeidsonrust. De 16.000 arbeiders op de werf in Gdansk willen betere werkomstandigheden en hogere lonen, vanwege de geste gen kosten van levensonderhoud in Polen. Volgens woordvoerders van de werf in Gdansk gaat het daar slechts om loonoverleg, maar goed ingelichte dissidenten in Warschau melden dat arbeiders van de werkvloer zijn weg gelopen. Directe aanleiding zou het ontslag zijn van een vrouwelijke werknemer, Anna Walentynowicz, die een actieve rol heeft gespeeld bij de stakingen in 1970. Zij vertolkte ook nu de eisen van de werf arbeiders. Woordvoerders van de communisti sche partij in Gdansk wijzen erop dat de arbeiders op de werk al 700 gulden per maand verdienen, bijna twee keer zoveel als het nationale gemiddelde in Polen. Van onze Haagse redactie DEN HAAO De besturen van de academische ziekenhui zen, universiteiten en medische faculteiten willen dat het overleg met huh baas, de minister van onderwijs en weten schappen, en met de minister van volksgezondheid wettelijk wordt geregeld. ,Zij pleiten voor een bij wet vastge legd overlegorgaan, waarin de verant woordelijkheden van belde bewinds lieden duidelijk zijn afgebakend. Be slissingen die zowel de patiëntenzorg als het onderwijs en onderzoek in de academische ziekenhuizen raken, kunnen dan gezamenlijk met de instellingen in zo'n overlegorgaan worden genomen. Op die manier me nen de besturen te kunnen afkomen van het tot dusver vrijblijvende over leg met de minister van onderwijs en wetenschappen, dat in het verleden :tot zeer veel problemen heeft geleid. De besturen hebben deze geachte neergelegd in een rapport dat ze gis- teren hebben aangeboden aan minis ter Ginjaar (volksgezondheid) en staatssecretaris De Jong (onderwijs), die de zieke minister Pais verving. zijn. Minister Pais, die formeel ver antwoordelijk is, heeft met het oog hierop herhaaldelijk laten weten dat hij geen verantwoording wenst te ne men voor de gezondheidszorg. Die opstelling bemoeilijkte niet zel den het overleg met de instellingen. Daarom willen die nu een overlegor gaan, waarin ook de minister van volksgezondheid betrokken wordt. In dat orgaan kunnsn dan arbitraire be slissingen gezamenlijk worden ge nomen. Overheveling Belangen De grondgedachte van hun voorstel is dat de academische ziekenhuizen taken hebben waarin de belangen van de patiëntenzorg en die van on derwijs en onderaoek sterk verweven Vorig jaar kwam het kabinet met het voorstel om de verantwoordelijkheid voor de academische ziekenhuizen over te hevelen van het departement van onderwijs en wetenschappen naar het ministerie van volksgezond heid. In een hoorzitting over dit voor stel in januari van dit jaar wezen de instellingen deze gedachte unaniem van de hand. In het rapport wordt dat nu ander maal gedaan. De besturen vinden dat er in het voorstel van het kabinet te weinig rekening wordt gehouden met de verwevenheid van patiëntenzorg en onderzoek en onderwijs in de aca demische ziekenhuizen, wat deze zie kenhuizen juist tot topinstellingen van gezondheidszorg zou maken. Bo vendien wordt te veel de nadruk ge legd op op de patiëntentaak, menen de besturen. Zij willen voorlopig blijven werken onder de hoede van onderwijs erv we tenschappen, maar zijn er wel van overtuigd dat bepaalde taken naar volksgezondheid toe kunnen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vaststel ling van de tarieven (nu afhankelijk van de begroting van onderwijs en wetenschappen, zodat ze niet altijd kostendekkend zijn). Ook voor inves teringen willen ze een andere rege ling, waarbij ze net als de streekzie kenhuizen geld zouden kunnen lenen op de kapitaalmarkt. In de Tweede Kamer werd het voor stel van het kabinet (Pais en Ginjaar) eveneens van tafel geveegd. De Ka mer nam een motie aan van het CDA- Kamerlid Lansink, waarin gevraagd werd om het voorstel voorlopig niet uit te voeren. Binnen drie jaar zou er in overleg met de instellingen een beleid moeten komen met het oog op de toekomstige positie van de acade mische ziekenhuizen. De besturen menen dat zij daar met hun rapport nu een aanzet voor hebben gegeven. H. A. RETERINK, huisarts Terweeweg 152, Oegstgeest Van 22 augustus tot en met 7 september waarneming door: dr Held dr. Roelants Na 1 september ook door: dr. Van Walchren. Rustig stel zoekt i Oen Haag of omgeving tel. 070-655295. VERDIEN 10 GULOEN Permanent (natural styling methode) geeft uw haar extra steun. Dinsdag en woensdag 65,-- i.p.v. 75,-- FOHN PERMANENT (geeft volume en soepele valling in uw haar) dinsdag en woensdag 70.-- i.p.v 80.-- Salon Koetsier, Hogewoerd 21. Leiden Tel. 071-120560 Mercury-Honda b.b. motoren NIEUW EN GEBRUIKT 7 DAGEN GEOPEND Van der Wansem Marine B.V. BIJ Pont Kaagdorp TEL. 02524-4264. Antiek boerderij DE NOOTEDOP Dr. van Noortstraat 19 Stompwijk Tel. 01715-2303 heeft grote keuze eiken, ma honie en grenen meubelen. Nu ook Perzische tapijten te gen scherpe prijzen. Is Rapid-pane isolerend glas duur? bewijst u hel tegendeel!!! Wij bieden u namelijk Rapid-Pane Isolerend glas met Komokeur kompleet volgens officiële voor schriften geplaatst. (incl. meranti glaslatten) per m2210,— rijkssubsidie 30%63,— incl. 10 jaar garantie B.T.W. Voorkom lange wachttijden in het najaar, bestel nu! Wij geven op alle orders boven 500,— afgesloten tussen 1 april 1980 en 31 augustus 1980 een entra zomerkortlng van f 100,—. Dealer Rapid-Pane T«v<"" """w «2, r tegen concurrerende Postbus 41 pnjzen hardhouten Voorstraat 59a PoekJtjk deuren en kozijnen Telefoon 01749-46121 leveren. BS DE COMMISSIE] HET ONDERWIJS vergadert op dinsdag 19 augustus uur in het gebouw Javastraat 26 volgende punten: Haags Verkeersonderwijs Project Bestedingsplan Culturele Minderl brief van de Jonge Socialist P.v.d.A., afdeling Den Haag inzake meentelijk reglement op het voortgezel wijs. DE COMMISSIEC RUIMTELIJKE ORDENINGEN STADSVERNIEUIfS vergadert op woensdag 20 augustus uur in het gebouw Javastraat 26 overig volgende punten: bui preadvies bij aaowijzingsvoorstel i '®j werp-herindelingsplan Naaldwijksestra Falckstraat ontwerp-herirrdelingsplan deelgebied van de Schilderswijk vaststelling ontwerp-herindelingsi zes. ontwerp-herindelingsplan Bedi trum Lekstraat en ontwerp-herindeliiL Eemstraat/Zwetstraat e.o. in de Riviere brief aan de directie van de gemeeif A dienst voor de volkshuisvesting over vencentrum aan de Lekstraat ruimtelijk ontwikkelings laboratorium subsidiëring*stichting milieudag verlenging duur erfpachtsrecht van gelegen aan de Enkhuizensestraat Groningsestraat uitwendige restauratie beschermd ment Korte Vijverberg 7 (Sebastiaans brief van de bewonersraad Lage en Actiegroep het vergeten dorp over wing terrein Laakweg/Neherkade brief van de voorzitter over een Werkende Jongeren C.N.V. distr Holland over de panden Huygent t/m 22. e< lui Indien u over een of meer agendapunt* wilt weten, kunt u de volledige tekst te behandelen stukken inzien In het telijk Informatiecentrum aan de Qi (geopend op maandag van 11.00 uur W uur, van dinsdag tot en met vrijdag vat - 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 16.00 uur). De stukken zijn bovendien tegen bete* de kosten verkrijgbaar in het Stadhuis, meester De Monchyplein 14, bij de Interne Zaken, kamer 2023, telefoon toestel 2198. Desgewenst kunt u over een agendali woord voeren gedurende In principe W ste vijf minuten. U dient dit dan dlr de aanvang van de vergadering kent maken aan de Secretaris van de Cot of telefonisch uiterlijk één dag voort gadering bij het secretariaat te meldt9 loon 62 41 21 Cie. O. toestel 2507, C< toestel 2878. U krijgt hiertoe de gelegenheid in direct vóórdat het desbetreffende ags» door de voorzitter aan de orde wordt 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 8