immy Carter krijgt olie steun Kennedy Zimbabweaanse minister niet op borgtocht vrij Iran zoekt ministers Militairen willen verder zonder Ferrier Mdkoreanen voor itaire rechter Jeeld van ene Democratische partij compleet 'Bolivia misbruikt vluchteling' Oostenrijkse minister bij omkoopaffaire betrokken Felle aanval op Sow jet-Unie tolldarltellstonds Bolivia Premier Portugal: beschuldigingen zijn pure laster nnAG 15 AUGUSTUS 1980 BUITENLAND TROUW/KWARTET jW YORKSenator Edward Kennedy heeft gisteren het beeld van herenigde Democrat!- zich ook niet tot Anderson gekeerd, >s#ture paitij compleet gemaakt door op de Democratische conventie in New York samen met d® "h» kampt met 1e€n F001, voedsel en ondervoeding van het mi- r Carter en Walter Mondale, het verkiezingskoppel van de Democraten, op het podium 'mmüïelSÜ or Maarten Huygen verschijnen. eerde* had Keneedy de positie van rter - en van hem zelf versterkt r meteen nadat de conventie Car- 5ij acclamatie had aangewezen roiaid Reagans rivaal voor de fctóngen van 4 november te laten ten dat hij zich actief zou gaan ettei voor de herverkiezing van de gidmt. Zijn aanhang riep hij op jeüde te doen. De boodschap, ïgtlezen door conventievoorzitter 0 O'Neill, werd met gejuich ont- ges. „En dus", concludeerde de Bitter van het Huis van Afgevaar- jen, „vormen we één front". or het zover was hadden de mede- rlcers van Kennedy en Carter moe- onderhandelen over het economi- ie verkiezingsprogramma van de sident. De scherpe kantjes van het der aangenomen program moes- 1 er af want Carter was hetbij orbeeld niet eens met de vergoe- ig van abortussen voor armen en t het 24 miljard kostende werkge- enheidsprogramma. aaien et Kennedykamp was op geraffi- erfe wijze gepaaid. Robert buss, samen met Hamilton Jordan uiers campagneleider: „Natuurlijk jn er verschillen in benadering tus- es senator Kennedy en president iarter, maar ze proberen dezelfde tóeinden te bereiken." En presl- ent Carter zelf had bij zijn aan- omst in New York met een grote ijns Kennedy uitgebreid gelukge- enst met zijn toespraak van dins- Kgnacht. „Een van de grootste toe- raken die ik ooit heb gehoord" was n mening. Dat geviel moest zijn fcttrking hebben in het met zachte ind afstoten van het plan van 24 Uard. deKennedy-mensen dat niet met konden aanvaarden moesten de »ndsleiders hen daar maar toe neder. En ja hoor, Lane Kirk- d, de leider van de overkoepelende centrale AFI-CIO werd bereid ge iden Carters alternatief dat veel dkoper was „acceptabel" te ver en. Het ging hier volgens de ver- ring van Carter om „een econo- sctt herstelprogramma dat hon- Aduizenden banen zal scheppen" i dat .helemaal in de geest" ls van voorstel van Kennedy. Maar niet iedere vakbondsman vond het onverdeeld mooi. De leider van de grote ambtenarenbond John Nap man vond het een voorstel zonder betekenis want iedereen weet ook wel dat na 4 november het verkiezings programma als een vodje papier wordt behandeld. Carter ging nog, verder: hij zou de werkloosheidsbe strijding niet altijd voorop zetten want de stijging van de kosten van levensonderhoud waren ook van be lang. De president, en conventie, ver wierpen het plan om de MX-raket niet op te stellen. Te elfder ure ging Kennedy echter toch akkoord met het „programma". Trouw Tijdens de stemming over Carters kandidatuur toonden de Kennedy- aanhang nogmaals hun aanhanke lijkheid aan de senator uit Massachu setts. Deze had „zijn" afgevaardigden vrijgelaten om te stemmen naar hun voorkeur nü en niet die waartoe ze vla de voorverkiezingen waren verplicht. Terwijl overal in de grote Madison Square Garden de groene Carter- Mondale-plakkaten in sneltreintem po waren aangeplakt en de lucht groen zag van de ballonnen verdeel den veel delegaties hun stemmen over Kennedy. Carter en een enkele „favorite son". Hoezeer Kennedys aanhang hem trouw was bleek wel uit het feit dat uiteindelijk slechts hon derd gedelegeerden niet meer op hem stemden. Kennedys aanbeveling heeft niet ie dereen tevreden gesteld en Carters verkiezingsarchitecten zullen nog heel wat lijnwerk moeten verrichten. „Jimmy Carter heeft geen recht op een dergelijke duw in de rug" zei de ontevreden afgevaardigde Winpsin- ger, de leider van de machinisten- bond. De vrees bestaat dat het uit bundige applaus, het gejuich en het vlagvertoon van vannacht een geïso leerd verschijnsel blijven. De zwarte leiders vrezen dat ze hun achterban nog voor Reagan noch voor Carter naar het stemhokje krijgen. Wie nog van Kennedys nederlaag op de conventie hoopt te profiteren is de onafhankelijke kandidaat John An derson een ontmoeting met Pat Lu- cey, de oud-gouverneur van Wiscon sin en doorgewinterd Kennedy-aan- hanger, die teleurgesteld de conven tie heeft verlaten. Maar Lucey heeft campagneleiding is dan ook een on- betekend evenement vergeleken bi het conventiespektakel. LA PAZ (AFP, AP) De militaire regering van Bolivia gebruikt poli tieke vluchtelingen en gevangenen bij wijze van gijzelaars om interna tionale erkenning af te dwingen voor het regime van generaal Luis Garcia Meza. Dit staat in de Peruaanse krant El Diario die zich baseert op diplomatieke bronnen in La Paz. Volgens deze bronnen heeft de Boli viaanse regering op subtiele wijze te kennen gegeven dat zij geen lijst van politieke gevangenen zal vrijgeven noch politieke vluchtelingen zal toe staan te vertrekken zo lang de diplo matieke blokkade blijft bestaan. Tot nog toe hebben slechts ongeveer4ien landen in de wereld het nieuwe mili taire regime erkend. Directeur voor nisterie van planning en coördinatie in La Paz, Mario Montano, maakte bekend dat één miljoen Bolivianen, dit wil zeggen 20 procent van de bevolking, bloedarmoede heeft als gevolg van ondervoeding. Volgens de Boliviaanse minister van onder wijs, kolonel Ariel Coca, beginnen maandag in het hele land de scholen weer. Sinds de staatsgreep van Gar cia Meza half juli is er geen les meer gegeven. De minister voegde eraan toe dat iedere wijziging in het nor male functioneren van een schoolge meenschap onmiddellijk zou leiden tot sluiting. Het regionale bureau voor narcotica en drugs in Cochabamba heeft te kampen met grote financiële proble men als gevolg van de stopzetting van de Amerikaanse economische hulp aan het land. Dit verklaarde het hoofd van het bureau, kolonel Aldo Rubin de Cells. Volgens hem is de controle op de activiteit van hande laren in narcotica en cocaïne sterk teruggelopen sinds de opschorting van de Amerikaanse steun. Kort voor deze verklaring maakte de Amerikaanse senator Dennis De Concini in Washington bekend dat er connecties bestaan tussen de militai re regering in La Paz en de Bolivi aanse planters die de teelt en de verkoop van de cocaplant beheersen. Drughandelaren zouden een belang rijke stoot hebben gegeven tot de machtsovername in Bolivia. SALISBURY (AFP, AP, Reuter) Het Zimbabweaanse hoog gerechtshof heeft voorgoed besloten minister van arbeid Edgar Tekere niet op borgtocht vrij te laten. Hij zit gevangen op beschuldiging van moord op een blanke boer. (Reuter, AP, AFP) Met wantrouwen gadegeslagen de Verenigde Staten, Groot-Brittannié en Japan is een jreaanse militaire rechtbank gisteren begonnen aan de iting van de bekende dissidentenleider en voormalige lentskandidaat Kim Dae-Jung en 23 mede Zuid-Korea- m. Als Kim schuldig wordt bevonden kan hij de doodstraf Een van de redenen daarvoor was de vrees dat Tekere zich op onoirbare wijze zou kunnen bemoeien met het polltie-ondeizoek naar de achter gronden van de moord. Een zitting over borgtocht werd achter gesloten deuren gehouden, omdat „openbaar heid in strijd ls met de openbare veiligheid en orde". Volgens Zuidafrikaanse kranten zal Tekere opnieuw om vrijlating vragen, omdat nieuwe feiten aan het licht zouden zijn gekomen. Of die voor hem minder belastend zijn is nog maar de vraag. Onder meer zou zijn komen vast te staan dat op de vooravond van de moord op de blanke boer een scho tenwisseling heeft plaatsgevonden bij een huis vlak bij de boerderij van de later neergeschoten boer, waar Te kere op een feestje was. Een dag later zou Tekere persoonlijk betrokken zijn geweest bij de aanslag op Bill Adams, de blanke boer. Eén van de TEHERAN (AFP, Reuter) De Iraanse premier Rajai is op zoek naar ministers. Zij moeten op ^dllSïau^^e^hiS van TSrerezou zijn minst islamitisch en revolutionair zijn, terwijl daarnaast kennis van zaken is meege- zijn aangetroffen, nomen. Een ander verhaal wil dat Adams ZIJ wordt gevangen gehouden in de £ad ziJrL?c£rdtrlJ oiiestad Isfahan in Iran. P«n-De Zimba- Bij de ambassade duren betogingen h°°£ge~ voort tegen de aanhouding van Iraan- bben gevraagd Tekere se studenten in Groot-Brittannlë. Zij nlet "prgt»cht vrij te laten. Behal-, zitten nog steeds gevangen. ve ontoelaatbare bemoeienis zou de vrees bestaan dat hij naar het buiten- Een aantal rooms-katholieke geeste- land vlucht, dan wel onderduikt „op lijken in Iran tenslotte heeft daad- een plaats waar de politie niet kan werkelijk besloten het land te veria- komen". Een kennelijke verwijzing ten, na sterke druk van de regering, naar de kampen waar ongeveer 30.000 voormalige guerrillastrijders zijn on dergebracht, na de onafhankelijk heid van Zimbabwe ln april. Verzoening Enthousiasme bij Carter als de staat Texas hem aan de kandidatuur voor het presidentschap helpt. Verenigde Staten hebben laten en dat ze de procesgang nauwkeu- de gaten zullen houden of zij [aat volgens algemeen aanvaar- uridische normen. Zuid-Korea ft daarop scherp gereageerd. „Wij euren ten zeerste de onbekookte laringen van het Amerikaanse listerie van buitenlandse zaken" is Seoel. In het Japanse parle- heeft minister Ito van buiten- Ise zaken verklaard dat de betrek en tussen Tokio en Seoel een re klap zullen krijgen als de 55- 5e Kim de doodstraf krijgt. rerdediging van Kim en de 23 ré beklaagden maakt zich zor- )ver „de vrijheid van verded en zij heeft de militaire autori- b gevraagd ervoor te zorgen dat liet worden gehinderd in hun t De militaire rechtbank heeft de ilieden te kennen gegeyen dat zij geen zorgen hoeven te maken. eerste procesdag begon gisteren het voorlezen van de aanklacht die 154 pagina's beslaat. Dit deel van het proces nam zes uur in beslag. In een eerste pleidooi stelden de raads lieden vast dat het hier om een poli tiek proces gaat en dat zij zich niet volledig vrij over de kwestie kunnen uitlaten. Rajai heeft gesprekken gehad met verscheidene revolutionaire groepen in het land, en hun gevraagd kandi daten te stellen. Onder hen waren de zich student noemende militanten die ruim vijftig Amerikanen in Iran in gijzeling houden, de islamitische as sociatie van regeringsambtenaren en sjiitische geestelijken uit de stad Qom. Het is onwaarschijnlijk dat minister van buitenlandse zaken Ghotbzadeh zal terugkeren in de nieuwe regering. Een van de eerste problemen waar mee zijn opvolger het te stellen krijgt is de verhouding met de Sowjet-Unie, die met de dag slechter wordt. Ghotbzadeh heeft een verklaring uit gegeven over de „Russische provoca ties aan de grenzen van Iran". Eerder dreigde hij de Iraanse ambassadeur uit de Sowjet-Unie terug te roepen, als de Sowjet-Unie doorgaat met de steun aan het buurland Irak. Geeste lijk leider Khomeini daarenboven noemde de Sowjet-Unie voor het eerst een „duivelse macht", een term die tot dan toe alleen voor de Verenig de Staten werd gebruikt. Volgens Ghotbzadeh is er nog nauwe lijks een verschil tussen het „socialis me van de Sowjet-Unie en het kapita lisme van de Verenigde Staten". Be halve het stopzetten van de steun aan Irak verlangt de Iraanse minister van buitenlandse zakan van de Sowjet- Unie terugtrekking uit Afghanistan en het af?ien van verdere steun aan de communistische partij in Iran. Ghotbzadeh zegt dat Moskou moet stoppen met „abnormale acties" te gen Iran. Verder wil Iran toestem ming voor de vestiging van een con sulaat in de Sowjet-republiek Tadji kistan, waar de volkstaal Perzisch is. (Toenemende buitenlandse invloed in de buitengewesten is genoemd als een van de redenen van de Sowjet- Unie voor de inval in Afghanistan, red.) Ghotbzadeh bestrijdt in zijn brief te vuur en te zwaard beschuldigingen van de Sowjet-Unie dat hij een ont-' moeting heeft gehad met de vroegere Iraanse premier Sjapoer Bakhtiar. Deze woont op het ogenblik in Parijs en was onlangs bijna dodelijk slacht offer geworden van een aanslag. Ghotbzadeh heeft deze aanslag ver oordeeld, tot verontwaardiging van islamitische revolutionairen die in Bakhtiar nog immer een verrader van de Iraanse zaak zien. De secretaresse van de vroegere Ang licaanse bisschop in Iran, Jeanne Waddell, is in „goede gezondheid", zo heeft een woordvoerder van de Britse ambassade in Teheran laten weten. WENEN (AP) De Oostenrijkse regering is verwikkeld in wat daar het grootste schandaal van na de tweede wereldoorlog wordt genoemd. Het gaat om een omkoopschandaal waarbij de sociaaldemocratische minister van financiën Hannes Androsch is betrokken. De oppositie heeft al om een speciale parlementszitting gevraagd en is van plan een motie van wantrou wen tegen de minister in te dienen. Negen regeringsfunctionarissen zitten al in de gevangenis op grond van de beschuldiging dat zij steekpenningen zouden hebben aangenomen bij de bouw van een nieuw ziekenhuiscomplex in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De zaak is in een stroomversnelling geraakt door de uitlating van de leider van een van de kleine oppositiepartijtjes, Norbert Steger, dat er niet alleen ambtenaren maar ook politici van de sociaaldemocratische partij en de oppositionele volkspartij bij zijn betrokken. Bondskanselier Bruno Krelsky heeft Steger gevraagd zijn beschuldigingen waar te maken. De aanhouding van Tekere, aldus waarnemers in Zimbabwe, is een dui delijk voorbeeld van de grote proble men van premier Robert Mugabe hoe zijn guerrillabeweging in te passen in de nieuwe regering. Een aantal van zijn vroegere medestanders, onder wie Tekere, is het niet eens met de politiek van verzoening ten aanzien van de blanken.' Mugabe daarentegen meent dat het blanke kader onmisbaar is voor de verdere ontwikkeling van Zimbabwe. De ervaringen in het buurland Mo zambique spreken wat dat betreft boekdelen. Tekere heeft zich bij herhaling fel uitgelaten over de blanke gemeen schap in Zimbabwe. Mugabe en Tekere vormden na hun vertrek uit Rhodesiê (zoals toen Zim babwe heette) in 1975 een mooi kop pel. met de eerste als voorzitter van de bevrijdingsbeweging ZANU en Te kere als secretaris. Naarmate de guer rillabeweging groter werd groeiden de twee echter uit elkaar. Tekere liet zich graag als regelmatig bezoeker van de guerrillakampen het imago van radicaal aanleunen, terwijl Mu gabe meer en meer de diplomaat werd di? probeerde aan de onderhan delingstafel het eens te worden met de blanken. Die tegenstelling werd na de onaf hankelijkheid alleen maar groter. Mannen als Tekere, aldus de zegslie den in Salisbury, vonden het moeilijk zich neer te leggen bij het leven van alle dag, samen met de blanken, in. plaats van de voortdurende strijd te- gen de blanke minderheid. Ondertussen komt het Mugabe aan de ene kant niet slecht uit „verlost" te zijn van een radicaal als Tekere, maar loopt hij anderzijds de kans door radicale zwarten te worden afge schilderd als een vriend van de blan ken. Betogingen in Salisbury, maar vooral acties in de guerrillakampen zijn wat dat betreft tekenen aan de wand voor Mugabe. door Wim Jansen ADVERTENTIE voor de gezinnen van gevan- 9en en verdwenen vakbonds- i mensen V00r voesel en medische hulp aan mijnwerkers en boeren voor de akties in Bolivia tegen onderdrukking en vervolging SlRO 1918108 t.n.v Oii-N. .--■Ntderland "'•uw Gracht 47 ~'S LE Utrecht ™- 030-319675* Met het al dan niet vrijwillig heengaan van dr Johan Ferrier als president van Suriname zijn de laat ste vesten van het landsbestuur van vóór de staatsgreep verdwenen. Fer rier kon de gebeurtenissen in het land niet langer meer in overeenstemming brengen met zijn formalistische in stelling. Uit de lovende woorden van premier Chin A Sen over zijn houding in de afgelopen maan den echter blijkt, dat het Surinaamse staats hoofd niet echt met knallende ruzie opstapt. De precieze toedracht rond het aftreden van Ferrier is door de geblokkeerde verbindingen met Suriname nog niet duidelijk. Officieel heet het dat de president eiste dat de nieuwe rege ring op 1 september de gebruikelijke begroting aanbood aan het parlement, die daaraan dan zijn goed- of afkeuring zou moeten hechten. Dat was voor de regering onverteerbaar. Het was een té formalistische opstelling voor een man, die weliswaar zijn ernstige bedenkingen had tegen de staatsgreep van 25 februari, maar toch bereid bleek een ongrondwettelijk tot stand gekomen regering te installeren. De Su rinaamse grondwet bepaalt dat de president belast is met het toezicht op de naleving van die grondwet. aan te blijven, deed hij dat, met de uitdrukke lijke vermelding dat dit, gezien zijn leeftijd, niet voor al te lange tijd kon zijn. De nieuwe zelfbenoemde president, Chin A Sen zei gister nacht in zijn toespraak tot het Surinaamse volk dan ook: „Hij neemt thans afscheid van ons. Hij heeft de leeftijd bereikt, waarop de meesten intussen van een verdiende rust ge nieten. Wij gunnen hem deze rust." Erkenning Bevoegdheid President Ferrier (midden op de voorste rij), tijdens de presentatie van de regering Chin A Sen op 16 maart van dit jaar. Bij de samenstelling van die regering was hij overigens zelf ook nauw betrokken, tegen de wensen van de na de staatsgreep gevormde Nationale Militaire Raad in. Hij weigerde zich neer te leggen bij de toen heersende opvattin gen van de militairen, dat het leger betrokken moest worden bij het opstellen van het regeer programma en zich het recht zou voorbehou den in te grijpen als daarvan te veel zou worden afgeweken. Op dat moment was het voor de militaire raad echter al te laat om Ferrier nog af te zetten. Johan Ferrier wilde eigenlijk liever geen presi dent zijn op deze basis. Als gouverneur kwam hij bij de onafhankelijkheid van 25 november 1975 het meest voor deze functie in aanmer king. Als formalist had hij het er echter moei lijk mee dat hij niet duidelijk in deze functie was gekozen. Volgens de grondwet oefende hij als gouverneur slechts de „bevoegdheid van de president uit, totdat de president door het parlement is aangewezen". Dat is echter nooit formeel gebeurd. Het parlement maakte zich ook nauwelijks druk om een eventuele opvolger. Toen jonge onderofficieren hem na de staatsgreep vroegen Nederland en andere landen hadden de diplo matieke relaties met Suriname na de staats greep niet verbroken, omdat het staatshoofd was aangebleven. De NMR hechtte toentertijd zeer veel waarde aan die impliciete internatio nale erkenning. Bovendien hadden de serge ants onmiddellijk na de staatsgreep de positie van de president min of meer heilig verklaard. Hem alsnog wegsturen zou hun geloofwaardig heid niet vergroten. Ferrier heeft die plotseling verkregen macht volledig uitgebuit ten gunste van een matiging van de invloed van de militairen. Het leek wel of hij genoot van de plotseling veranderde inhoud van zijn functie: hij deed er alles aan naar voren te komen als de man die de staats greep ten goede keerde. Volgens de geruchten toen drie weken na de coup zouden een aantal leden van de NMR zich de haren uit het hoofd hebben gerukt van spijt dat ze de presi dent niét gelijk met de hele regering naar huis hadden gestuurd. Vakbondsleider Harold Rusland sprak in die tijd verontwaardigd over een greep naar de macht: „Hij was altijd de grootste Willem de Zwijger en nu ineens grijpt hij zijn kans." Inderdaad had Ferrier op politiek niveau daar voor nauwelijks van zich laten spreken. Hij stond bekend als een schoolmeesterachtige man, die zijn taak als ceremonieel president stipt uitvoerde. Honderdjarigen en veertig jaar getrouwde echtparen konden rekenen op een bezoekje van de president en in zijn paleis ontving hij officiële buitenlandse bezoekers. Van onze correspondent LISSABON Premier Sa Carnelro van Portugal noemt de beschuldigin gen van malversaties met zijn bank- schulden pure laster. Hij richtte zich in een speciale televisie-uitzending tot het Portugese volk. Volgens de premier worden de beschuldigingen slechts geuit door een wanhopige op positie van communisten en socialis ten om nog vóór de verkiezingen de regering ten val e brengen. De ver klaring van de premier werd door zijn voltallige regering onderschreven na een extra kabinetsvergadering. Verwacht kan worden, dat de Portu gese oppositie het antwoord van 8a Cameiro zeer onbevredigend vindt De premier werd op geen enkel mo ment concreet, sprak zich niet uit over het bestaan van een schuld in het verleden noch over de wijze waar op deze dan eventueel zou rijn afge lost De beschuldigingen, voor het eerst gelanceerd door een communis tisch dagblad, behelzen dat er fraude is gepleegd om meer dan een half miljoen gulden schuld van de huidige premier en zijn broer te doen ver dwijnen. De orde-commissie van het Portuge se parlement zal op 25 augustus bij elkaar komen om zich te beraden over het verzoek van de oppositie om een buitengewone parlementaire zit ting over deze kwestie. Het lijkt waar schijnlijk, dat de regeringsmeerder heid het verzoek zal verwerpen. Daar na zou alleen president Eanes nog het initiatief tot een buitengewone zit ting van het parlement kunnen nemen. BELGRADO (AFP, DPA) Presi dent Nicolae Ceausescoe van Roeme nie en onderminister van buitenland se zaken Boe tros Ghali van Egypte, hebben gepleit voor een internationa le conferentie over het Midden-Oos ten onder auspiciën van de Verenigde Naties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 7