Koffers gaan hun eigen weg met Schiphol lijn Bezuidenhout verzet zich tegen kantoorgebouw Gewonde bij ovei. bank in Rijnsbuii* Boomkwekers rond Boskoop: geen behoefte aan groei mi KLM en NS onderzoeken samenwerking Opbrengst Flora buitgemaakt ftgg] Haagse militafcn^ bekend dodelijke stek ^n„ KORT 'Riethoornse polder kan gespaard' Bewoners reageren op uitspraken Haagse wethouder Bloemencorso zaterdag doog^ binnenstad W. S. TAK Heroïnedode in' 'Bijlmerbajes' UITGAAN Theater op Alexandervelrl VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 REGIO DEN HAAG TROUW/KWARTET DAG 15 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Is het wenselijk om reizigers die in de toekomst met de Schiphollijn naar de luchthaven gaan, de mogelijkheid te bieden hun bagage op de NS-stations al bij de vliegmaatschappijen af te geven? Over deze vraag heeft de vaste overleggroep „Schiphol lijn", waarin KLM, Nederlandse Spoorwegen en luchthaven Schiphol zitting hebben, onlangs een oriënterend gesprek gevoerd. Een dergelijke serviceverlening zou het gebruik van het openbaar vervoer kunnen stimuleren. Zoals bekend wordt eind mei 1981 de directe verbinding tussen Den Haag en Schiphol in gebruik ge steld. Ook vanaf Dordrecht gaat een trein rijden. Het idee dat binnen de overleggroep leeft, kan ertoe lei den dat op alle stations een bagage- depot komt. waar reizigers tegen betaling koffers en tassen kunnen inleveren, die ze pas terug zien op de plaats van bestemming in het buitenland. Oebleken is dat veel reizigers geen gebruik maken van het openbaar vervoer omdat de last van de bagage te groot is. Een KLM- woordvoerder wijst er met nadruk op dat als zo n service gestart wordt, het in eerste instantie om een experiment gaat. Flyrail Het bagagesysteem is geïnspireerd door de zogenaamde „flyrail'' die enige maanden geleden in Zwitser land in gebruik is genomen. Op ini tiatief van de Zwitserse spoorwegen is het daar nu mogelijk op tien stations bagage in te leveren. De actie is zeer succesvol en het aantal depots breidt zich uit. De mogelijkheid om naast bagage ook als passagier zelf een plaats in het vliegtuig te reserveren is op voorhand afgewezen. Een Engels experiment op dit gebied, de zoge heten ..towncheck". bleek op veel moeilijkheden te stuiten. Passa giers die bij het station een plaats hadden gereserveerd, maar door vertraging van de trein of de bus het vliegtuig misten, stelden de vlieg maatschappijen financieel aanspra kelijk. Het experiment in Engeland is daarom nooit voortgezet. Het hoofd van de afdeling onderzoek en ontwikkeling van de luchthaven Schiphol. D. Dekker, heeft in een interview met het blad „Openbaar vervoer" gezegd: „De incheck van de passagier moet op het vliegveld gebeuren om de lijfelijke aanwezig heid zo laat mogelijk te bepalen" De Nederlandse Spoorwegen bena dert het initiatief van de overleg groep positief. „Wij zien het overi gens puur als een KLM-aangelegen- heid." zegt een woordvoerder van de NS. „De spoorwegen ls niet meer dan een gelegenheidsgever, wij bie den de ruimte voor zover dat moge lijk is. De ruimte op stations is niet onbeperkt, alleen op het Centraal Station in Den Haag zijn meer mo gelijkheden omdat we daar wat rui mer in ons jasje zitten." De ontwikkelingen binnen de Ne derlandse Spoorwegen zijn echter wel tegenovergesteld aan een moge lijke „flyrail" in Nederland. De NS heeft vrijwel geen bagagerijtulgen meer in dienst en is druk doende ze allemaal af te schaffen. Daardoor zijn ook de activiteiten van het sta- tionspersoneel op dat terrein aan zienlijk verminderd. De spoorwegen lijkt op dit moment niet met eigen initiatieven bezig te zijn om deze situatie te keren. Medewerking De overleggroep „Schiphollijn" heeft afgesproken dat eerst wordt nagegaan of er medewerking te ver wachten valt van andere vliegtuig maatschappijen. Tegelijkertijd be kijkt de KLM. die in samenwerking met het bedrijf „Aero Oroundservl- ces" alle bagage op Schiphol ver zorgt, of het systeem in de praktijk te verwezenlijken is. Als de uit komst daarvan positief is, zal ook de NS officieel worden benaderd over de ruimte en organisatie op de stations. RIJNSBURG (ANP) Twee mannen hebben gist*— twaalf uur een geldtransport van de Rabobank inïT#B overvallen. De overval vond plaats in de fietsenstalliilf H bank aan de Brouwerstraat. Volgens de politie raaktf de twee geldtransporteurs bij de overval gewond. met een stomp voorwerp een klap op zijn hoofd geki overvallers gingen er vandoor met de dagopbren© Flora veiling in Rijnsburg. Als de overleggroep „Schiphollijn" tot het nieuwe bagagesysteem besluit, zal de last van de koffers verdwijnen. Volgens de politiewoordvoerder pro beerden de mannen in een grijze auto te ontvluchten. Nog geen half uur later echter werden bij een benzine station ln Noordwij kerhout twee mannen aangehouden in een auto, waarvan de politie aanneemt dat hij bij de overval is gebruikt. De man nen, die aan het signalement van de overvallers beantwoorden, zijn voor verhoor naar het districtsbureau in Noordwljkerhout overgebracht. Het verhoor heeft tot nog toe niets opge leverd. De auto blijkt te zijn gestolen in Dordrecht. De politiewoordvoerder verklaarde verder dat de geldkoffer nog niet is gevonden. De directeur van het filiaal van de Rabobank zei nog niet precies te weten hoeveel geld ér in de koffer zat. maar het zou om een aanzienlijke >som gaan. Route Het geldtransport vanaf de Floravei ling naar de bank in Rijnsburg vindt iedere dag plaats. De geldtranspor teurs komen de bank altijd door de fietsenstalling binnen. De daders moeten van deze route op de hoogte zijn geweest, want de geldtranspor teurs werden langs de route opge wacht. r" eerde: hat bij accli DEN HAAG (ANP) - D Roiald Haagse dienstplichtige m dringen de L. heeft tegenover de ^dat 1 kend de 31-jarige rijksam .«at voo: Bekker in diens woning aai jidtnt. Z rikstraat in Den Haag te doodgestoken. Het motl» «dezen daad is niet bekend, aldui 0 o'Neili igei. „Ei De heer Bekker is in de sitter vé zaterdag op zondag met n jen. ,.voi ken om het leven gebracht, uit een onderzoek door hel irhet zo lijk laboratorium in Rijs» kers var onderhf De soldaat werd woensdag» t verkie den op de Haagse Hereng ddent-E signalement kwam tevooa der aan: intensief buurtonderzoek. I W af is al eerder wegens openl irteeld i met de politie in aanrakin van f aldus een politiewoordvo© t het 24 vermoedelijk vrijdag jiiheiasf hoord. Het onderzoek is w» «aaien ORGELCONCERT De organist Jan J. van den Berg geeft zaterdag een concert in de Grote Kerk van Naaldwijk, dat deze week een dorps feest viert. Hij speelt werken van Schuurman, Bach. Franck, Guilmant en Verschraegen. Aanvang: 19.30 uur, toegang 4,50 en 3,50 gulden KWEKERIJ De Haagse ge meentekwekerij aan de Kwekerijweg staat vanaf morgen iedere derde za terdag in de maand open voor pu bliek (van 10 tot 12 uur). Er is kweke rij personeel aanwezig om een toelich ting te geven. De toegang is gratis. HANDBAL Het 10-jarlg be staan van de Voorschotense handbal vereniging HW '70 wordt zondag ge vierd met een veldh andbal toernooi op het ijsbaan terrein van Voorscho ten. Aanvang: 10.30 uur. Van een onzer verslaggevers BOSKOOP Het overgrote deel van de boomkwekers in het sierteeltgebied tussen Boskoop en Hazerswoude heeft geen behoefte aan meer grond. Deze conclusie trekken tegenstan ders van uitbreiding van de kwekerijbedrijven in de Hazers woude Riethoornse polder althans uit een enquête, die zij onder 115 van de 800 boomkwekers in het gebied hebben gehouden. ADVERTENTIE De volgens de bewonerscommissie van Bezuidenhout bedreigde panden op de Bezuidenboutseweg in Den Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De bewonerscommissie van de Haagse wijk Bezuidenhout „Boze Emma" is fel gekant tegen de eventuele sloop van een zevental panden aan de Bezuidenhoutseweg, die plaats zouden moeten maken voor nieuwbouw ten behoeve van het ministerie van economi sche zaken. duinrelll, wassenaar/' tel. 01751-19212 Volgens de actievoerders tonen de enquêteresultaten aan dat het onno dig is om de Riethoornse polder een agrarische bestemming te geven. In de behoefte aan nieuwe kweekgrond kan worden voorzien door minder waardevolle polders rond Boskooop aan te spreken. Uit de gisteren gepresenteerde en quête blijkt dat de siertelers de toe komst van hun bedrijfstak somber Inzien. Een meerderheid van de on dervraagde boomkwekers vindt de investeringen, die tegenwoordig ln de sierteelt nodig zijn, te hoog om een nieuw bedrijf te beginnen. De afne mende vraag naar grónd blijkt vol gens veel kwekers uit de zakkende grondprijzen en de tegenvallende ver koop van vrijgekomen kweekgrond. Zeer opvallend noemen de enquê teurs het dat ook de boomexporteurs een uitbreiding van het sierteeltare aal in meerderheid afwijzen „Dit is in tegenspraak met het feit dat Juist handelaren gebaat zijn met een gro ter kweekgebied. Dit tekent de situa tie in de sierteelt". Ten slotte blijkt uit de steekproef dat de meeste boomkwekers vinden dat de aan dacht in de sierteelt verlegd moet worden van groei naar het kweken van schaarsere, en dus meer concur rerende boomsoorten. Tegenspraak De enquêteresultaten weerleggen volgens de actievoerders de bewerin gen van de Hazerswoudse burge meester Ten Heuvelhof eh de belan genorganisatie van boomkwekers, Stibos, dat de groei van de sierteelt in de Riethoornse polder gezien de grote grondbehoefte onvermijdelijk is. Ton Heuvelhof, die ook voorzitter is van de ruilverkavellngscommissie voor Rijnstreek-Zuid, wijst daarbij op de goede kwaliteit van de grond in de polder. Van een onzer verslagge DEN HAAG De Haai p Kei rauss. sa ;rs ca: ver; tenatc irter, mi lelelnden Cart xnst in kantieweken worden afgesloten met het bloemencorso. Dit keer tutten di karavaan onder het „Kinderliedjes" door id «1st vei Uard. Elf met bloemen praalwagens en talrijke» menten eveneens met r opgetaste personenauto! Ww len van ca 11 tot 16 uui^ Den Haag rijden. De auW len worden afgewisseld d« i. de le verse muziekkorpsen eni «ntra rettes. Enkele uitgebeeld den C tels: „In Den Haag woonflttoPf graal", „Klein, klein, tje", „Schuitje varen. drinken", „Eén, twee, drie,f^/( hoedje van papier", de Kei ttóaize twee beren", „Onder ni paraplu", en „Zeg ken mosselman". Inlicht de route: Algemeen ml té, tel. 070-649854. BEGRAFENISONDERNEMING Kantoor: Gabriël Metsustraat 2 Tel. 880903 (b.g.g 554207) BEGRAFENISSEN TRANSPORTEN CREMATIES ROUWKAMERS BESCHIKBAAR AMSTERDAM (ANP) InlP0EI van bewaring Demersluls inl K>r d dam, onderdeel van de zoge idkc Bijlmerbajes, is gisteravond jarige gedetineerde dood ln t aangetroffen Naast hem vanftug. wakers een injectiespuit, zayB dacht wordt aan een overdod|Wl Ine als doodsoorzaak. Volgens adjunct-directeur van Demersluls zal eerst vrij dl loop van de dag de familie overledene gewaarschuwd worden. Daar moet de rechi te pas komen, omdat de manl donderdag werd binneni geen familie wilde opgeven Boze Emma schrijft dit in een brief aan de. gemeenteraad. Dit naar aan leiding van uitspraken die wethouder Hardon onlangs in die richting deed in de commissie voor ruimtelijke or dening en stadsontwikkeling. De be wonerscommissie hekelt de uitspra ken van de wethouder vooral omdat de onderhandelingen over een be stemmingsplan voor dit gebied nog aan de gang zijn. Boze Emma vindt daarom de mededeling van Hardon voorbarig en in feite niet stroken met de democratische regels. De bewonersorganisatie zegt in de brief absoluut niets te voelen voor weer een kantoorreus op de plaats van de panden Bezuidenhoutseweg 89 tot en met 101. Bezuidenhout is toch al te veel de richting van een kantorenwijk op gegaan, zo stellen de bewoners in hun brief. Boveendien vinden ze het onbegrijpelijk dat goe de huizen aan het woningbestand worden onttrokken. Kantoorkolos Bovendien, zo wordt in het schrijven gesteld, wordt het leefklimaat in de wijk er niet beter op met de vestiging van wat Boze Emma „de zoveelste kantoorkolos" noemt. De bewoners commissie stelt doorredenerend vast dat met de komst van een uitbrei dingsvestiging van het ministerie er veel broodnodige zaken als groen, vo gels. zonlicht en de prettige aanblik van de panden zullen verdwijnen. Daarbij wordt gesteld dat er vanwege gehei en grondwateronttrekking zich verzakkingen en andere voor de om liggende huizen schadelijke ver schijnselen zullen voordoen. De bewonersi .nissie vraagt in de brief speciale aandacht voor het aan schouwelijke effect van de zeven pan den. De negentiende eeuwse ruime huizen moeten beschouwd worden als een stuk historisch erfgoed en de nog in goede staat verkerende gevel- wand is nog steeds volgens Boze Em ma nog het laatste sfeervolle deel van de Bezuidenhoutseweg tussen het Emmapark en het Centraal Station. Wanneer die gevelwand zou worden weggebroken zou dat ook consequen ties hebben voor het achter gelegen groen, dat volgens de bewoners ge halveerd zou worden. Vermoeden Boze Emma heeft overigens wel een vermoeden waar wethouder Hardon zijn. uitspraken op baseert. „Waar schijnlijk heeft de wethouder het oog op een oud ministerraadsbesluit uit 1976 en oude plannen van de Rijksge bouwendienst", aldus de brief. Die plannen zijn volgens Boze Emma al achterhaald. De Rijksgebouwen dienst zou zeker niet van plan zijn om vóór 1990 tot nieuwbouw voor het ministerie óver te gaan. en economi sche zaken zelf zou meer interesse hebben ln het huren van de nieuw bouw naast het huidige onderkomen. De bewonerscommissie heeft voorts nog een onjuistheid in de mededelin gen van wethouder Hardon ontdekt. Hardon zei volgens de briefschrijvers op de desbetreffende commissiever gadering dat de zeven panden op één na rijkseigendom zijn. Uit de aan de brief toegevoegde briefwisseling met het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening blijkt dat vier panden aan het rijk toebehoren, twee zijn eigendom van de gemeente Den Haag en een is in particulier bezit. Boze Emma vraagt zich in dit ver band af of het wel verstandig van de gemeente is om haar panden aan het rijk te gaan verhuren, zeker daar dit volgens de opstellers van de brief gebeurt met recht op koop. Men wijst er vervolgens op dat dit in strijd zou zijn met de wet op de ruimtelijke ordening. De brief zal besproken wor den op de commissievergadering aan staande woensdag. Films in Oen Haag APOLLO 1 (400340): De pelsjager; 2.30, 7. 9 15 u. zo 2. 4.15, 7. 9.15 u 16 APOLLO 2 (460340) De sheriff ziet ze vliegen: 2, 7.30. 9.45 u. 2o 1.30. 7.30, 9.45 u. al. ASTA (463500): La terrazzo. 2.15. 8.15 u. 16 j. BIJOU (461177)' Kramer versus Kramer; 2. 7 15. 9 45 u. zo. 1.45. 4 45. 7.15. 9.45 u. al. CALYP80 (463502): Zombie Holocaust: 2.15,7. 9.30 u. zo. 1.30. 4. 7. 9.30 u. 16 J. BABYLON 1 (471656): A nous deux; 2. 7. 9.30 u, zo. 1.30. 4. 7. 9.30 u. 12 j Midnight express; 7, 9.15 u. ras di. ook 2.15 u. 16 J. CAMERA (467200): The pink panther strikes again. 1 45, 6.45. 9 15 u. zo. 1 15. 4. 6.45. 9 15 u. al. CINEAC 1 (630637). Caligula; 2.8 u. 18 J. CINEAC 2 (830637). De linkshandige uitzendkracht; 2. 6.45. 9 30 u, zo 1 15, 4. 6.45. 9.30 u. al; CINEAC 3 (630637): Dlmentlcare Venezla; 2. 6.45. 9 30. zo. za. wo. 6.45. 9 30 u. 16 J. Heksen en bezemstelen; za. wo 2 u. zo. 1.30. 4 u. al. CORSO (467200) Pikante rie Itallano; 1 45.6.45. 9.15 u. zo 1.15.4.6.45.9.15 u. 16 J. DU MIDI (855770): The stlng, 8.15 u. vr. za. 7. 9 30 u. zo. 3.30. 7. 9.30 u. 12 J. EURO CINEMA (667066): 't Is een gekke rare dolle dwaze wereld; za zo wo 3 45. 7.45 u. ov. dg. 1 45, 7 45 u. al METROPOLE 1 (456756): Fame; 2. 6 45. 9 30 u. zo. 1.15, 4. §.45. 9.30 u. al. METROPOLE 2 (456756): De vrek; 2. 6 45. 9.30 u. zo. 1.15. 4. 6.45. 9 30 u. al. METROPOLE 3 (456756): Zombies: 2. 6.45. 9 30 u. zo. 1.15. 4. 6.45. 9.30 u. 16 J. METROPOLE 4 (456756). Windows: 2. 6 45. 9.30 u. zo. 1.15. 4. 6.45. 9.30 u. 16 J. METROPOLE 5 (456756): De herrezen heerseres; 2.6.45.9.30 u. zo. 1.15,4. 6 45.9 30 u. 12 J. ODEON 1 (462400): Fame; 1 45. 6.45. 9.30 u. zo. 1 30. 4. 6.45. 9.30 U. al. ODEON 2 (462400) The sound of music; 1 30. 8 u. al. ODEON 3 (462400): Caligula; 2.15. 8.15 u. 18 J. ODEON 4 (482400). La strada. 1.45. 6.45. 9.30 u. zo 1 45. 4 15. 6 45. 9 30 u. 16 j. ODEON 5 (462400). What's new pussicat; 1.45, 6 45. 9.30 u. ZO. ook 4.15 u. al. LE PARI8 1 (656402): Het dubbele leven van Jack en Jill, vanaf 12 u. zo. vanaf 1.45 u. 18 J. LE PARI8 2 (656402): Deep throat, vanaf 12.15 u. zo. vanaf 2 15 u. 18 J. LE PARI8 3 (856402): Jonge meisjes rijp voor sex. vanaf 12.30 u. zo. vanaf 2.15 u. 18 J. PASSAOE (460977). De losbol; 2. 6.45. 9.30 u. zo. za. 1.15. 4. 6.45. 9.30 u. al. 8TUDIO 2000 (542288): 8tar trek; 2. 7. 9.30 u. zo. 1. 7. 9 30 u. al. UITKIJK (542288) American gigolo: 7. 9.30 u. ma. dl. ook 2 u. 16 J. Films in Leiden CAMERA (071-124919): Once upon a time ln the west. 8 u. 12 J. LUXOR (071-121239): Tom Hom. 2 30, 7. 9.15 u. 12 J. LIDO 1 (071-124130): Caligula. 2.30. 8 u. 18 J. LIDO 2 (071-124130): De monsters. 2.30. 7. 9.15 U. zo. 00k 4.45 u. 16 J LIDO 3 (071- 124130): Dlmentlcare Venezla. 7. 9.15 u. do. vr ma. di. 2.30 u. 16 J. Superster Qoofy, za. zo. wo. 2.30 u. zo. ook 4.45 u. al. REX (071-125414): Pijpjes drop: 2 30. 7. 9 15 u. ZO. ook 4.15 u. 16 J. 8TUDIO (071- 133210) Hardly working; do. vr. ma dl. 2.30 u. dg. 7. 9 15 u. al TRIANON (071-123875): De losbol: 2.30. 7. 9.15 u. zo. ook 4.30 u. al. Tentoonstellingen DEN HAAO ART OALLARY BABYLON' Caro lyn Beek. Inaki Legorburu. tot 1 sept. BIJEN KORF: Egldius Knops. tot 30 aug. CENTRE DE L'ART: Zomertentoonstelllng. tot 1 sept. OALE- RIE COWALL Zomertentoonstelllng. tot 15 sept. HET KUN8TCENTRUM: Zomertentoonstelllng. tot 31 aug OALERIE PASHADENHA: Volks kunst uit de derde wereld, tot 1 sept OEMEEN- TEMUSEUM' Mondriaan, tot 6 okt. Vrouwen op de bres. tot 1 Jan. Pronk Porceleln. tot 25 aug HAAOS CENTRUM VOOR AKTUELE KUNST Peter Gentenaar. ChrisUe van der Haak. Asa Hedberg, tot 29 aug. LETTERKUNDIG MU SEUM. Hans Andreus. tot 30 aug. MEERMANNO WESREENIANUM: Koos Speenhof, tot 1 sept. ONDERWIJSMUSEUM: Een ogenblik Mexico; tot 1 okt. PULCHRI. Bob Kemper. Sabrt Berkel. tot 1 sept. TWEEDE KAMER Beb van den Berg. Oromngse kunstenaars, tot 25 aug. Films in Delft CITY (015-123251): Crlmebusters; 2.30. 7. 9.15 u. 12 j CITY SELECT (015-123251). Kramer versus Kra mer: 8.15 u. do. vr. nfa. dl. ook 2 30 u. al. Asterlx verovert Rome; za. zo. wo. 2 15 u. al. DOELEN K1NO (015-126752): Jaws 2: 7. 9.15 u. zo. ook 2.15 U. 12 J. DELF1A (015-123855) De sheriff ziet ze vlie gen; 2.30. 7. 9.15 U. al. FLORA (015-120814): Baby blue; 7. 9.15 u. zo. ook 2.30 u. 18 J. STUDIO D (015- 123280): Laura: 7. 9.15 u. zo. ook 2.30 u. 16 j. DELFT: ABTSWOUDE: Het hemelse prenten boek. tot 14 aug. OALERIE PLOEMP: Carlos' Flores Navea, tot 29 aug. PRINSENHOF: Jaap van den Ende. tot 15 sept LEIDEN: ACADEM18CH HISTORISCH MU SEUM: van allegorisch naar echt historisch en terug, tot 24 okt MUSEUM BOERHAVE Ik lach me ziek. tot 23 okt. OEOLOOIE EN MINERALO- OlEMUSEUM: Vuursteen geologisch bekeken, tot 29 sept OUDHEDENMUSEUM Bronzen voor werpen uit West Iran. tot 1 sept. DE LAKENHAL: Modeme kunst uit eigen bezit, tot 13 aug. LEID8CHENDAM DE SLUI8 Ellen van Beur den. Herman van Hoogdalem. Rike lansen, tot 12 sept. ST ANTONIUSHOVE Maria Rlgetü. Arie Benschop, tot 10 sept RIJSWIJK 40 jaren Museum Rijswijk, tot 5 okt. Dagelijks Vrijdag 15 augustus DEN HAAO: GROTE KERK Bram Beekman, orgel. 20.15 u. OPENLUCHTTHEATER ZUIDER PARK Marokkaanse avond. 20.30 u BURG. PA- TIJNLAAN ln grote TENT: De Herkuis. 20.30 u CIRCUSTHEATER André van Duin. 20.15 u. LEIDEN GROENOORDHALLEN Internatio naal volksdansfestival. Zaterdag 16 augustus DEN HAAO BURO. PATIJNLAAN: De Herkuis. 20.30 u ZUIDERPARK Strip en Zipper. 14 u CIRCUSTHEATER' Andre van Duin. 20.15 u. LEIDEN: GROENOORDHALLEN: Internatio naal volksdansfestival. Zondag 17 augustus BURG PATIJNLAAN: De Herkuis; 20 30 u. ZUI DERPARK. Tom Cats Dlxyland, 12 u. CIRCUS THEATER André van Duin. 20.15 u. LEIDEN: GROENOORDHALLEN: Internationaal volks dansfestival Woensdag 20 augustus THEATER AAN DE HAVEN: De strop. 20.30 u. ZUIDERPART Deurtje open. deurtje dicht, 14 u. CIRCUSTHEATER André van Duin. 20.15 u. ROTTERDAM De Rotterdamse officier van justitie, mr. H. van Brum- men, eiste gisteren een gevangenis straf van zes maanden, waarvan drie voorwaardelijk, tegen de 33-jarige platenhandelaar J. A. B. uit Vlaar- dingen. Bij de man, die eigenaar is van een aantal platenzaken in Zuid-Holland, waren elfhonderd „witte platen" aan getroffen. Dat zijn grammofoonpla ten waarover geen auteursrechten zijn betaald. CARILLON De Haagse stads- klokkeniste Heieen van der Weel speelt maandag tussen 12 en 13 uur op het carillon van de Haagse Toren werken van 't Hart. Stanley «en Clarke Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Op het Alexanderveld aan de Burgemeester PatijnlijL Den Haag verrees gisteren de circustent van het toneelgezelschap „Kj| tief Internationale Nieuwe Scène." Dit gezelschap, voor het grootste rij te afkomstig uit België, geeft vanavond, zaterdag- en zondagavond voorstelling van hun nieuwe produktie „De Herkuis". Al zeven jaar werkt het kollektief aan een herwaardering van het vd neel. In hun produkties staat de mens centraal in sijn gevecht i overleven. Deze kritische vorm van volkstoneel wordt niet toevallif i circustent gespeeld. „Al kort na ons ontstaan ontdekten wij hoe moeili, is om de brede lagen van de bevolking te bereiken. De markt, de kerf 1 het circus sijn wel de plaatsen waar het volk leeft", aldus het kolleg De Herkuis gaat over de vroegere glorie, rijkdom en schoonheid en wijf nog van overblijft. Het waarschuwt voor de vernietiging van de me» en de natuur door de samenleving van nu. Het Kollektief Internati J Nieuwe Scène bestaat uit ongeveer 50 mensen. Kaarten voor de drie voorstellingen zijn verkrijgbaar bij de VWlH J1 Haag en bij het Gemeentelijk Informatie Centrum. Toegangspriji gulden in de voorverkoop, aan de kassa 8 gulden. Aanvang alle avw 20.30 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 6