Omroep twijfelt aan uitspraak van ministerie Benoeming De Geus verrast VLOOIEN- PLA/\G?a Inhuldiging koningin Beatif trok de meeste kijkers 1 Nieuw Zuidafrikaans tijdschrift 'Taaidoos' Overleg haven CAO andermaal mislukt ROXASECT MP IARVENDODER oude en hedendaagse Kunst Pier Ocean CAO-overleg opgeschort Nieuwe boe! Veel sport op televisie Aanbod Smit voor bonden onvoldoende CENTRAAL MUSEUM GALERIJ BURMENSKY Oude ikonen schilderijen 19e en 20e eeuw Antiquariaat „Merlijn" VRIJDAG 15 AUGUSTUS 1980 KUNST/RADIO/TELEVISIE TROUW/KWARTET Van onze Haagse redactie DEN HAAG De CAO-onderhandelingen voor het omroep- personeel zijn opgeschort tot het eind van deze maand, omdat zowel de personeelsbonden als de omroepmedewerkers twijfe len aan een beslissing van het ministerie van CRM. De twee onderhandelingspartijen hebben aan het ministerie onlangs toestemming gevraagd om tot een CAO met een looptijd van twee jaar in plaats van een jaar te komen. De onderhandelaars menen namelijk, met de ervaring die ze hebben opge daan uit de loonmaatregel, dat pra ten over een CAO van twee jaar zinni ger is dan over een overeenkomst die slechts een Jaar duurt. Naar de me ning van de beide partijen kunnen in het geval van een tweejaarlijkse CAO makkelijker zaken worden bijgetrok ken als ze door overheidsingrijpen in het eerste Jaar niet verwezenlijkt zou den kunnen worden. Voorafgaand aan de CAO-onderhan delingen krijgen de werkgevers de omroepen dus de richtlijnen van het ministerie CRM, volgens welke moet worden gehandeld. Het ministe rie van CRM moet daarvoor weer andere departementen, zoals finan ciën. raadplegen. De omroepen ont vangen immers geld uit de algemene middelen. Op het verzoek om over een looptijd van twee Jaar te mogen praten heeft het ministerie negatief beslist. De beide partijen twijfelen echter aan de rechtsgrond van de weigerachtigheid van het ministerie en hebben nu in gezamenlijk overleg besloten eerst eens te onderzoeken of de minister wel juist handelt. Extra mensen Waar de bonden wel een meningsver schil over hebben met de werkgevers is het besluit van de N08 om zeventig mensen extra aan te trekken. Het bestuur van de NOS heeft kort geleden besloten om de meevaller van de loonmaatregel een bedrag van bijna elf miljoen gulden deels te besteden aan het aantrekken van zeventig extra personeelsleden, die op verscheidene plekken in het be drijf broodnodig zijn. De bonden me nen dat hier sprake is van een wezen lijk onderdeel van de CAO-besprekin- gen, waar de NOS van te voren niet Herdenking 15 augustus 1945. Reportage van de van daag in Utrecht gehouden 35-ste herdenking van de capi tulatie van Japan waardoor tevens een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ned. 1 18.00 uur. Democratische Conventie USA. Dagelijks verslag van de Democratische Conventie die in Madison Square Garden in New York wordt gehouden. Ned. 1 18.30 uur. Hier en Nu besteedt aan dacht aan de situatie in Boli via en aan de stakingen in Po len. Voorts aandacht voor de Democratische Conventie in New York en mogelijk een ver slag van de toestand rondom de kraakpanden in Am sterdam. Ned. 2 21.25 uur. over heeft gerept. De NOS daarente gen meent, dat het hier om een zuiver interne bedrijfshandeling gaat. waar de bonden niet noodzakelijkerwijs in behoeven te worden gekend. Inmiddels heeft het Tweede-Kamer lid Keja van de WD schriftelijke vragen gesteld aan minister O ar de niers van CRM over de aanstelling van deze zeventig mensen. Naar zijn mening mag zo'n bedrag dan een aar dig meevallertje zijn, waar best iets mee te doen is. het blijft niettemin een incident. Dat houdt ln dat die zeventig mensen in de komende Jaren gewoon op de omroepbegroting gaan drukken, hetgeen niet anders dan als een zwaardere druk op de algemene middelen kan worden uitgelegd, zo stelt de heer Keja. Moeilijkheden In zijn vragen wijst de liberaal erop dat de NOS hierdoor in de toekomst in grote moeilijkheden kan komen. Volgens een woordvoerder van de NOS is binnen het bestuur echter eerst goed berekend wat in de komen de jaren het gevolg zal zijn en is de beslissing „goed overwogen". Intussen kan minister Gardeniers formeel binnen twaalf dagen oorde len dat het hier een foute beslissing betreft en tot schorsing van het be stuur overgaan. Ze kan de leden zelfs geheel aan de kant zetten. Binnen de NOS is men echter al druk bezig met voorbereidingen om de plaatsen in te vullen. HILVERSUM (ANP) Met een kljkdlchtheidspercentage van 58 (goed voor meer ds£./| miljoen kijkers) ls de Inhuldiging van koningin Beatrix het meest bekeken televlstepnE ma van het tweede kwartaal van dit Jaar geweest. Samen met de reportage vjin troonswisseling (met 5,3 miljoen kijkers een goede zesde) kreeg de Inhuldiging van kou ni Beatrix ook de hoogste waardering ln dit tijdvak, namelijk 78. Met niet veel minder kijkers (5 mil joen) maar met een zeer lage waarde ring (67) werd de reportage van het feest in Amsterdam beloond. Dit is gebleken bij een onder ruim 1300 per sonen van twaalf jaar en ouder ge houden steekproef door de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de NOS. Top-25 29 juni met 21 procent toch weer de organisatie met gemiddeld veruit de meeste kijkers. Daarna kwamen de AVRO en Veronica met 15 procent, de NOS en de NCRV met 14 procent, de KRO met 13 procent, de VARA met 11 procent, de VPRO met 7 pro cent en zoals gewoonlijk de Evangeli sche Omroep als hekkesluiter met 4 procent. uu 4. Voetbal: Griekenland-Nederland miljoen en 70), f 9. Voetbal. West-Duitaland-BelgM (NCsi,.* Joen en 73). I*c 6 Troonswisseling (NOS 9,3 miljoen er 7 Sbowblzzqutz (TROS 9.1 miljoen en 8. Feest ln Amsterdam <N08 9.0 mil] or 2 9. Te gast bij de Mounties (TROS 5.0 67). Ml 10. De André van Duinshow (TROS 4,0 mij ta I Opvallend daarbij was volgens de on- WddrdGfifig derzoekers het grote aantal program ma's van NOS en TROS (ieder 10) bij de top-25 van dit kwartaal. In totaal wisten de AVRO met drie program- De gemiddelde waardering voor alle televisieprogramma's was 69, waarbij geen verschil was tussen de produk- De VARA-tv rendt vanavond (Ned. 1, 22.25 uur) de eerste aflevering uit van de Amerikaanse tv-serie Blind Ambition. Het verhaal gaat over de val van president Richard Nixon. De serie is gebaseerd op de twee boeken van John en Maureen Dean. Dean was juridisch adviseur van Nixon en ten zeerste betrokken bij de Watergate-affaire. De VARA zendt de overige drie delen morgen, maandag en op 23 augustus uit. Op de foto links Rip Thorn (als Nixon) en Martin Sbeen die de rol van Jobn Dean speelt De levensavond van konlngfa t nuw*. v... n,»w j/iugiaiu- 6«u VC»OV,IUl WU lUSBCU UC UIUUUA" Tkll, ma's, de KRO en de NCRV ieder met ties op Nederland 1 en die op Neder- JJ™!* één tot de „eredivisie" door te land 2. Per zendgemachtigde haalden Keunmg, Ede, 287 pag., dringen. de NCRV en de TROS een gemiddel de waardering van 71. de AVRO, VA RA. Veronica en de Evangelische Omroep van 70, de NOS van 69, de KRO van 68 en de VPRO van 65. >1 De NOS scoorde hoog dank zij de uitzendingen op 30 april, het Eurovi sie-Songfestival en de reportages van de wedstrijden om het ln Italië ge houden Europees kampioenschap voetbal voor landenploegen. Maar hoewel de TR08 pas op de derde plaats begint was deze omroep ln de periode van 31 maart tot en met den met stofomslag, prijs Tweede druk (de eerste dm! u scheen ln 1965 bij ultg. Ten Ha* auteur werd ln 1953 particulier) tarts van prinses Wllhelmlna a dit tot haar overlijden op 28 no ber 1962. Nedlloyd Specerijen Race door if Plckhall en Eric Dercksen. tflb t 2. Eurovisie-Songfestival (NOS 6.2 miljoen en 0oer Maritiemi Haarlem, 88 pa* h 3. Te'land. ter zee en in de lucht (TROS 9.6 schriftformaat, veel gekleuftt miljoen en 6«). zwart-wit afbeeldingen, prijs j De tien meest bekeken programma's ln dit tweede kwartaal: I. Inhuldiging koningin Beatrix (nos 6.6 mil joen kijkers en 78 waardering). door Hans Ester Sinds enkele maanden heelt Zuid-Afrika er een uitgeverij bij: Uitgewery Pannevis, zich presenterend met de slagzin: „Ultgewers van die Ander Alrikaanse boek". Als eerste boekuitgaven heeft Pannevis de volgende publikaties aan gekondigd: „Kommas uit 'n bomzol", poëzie van Dan Roodt (met een overduidelij ke toespeling op het werk „Komas uit 'n bamboeks- stok" van D. J. Opperman) en de bundel „Kykafrikaans". vi suele poëzie van Willem Bos- hoff. Inmiddels verscheen het eerste num mer van het tijdschrift „Taaidoos", ook bij Pannevis. Als redacteuren worden genoemd: Dan Roodt en Ka rin Kosentrasiekamp. Dit eerste nummer bevat gedichten, enkele ver halen en een opstel. In een soort verantwoording van „taaidoos" staat onder andere te lezen: „taaidoos is nie gemoedelik nie". (p. 1) Dat ls een milde uitdrukking voor wat de in houd te bieden heeft. De auteurs doen alles wat in hun vermogen ligt om te choqueren. Sommige gedich ten stellen politieke autoriteiten als dierlijke gedrochten voor, ln andere, gedichten worden de fysieke kanten van de geslachtsgemeenschap tot in den treure herhaald. Tevens tonen enkele auteurs een grote voorkeur voor het benoemen van uitwerpselen. Censor over zijn toeren Van de hierin afgedrukte verhalen zal de Zuldafrikaanse censor wel hele maal de tel kwijt en over zijn toeren raken. Het verhaal „Die Fotokopieer- masjien" van Dan Roodt vertelt over de seksuele verloedering op een kan toor van de ZA'se spoorwegen. Het tweede verhaal van K. Vorster 'n Moffie chaff 'n kaffer" is een mono loog van een Zuldafrikaanse homo- sekseel tegen een zwarte over dlscri- BINNENLAND HILVERSUM (ANP) De NOS zal vandaag, morgen en zondag van di verse grote sportevenementen in de normale en ln extra uitzendingen beelden op het televisiescherm bren gen Het betreft hier het CHIO in Rotterdam, de wereldkampioen schappen atletiek voor dames in Sit- tard, de Haarlemse honkbalweek. de grote prijs van Oostenrijk voor For mule 1-wagens, de atletiek heren-ln- terland Nederland-Wales-Ierland in Sittard, de Nederlandse tenniskampi oenschappen in Scheveningen, een Europees zetlkampioenschap voor Zandvoort. de Nederlandse kampi oenschappen motorcross in Oss en het nationaal kampioenschap voor dravers op Duindigt. Extra uitzendingen zijn er vandaag van 15.00 tot 17.30 uur vla Nederland 1 van het CHIO. morgen van 16.00 tot 18.30 uur vla Nederland 2 van het CHIO. de wereldkampioenschappen damesatletiek en de Haarlemse honkbalweek en zondag van 15.00 tot 18.00 uur weer met het CHIO en de Haarlemse honkbalweek en de Oos tenrijkse Grote Prijs. De overige eve nementen zitten zondagavond ln Stu dio Sport 2 van 19.25 tot 20.30 uur op Nederland 2 Kassier beroofd Van onze correspondent HELMOND Twee gemaskerde mannen hebben gistermorgen een ge wapende roofoverval gepleegd op de kassier van de Rabo-bnnk :n Hek mond. De buit bedraagt 38.0 gul den. De kassier F. de Weyer yopte met zijn auto voor de bank. toen hij werd bedreigd door twee mannen met pistolen. Eën van hen loste een schot en dwong de kassier de kas te geven, die hij zojuist had gehaald op het hoofdkantoor in Helmond. Daarna gingen de daders er vandoor in de auto van de kassier Speciaal vandaag door Ferry Mingelen DEN HAAG „Een ambitieuze ambtenaar," zo wordt de toekomstige opvolger van minister Scholten op defensie, drs. P. B. R. de Geus, in eigen CHU-kring gekenschetst. Zijn promotie van directeur-generaal economie en financiën op het depar tement tot opperste defensiebaas. is in politiek Den Haag als een verras sing ervaren. Alhoewel de naam van de heer De Geus al bij de eerste kandidaten genoemd werd, werd aan genomen dat „echte politici" meer kans zouden maken. Om te beginnen bestaat in politiek Den Haag principieel een zekere voorkeur om politici en geen ambte naren op ministersposten te benoe men. Verheffing van een ambtenaar tot minister kan wel eens problemen geven in zijn relatie tot het ambtena renapparaat. Vroegere chefs zijn ineens ondergeschikten. Ook staat niet altijd vast of de minister-ambte naar wel voldoende oog heeft voor de politieke gevoeligheden in het parle ment. HIJ kan ook moeite hebben met de verdediging van dat beleid in de Kamer. Dat probleem speelde pijn lijk duidelijk toen de diplomaat Van der KIaauw minister van buitenland se zaken werd. Ingewerkt De kans dat een politicus Schoften zou opvolgen leek des te groter toen CHU-voorzitter Van Leeuwen recent zijn kandidaten, de parlementariërs Van Leijenhorst, Van Hulst en K. de Vries nadrukkelijk naar voren schoof. CDA-fractieleider Lubbers die for meel de kandidaat voordraagt, en premier Van Agt hebben kennelijk anders gewild en Van Leeuwen heeft zich daarbij neergelegd. Het officiële argument van Van Agt en Lubbers: „De Geus is het beste ingewerkt. Hij weet precies wat er gaande is op defensie." Dat argument lijkt nogal mager. De voornaamste taak van de nieuwe mi nister wordt ten slotte de verdediging in de Kamer van de door zijn voor ganger Schol ten in het kabinet klaar gestoomde defensiebegroting. Een er varen policitus had dat zo gezien be ter kunnen doen dan een nog zo inge werkte ambtenaar. Er zullen dus wel andere xgumenten zijn geweest die de doorslag hebben gegeven. Eerste man Een probleem met Van Leijenhorst was dat de CHU daarmee de eerste man zou verliezen en dat in een tijd van politieke hoogspanning (CDA-fu- sie, verkiezingscampagne). Van Leij enhorst had als minister van defensie nu met nog meer recht een minister spost in een volgend kabinet kunnen claimen, „en dat kan problemen ge ven". aldus CDA kringen. Pikant is dat bij het vertrek van Van Leijenhorst naar defensie, De Geus hem ln de Tweede Kamer had moe ten opvolgen omdat hij op de CHU- kandidatenlijst staat en het eerst aan de beurt is voor een vacature. Pre mier kin Agt zou er voorts niet veel voor hebben gevoeld zijn kabinet te verrijken met de meer conservatief ogende Kamerleden Van Hulst en K. de Vries. Een „verrechtsing" van het imago van het kabinet dreigt minder met de benoeming van De Geus, want de man is buiten CHU-kring tamelijk onbekend. De Geus is wel bekend bij oud-minis ter van defensie Stemerdink (PvdA), onder wie de nieuwe minister nog heeft gewerkt. Stemerdink noemt De Geus een bekwame financiële des kundige. maar betreurt diens benoe ming desondanks. „Het is niet goed dat het terrein van vrede en veilig heid nu door twee voormalige ambte naren (Van der Klaauw en De Geus) in dit kabinet beheerd wordt. De Geus is behoudend in zijn opvatting over kernwapens. Ik verwacht dat hij de komende maanden bij de voorbe reiding van het besluit eind 1981 over de nieuwe kernwapens een koers ten gunste van invoering zal gaan voe ren", aldus 8temerdink. De Geus noemt dit desgevraagd „een voorbarige uitspraak". Zijn zienswij ze op het kemwapenvraagstuk in het algemeen wil hij pas openbaar maken als hij officieel tot minister is be noemd. Bekend is (mede uit zijn ei gen publikaties als militair medewer ker van de Haagse Courant en als defensiedeskundige van de CHU) dat hij de rol van de kernwapens in de NAVO-verdediging aanvaardt (an ders was hij geen minister geworden) en daarmee duidelijk partij kiest in de huidige discussie binnen het CDA over de aanvaardbaarheid van het atoomwapen. Ook Stemerdinks opvatting over zijn ambtenaar zijn, valt bij De Geus niet in goede aarde. „Ik ben niet een toe vallige ambtenaar. Ik ben al jaren lang bij de politiek betrokken, in mijn eigen gemeente Maassluis, in de Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Het overleg over een nieuwe CAO voor de havenslepers van Smit Internationale in Rotterdam heeft gisteren niets opgeleverd. De vervoersbonden FNV noemen het aanbod van de directie van Smit volstrekt onvoldoende. Volgende week zullen de onderhandelingsdelegaties ander maal een poging wagen tot overeenstemming te komen. Ook over de CAO voor de havenarbei ders in Rotterdam en Amsterdam is gisteren vergaderd en wel door het Centraal Bedrijfsgroepsbestuur Ha vens. Dat is het „doorgeefluik" tus sen de leden in deN haven en de ver voersbonden FNV. Het bedrijf s- groepsbestuür heeft besloten voorals nog niet te reageren op het aanbod van de havenwerkgevers, maar dat zonder commentaar voor te leggen aan de leden. ADVERTENTIE DOXASEO Als u besprongen wordt door hongerige honde- of katte- vkxxen moet u even spuiten met fcfYCfldodf? Ook afdoende tegen mieren, kakkerlakken en ander kruipend ongedierte Bij uw drogist vlooien ikerlakkni PHILIPS-DUPHAR NEDERLAND B V AMSTERDAM Bijzonder Woordvoerder Bert Duym van de ver voersbonden FNV geeft toe dat voor deze afwijkende procedure is gekozen „gezien de bijzondere situatie ln de haven. Die vergt een bijzondere aan pak. We hebben bewust besloten niet vooraf met een standpunt over het aanbod van de Werkgevers naar bui ten te komen om koste wat het kost de schijn te vermijden dat wij buiten de leden om de zaken willen regelen. Dat verwijt hebben we vorig jaar (tij dens de havenstaking, red.) meerma len gekregen en dat willen we nu beslist, voorkomen. De leden mogen het zelf zeggen en op 9 september zal het bedrijfsgroepsbestuur aan de hand van de resultaten van deze le denvergaderingen zijn standpunt be palen en dat in de vorm van een advies aan het federatiebestuur voor leggen.'' minatie. Verder bevat „taaidoos 1" een verhaal van P. Wessorius over de seksuele initiatie van een aankomend ingenieur: „Een van die manne" Het meest serieus te nemen in deze eerste uitgave van het tijdschrift is mijns inziens het opstel van Dan Roodt over „Sheila Cussons as klas sieke dlgteres". Roodt behandelt daarin de twee in 1979 verschenen bundels van Sheila Cussohs en laat zijn conclusie toegroeien naar een veel omvattender oordeel over de er kende Zuldafrikaanse literatuur: „Die gul reaksle van die establish- mentkritlci op die bundels van Cus sons en Opperman verlede jaar, wil egter aantoon dat die modemisme, in weerwil van Sestig, steeds 'n nie-amp- Urueraad en in de CHU-defensiecom- missie." Na zijn vertrek wordt de post van de Geus op het ministerie slechts tijde lijk vervuld. Hij kan na zijn korte ministerloopbaan eventueel terug ke ren. „als hij dat nog wil," zoals pre mier Van Agt zei. De Geus heeft in ieder geval geen garanties gekregen dat hij in een nieuw kabinet eventu eel minister zou kunnen blijven. „Zoiets kan ik nooit toezeggen, maar als hij zichzelf waarmaakt, dan weet je nooit", aldus fractieleider Lubbers. Wil „de ambitieuze ambtenaar" weer ambtenaar worden of ziet hij wel wat in een tweede ministersperiode? „Ach, laten we nu eerst deze baan maar eens goed oppakken, dan zien we daarna wel weer verder," zegt drs De Geus. Het „uiterste bod' van de haven- werkgevers bleek vorige week echter niet voldoende voor de onderhande laars van de vervoersbonden om een principeakkoord af te sluiten. Over vier belangrijke eisen van de werkne mers kon men het niet eens worden: arbeidstijdverkorting, toeslagen voor vuil en onaangenaam werk. verlaging van de leeftijd voor vervroegde uit treding en aanvullende koopkracht- handhavlng. Prijscompensaite Ook voor de directie van Smit bleken deze eisen onaanvaardbaar. Er werd wel overeenstemming bereikt over het afsluiten van een tweejarig con tract en over handhaving van het systeem van automatische prijscom pensatie. Verder wil Smit een procent van de loonsom uitgeven voor het opwaarderen van de functiebeloning voor onder meer de matroosmotor- drijver en het uitbreiden van de va kantie met één dag. Smit weigert de arbeidstijden in het bedrijf zoveel mogelijk gelijk te trek ken, iets dat volgens een commissie van goede diensten onontbeerlijk is om de sociale verhoudingen binnen het sleepbedrijf te herstellen. Deze commissie, die werd ingesteld naar aanleiding van de langdurige slepers- staking van vorig najaar, deed deze aanbeveling onlangs ln haar eindrap port. tellke vertakking van Afrikaas L terwyl die amptelike llterére kg t 'n honderd Jaar né die dood va steeds ongesteur in klassieke na bly duur." <p. 27) Hierover ieder geval te discussiëren Over het geheel genomen is „ti 1" teleurstellend. Er staan mai kele teksten in, die de moeite v lezen waard zijn, zoals het „Moeilikhede" van P. I. Karos van ik de laatste regel aanhai lank as wat Breyten slt, lë 28). Het adres van uitgevevlj Pm luidt: Postbus 56090, Plne 2123, Zuld-Afrika. Aan belangsti den wordt „Taaidoos" gratis stuurd. Agnietenstr. 1 Utrecht De Vier Paddenstoelen en hun sporen 4 keramisten uit de jaren 20 en 30 16/8 t/m 28/9 x2000 ANTWERPEN Leopoldstraat 55 Tel. (093231) 329602 Open dag. v. 13.30-18 u. en op afsyiaak Zon. en ma. geel. Kunst" en veilingzaaU^" makelaars-veilinghouders in-, roerende goederen ■egeimattg veilingen van kunst antiek en inboe- 'de's voo» onze clientele zoeken wi| objecten voo( goed genatte verkoopcondities op aanvraag ook voor ai uw taxaties inzake verzekeringen suc cessie etc fel. Nassau WTHPM271 Dillijn6urgstraa»j|. Konstructie in de kunst van de jaren '70 KROLLER-MOLLER OTTERLO 13 juli-8 sept. Westfries Museum Hoorn Roode Steen Tel (02290) 1 57 83/1 57 48 Het historisch museum van Hoorn en Westfriesland EXPOSITIES (permanent) Maaike Braaf en Westfriesland" (Aquarellen, t/m 27/7) "Moderne Indonesische schilderkunst" (Afandi en Kartika) 18/7-28/9 Open: ma. t/m zat. en zondagmiddag, i ,apul 235a, den haag. .-tel. 070 - 463242. Kunsthandel Roelant Nieuwe Spiegelstr. 57, 1017 00 A'dam van 15/8 - 9/9 Land en water Simon Nulssl schilderijen Katja Nulssl auguatlen tapisserie Geopend di. t/m za. 11-17 u. zon. 14-17 u. Tel 020-236642 Werk van Goudse zilversmeden (tot 1813) Sted. musea Gouda Oosthaven 9 dag. geop. 10-17 uur zon- en feestdagen 12-17 uur Getoverd wordt er niet bij „Marlijn", u vindt er wel en keur van oude ei geïllustreerde boeken voor grote mat ook kleine beurzen Damplein 23 Middelburg 01180-16233

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 4