)utman: acties bij lager pensioen Giethoorn nog steeds één sprookje öesraad wil verkiezingen niet kort na elkaar Bayer mag doorgaan met lozen van afval Zeldzame munten in tuin Opgeknapte botters varen om het hardst Voor Provinciale Staten jaar later naar stembus dan voor gemeenteraad Ambtenarenbonden tegen voorstellen commissie «euws Kamerlid oos over punt in DA-programma Van Agt wil geen reactie geven op CDA-programma Vrijspraak gevraagd voor twee agenten Hollands Venetië bestaat 750 jaar Twijfel over rol van flagellanten DAG 15 AUGUSTUS 1980 BINNENLAND TROUW/KWARTET ,n onze parlementsredactie HAAG De Kiesraad stelt voor om de Hiiezingen voor Provinciale Staten en ge- fenteraden net als vroeger weer in rschillende jaren te houden. Daarmee wordt komen dat ze te dicht op elkaar volgen. >orkc rder pleit de Kiesraad ervoor om de periode e' ligt tussen de verkiezing en de eerste verga- Pi >ring van de Tweede Kamer, Provinciale Sta ll en gemeenteraden, aanzienlijk te bekorten. >i unelijk tot twintig dagen. Nu is deze periode de Tweede Kamer 118 (en soms 111) dagen, voor Provinciale Staten 69 en voor gemeenteraden 97 (en soms 90) dagen. De kiesraad heeft over een en ander advies uitgebracht aan minister Wiegel (binnenlandse zaken), die nog geen standpunt heeft bepaald Het advies is gegoten in de vorm van wetsont werp tot wijziging van de kieswet en enkele andere wetten. Met het advies speelt de Kiesraad ondermeer in op de wens om de installatie van een nieuwe gemeenteraad ruimschoots vooraf te laten' gaan aan de indiening van de ontwerp-gemeen- tebegroting Ook leeft er. blijkens een persbe richt van het ministerie van binnenlandse za ken, de wens om de periode tussen stemming en eerste vergadering van de Tweede Kamer aanzienlijk te verkorten. De raad stelt voor om de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor gemeenteraden te houden op de woensdag die ligt tussen 16 en 22 maart. Nu zijn dat de woensdagen tussen res pectievelijk 23 en 29 maart en tussen 28 mei en 3 juni. De kandidaatstelling voor beide verkie zingen zou dan moeten plaatshebben op de eerste dinsdag van februari Om de verkiezingen voor Provinciale Staten en gemeenteraden in verschillende Jaren te kun nen houden, zou de zittingsduur van Provinci ale Staten voor één keer met een jaar moeten worden verlengd. Het tijdstip van de Tweede- Kamerverkiezing. namelijk de woensdag tus sen 21 en 27 mei. kan volgens de raad worden gehandhaafd De Kiesraad heeft soortgelijke voorstellen ont wikkeld voor de Rljnmondraad en de raad van de agglomeratie Eindhoven fan onze sociaal-economische redactie jEN HAAG Alle grotere bonden van ambtenaren zijn ierkant tegen de voorstellen van de commissie-Bosman voor ezuinigende herzieningen van het pensioen van ambtenarne. grootste bond, ABVA-KABO (FNV), dreigt al weer met es als de regering de voorstellen overneemt. pensioen, en hadden dus niet daar naast nog eens een volledige AOW nodig. Tachtig procent van de AOW- uitkering werd daarom „ingebouwd" in het pensioen. De commissie-bos man stelt nu voor ook de resterende twintig procent „in te bouwen." De AOW-opslag is voor alle salarissen even hoog. Het bedrag stelt voor de lagere ambtenaren meer voor dan voor de hogeren. De gepensioneerde' lagere1 ambtenaren zou netto tot on geveer tien procent minder pensioen krijgen, de gepensioneerde hogere ambtenaar zo'n twee procent. Daar om, en ook nog om wat andere rede nen, stelt de commissie voorts voor de pensioennorm voor lagere ambte naren te verhogen van zeventig pro cent tot voor minimuloners hoogstens negentig procent van het laaste bruto salaris, en de norm voor hógere ambtenaren te verlagen tot iets beneden de zeventig procent. De commissie heeft verschillende va rianten uitgedacht. Grof bezien blijft vóór ambtenaren met salaris tussen 32.000 en 65.000 gulden bruto per jaar de norm van zeventig procnet nage noeg van toepassing. Combinatie van afschaffing van AO W-opbouw plus glijdende schaal in de pensioennorm leidt ertoe dat voor alle ambtenaren van hoog tot laag het netto pensioen lager uitkomt dan nu. Een ambtenaar met veertig dienstjaren ontvangt thans als pen sioen in alle gevallen netto minstens 86 procent van zijn of haar laatste netto salaris. Ambtenaren met onge veer minimumloon krijgen soms zelfs netto 102 procent, dus nog wat meer dan het laatste netto salaris. BIJ de commissie-Bosman is in de ongunsti ge variant het netto pensioen nog altijd minstens tachtig procent van het laatste netto salaris. et rapport van de commissie-Bos- ïan is gisteren gepbulcieerd. Minis- er Wiegel (binnenlandse zaken) zal op zo kort mogelijke termijn" in het a$te overleg met de bonden meede- n wat het kabinet van de voorstel- i-Bosman vindt. De commissie is gesteld in de nadagen van het kabi- et-Den Uyl, om te onderzoeken of er i het kader van de bezuinigingen ;ts te halen valt bij de .relatief gun- tige" pensioenen van ambtenaren. logelijkheden Loslaten van de welvaartsvaste koppeling van de pensioenen aan de salarissen van de nog werkende 'itenaren: ifschaffing van de AOW-opslag: Lagere pensioenopbouw, met name een maximum pensioen voor hoge ambtenaren. hogere pensioenpremie. twee punten afschaffing AOW- opslag en lagere opbouw voor hogere ambtenaren doet de commissie nu ezuinigende voorstellen. Wat de an- lere twee punten betreft vindt de «nmissie. dat de welvaartsvastheid blijven, en dat er gezien het msioen en vergeleken met het be- ijfsleven geen reden is voor een jgere premie voor de werkende itenaren a ambtenaar met tenminste veer dienstjaren krijgt nu al pensioen icipe bruto zeventig procent Zijn laatste salaris plus twintig ;nt van de AOW-uitkering. Die WT-opslag dateert nog van de tijd invoering van de AOW. De amb- hadden toen al een volledig schot van ongeveer zes miljard gul den. Op die manier zou het kabinet ongeveer dezelfde bezuiniging bin nenhalen. Bestuurder Anneveld van de CFO (CNV-ambtenarenbond) vindt het ambtelijk pensioen wel gunstig, maar de ambtebaren hebben daarvoor steeds ook veel premie overgehad. terwijl het bedrijfsleven in doorsnee Ook de CMHA (hogere en middelbare minder heeft gedaan voor de pensioe nen. „Wie weet wat er hierna nog weer aan bezuinigingen komt. Waar is het einde." vraagt Anneveld zich af. De CFO wil handhaving van het huidige pensioensysteem van ambténaren en verwerpt ook om die reden het af schaffen van de AOW-opslag. Bezuiniging Premier Van Agt op weg naar de eerste persconferentie na zijn vakantie. Hij wordt hier op het Binnenhof vergezeld door de directur van de Rijksvoorlichtingsdienst, de heer G. van der Wiel. tetel oeververbinding ISSINOEN (ANP] - Het Tweede tmerlid H Eversdijk (CDA) uit linkenszand is van mening, dat de inleg van een vaste oeververbinding 'er de Westerschelde helemaal niet luishoort. in een concept-verkie- Qgsprogramma. Hij is dan ook erg oos, dat in het programma van zijn artij staat, dat die vaste oeverver- linding er vooralsnog niet moet omen famens de CDA-Statenfractie in beland heeft hij een verklaring ge tuurd naar de regering en de Tweede iamertractie van het CDA, waarin zijn ongenoegen hierover uit weekt 'ij herinnert eraan, dat de regering ff jaar geleden heeft besloten, dat e aanleg van een vaste oeververbin- ing zeker volgend jaar zou moeten fcginnen. of zoveel eerder als de kapi- aalmarkt en de arbeidsmarkt dat ouden toelaten. „Wij vinden dat de 'gering zich aan die belofte dient te louden en dat er nog deze regeerperi ode met de aanleg moet worden be tonnen," aldus Eversdijk. ftj vindt de argumenten die de pro- pnunacommissie geeft voor uitstel, 030 ook onbegrijpelijk. De program macommissie voert aan. dat de bouw J*slag zou leggen op de kapitaal markt en dat dat geld beter besteed De voorstellen kunnen een bezuini ging voor de overheid opleveren van minstens zo'n tweehonderd miljoen gulden en hoogstens ruim zevenhon derd miljoen, al naargelang de vari ant die wordt gekozen voor de glij dende pensioennorm. De maatrege len zouden dan moeten gelden voor „echte" ambtenaren, onderwijzend personeel, mensen bij de spoorwegen en openbare nutsbedrijven. Zij allen krijgen pensioen volgens de regels van het Algemeen Burgerlijk Pensi oenfonds. De meeste werknemers in gezondheidszorg en gesubsidieerde instellingen hebben eigen regelingen, meestal in het pensioenfonds PGGM. Het is onduidelijk in hoeverre de voorstellen van de commissie-Bos man, toegepast op deze groep, aan vullende bezuinigingen kunnen ople veren. Voorzitter Dutman van ABVA/KA- BO zegt: „Het zijn vooral de lagere en middelbare ambtenaren die deze be zuiniging zouden moeten betalen." Dutman heeft al voorgesteld dat het rijk tijdelijk de werkgeverspremie voor het pensioen van ambtenaren verlaagt met een procent. Het pensi oenfonds heeft een vermogensover- Van onze correspondent LEENDE De 43-jarige H. Benthem uit Leende (NB) heeft vorig jaar 44 oude munten gevonden in de tuin bij zijn huis. Hij heeft de opgraving tot nu toe geheim gehouden omdat hij eerst wilde weten wat voor munten het waren. Volgens het penningenkabinet in Den Haag gaat het om muntstuk ken uit West^Friesland, Utrecht. Overijssel, Brabant, Vlaanderen en het door de Fransen bezette deel van Vlaanderen. Het zijn onder andere dukaten, guldens, patagons, ducatons en écu's caramboles. Allemaal gesla gen in de periode 1622-1708 Eén van de munten, een ducaton uit 1656 wordt door het Koninklijk kabinet van munten, penningen en gesneden stenen bestempeld als een unieke vondst De waarde van de vondst is moei lijk te bepalen. Eén van de mun ten, een écu carambole, heeft vol gens een Franse catalogus een waarde van 40.000 Franse francs. In het najaar worden acht tot tien van de munten in Amsterdam ge veild. De opbrengst gaat in zijn geheel naar de heer Benthem, om dat hij de eigenaar van de grond is. waar de munten zijn aangetrof fen en tevens de vinder is. ambtenaren) verwerpt de Bosman- voorstellen „met kracht". Met name de hogere ambtenaren zouden bij pensionering niet alleen de AOW-op slag kwijtraken, maar ook nog eens een lagere jensioensnorm krijgen dan de huidige zeventig procent van het laatste bruto scdarls. Van onze sociaal-economische redactie DEN HAAG Minister-president Van Agt wil niet reageren op het ontwerp-verkiezingsprogTam van het CDA. Hij blijft echter ook bij zijn mening dat mikken op een jaarlijkse economische groei van twee procent ..weldadig optimistisch, een sprook je" is. Van Agt had deze uitspraak in juni gedaan over het ontwerp-pro- gram van de PvdA. Het CDA-pro- gram gaat nu echter nog een stapje verder met als taakstelling een eco nomische groei van 2.5 procent. „Ik heb besloten niet te gaan optre den als recensent van het CDA-pro- gram. Het is trouwens een ontwerp- program. niet het definitieve pro gram". aldus Van Agt, belangrijkste kandidaat voor het CD A-lijsttrekker schap, gistermiddag op zijn perscon ferentie na afloop van de kabinets vergadering. Hij herinnerde zelf aan zijn uitspraak over het PvdA-pro- gram, en nam daarvan niets terug. Wel voegde hij er aan toe dat er „verschil tussen droom en daad" is. Na deze mededeling is de premier niet meer gevraagd om zijn mening over andere verschilpunten tussen het CDA-program en het door Van Agt onlangs nog verdedigde kabi netsbeleid, zoals de bouw van nieuwe kerncentrales en inpoldering van de Markerwaard. ROTTERDAM (ANP) De Rotter damse officier van Justitie mr. H. van Brummen heeft gisteren vrijspraak gevraagd voor twee Capelse agenten, die verdacht worden van mishande ling respectievelijk schuld daaraan Ze hadden een man. die zich niet wilde laten fouilleren, met geweld aangehouden en naar het bureau ge bracht. Mr. Van Brummen was weliswaar van mening, dat er geen aanleiding was voor het fouilleren, maar vond daar naast in de verklaring van de man, die zich ernstig mishandeld voelde, te weinig bewijskracht om een veroor deling te eisen. De eis is in zoverre opmerkelijk, om dat het zelden gebeurt dat een offi cier om vrijspraak vraagt. Bovendien dateert de zaak uit mei 1978. De raad- man van beide agenten meende dat deze lange tijd ertussen bij voorbaat al een reden was om de zaak niet ontvankelijk te verklaren Vandaag, morgen en zondag wor den op de Gouwzee tussen Mar ken en Monnickendam voor de tiende maal de Westwal Botter- wedstrijden gehouden Dit Jaar lijkse evenement wordt steeds af wisselend gehouden in één van de oude havenstadjes aan de West- wal van de vroegere Zuiderzee, waar in vroeger tijden wel twee duizend botters, kwakken en aken visten Door de afsluiting en de Inpolderingen ging de visserij snel achteruit en leken ook de botters gedoemd te verdwijnen Maar wat zo'n vijftien jaar gele den als een tamelijk ludieke en studentikoze aangelegenheid be gon. is in de loop der tijd een heilzaam karwei geworden: het opkopen en restaureren van bot ters. Vandaar de Westwal Botter- wedstrijden, waaraan ongeveer 45 schepen zullen deelnemen. Het uitvaren van de botters en de start (zaterdagochtend in Marken en zondagochtend in Monnicken dam, beide dagen om 11.00 uur) kunnen vanaf de dijk rond de Gouwzee goed worden gevolgd. Verder vandaag In Noord-Hol land: kaasmarkt in Alkmaar, een kunstmarkt in Bergen, volksdan sen voor de jeugd in Heemskerk (14.30 uur), harmoniefestival in Singer in Laren en een braderie in Petten. Morgen ls er een folkiore- dag in Zaandam. In het kader van de Jaarlijkse feestwljk is er in Broek in Waterland een Oudhol landse markt met wagenspelen Vandaag, morgen en zondag is er in de Groenoordhallen in Leiden een internationaal volksdansfesti- vai met o.a. uitvoeringen van avond en morgenavond om 20.00 uur en zondagmiddag vanaf 14.00 uur. In Noordwijk wordt morgen voor de derde maal een evenemen tenmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan drie geadopteerde dorpen in het Sahel-land Boven-Volta. Op het Agathaplein in Delft wordt mor gen een bljenmarkt georgani seerd. Oostvoorne viert morgen voor de zevende maal het Jaarlijk se Burchtfeest met o.a. een feest- markt, oude ambachten en een barbecue op het Dorpsplein Van- al 11.00 uur trekt morgen door Den Haag het bloemencorso „Kin derliedjes" ter afsluiting van de vakantieweken. Er is ook een bloe mencorso in Leersnm met maar liefst zestien praalwagens. Op wat kleinere schaal is er een corso te zien in Kerkwijk (Bommeler- waard). morgen vanaf 14.00 uur. In Wijchen is vandaag en morgen voor de vierde maal een jazz-fes- tljn. De concerten vinden van avond en morgen de gehele dag plaats in de Kasteeltuin en in het centrum van het dorp. Vandaag en morgen is er kermis in Zwolle. Ook in Enschede is weer van alles te doen: poppentheater, muziek enz., tot laat in de avond op de Oude Markt. In het centrum van Ep« vindt morgen het achtste Trap-festival plaats, zijnde de jaarlijkse open dag van jongeren centrum De Trap. En dan de grote steden. Op de Oudegracht in Utrecht wordt mor gen een kunstmarkt gehouden. In de remise Delfshaven in Rotter dam organiseert de Tramweg- Stichting morgen een open dag tijdens welke een vooroorlogs middenbalkon-aanhangrljtuig en een stadswagentje uit 1913 kun nen worden bezichtigd. Den Haag mag er vandaag ook zijn: nationa le tenniskampioenschappen op de Metsbanen. Haja Pretmobiel in de Scholstraat (10.00 uur). Zomer land jeugdshow in de sporthal aan de Steenwijklaan (10.30), poppen kastvoorstellingen op de boule vard in Scheveningen en van avond laat (23.00 uur) een opvoe ring van de opere Tosca door de Haagse Volksopera in het open luchttheater Zuiderpark. Beroep „Natuur en Milieu" verworpen Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Het Westduitse chemisch bedrijf Bayer uit Leverkusen mag doorgaan met het storten van afval in de Noordzee voor de kust van Hoek van Holland. De Raad van State heeft gisteren het beroep verworpen van de stichting Natuur en Milieu tegen de beslissing van minister Tuijnman (verkeer en waterstaat) om Bayer per 21 maart van dit jaar een lozingsverunning te verlenen. Deze vergunning geldt voor één jaar en kan eventueel worden verlengd tot maart 1982. Daarna moe ten de lozingen zijn stopgezet Bayer mag volgens de vergunning 550.000 ton chemisch afval dumpen. Volgens het bedrijf is deze hoeveel heid echter al teruggebracht tot 280.000 ton per jaar. Het afval, dat onder meer organische stoffen en zware metalen bevat, wordt reeds sinds 1969 geloosd. De lozingssche pen Rosmarie S. en KAthe H. varen dagelijks vanuit Rotterdam twee tot drie keer de Noordzee op. Natuur en Milieu vindt dat de lozin gen moeten worden verboden omdat zich in de afvaizuren stoffen bevin den die in de internationale verdra gen ter voorkoming van de verontrei niging van de zee op de ..zwarte lijst" staan. Deskundigen van TNO en het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne menen dat een matig giftig mengsel wordt geloosd dat geen gevaar vormt voor het leven in zee. Sporen door Jac. Lelsz ten worden aan het bedrijfsleven >°k de commissaris van de koningin Zeeland, dr C. Boertien en de Zteuwse gedeputeerde Hoekstra, die veerdienst in zijn portefeuille 't. hebben verbaasd en veront waardigd gefeageerd op de passage de oeververbinding in het con- "W-programma GIETHOORN Indien de grondvesters van Giethoorn flagellanten zijn geweest, zelfkastij- ders, dan hebben hun na zaten deze vorm van pe nitentie, boetedoening, in de loop der eeuwen wel afgeleerd want ze feesten er in deze week vrolijk op los. Giethoorn bestaat 750 jaar. Daar heeft een provinciaal ambtenaar, ir. D. M. v.d. Schrier uit Zwolle, die er achter kwam in het ka der van een nationaal- landschapspark-studie inzake dit gebied, Giet hoorn op geattendeerd. Om die reden kreeg hij het eerste exemplaar van een door ds. A. Broer geschreven herdenkings boek „Giethoorn, dorp tussen de wieden". Volgens oude verhalen heb ben flagellanten (het woord komt van het Latijnse flagel- lo, geselen).Giethoorn in de dertiende eeuw gesticht. Dat was een streng gesloten ge meenschap van mensen, die tengevolge van rampen weg gevlucht waren uit het gebied rond de Middellandse Zee. Aangrijpende liederen van verootmoediging zingend, sloegen ze zichzelf tot bloe dens toe, om zo Gods genade te verwerven. Velen bekeken hen met argwaan, te meer om dat ze zich scherp keerden te gen de officiële kerk. Zij meenden dat de grote dag des Heren met rasse schreden na derde Onderweg waren zt vaak ten prooi aan vervolging De flagellanten, die in het Land van Voilenhove een in vloedrijk geestverwant von den. de op het kasteel wonen de Wolter 8nel, broer van de Utrechtse bisschip, zouden de Varen in Giethorn eerste turf makers in de con- treie van Giethoorn zijn ge weest. Door vervening en stormvloeden ontstonden de sloten en meren van Giet hoorn. die dit oord tot zo'n verrukkelijke plek maken. Hollands Venetië, jaarlijks be zocht door tienduizenden toe risten, en deze week vanwege de festiviteiten extra in de be langstelling staande. Een plaats die uiteraard geliefd blijft bij velen, die de water sport toegedaan. De ontwik kelingen baren zorgen, maat regelen ter bescherming van het milieu blijken nodig, maar begrip en wijsheid zijn daarbij nodig Dat hebben ze op het provinciehuis in Zwolle ook begrepen. Een ambtenaar drukte het zo uit: „De mensen zijn het spuugzat, al die maat regelen van de overheid, ver ordeningen, nota's en andere stukken Giethoorn werkt deze week een uitgebreid programma af, te land, ter zee (in leder geval op het water) èn in de lucht. Ook dat laatste, namelijk de opstijging van een ballon. Een hoogtepunt was ook de ver schijning van een herden kingsboek „Giethoorn, dorp tussen de wieden", geschre ven door de tachtigjarige doopsgezinde emeritus ds Broer, die in dit dorp heeft gestaan. Wijselijk heeft hij zich niet zeer diep in het verle den gewaagd. Vele terzake kundigen hebben ze hun twij fels, vooral wat betreft de fla gellanten. Intussen stuitte ir van de Schrier op een kortelings her uitgegeven oude kroniek, waarin hij de naam Gethome tegenkwam. Een oorlogssitua tie omstreeks 1230. Moeilijk heden tussen Overijssel en Drente. Vervolgens een vre desconferentie. Met plichten voor de Drenten, te zwaar om aan te kunnen voldoen. Ver sailles was er niets bij, en er kwam dan ook prompt weer ellende. Uit dat stuk. waarin Giethoorn voorzover bekend voor het eerst wordt genoemd, is niet duidelijk geworden of een en ander zich afspeelde in de jaren 1229-1230 of 1230- 1231. Omdat 1980 een mooi jaar is om te Jubileren, gaat men in Giethoorn maar uit van 1230. Of de flagellanten in het geschiedenisboek van de ze plaats, nu behorend tot de gemeente Brederwiede, waar van het gemeentehuis in Voi lenhove staat, kunnen worden gehandhaafd, lijkt op z'n minst twijfelachtig. Deze figu ren zouden elders nergens zo vroeg zijn opgetreden Het is bijna zeker een sprook je, maar de Gietersen houden er meer sprookjes op na. „Hin dert niet", zegt de heer J. Bak ker. voorzitter van 750 Jaar Giethoorn" „Giethoorn is en blijft toch één sprookje. Wie er niet van overtuigd is. moet 's avonds maar eens komen Alles ls hier deze zomer prach tig geïllumineerd Huizen, er ven. bruggen, punters enz. Pa radijselijk." De Raad van State vindt1 dat de mi nister niet in strijd heeft gehandeld met de wet verontreiniging zeewater De stoffen waarvoor een lozingsvér- bod geldt, komen slechts in die mate in het mengsel voor dat er sprake is van sporen. Deze vormen een uitzon dering op het absolute lozingsverbod De Raad van State meent dat de minister bij afweging van alle belan gen in redelijkheid tot het verlenen van een tijdelijke vergunning heeft kunnen komen. De milieu-organisatie Greenpeace noemde gisteren het verwerpen van het beroep „een klap in het gezicht van alle milieugroepen". Het is een overwinning voor vervuiling en een nederlaag voor de Noordzee. On danks de ongelijke strijd zullen wij doorgaan met het actie voeren tegen vervuilende, multinationale bedrij ven. aldus Greenpeace. In juni van dit jaar heeft Greenpeace drie dagen de lozingsschepen in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Uitbreiding Bronbeek verdient voorkeur ARNHEM (ANP) Het koninklijke tehuis voor oud-militairen in Arnhem beter bekend als Bronbeek moet worden uitgebreid om de toekomst van deze unieke instelling veilig te stellen. Tot die conclusie komt een ambtelijke commissie, die ruim een jaar geleden werd ingesteld door staatssecretaris Van Lent van de fensie Van Lent wilde Bronbeek sluiten, maar kwam onder druk van actie voerders en de Tweede Kamer op zijn besluit terug. De commissie, die tot taak kreeg de toekomstmogelijkhe den van het militair tehuis te bestu deren, heeft de staatssecretaris nu haar rapport aangeboden ..Als u me niet meer zakgeld kunt geven, dan kunt u zich zeker niet zo'n auto veroorloven

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 3