Vrijzinnige hervormden voelen zich buiten spel Wereldraad wil begrip gemeenschap praktizeren Compliment voor en vraag aan geref. synode Wereldraad krijgt andere assemblee Apostolaat niet los van ander kerkewerk Trouw PREDIKANT(E) Woongemeenschap theologiestudenten Jaarverslag 'Kerk en Wereld' Bureau Afrikaanse kerken blijft in Nairobi Regering Maleisië bevordert islam Nieuwe aanroeping in litanie Maria - stichting revalidatiecentrum „de hoogstraat" VOORBUGAN ilJOAG 15 AUGUSTUS 1980 TROUW/KWARTET Van een onzer verslaggevers UTRECHT Het hoofdbestuur van de vereniging van vrijzinnige hervormden beklaagt zich er in zijn jaarverslag over, dat de houding in de hervormde kerk jegens de vrijzinnige leden neerkomt op „repressieve tolerantie". Het hoofdbestuur spreekt van „ein deloze. uitputtende schermutselin gen" op het grondvlak. „Men gaat. ervan uit. dat het de moeite niet waard is over vrijzinnigheid te discus siëren. Daarmee word Je buiten spel gezet. Dat er groepen mensen voor de kerk verloren gaan. ziet men niet, In vele gevallen zijn het juist de goed willende mensen, die onbedoeld de meest kwetsende dingen zeggen." al dus het jaarverslag. Algemeen secretaris ds. W H. Sten- fert Kroese constateert, dat ook op provinciaal niveau de organisatie van vrijzinnige hervormden nooit in het beleidsoverleg in de hervormde kerk betrokken wordt. Er wordt volgens hem heel vaak onderscheid gemaakt tussen modaliteiten, zoals men die in mensen tegenkomt, en modaliteitsor- ganisaties die men bulten zijn ge zichtskring houdt. „Zowat op de lijn protestantenbond onlangs een derge- van: wij hebben de zondaar lief. maar lijke leergang ingesteld, we haten de zonde." Hoeveel vrijzinnigen zijn er eigenlijk nog in de hervormde kerk? Oezien het aantal betalende leden en het aantal abonnees op het blad „Kerk en Wereld" komt secretaris Stenfert Kroese op de schatting, „dat we mis schien net aan de tienduizend komen". Professor Een opnieuw herhaalde grief van de vrijzinnigen is. dat onder de kerkelij ke hoogleraren niemand van vrijzin nigen huize is. Het jaarverslag meldt, dat het niet gemakkelijk is daarin verandering te brengen. Veel overleg heeft nog geen tastbaar resultaat ge had. Het hoofdbestuur laat nu de mogelijkheden onderzoeken om aan een der universiteiten een eigen leer stoel te stichten. Ook wordt gedacht over een hogere beroepsopleiding theologie voor men sen, die voorganger van een gemeen te of afdeling willen worden. In vrij zinnige kring heeft de Nederlandse Maar als hij de potentiële markt be kijkt. taxeert hij, „dat er binnen de hervormde kerk zo'n vijftigduizend mensen in principe voor ons bereik baar zijn." Daarbij blijven de vrijzin nigen ver achter bij de rechtervleugel van de hervormde kerk. Het aantal gereformeerdebonders wordt op 400.000 geschat. In totaal telt de her vormde kerk circa twee miljoen belij dende leden en doopleden Van de 1400 predikanten voor gewone werkzaamheden in de hervormde kerk (die dus in een gemeente wer ken) zijn er ongeveer honderd vrijzin nig-hervormd. Van hen is meer dan de helft 55 jaar of ouder. Tijdens de jaarvergadering, 12 en 13 september in Dordrecht zal zaterdag in de Grote Kerk een symposium worden gehouden over „Profeten vroeger en nu". Daaraan zal ook de gereformeerde oudtestamenticus prof. dr. M.J. Mulder deelnemen. TILBURG Twee patera en een se culier priester gaan een gemeenschap vormen in Tilburg, waarbij theolo giestudenten die overwegen priester of religieus te worden, zich kunnen aansluiten. De drie priesters zijn daartoe uitgenodigd door de bis schoppen van Breda en Den Bosch en de religieuze overeten, die aan de totstandkoming van de theologische faculteit in Tilburg hebben meege- Van een onzer verslaggevers GENÈVE Als de voorzitter van het centraal comité van de wereld raad van kerken, de Canadese aarts bisschop Edward Scott zijn zin krijgt, zal de .volgende wereldverga dering (assemblee) van de wereld raad, die in 1983 in Vancouver wordt gehouden, er anders uitzien dan voorheen bij dat soort vergaderin gen het geval was. Aartsbisschop Scott legde gisteren in zijn openingstoespraak tot het centrale comité uit. dat de wereld raad behoefte heeft aan een voortdu rende dialoog met de ledenkerken. Hij wil daarom, dat de assemblee eigenlijk dit jaar of begin volgend jaar al begint door middel van talrij ke bezoeken vanuit Genève aan de kerken en tussen de kerken onder ling. De staf in Genève moet volgens Scott een voorbereidingsdocument opstellen, dat ter sprake kan komen gedurende de bezoeken, en tijdens de drie vergaderingen van regionale kerkelijke groepen in 1981. Scott ziet deze voorbereiding van de assemblee 1983 als een deel van de assemblee zelf met het doel de leden meer bij het werk van de wereldraad te betrekken. Gisteren riep hij de leden van het centraal comité dan ook op contact te zoeken met de stafleden tijdens de komende dagen. Deze bijeenkomst van het Centrale comité is echter nogal vol en of de leden veel tijd hebben aan Scotts wens tegemoet te komen is de vraag. Edward Scott door Aldert Schipper In het vorige centrale comité, januari 1979 in Jamaica, bleek dat er veel leden-kerken moeilijkheden hadden om de wereldraad te volgen onder waarin opgenomen: De Rotter dammer. met Dordts Dagblad, Nieuwe Haagse Courant met Nieuwe Leidse Courant Uitgave: Trouw/Kwartet BV Hoofdredacteur Jenze Tammmga Directeur ing O. Postma HOOFDKANTOOR Postbus 859 1000 AW Amsterdam Wibautstraal 131 Amsterdam tel 020-913456 telex 13006 Postgiro 66 00 00 Bank Ned Credietbank Rekenmgnr 23 00 12 574 REGIO ROTTERDAM/DORORECHT Postbus 948 3000 AX Rotterdam tel 010-115588 (abonnementen en bezorging) tel 010-115588 (redactie) tel 115700 (uitsluitend voor advertenties) - Westblaak 4 Rotterdam REGIO OEN HAAG/LEIDEN Postbus 101 2501 CC Den Haag nel 070-469445 (abonnementen en bezorging) tel 070-469445 (redactie) tel 070-468864 (uitsluitend voor Parkstraat 22 Oen Haag REGIO NOORD/OOST-NEDERLAND (abonnementen en bezorging Postbus 3 8000 AA Zwolle tel 05200-17030 Melkmarkt 56 Zwolle Abonnemenlsprijzen Per maand 16.98 Per kwartaal 50.95 Per half jaar 101.90 Per jaar 201.60 Advertentietarieven op aanvraag e'etomscfie abonnementenop- d'achten (zie adressen boven) Opgave lamiiieoencnten 9-19 39 van maardag l/m vrijdag Op zondag van 18-20 uur telet 020- 913456 Opgave mini-advertenties fel C20-936868 of schriftelijk aar. Mmi-Adv afdeimg. postbus 433 1000 AK AMSTERDAM Adresw.iz.ngen uitsluitend sc*rr#f-. teüjk aan onze Amsterdamse adressen meer in zijn strijd tegen het racisme. De raad begon toen op voorstel van secretaris-generaal Potter aan een wereldwijd consultatieproces. Overal in de wereld werden beraadslagingen gehouden, die ruim een jaar duurden en tenslotte uitmondden in het be raad over racisme, in juni in Noord- wijkerhout. Blijkbaar is de algemene indruk dat de werkwijze een door slaand succes was en de wereldraad wil deze formule nu op breder schaal toepassen. De secretaris-generaal acht deze ont dekking een wending in de oecumeni sche beweging. Philip Potter wijdde gisteren in zijn verslag aan het cen trale comité uitvoerig uit over het begrip gemeenschap en communice ren. Hij noemde de wereldraad een gemeenschap van gelovigen, die ge meenschappelijk geroepen zijn met elkaar en met de wereld in gemeen schap met de Drieënige God te com municeren. Erg veel gemeenschap is er niet in de wereld en ook de wereld raad is maar een „bleke afspiegeling" van het Koninkrijk, waarin allen één zijn. Dat er niet veel gemeenschap in de wereld is, blijkt uit de schreeuwen van angst en boosheid van de meer derheid van de mensheid de ar men. de zwakken, de onderdrukten en degenen die buiten de maatschap pij zijn komen te leven. Dat is hun vorm van communiceren: een roepen om gemeenschap. Gemeenschap De wereldraad wil een gemeenschap zijn. waarin hoop gedeeld wordt, waarin de kerken de eigen gaven met elkaar delen en waarin zij gemeen schappelijk strijden voor een waar achtig menselijke gemeenschap. Pot ter gaf als beeld van echte gemeen schap het samenleven van man en vrouw. Hij citeerde uit de profeet Maleachi. waar aan Israël verweten wordt dat het Ontrouw is geworden aan de vrouw van zijn jeugd. „Je bent haar ontrouw geworden hoewel zij bij plechtig verbond je partner is." Pot ter zei: „Let op dat de nadruk niet ligt op het voortbrengen van kinderen of op die idiote denkbeelden over onder geschiktheid. die onze mensenge schiedenis hebben verpest, maar veel eerder op kameraadschap, wederzijd se steun, en gemeenschap." In de strijd van de kerken voor^ge- meenschap zullen zij soms aangeval len worden omdat zij aandacht geven aan controversiële politieke onder werpen Dat gebeurt onder het motto dat zulke uitspraken afleiden van de bijbelse verkondiging of omdat we ons hulpeioos voelen. Toch moet het Koninkrijk verkondigd worden en moet getuigd worden van Gods ver zoenend handelen in Christus. ..Te midden van de wanhoop van onze dagen moeten we elk sprankje han digheid en wil benutten om de weg van God bekend te maken en te doen volgen. Daarbij moeten we de handen Dr. Philip Potter. ineen slaan met allen die worstelen voor vrede en gerechtigheid in de wereld, terwijl wij ons verstand en ons hart stevig gericht houden op Gods wil," zei Potter Tekenen De secretaris-generaal noemde een lange reeks van christelijke gemeen schappen die een teken vormen van leven en vreugde: basisgroepen, volksbewegingen, charismatische groepen, groepen die anderen in staat stellen zich te ontwikkelen, biddende gemeenten, die nieuwe zangen en li turgieën ontwerpen, mensen die lij den, gevangenschap, martelingen en de dood riskeren terwille van Gods heerschappij, de eenvoudige conser vatieve gelovigen die hun ogen laten opengaan voor de wereld om hen heen en de eerste stappen doen voor hulp aan hun naaste in moeilijkhe den dit zijn allemaal tekenen van de gemeenschap van leven en vreug de, van de gemeenschap der hei ligen" In het begin van zijn toespraak stond dr. Potter kort stil bij de dood van zijn vrouw Doreen en dankte hij voor de tekenen van medeleven. De om standigheden van haar dood zijn des te meer tragisch, omdat zij net niet meer kon meemaken hoe de nieuwe gezangenbundel van de oecumeni sche beweging. Cantate Domini, ge publiceerd werd. waar mevrouw Pot ter jaren aangeeft bijgedragen n^ieef Rijksbegroting J. Hisgen. on langs benoemd tot directeur-generaal van de rijksbegroting, heeft op medi sche gronden afgezien van zijn nieu we functie Hij blijft nu directeur financiën van het ministerie van fi nanciën. Van een onzer verslaggevers DRIEBERGEN In zijn jaarverslag toont het instituut „Kerk en Wereld" zich bezorgd, dat het evangelisatiewerk in vele hervormde gemeenten zo weinig gezien wordt als een geïntegreerd deel van het gemeentewerk. GENEVE Er is vroeger iets misgegaan met de communicatie tussen de wereldraad en de leden-kerken en omgekeerd, maar de raad heeft er nu wat op gevonden. De nieuwe slogan heet: communicatie, en de wereldraad heeft ook een manier gevonden om daar in de praktijk mee om te gaan. „Kerk en Wereld" stelt vast, dat deze zelfstandige positie enerzijds aan het apostolaatswerk eigen speelruimte geeft. Maar anderzijds kan de evan- gellsatiecommissie of -groep zo op zichzelf komen te staan, dat zij ver wordt tot een club hobbyisten, recal- citranten of gedetacheerden, zonder contact met de achterban die het werk zou moeten dragen. Soms ligt de schuld bij de evangelisa tiemensen, die zichzelf buiten het ver band met anderen plaatsen, aldus Kerk en Wereld. Maar het komt ook voor, dat een kerkeraad zich op deze wijze van haar apostolaire taak meent af te kunnen maken. Kerk en Wereld legt in zijn adviezen aan de mensen die op plaatselijk niveau .evangelisatiewerk doen, dan ook na druk op de samenwerking met de achterban. Het Drieberg se instituut vindt in zijn jaarverslag ook, dat de waardering die de overheid heeft voor het inter naatvormingswerk, in haar subsidie beleid meer tot uitdrukking zou die- NAIROBI (EPD) De regering van Kenia heeft de pan-Afrikaanse ker- kenconferentie de rechten van een internationale organisatie toege kend. Volgens een eind Juli onderte kende overeenkomst mag de oecume nische organisatie van Afrikaanse kerken haar zetel in Nairobi behou den en krijgt zij de gebruikelijke be- lastingfacillteiten. Ook hebben de buitenlandse medewerkers geen vi sum of werkvergunning nodig. Tussen Kenia en de pan-Afrikaanse kerkenconferentie zijn enkele jaren ernstige spanningen geweest. In 1977 werd de secretaris-generaal van de organisatie, Burgess Carr, verweten, dat hij zich met de binnenlandse poli tiek in Kenia bezighield. Carr werd. door de kerkenconferentie met stu dieverlof naar de Verenigde Staten gestuurd en trad later af. Een opvol- ger is nog niet benoemd. Benoeming Per 1 september is de benoeming te verwachten van de Nij meegse hoogleraar economie prof. dr. N. H. Douben tot lid van de Weten schappelijke raad voor het Rege ringsbeleid. Prof. Douben komt in de plaats van de heer Kolnaar. Het aan tal raadsleden is hiermee weer op een aantal van negen gebracht. Prof. Douben geboren op 2 Juni 1939 in Belfeld studeerde in Tilburg en was medewerker aan de katholieke hogeschool in Tilburg. nen te komen. Kerk en Wereld belegt zo'n 350 conferenties per Jaar met in totaal circa 7500 deelnemers. Het aantal vrouwencursussen neemt sterk toe. KOEALA LOEMPOER (EPD) De regering van Maleisië heeft besloten de verkondiging van de islam actief te bevorderen. Met dat doel is in Koeala Loempoer een „comité voor religieuze ontwikkeling" opgericht, dat geleid wordt door minister Ma hathir Mohammad. Waarnemers menen, dat de regering van Maleisië hiermee Juist de propa ganda van de islam wat wil afrem men. Het comité zou moeten dienen om de zendingsactivitelten van is- lam-organlsaties te kanaliseren en en zekere radicalisering tegen te gaan. De regering zou zich zorgen maken over een radicalisering vooral onder de studenten, die gekenmerkt wordt door onverdraagzaamheid jegens an dersdenkenden. Van de 13 miljoen Maleisiêrs is iets meer dan de helft (zeven miljoen) moslim. De rest is voornamelijk boeddhist. Een kwart miljoen zijn christenen. ZEIST In een rondschrijven aan de bisschoppenconferenties van de ge hele wereld heeft kardinaal Knox, voorzitter van de romelnse congrega tie voor de eredienst, meegedeeld, dat paus Johannes Paulus U heeft toege staan, dat aan de litanie van Maria een nieuwe aanroepeing kan worden toegevoegd. Het is de titel van Maria „Moeder van de Kerk". Deze titel werd door paus Paulus VI op het einde van het tweede Vati caans concilie aan Maria toegekend. Ook in het nieuwe altaarmissaal la reeds een votlefmis opgenomen ter ere van de heilige maagd Maria, moe der van de kerk. De nationale raad voor liturgie te Zeist heeft meegedeeld, dat inmid dels ook de Nederlandse bisschop penconferentie heeft besloten deze titel op te nemen in de Nederlandse vertaling van de litanie van Maria. ADVERTENTIE „De hoogstraatstelt zich ten doel volwassen en jeugdige lichamelijk gehandicapten, klinisch dan wel poliklinisch zodanig te behandelen en toe te rusten, dat zij een zo groot mogelijke zelfstandigheid kunnen bereiken. Hierbij speelt ook het geestelijke welzijn een rol, waarin wordt voorzien door de Dienst GEESTELIJKE VERZORGING. Binnen het team (3 personen) van deze dienst wordt gevraagd een (part-time) met ais taakinhoud: het in nauwe samenwerking met dé overige teamleden, een r.k.-pastor en humanistisch geestelijk verzorgster, voorzien in de geestelijke verzorging van de veelal jonge revalidanten, welke zich soms ook uitstrekt tot de naaste familieleden. Vanuit de samenwerkende kerken te Leersum is een (groeiend) kontakt met de Dienst Geestelijke Verzorging. De aan te stellen pastoor zal mede kunnen rekenen op aktieve medewerking van die zijde. Voor het vervullen van deze funktie gaan onze gedachten uit naar kandidaten, die de oekumenische gedachte voorstaan belangstelling hebben voor of ervaring hebben in het werken met mensen in bijzondere situaties bij voorkeur een klmisch-pastorale opleiding volgen of gevolgd hebben.. Aanstelling zal geschieden in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd, i.v.m. eventuele ontwikkelingen binnen deze dienst die op dit moment niet te overzien zijn. Het wekelijks aantal te werken uren kan in nader overleg worden vastgesteld. Het salaris wordt bepaald overeenkomstig rijksregeling. Premie AOW/ AWW is voor rekening van de instelling. Inlichtingen over deze funktie worden gaarne verstrekt door mevrouw G. T. M. Jansen, hoofd veipleging/verzorging. telefoon 03430-4441 toestel 143. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van volledige personalia en verdere gegevens te richten aan het hoofd personeelszaken de heer F. J. Leloux, Postbus 47, 3956 ZR Leersum, onder vermelding van vakaturenummer 80.006. COMMUNE NAUFRAG1D m DULCE? Ergens ln zijn wijsgerige 8 haalt de Deense denker Sartor Kierkegaard woorden uit de zegswijze „commune naufnj dulce" aan. Dit spreekwoottin betekent zoiets als: een gemeenschappelijke schiphl dragen. Het komt ln de buui^ gedeelde smart is halve smafl Ook dit spreekwoord gaatecjl .altijd op. Een gemeenschapjl ramp kan ook nog wei eenaiïP anders te zien geven. Een sUft door een orkaan getroffenm" onmiddellijk gaan de rampojffa straat op. Hetzelfde kan gebtLt rellen. In het groot vindt zoier. vandaag ln de wereld plaats, Vi< Ondanks de kennelijke drelrfje de internationale toestand oïw het aan het gemeenschappe#, ontstaat een stemming van J® qui peut", een ieder redde a-I maar. Van hen die deze were®6 hun regering moeten lelden#® helaas niet gezegd wordend#1 altijd op het geheel bedachts^ geschiedenis dreigt zich te ht|a Ook in de dertiger jaren stakrj ongebreideld nationalisme (w Politiek en economisch trad# iedereen z'n hachje te reddear Tolmuren en een legio verdiïf1 moesten de eigen veiligheid garanderen. Het is niet te hop5tl het opnieuw die kant opgaan, goede krachten zullen meerd elkaar moeten vinden om n mogelijk te keren. Maar wati te verwachten als zelfs kerks beter kunnen weten de weg n nationale heil en de nationale veiligheid opgaan? Dan krijgi gemeenschappelijk dreigend! schipbreuk een extra onheils accent. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Een aantal leden van de gereformeerde kerken heeft een brief geschreven aan de gerefor meerde synode, waarin zij er hun vol doening over uitspreken dat de Ne derlandse delegatie op de GOS (gere formeerde oecumenische synode) zich verzet heeft tegen de uitspraak van de GOS, dat homoseksuelen van het heilig avondmaal geweerd dienen te worden. Tegelijk vragen de brief schrijvers de synode, erop toe te zien dat het door haar beoogde gesprek met homoseksuelen ook werkelijk ge voerd wordt. De adressanten herinneren aan het synodebesluit van november 1979. waarin de gemeenteleden worden op geroepen tot (en nu geven we de sa menvatting zoals die in de brief staat): - aanvaarding van elkaar; - de aan homo- en heterofielen ver leende gaven tot dienst, ook in het ambt zo te beheren, dat ze tot op bouw van de gemeente functioneren. - het onderlinge gesprek tussen ho mofiele en heterofiele gemeenteleden plaatselijk te bevorderen, - de minachting en achterstelling van de homofiele mens in de samenle ving te signaleren en te helpen over winnen. De brief aan de gereformeerde syno de gaat verder: Deze besluiten hebben homo- en he terofielen in onze kring zeer verheugd en wij achten deze ook juist. Wij zijn er ons terdege van bewust. dat hetgeen op de Gereformeerde Oe cumenische 8ynode wordt vastge steld alleen kracht heeft van advies Juist daarom hopen wij, dat het GOS-besluit geen onnodige verdeeld heid sticht Niemand is er bij gebaat, dat er over de hoofden van de homofielen heen een discussie ontstaat. Want alleen een klimaat van rust draagt ertoe bij, dat het door Uw synode gewenste gesprek met de homofielen zélf, kan worden gevoerd. Uit het G08-besluit. is gebleken, dat dit terrein beheerst wordt door mythevorming en vooroordeel. Daar om dringen wij er bij de synodeleden op aan erop toe te zien, dat de bedoel de gesprekken op alle niveau's in de kerken gevoerd worden." Tot de ondertekenaars behoren: ds. H. J. Bavinck. Baarn. ds. A. J. R. Brussaard, Den Haag; dr. G. Heitink, Kampen: dr. O. Jager, Kampen; ds. H. J. Lugtigheid, Nijmegen; ds P. H Oberholzer, Oosterhout (N.B); ds. S. J. Popma, Amsterdam; drs.J. Ridder bos. 'Nijmegen; drs. K. A. Schippers. Kampen; ds. P. A. E. Sillevis 8mit. Rotterdam; ds. J. van Veen, Harder wijk en drs. A. Verkuyl, Driebergen Beroepingswerk NED. HERV. KERK Beroepen: te Meerkerk H. W gen te Westbroek; te Aalsma G. S. Alma te Soest; te Woi (toez.) W J. J. Koelewijn I Brakel. Aangenomen: naar Eext (pai G. Nijenhuis, laatstelijk Koog-Zaandijk, wonende te I Toegelaten: tot evang. bedien J. Th. Butijn, Fred. Hendrik* te Utrecht. Beroepbaar: C. D. Zonnenbeif laan 40 te Werkendam en A. pers Oude Gracht 338 bis te U Afscheid: op 17 aug. van Roti Zuid H. Brons ber. te We Huizum L. Doorn ber. te van Papendrecht G. van den te Kampen; van Heemst! Hengstmangera ber. te Bloeit Wagenborgen (ov. be. 277 J. 1 ber. te Noordbergum: van Gr« S. De Jong ber. te Den Haat Intrede: te IJlst H. Faber d (Gld); te Kootstertille-kand. C houwer, voorheen godsd. Ier Leeuwarden; te Asperen P. L.d uit Laar (W. Duitsland); te Lel A. B. Jongeneel, voorheen i Theol. faculteit te Tomohon (1 sië); te Leeuwarden C. J. G. 1 uit Noordwolde-Zuidwolde (0 Utrecht J. Kronenburg uit 1 ven; te Maurik Jhr C. J. Schfl Hansweert; te Ridderkerk J. uit Wanneperveen; te Nieuwlei terstegen uit Aalsum; te Omni Tijink uit Kolderveen; te Bosk A. Vlasboom uit De Bilt; te Vn kand. K. Vos uit Utrecht; te wijk-Heemskerk G. J. de Vri Voorburg. GEREF. KERKEN Afscheid: van Rottevalle P. B ma, wegens opleiding tot zen *pred.; van Alkmaar (geest, ven disch centrum) T. de Jong I Amersfoort (past. Zon en Schik Deventer P. J. Kakes ber. te H van Diever B. Terpstra ber. te kum; van Zwolle C. A. Wiela ber. te Papendrecht. Intrede: te Lutten G. H. Gerritfl Leeuwarden; te Baarn J. W. Hui uit Zoetermeer; te Hattem H. LI uit Rotterdam-Pendrecht; te I recht L. van Oudheusden kti Moordrecht; te Den Helder B. Schelhaas uit Culemborg; te B C. Versteeg uit Witmarsum en jum; te Brummen J. J. van l kand. te Kampen. GEREF. KERKEN (VRUG) Afscheid: van Helpman (Gr) Jj Groeneveld ber. te 1 Drachten J. H. van der Hoi gens em; van Enschede-Zu J. Smelik ber. te Capelle a/d U van Hoogkerk: 8. Cnossen Heemse. Intrede: te Wageningen P. uit Hilversum; te Delfzijl H uit Zaamslag. GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Kalamazoo i Vergunst te Veen. P. de Roos Vanmiddag wordt in het BijbM seum te Amsterdam afscheid I men van de heer P. de Roos, 4 jaar conservator van het museffl weest is. Vóór de verhuizing vat museum van de Hemonylaan tij Herengracht en de reorganise daarmee gepaard ging, heeft de De Roos jarenlang het museufl wel in zijn eentje moeten rtinnnl wat werkstudenten. Daarbij ook regelmatig met een deel collectie het land door.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 2