De Gtroën GS SpéciaLVoor wie snel beslist: f 13.9 T ft. DE DR ESHR LERARES Of LERAAR Je\i)lkstrant Een baan 'i. bij de Volkskrant i 4 SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN nederlandse hervormde kerk nederlandse hervormde ker kandidaten, Trouw t SECRETARESSE WiltuTroowookopow vakantie-adres bezorgd hebben? beheerder (m/v) assistent(e) hoofd algemene diens ook ncr VRIJDAG 15 AUGUSTUS 19B0 TROUW/KWARTET De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Nieuw-Weerdinge zou gaarne in contact komen met die beroepbaar zijn of dit in de nabije toekomst zullen worden. De Kerk die ruim 400 zieken telt, is V/« jaar vacant. Nieuw-Weerdinge ligt op korte af stand van Ter-Apel en Emmen. Brieven aan de scriba, G. Luinstra, Weerd- kanaal NZ103, 7831 HH Nieuw-Weerdinge (tel. 05911-1417). JUWELEN. GOUD •n ZILVER IN- EN VERKOOP H. W. DAMES 1 Kruisstraat 19. TsL 023-320481, (W|<to gemeente apeldoorn Kunsttoepassingsproject in de gemeente Apeldoorn Ten behoeve van het ontwerpen en uitvoeren van een figuratieve (buiten)gevelversiering voor een in t975 ge bouwde school voor gewoon kleuter- en lager onder wijs op prot.-chr. basis in de gemeente Apeldoorn is een bedrag van f 9 000.-- beschikbaar De gemeentelijke adviescommissie beeldende kunsten die ro m. het betreffende schoolbestuur en de archi tect het gemeentebestuur in dezen van advies zal die nen. nodigt belangstellende kunstenaars, die con form de wens van het schoolbestuur van positief chris telijke beginselen dienen te zijn. uit hun interesse voor dit project bij haar kenbaar te maken Zij ontvangen dan omgaand een uitvoerige project-in formatie waarop zij vóór 18 september 1980 conform het gestelde in die informatie dienen te reageren De Gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunsten Secr.: afd Welzijnszaken Stadskantoor Postbus 9033. 7300 ES Apeldoorn Telefoon: (055) - 77 11 22. toestel 2852 Elke zaterdag in bef aa4erwi|a vraagt vacatures ia de geauadbeMsaarg bugerpcrBUucel wetui|M ea vanaiagswerk Zorg er voor dat uw advertentiemateriaal donderdag met de eerste post in ons bezit is. Voor alle inlichtingen Telefoon 020-913456 tst 794,783 en 750 VISSERIJNIEUWS IJMUIDEN 575 kg tong. 12 kisten tarbot en griet. 258 kisten kabeljauw. 25 kisten schelvis, 14» kisten wijting. 288 kisten schol. 112 kisten schar. 20 kisten makreel 70 kisten diverse. Prljren per kUograp: tarbot 20-18.55. gr long 20.20-18.48, gr m. tong 20.60-18.53. kl m. tong 20- 10.10, tong I 20.10-1S.31. tong II 19.37-19.01. zalm 22.10. Per 40 kilogram: bot 25-24, tarbot 582-485. griet 429-343. kabeljauw U 222. Hl 164-154. IV 152-140. V 146-59. schelvis n 182-180. m 104-70. IV 104-70 makreel I 85. II 85-23, steenbolk 42-36. haal 124. schot I 152. n 154-122. III 166-102. IV 108-68. Wljung ra 76-52. poontjes 57-45. schar 72-50. r poon I 260-220. II 220-160. in 130. krab 61. BE80MMIN0EN KW 185 7.200. UK 216 2.680. VD 6 1.600, VD 18 2.700. VD 19 3.600. VD 20 ƒ3000. WR 71 ƒ1.600. Yerseke 25 1.300. IJM 18 ƒ1.680. LJM 25 3.200. drie Texelaars en één Ooedereedér met in totaal 30.000. Wie op zoek is naar een i klasser, die zowel comfort als ruimte] is nu meer dan ooit in de gele^ die wens in vervulling te laten gaan, een bedrag waarvoor een alternatief zoeken zal zijn. Want wie snel besli p— nu de trotse bezitter van een GS worden voor de basisprijs van f 13.95 I Rijklaar, dus inclusief tectylbeh ling, kenteken, afleveringskosten, Of- Kroongarantieèn volle tank komt he f 14.635,-- Voor een royale vierdeutj Een gulzige bagageruimte. Een i systeem dat z'n gelijke qua comfo veiligheid niet kent, het hydropm tische systeem. Bekrachtigde schi men op alle vierde wielen. En 'n pitti toch zuinige luchtgekoelde motor. L snelheid 149 km/h, verbruik 1 op 15,6 km/h constant.) Het is allemaal voor u. Maar d; u er wel snel bij zijn."Want het beperkt. Ter assistentie bij vooriichtings- en publiciteitswerk op het landelijk diakonaai bureau van de Nederlandse Hervormde Kerk te Utrecht wordt gevraagd een die tot opdracht zal hebben: het verzorgen van correspondentie, het notuleren van de vergaderingen van de redactiecommissie van ons maandblad Diakonia, het bijhouden van een redactie-archief, correctiewerk, het onderhouden van contacten met drukkers e.d. Daarnaast zal zij verzoeken om informatie van diakenen en andere beantwoor den, o.m. met betrekking tot diakonale publicaties, en behulpzaam zijn bij het inrichten van informatiestands van de G.D.R. Geboden wordt een afwisselende werkkring met een grote mate van zelfstandig heid, goed salaris met rechtspositieregeling (salarisgrenzen: 2.193,41 en 2.998,80 per maand exclusief vakantietoeslag). Gevraagd wordt: een middelbare of daaraan gelijkstaande opleiding, gepaard met bureau ervaring, kennis van de structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk en een goede vaardigheid in woord en geschrift. Meelevend Hervormd. Zij die voor deze functie belangstelling hebben, verzoeken wij haar wens schriftelijk, kenbaar te maken aan het algemeen secretariaat van de Generale Diakonale Raad, Maliesingel 26 te Utrecht, Postbus 14100. Tel. 030-332426. Bij beschikking van de Ar rondissementsrechtbank te Utrecht d.d. 30 juli 1980 is de ondercuratelestelling uitge sproken van TIJS KRUIS WIJK, wonende te Lage Vuursche aan de Koudelaan nr. 27 met benoeming van Evert Kruiswijk tot curator wonende te Lage Vuursche aan de Koudelaan nr. 27 en Bastiaan Knoop tot toeziend curator wonende te Breuke- len aan de Nïftarlakestraat 9-11. Mr I. J. G. H. Hage advocaat en procureur Witte vrouwensingel 8 3581 GA UTRECHT Mei vakantie zijn en u lóeh een beetje thuis voelen. Omdat u het dagelijkse nieuws „gewoon" in Trouw kunt blijven lezen. Waar ter wereld u ook met vakantie bent. we bezorgen het dagblad waar u zo vertrouwd mee bent graag op uw vakantie-adres. De enige extra kosten zijn de postzegels voorverzending. Nederland en België is gratis. Attentie: Wij maken u er nü reeds op attent dat de posiaflevering van dagbladen in zuidelijke landen (I talie. Spanje Joegoslavië enz.) over het algemeen te wensen overlaat. Helaas kunnen wij hierop geen enkele invloed uitoelëoen. Zend de onderstaande bon uiterlijk drie weken vóór uw eerste vakantiedag naarTrouw aid. Vakantieservice. Antwoordnummer 2792. 1000 PA Amsterdam. Er hoefi geen postzegel op de envelop. Naam abonnee: Adre.v Ristcode plaats:. Teleloon: Vakantieperiode: vertrekdatum- weer thuis op Vakantieverblijf I toiel/pensioiTcampiiig e.dj Adres: Plaats (♦event, code): I I I I I I Land: Portokosten voor verzending Trouw binnen Europa lt85per dagt luchtpost). Verzending naar een vakantie-adres in Nederland en Belgie is gratis. Buiten Europa op aanvraag (teleloon 020 -913456) Betaling uitsluitend per acceptgirokaart die u wordi toegezonden. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP OP REFORMATORISCHE GRONDSLAG OPLEIDING ONDERWIJZERS OPLEIDING KLEUTERLEIDSTERS ATHENEUM - HAVO - MAVO GOUDA Het bestuur vraagt per zo spoedig mogelijk een LATIJN (Atheneum)6 lessen (1e gr.) NATUURKUNDE (Atheneum)6 lessen (1e gr.) Instemming met de grondslag van de school is vereist. Sollicitaties met vermelding van bevoegdheid, ervaring en referenties zo spoedig mogelijk aan de rector Mr. J. de Heer, p/a Ronsseweg 557, 2803 ZL Gouda. Tel. 01820-26233. De sector dagbladverkoop van de Volkskrant b.v. is o.a belast met de serviceverle ning aan abonnees en we derverkopers. Daartoe beschikt zij in de stad AMSTERDAM over een team van inspecteurs die onder leiding van het hoofd van het Inspectiegebied hun werkzaamheden verrichten vanuit het centraal inspec tie-kantoor aan de Rozen gracht. Op dit kantoor worden alle administratieve werkzaam heden uitgevoerd die ver band houden met de bezor ging in de stad zoals samenstellen, registre ren en bijhouden van be- zorgwijken het verwerken van abon nementen-mutaties de registratie van bezor gers/stars en het bere kenen van be zorg ver goedingen e.d Voor dit kantoor zoeken wij een (25-30 jaar) die belast zal worden met de verantwoording voor het totale administratieve gebeuren en de begeleiding van enkele part-time mede werkers Voor deze zelfstandige functie gelden de volgende eisen: opleiding op HAVO-niveau, diploma boek houden, een goed administratief inzicht, type-ervaring. Kantooruren: 's morgens van 07.30-12.30 uur, 's middags van 13.00-16.00 uur. Het aanvangssalaris ligt (afhankelijk van leeftijd en ervaring) tussen 2000 en 2500 bruto per maand. Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan de personeelafdeling Wibaut- straat 131, 1091 GL Amsterdam, t.a.v. mevrouw E. Thijssing onder vermelding van ET/7. nederlandse christelijke radio verenigi De Algemene Dienst van de NCRV Is een dienstverlenende afdeling voor het omroep- en voor het verenigingsbedrijf. In totaal werken bij deze afdeling ongeveer 65 medewerk(st)ers, verspreid over diverse sectoren. Door de benoeming van de huidige functionaris elders in het bedrijf vaceert de functie van Deze nieuwe medewerker kan, bij gebleken geschiktheid, in een later stadium het huidige hoofd van de Algemene Dienst opvolgen Voor de vervulling van deze vacature denken wij aan iemand die beschikt over - een middelbare schoolopleiding en bij voorkeur een vakgerichte opleiding die aansluit bij deze functie, bijvoorbeeld HBO toegepaste huishoudwetenschappen of een MBO opleiding civiele dienst en enkele jaren ervaring - goede contactuele vaardigheden - leidinggevende kwaliteiten - het vermogen om in teamverband te werken - leeftijd 30-45 jaar. Wij bieden U: - een zeer gevarieerde werkkring in een dynamische organisatie - een salaris van 2.975,10 tot 3.986,86, afhankelijk van leeftijd en ervaring, volgens de omroep CAO en een prima pakket t secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede een goede pensioen voorziening. Mocht U meer informatie Over deze vacature willen hebben, dan kui U altijd de NCRV bellen, telefoonnummer 035-719239. De NCRV is een omroeporganisatie die bij haar werk het Evangelie als uitgangspunt neemt. Wij verwachten van nieuwe personeels leden, dat zij zich van harte achter dit uitgangspunt kunnen opstellen. Sollicitaties kunt U tot 10 dagen na publicatie richten aan NCRV afdeling Personeelszaken. Postbus 330, 1200 AH Hilversum, met vermelding van AD/21. De Generale Diakonale Raad der Nederlandse Hervormde Kerk roept sollicitanten (m/v) op naafi functie van Zijn/haar taak zal ondermeer bestaan uit> het in teamverband mede leiding geven aan het werk van de raad waarbij de nadruk ligt op functioneren van het bureau het adviseren van provinciale en gemeentelijke diakonale organen en daaruit voortgekoiw welzijnsinstellingen inzake de kerkelijke bijdrage aan de samenlevingsopbouw. het vervangen van de algemeen secretaris bij diens afwezigheid. Gedacht wordt aan een belijdend, meelevend lid van de hervormde kerk, met kennis van de organisal van deze kerk en de plaats van het diakonaat daarin, in het bijzonder ook voor wat het specified welzijnswerk betreft. Belangstelling voor vragen welke liggen op het grondvlak van kerk en samenleving wordt verondf steld. Qua opleiding wordt de voorkeur gegeven aan een jurist die ervaring heeft ten aanzien i bestuurskunde en management. Kennis van administratiefrecht en arbeidsrecht strekt tot aanbeveling. Rechtspositie: De rechtsposit# regeling van de Raad voor de Kerkelijke Medewerkers der Nederlandse Hervormde Kerk. Pensioenregeling P.G.G.M. Inlichtingen over de functie zijn in te winnen bij het Algemeen Secretariaat van de Raad, dr. P. A. Douwes, Maliesingel 26, 3581 BH Utrecht, Telefoonnummer 030-332426, toestel 11. Schriftelijke sollicitaties tot uiterlijk 08-09-1960 te richten aan het Algemeen Secretariaat van Generale Diakonale Raèd der Nederlandse Hervormde Kerk, Postbus 14100, 3508 SE Utrecht

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 20