Noodtoestand Suriname Nederland volgt Veiligheidsraad Situatie Kiesuwkado !DA-Kamerlid haalt lit naar dissidenten deze krant tNieuwe Haagse/Nieuwe Leidse Courant Trouw Kans op bui HET WEER Chin A Sen vervangt Ferrier als president De Geus ister van efensie uikriem moet «gehaald Actie vakantie in eigen land lijkt mislukt Wellicht onderzoek zoon Carter eun motie-Den Uyl onaanvaardbaar' Ambassade in Jeruzalem Controle alcohol in EG gelijk Trouw Meegenomen Bezorglhraw ecu meowe abonnee Lees een krant met oratmgmg: TfOUW rouw H S 38STE JAARGANG NR 110*18 - VRIJDAG 15 AUGUSTUS Zonnige perioden, maar later op de dag mogeii|k een regen- of onweersbui Middagtemperatuur van 23 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten van het land Matige oostenwind Morgen en overmorgen: eerst kans op een regen- of onweersbui, later meer zon. Middagtemperatuur ongeveer 22 graden Zon op: 06.22 onder: 21.01 Maanop: 12.15 onder:23.25 WEST-DUITSLAND OM 2.00. ITALIË 900 LIRES. LUXEMBURG FRS 14 LOSSE NUMMERS 65 CENT PAGINA 2: Compliment voor jeref. synode IAGINA 3: Giethoorn nog één sprookje PAGINA 4: rijdschrift Taaidoos gaat er hard tegenaan PAGINA 5: Thuishaven gezocht voor Indische lederlanders PAGINA 7: Iran zoekt ministers PAGINA 8: Katholiek onderwijs koerst naar CNV PAGINA 9: Winst Philips gehalveerd PAGINA PODIUM Twee werelden in één school PAGINA 15: Nieuwe films PAGINA 17: Toerisme, strips, feuilleton, puzzel, radio- en tv-programma's, weerover- zicht. parlementsredactie ff HAAG „Over de kemwapen- jenusering heb ik precies hetzelf- dandpunt als minister Scholten tnsie). daar schijnt geen licht tus- Dat zei drs. P. B. R. de Geus (51 gisteren desgevraagd, nadat be- Iwas geworden dat het kabinet zal voordragen voor de opvol van mr. W. Scholten op defensie. Scholten zal zijn departement D 25 augustus verlaten nadat de otingsbesprekingen in het kabi- zijn afgerond. Hij wordt vice- ötter van de Raad van State. t. De Geus is evenals mr. Scholten iCHU-huize. Na een carrière bij de is hij sinds 1977 directeur- J economie en financiën op departement van defensie. De is door CDA-fractieleider Lub- voorgedragen omdat hij zich ge- zijn huidige functie voor de res- periode van dit kabinet (in 1981 zijn de verkiezingen), niet hoeft in te werken en de andere iten (de CHU-politici Van irst dr K. de Vries en prof. Hulst) wel. [Geus wilde gisteravond in een 'e reactie niet meedelen of hij in Drs. P. B. R. de Geus december vorig jaar liever gezien had dat Nederland direct akkoord was gegaan met produktle en plaatsing van de nieuwe atoomraketten. „Mijn opvattingen in december zijn niet van belang, het gaat erom dat ik mij nu conformeer, en van harte, aan uitstel van de beslissing tot 1981 en ondertussen het accent leg op de be sprekingen over wapenbeheersing. Ik wil overigens wel zeggen dat ik poli tieke eensgezindheid in de NAVO, en het tonen daarvan naar buiten, van even groot gewicht vindt als de wa pens op zichzelf." Van onze buitenlandre dactie AMSTERDAM/PARAMARI BO President Ferrier van Suriname is afgetreden. Hij is opgevolgd door premier Chin A Sen. De regering heeft in het land de noodtoestand af gekondigd en een avondklok ingesteld. Het parlement is af getreden. Regeringskringen hebben In Param*, ribo tegenover het Surinaams nieuwsagentschap SNA bevestigd dat de voormalige premier Arron opnieuw in verzekerde bewaring is gesteld. Het is niet duidelijk of president Fer rier uit eigener beweging is afgetre den, ofdat hij gedwongen werd op te stappen. Volgens de schaarse berich ten uit Suriname zou de bevelhebber van het Surinaamse leger en voorma lig lid van de Nationale Militaire Raad, Desl Bouterse, de president hebben verzocht af te treden. Dit verzoek heeft de president ingewil ligd, aldus majoor Bouterse gister nacht in een toespraak tot het Suri naamse volk. Het aftreden van de president lijkt echter niet de directe aanleiding tot het afkondigen van de noodtoestand. In zijn toespraak sprak Bouterse van „openlijke sabotage". Het gevaar zou onder meer komen van ultra linkse elementen, die contacten zouden hebben met het buitenland, dat hun steun moest verlenen in „een wanho pige poging" om een tegencoup te plegen, aldus Bouterse. Dit lijkt de geruchten te bevestigen dat voormalige leden van de Nationa le Militaire Raad van plan zouden zijn een tegencoup te plegen. Twee weken geleden traden drie voorstan ders van de harde lijn binnen deze raad af, nadat het militair kader het vertrouwen in hun had opgezegd. Er waren sterke aanwijzingen dat dit drietal, Abrahams, Joeman en Sital een extreem-linkse koers opwilden. Volgens de geruchten zouden zij zich hierbij laten leiden door Cubanen. Alle telefoon- en telexverkeer met Suriname was gisteravond nog ver broken. Het vliegveld Zanderij is ge sloten en de KLM heeft de vluchten op Suriname voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reizigers, die vlak voor de sluiting van het Surinaamse vlieg veld waren vertrokken, vertelden gis termiddag op Schiphol dat er in of om de Memre Boekoekazerne gescho ten is. Ook zouden Sital. Abrahams en Joeman zijn gearresteerd, maar dit werd door andere reizigers tegen gesproken. Meer nieuws op pag. 4. i beschouwing is een voorschotje de discussie die de CDA-fractie lende week over dit onderwerp zal ren. Onder meer omdat nogal wat fractieleden met een katerach- Sevoel zijn teruggekeerd van het es en men zich afvraagt: hoe nu der? is van den Broek laat er in ieder al geen misverstand over bestaan, zegt hij: „Het is niet anders en Op Schiphol kwamen gisteren Sergio en Karin aan, zoon en dochter van de nieuwe president van Suriname, Chin A Sen. Sergio is hier met vakantie en zijn zuster gaat in Nijmegen medicijnen studeren. gengehouden. Chin A Sen prees aan het einde van zijn toespraak de schei dende president Ferrier als een man die altijd voor zijn land klaar stond. „Ook in de moeilijkste momenten en dagen van 25 februari en daarna, toen hij de volledige duisternis de weg wees. waarlangs Suriname moest gaan om niet geheel af te dwalen," aldus de nieuwe president. turiers zouden van „deze weinig op wekkende situatie" gebruik maken door Suriname een stelsel op te leg gen „dat een radicaal einde zal ma ken aan alle aspiraties van ons vrij heidslievend volk". Majoor Bouterse hekelde het in vrij heid stellen door de Justitie van de verdachten van de tegencoup. die aan Fred Ormskerk het leven kostte. Ook zou de Raad van Advies al twee maanden lang de instelling van een bijzonder rechtscollege hebben te- Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Het ziet er naar uit, dat er weinig terecht komt van de voorspelling van het Nationaal Bureau voor Toerisme, dat er dit jaar 200.000 Nederlanders meer in eigen land zouden blijven dan vorig jaar. Het slechte weer aan het begin van de vakanties blijkt die prognose geheel op losse schroeven te hebben gezet. In de eerste vijf weken van het zomerseizoen werd zelfs een forse teruggang geboekt, met name op de campings, die tien procent minder bezoekers no teerden. Weliswaar is de laatste weken weer een opleving te bespeu ren (volgens schatting tien tot vijftien procent), maar of deze de prognoses nog op de been zullen houden, lijkt twijfel achtig. In ieder geval zet het Nationaal Bureau voor Toeris me nu een vraagteken achter die 200.000. Afgaande op de tot nu toe be kende cijfers moet worden ge rekend op een mislukking van de campagne voor vakantie in eigen land. Dat het grote gat van vijf miljard gulden op de reisbalans wordt verkleind (het doel van de campagne) wordt dan ook onwaarschijn lijk geacht. Meer nieuws in de rubriek toerisme op pag. 17 Pagina 7: militairen willen verder zonder Ferrier WASHINGTON (ANP) - Er dreigt een onderzoek naar de gedragingen van president Jimmy Carters zoon Jeff. De republikeinse senator Robert Dole eiste gisteren opheldering over de zakelijke relaties van deze 27-jari- ge firmant van een adviesbureau. Jeff Carter zou een contract van twee jaar met de regering in Manila geslo ten hebben waarvan de waarde in de tonnen loopt. De firma heeft ook ge werkt voor de Wereldbank. Carters broer BUly, die onlangs in opspraak kwam. is gisteren gehoord door een commissie van onderzoek. Einde i onze parlementsredactie N' HAAG De zes CDA-Kamerleden, die vlak voor het merreces voor een motie van wantrouwen tegen het kabi- ■Van Agt hebben gestemd, zijn buiten hun boekje gegaan, i zes kandidaten hebben met hun jongste optreden een sel getrokken, waarbij het onderling vertrouwen zwaar, zo t onherstelbaar is beschadigd." Het CDA-Kamerlid Hans iden Broek zegt dit in een artikel op onze Podium-pagina 1 vandaag. Die reizigers brachten ook bandopna men mee van de toespraken die leger bevelhebber Bouterse en premier nu dus president Chin A Sen voor radio en televisie hebben gehouden. Beiden wezen erop dat de regering er nu niet in slaagde de eerder dit jaar gepubliceerde doelstellingen te ver wezenlijken. Chin A Sen sprak over tegenwerking bij de bestrijding van corruptie en de zuivering van het ambtenarenapparaat en zei dat de economie stagneerde. Politieke avon- Van onze parlementsredactie DEN HAAG Nederland zal zich naar verwachting niet onttrekken aan een uitspraak van de Veiligheidsraad van de VN om de Nederlandse ambassade uit Jeruzalem te verhuizen. Op de vraag wat Nederland zou doen indien de veiligheids raad het komende weekend zonder tegenstemmen zo'n resolu tie aanneemt zei de woordvoerder van buitenlandse zaken: het is mij niet bekend dat Nederland ooit een resolutie van de Veiligheidsraad niet heeft opgevolgd." Van onze parlements edactie DEN HAAG In de toekomst zal bij contro le op alcoholgebruik in het verkeer in de negen EO-staten met dezelfde maat worden gemeten. Premier Van Agt maak te gisteren na afloop van de ministerraad be kend dat het kabinet akkoord is gegaan met voorstellen van minis ter Van Aardenne van economische zaken in die richting. Het gaat er om dat Nederland zich gaat houden aan twee richtlijnen van de ge meenschap. waardoor in elk land dezelfde al coholmeters. areome ters voor alcohol en al coholtabellen worden gebruikt. Als de wet in elk land wordt aangepast aan deze richtlijnen, krijgen alle meters een EG-keu- ring. Een ander gevolg van het akkoord gaan met deze richtlijnen is, dat in de gehele ge meenschap eenzelfde omschrijving van wat nu precies wordt ver staan onder alcoholge halte en mengsels van water en alcohol. Op dit ogenblik bestaan daar tussen nog aanzienlijke verschillen. Ook premier Van Agt wees er gisteren op dat een uitspraak van de Veilig heidsraad mits zonder veto's aange nomen, een mandatoir (dwingend lidstaten) karakter kan niets minder dan een onaanvaard baar partij-politiek dictaat van de (fractie-)minderheid aan de eigen (fractie-)meerderheid over een vitale beslissing als het al dan niet heenzen den van het kabinet." Hij vindt het optreden van de zes ook onsportief: „Een voetballer mag rus tig eens een bal aan een tegenstander kwijtraken. Echter het met behulp van de tegenstander opzettelijk in eigen doel werken van de bal zal bij zijn ploeggenoten weinig begrip oog sten. hoewel de spelregels niets uit drukkelijks daarover bevatten." Politiek wapen Kern van de zaak is volgens Van den Broek, „dat geen fractie van welke politieke richting ook kan aanvaar den dat een kleine minderheid met voorbijgaan van de meerderheid be slist over het gebruik van het zwaar ste politieke wapen waarover het par lement beschikt, namelijk het heen zenden van het kabinet." „Waarom accepteert men wel sinds jaar en dag dat indiening van een willekeurige motie niet plaatsvindt, dan met instemming van de fractie- meerderheid maar kan een minder heid wel zelfstandig beslissen over het voortbestaan van het kabinet", zo vraagt Van den Broek zich ten slotte af. Aanvulling van het fractieregle ment terzake lijkt hem op zijn plaats: ..Het wordt thans waarlijk kiezen of delen: niet voor of tegen het kabinet, maar primair voor of tegen de eigen (CDA-)fractie." De beschouwing van Van den- je dat elke ochtend doen?- Broek staat op pag. is. De stichting „Herdenking 15 augustus 1945" heeft een krans gelegd bij het monument voor de gevallenen in de hal van de Tweede Kamer. Dit ter nagedachtenis van het feit, dat 35 jaar geleden de oorlog in Zuid-Oost-Azië werd beëindigd. Links ir. G. S. Vrijburg, voorzitter van de stichting en naast hem vice-voorzitter J. D. Backer. voor alle hebben Van Agt benadrukte dat het kabinet zich opnieuw over de kwestie-Jeruza- lem moet buigen omdat de interna tionale situatie sinds de vorige kabi netsuitspraak veranderd is. Op 17 juli zei minister Van der Klaauw nog dat er geen enkele aanleiding voor het verhuizen is van de ambassade. In middels he^ft het Israëlische parle ment de wet tot annexatie van het bezette Oost-Jeruzalem aangenomen en is er nu sprake van een VN-resolu- tie. „Zo'n VN-uitspraak is een uiter mate belangrijk gegeven," aldus de premier. Druk Hij wilde de Arabische druk m.b.t. diplomatieke en handelsbetrekkin gen met Nederland indien de ambas sade in Jeruzalem wordt gehand haafd, niet als „chantage" bestempe len. „Ik wil geen enkele stempel druk ken op de handelwijze van de Arabie ren. Maar als je zou vinden dat die handelwijze niet oirbaar is. dan ben je nog niet van het probleem af, je moet rekening houden met de feiten." Minister Van der Klaauw (buiten landse zaken), die voor het kabinets beraad volgende week over de kwes tie Jeruzalem van vakantie terug keert, zal op 20 augustus hierover ook overleg voeren met de vaste Tweede Kamercommissie van buitenlandse zaken. Oud-minister van buitenlandse za ken Van der Stoel (PvdA) heeft giste ren in een brief in de Volkskrant geschreven dat Nederland niet zo maar voor de Arabische druk moet wijken. Hij meent dat Nederland vol doende duidelijk moet kunnen ma ken dat de vestiging van de ambassa de, daterend van ver voor de stichting van de staat Israël, geen erkenning inhoudt van de annexatie van bezet Jeruzalem door Israël. Maar ook Van der Stoel wijst erop dat dit standpunt niet onder alle omstan digheden gehandhaafd kan worden. „Als bijvoorbeeld in de Veiligheids raad een resolutie zou worden aange nomen die oproept tot verplaatsing van de ambassade, zou Nederland daaraan gevolg moeten geven." aldus mr. Van der Stoel. Ons commentaar staat op pag. 5 „De Iraanse premier Rajai is op zoek naar ministers. Zij moeten op z'n minst islamitisch en revolutionair zijn. terwijl daarnaast kennis van zaken is meegenomen." Beeld van een situatie. Wat in Iran gebeurt is ook hier belangrijk. Zonder omwegen samengevat. Boetseerset <A> Boeiseerklei mei verf in 3 kleuren en penseeltje Wordt zonder oven ovenhard Schroevedraaierset (B) Grote, kleine en kniiskopschroeve- draaier in een Handgreepje met .omslagmechamek. voor extra gemak. Authentiek Slavisch kleedje (C) met fraai diermonef Als onder legger of voor de sier 4 Houten eierdopjes (Dl op sierlijk blankhouten hang - plankje plus een zandlopertje als garantie voor zacht gekookte eieren Maak iemand abonnee op Trouw, het ochtendblad niet een over tuiging. Uil erkentelijkheid ontvangt u een van deze kadoos naar keuze Naam nieuwe abonnee. Adres nieuwe abonnee: Postcode en plaats Uw naam: Uw adres: -Giro-. Postcode en plaats: _Tel.: Voor het kwartaalabonnement geldt voor de eerste betaalperiode een welkomstkoning van 7.50 Kado naar keuze. DA. DB. DD. (aankruisen a.u.b.l Bon in een open envelop zonder postzegel zenden aan Trouw. Antwoordnummer 2792.1000 PA Amsterdam Of bel 020-659388 (uitsluitend voor opgaven» Voor bezorginformatie 020-913456 t

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 1