Eigen land minder Sfavoriet dan men hoopte 'Uit na druk op knop Radio- en televisieprogramma's 81 Toerist te veel belast f, Iven puzzelen Zomer in vorm Politie houdt eigenaar ontplofte speedboot aan uDAG 15 AUGUSTUS 1960 VARIA TROUW/KWARTET 17 oi Het Nationaal Bureau voor Toerisme, dat in n mei nog zei te ver- ichten, dat er deze Tkomer zeker zo'n '200.000 Nederlanders meer in eigen land va- kantie zouden vieren dan vorig jaar, zet daar nu een groot Ja vraagteken achter. I vi goewel de voorspelling was hu Kgrond op een opinie-on- 0) lerzoek. blijkt het weer och altijd nog een zo onbe- ekenbare factor te zijn, dat leifs de onderzoekers achter dit soort enquêtes er nauwe lijks raad mee weten. Daling' In ieder geval staat wel vast, dat de eerste vijf we ken van het vakantiesei zoen (Van 20 juni tot en met 24 juli) geen groei, maar zelfs een daling te zien heb ben gegeven. Als gevolg, zegt het bureau, van het barre weer. Voor de hotels en bungalows maakte dat niet zoveel uit (al bleef ook daar de verwachte stijging uit), maar op de campings scoorde men toch ruim tien procent minder gasten dan vorig jaar. Pas in de drie weken daarna deed zich een herstel voor. Het bureau schat dat in alle accomodaties samen toen een tien tot vijftien procent betere bezetting werd geno teerd. Maar die stijging is zeker niet alleen te verkla ren uit een verhoogde be langstelling van de Neder lander voor eigen land, want ook het bezoek van buitenlanders is toegeno men. Het bureau schat die groei op ongeveer tien pro cent waarbij vooral de ste den en de bollenstreek trek kers van formaat bleken. Tenten Dat de uitwerking van de campagne voor een vakan tie in eigen land (om het tekort van vijf miljard gul den op de relsbalans te ver kleinen, dan wel niet verder te doen groeien) is over schat, ontkent het bureau. „Uit opiniepeilingen is dui delijk gebleken, dat er een groeiende bereidheid is met vakantie in eigen land te blijven, maar het weer heeft daar natuurlijk een grote in vloed op," aldus een woord voerder van het NBT. Dat weer was er de ooizaak van, dat velen op het laatste moment toch nog besloten naar het zuiden te trekken. De enorme groei in de ten tenverkoop en een groot aantal zo genoemde ,~last- mlnutq"-boekers bij de reis bureaus. wijzen daar op. Wie uit wil in eigen (ai land en daarvoor ig ideeën wil opdoen zal straks maar op een knop hoeven te druk ken om die informatie te krijgen. Ook de Al gemene Nederlandse Vereniging van VW's JANW) doet namelijk nee aan het Viditel- experiment. Voor die nieuwe service is het niet noodzakelijk een voer Viditel uitgerust tv-ap- P putat met bedieningsmo- ftfljlcheden te hebben. 1 went de ANW zet die appa- «tuur neer in veertig grote VW-kantoren. Daarmee is de PTT begin deze maand legonnen en verwacht »rdt dat ze er in de loop Ml van de volgende maand al- 70 lemaal zullen staan. o, Dan zal ook de complete ^^tarmatle zijn ingevoerd, totaal zeshonderd beeld scherm-grote pagina's. Op het ogenblik zitten er nog 350 pagina's in. Dat wil zeg gen: de helft van Nederland en een aantal grote steden. Als het experiment slaagt, worden er in de toekomst nóg eens duizend pagina's ingevoerd. Bij de informatie, die het VW-wezen op deze manier beschikbaar stelt, is uitge gaan van vier hoofdru brieken: 1. waar wilt u naar toe (een toeristische beschrijving van streken en steden 2. wat wilt u gaan doen (een opgave van sprookjestui- nen, musea, recreatiepar ken. dierentuinen, fiets tochten, korte vakanties' enz.) 3. wat kan de VW voor u doen? (een overzicht van de VW-i-kantoren en alle diensten die zij kunnen ver lenen Maar of dit van invloed zal zijn op het reispatroon van volgend Jaar, betwijfelt het Nationaal Bureau voor Toe risme. Reisorganisaties mo gen slecht weer In eigen land dan beschouwen als de beste reclame voor een bui tenlandse vakantie, bij het bureau, gaat men ervan uit, dat vele buitenlandgangers dit Jaar van de regen ln de drup zijn gekomen, want zó zonnig is het elders in Euro pa ook niet geweest. Enquête Om na te gaan welk effect het weer precies heeft ge had én om te onderzoeken hoe de papieren voor eigen land er voor het volgend Jaar uitzien, begint het bu reau eind deze maand een nieuwe enquête. Eind sep tember hoopt het dan met duidelijker cijfers op tafel te kunnen komen. (si Bij binnenlandse zaken buigt men zich op het ogenblik over een nota van een werkgroep van toeristische belangengroepen (NBT, ANVW, ANWB, Recron en Kampeerraad). De club is er nogal boos over, dat er maar wat wordt aange rommeld met de toeristenbelasting en dat de consument daarvan de dupe wordt. 4. toeristische tips met ac tuele uitgaanslnformatie voor de komende twee weken. Dit zijn echter alleen maar de hoofdpunten. Wie dieper wil gaan, kan de zogenaam de zoekboom hanteren en krijgt dan details, toege spitst bij voorbeeld op the ma-arrangementen (fiets en wandeltochten, vaarva kanties enz.). Wie nu al over een aan Viditel aangepast tv-apparaat beschikt, kan nummer 210 kiezen. Bij de ANW ziet men dit experiment overigens nog maar als een begin. Er wordt al gewerkt aan de ontwikkeling van een auto- matiserings-systeem, waar door het mogelijk zal wor den met een paar drukken op de knop kaartjes voor theatervoorstellingen of vouchers (bonboekjes) voor eigen land arrangementen te produceren. Maar dat is voorlopig nog toekomst. Wat tien jaar terug als een redelijk lijkende wetswijzi ging werd ingevoerd, is uit de hand gelopen, vindt de werkgroep. De gedachte achter die wet was dat veel gemeenten ln recreatiegebieden voor ho ge lasten kwamen te staan bij het treffen van voorzie ningen voor de toerist. Die lasten uitsluitend de ge meente op te leggen, werd onredelijk gevonden. Van daar het besluit, dat elke gemeente de toerist van bulten een bedragje in reke ning mocht brengen. Als richtsnoer werd een kwartje per persoon per overnach ting gegeven. Maar met dat advies biljken veel gemeenten nu op de loop te zijn gegaan, met als gevolg dat er grote verschil len zijn ontstaan. Een kwartje is nog een zeld zaamheid, in veel gemeen ten is het tarief gestegen tot tegen de gulden. Daar komt bij dat niet al leen per overnachting wordt belast, maar ook per object. Wie bijvoorbeeld in een ho telletje ln Kaatsheuvel zit, betaalt daarvoor toeristen belasting, maar moet ook nog eens tax betalen als hij De Efteling bezoekt. Dat is ten onrechte dubbel op, vindt de werkgroep. Intussen spint menige ge meente er leuk garen mee. Zo incasseert de Drentse ge meente Dalen gemiddeld 570 gulden per Jaar aan be lasting voor een zomerhuis- Je en toucheert Valkenburg 2,25 gulden voor elke casi nobezoeker. De werkgroep heeft nu ge vraagd meer eenheid in die tarieven te brengen en de toerist niet dubbel te laten betalen. Liever nog zou zij zien, dat die hele belasting werd opgeheven onder het motto, dat de toerist niet in een aparte groep kan wor den ondergebracht. Ieder een doet tegenwoordig aan toerisme en daarom zou die belasting best uit de alge mene middelen kunnen worden gehaald, aldus de werkgroep. ASTERIX EN HET IJZEREN SCHILD f né (ju gAoely) K/ ifcjl l FERD'NAND WAAN IN AFGHANISTAN door James A. Michener Copyright 1968 A. J. G. Strsngholt N.V. AmtUrdan 43 4 na zonsopgang verlieten wij tas&i. WIJ kwamen voorbij de straf- uts, waar de paal weggehaald was, it hout was ln Afghanistan kost- r. De stenen echter waren zorgvul- verstrooid voor het geval ze inst moesten doen bij het voltrek- van een nieuw vonnis, tiflj waren nog geen uur onderweg Ik iets bijzonder ontdekte, waar- ei ntrent geen van de door mij gelezen h Khrlften over Afghanistan gewag *:t had. Het was echter van rtpidamentele betekenis voor de ken- v&n het land. Ik bedoel de brug- 'Ifc van Afghanistan. m »en ik bij de eerste kwam kon ik zijn langrijkheld niet Inzien. Het was a n mooie brug, gebouwd in begin kFO, dacht ik, en door bekwame inge- lurs. Hij was goed geconstrueerd voorzien van gekanteelde torens. Jlaas had een overstroming de brug JJnnate beschadigd, dat hij geen m ittig doel meer kon dienen. Om de ^ler over te steken moesten we de verlaten en ons in een ondiepe ui begeven. Daarna konden we ter op de weg klimmen. Het was Idelijk, dat het verkeer halt hou- den moest, als er een stortvloed vah de bergen kwam. Maar ik herinner mij, dat ik, terwijl we dfc rivier door waadden, dacht: Dat is een mooie brugbijna een kunstwerk! Een half uur later kwamen we bij een nog mooiere brug, met acht torens, lijkende op die, welke oude Franse en Duitse steden bezaten. Ik bestudeer de de brug nauwkeurig, waartoe ik alle tijd had. want de oprit van deze brug was eveneens door het water weggespoeld. Wij waren dus verplicht nog eens de rivier door te waden, hetgeen mij in staat stelde de brug van beneden te bekijken. Het steen- werk was voorbeeldig. De brug, die de bewondering alleszins waard was, was goed ontworpen Alleen een on verwachte stortvloed had de brug on bruikbaar gemaakt Maar toen ik bij de derde brug kwam en zag, dat ook van deze de oprit verdwenen was, werd ik geïrriteerd en vroeg aan Noer Moehammad: „Zijn ze allemaal zo?" „Ja," antwoordde hij treurig. „Waarom?" „Wij noemen hen „Bruggen in de Af ghaanse stijl." Zij kunnen niet ge bruikt worden." „Wat is er dan gebeurd?" „Afghanistan is dwaas," ze( hij en ik merkte, dat hij liever niet doorging op het onderwerp. Bij de zevende weggeslagen brug moesten we een rivier doorwaden die veel dieper was dan de voorgaande. Wij bleven er midden ln steken en onze motor deed het niet langer. Wij moesten wachten totdat een truck voorbij kwam, die ons er uit haalde. Wij hadden niets anders te doen dan de brug te bekijken. Hij was mis schien de mooiste van alle. Zijn boog was sierlijk en zijn torens waren so lide. Ik zei: „Een mooie brug! Wie heeft hem gebouwd?" ..Een Duitser. Een van de ergste tra gedies, die ons land ooit beleefde." Het was een genoegen met Noer van gedachten te wisselen. Uit praktische overwegingen sprak hij in verbasterd Engels en ik antwoordde hem in het Pasjto. Op een buitenstaander moest onze conversatie verwarrend werken, want midden in onze zinnen verwis selden we vaak van taal. „Wat was er aan de hand met die bruggen?" vroeg lk bars, want ik was kwaad, omdat ik nat en koud was. HIJ antwoordde: „Een ramp! Wij de den onze eerste stap uit de middel eeuwen en de Duitsers zelden: „Het is krankzinnig, dat jullie twee voor naamste steden niet door een weg verbonden zijn!" ZIJ zorgden er voor, dat we een grote lening kregen en dat er experts kwamen, die de weg ont werpen zouden. Toen de koning de keurig uitgewerkte plannpn zag, hechtte hij er zijn goedkeuring aan en zei: „Wij zijn thans een modern volk en moeten een moderne weg heb ben!" Hij vroeg wie de bruggen zou bouwen en de Duitsers zonden ons een architect, die professor was en reeds vele bruggen gebouwd had. Het werk nam een aanvang. Noer wees naar de brug. „Hij was een geniaal man. Kijk naar het steen- werk. Zo vindt u niet veel ln Afgha nistan. Het was zijn plan elke brug te versleren met torens en ornamenten. Hij zei ons: „Een brug is meer dan een brug. Het is een symbool, dat het heden met het verleden verbindt." Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I (298 m) 7.03 Echo. 7.13 (S) Even na zeven. (8.03 Echo). 9.03 (S) Gevari eerd programma. 12.03 Terugluisteren in de tijd - de jaren 50. (13.03-13.13 Edho). 17.02 (S) ...En zo hoort het ook! 18.11 Echo. (Met sport). 18.58 Marktber. i.s.m. de KNBTB. 19.02 (S) Punt Uit 19.55 Overwe ging. 20.03 (S) Van Oud Zeer tot Zeer Oud. 21.02 (S) Nine O'Clock Jazz. 22.02 (S) Goal. NOS: 23.03-24.00 (S) Met het oog op mor gen. NCRV: 0.02 (S) Kamperland Muziek Festival 1980. 1 02 (S) Nachtdienst. TROS 3.30 (S) Knoeien met Adje. HILVERSUM II (492 m) VPRO: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Ra dionieuwsdienst VPRO. (7.30. 8.00 en 8.30 Nieuws). 9.00 Gymnastiek voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Expres-VPRO. NCRV: 10.30 9x 1 - 1(7). NOS 10.45 Werk bank. 10.55 NOS-Programmaoverzicht. AVRO: 11.00 Buiten TROS 11.20 Weck in - week uit. 12.26 Mededelingen voor land en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.36 Aktua. NOS: 13.00 Nieuws. 13,11 Meer over min der. 14.20 Op de zeepkistkomt u maar 14.45 't Kan van nut zijn. (14.45 Rechtop- recht 15.00 Stad en land. waarin de NOS- Visrubriek. 15.15 Knollen voor citroenen). 15.30 Van onze red&ktie. VOO: 17.00(S) Info-radio (17.30 nieuws). 18.00 Staandebij. Overheidsvoorlichting: 18.40 De Neder landse Antillen. VOO: 18.50 (S) Veronica Sport NOS: 20.00 (S) Europees Concertpo dium: Symfonie Orkest van de Beierse Omroep met piano: Klassieke muziek. (Pauze: 20.45-21.10 Accoord.) 21.45 (S) Aspekten van de kamermuziek: Phemios Trio: Klassieke muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 NOS-Cultuur/Magazine. 23.30 (S) Ho rizon. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III (444 m) EO: 7.02 (S) Ron duit op drie. 8.03 (S) Tijdsein. 9.03 (S) Muzikale fruitmand. 10.03 (S) Ter elfder ure. NCRV: 11 03 (S) Pop non-stop. 12.03 (S) Goeiemiddag. VOO 14.00 (S) Tippara- de. 15.20 (S) Pop journaal 15.30 (S) Top 40 (16.45 Concertnieuws). NOS: 18.03 (S) De Avondspits met de Nationale Hitparade 19.02 (S) De Rock en Roll Methode VPRO 20.02 (S) Oorkussen. 21.30 (S) Black Star Liner 22.30-24.00 (S) De Suite. HILVERSUM IV (FM-kanalen) NOS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Vroeg Klassiek. 9 00 Nieuws 9.02 (S) Muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. 9.30 (S) Vrijdagmorgen con cert. VOO: 11.00 (S) Muziek voor miljoe nen. EO: 13.00 (S) Klassieke Klankjuwelen. 14.00 Nieuws. 14.02 (S) Meer dan een lied 14.20 (S) Orgelbespeling. 14.45 (S) Plaat praat VPRO: 15.00-17.00 (S) Muziek-op- vier. TV vandaag 13.00 NOS: Nieuws voor doven en slechthorenden 18.00 CHIO-Rotterdam 18.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Democratische Conventie USA 18.49 Musti 18.55 Journaal 18.59 VARA: Robbie Tobbie en het Frawatutg. avonturenserie voor de jeugd 19.25 De natuur en de mens. natuurfilm 19.50 VARA Brassbandfestival 1980 20.30 Hoogtepunten u« de Muüc Hall 21.37 NOS: Journaal 21.55 IKON: Vrouwen mlrxta 22.25 VARA: Theater Thuis: Niets ontziende eerzucht, vierdelige serie (1) 0.05 NOS: Journaal NEDERLAND 8 18.55 Journaal 18-50 NCRV: Zo vader, zo dochter spelprogramma 19.25 Oe vondefnge. sene 20.00 NOS: Journaal 20.27 David Copperfield. feuilleton 21.25 Hier en Nu 21.55 Kerkepad '80 22.20 Oe geheimzinnige. fv-Mm 23.15 NOS: Journaal DUITSLAND I 10.00 Journaal en actuali teiten. 20.15 (z/w) Westlich St Louis (Wa- gonmaster), Amerikaanse speelfilm. 11.50 (z/w) Slapstick serie. 12.05 Documentare film. 12.50 Persoverzicht. 13.00-13.30 Jour naal. 16.15 Journaal. 16.20 Filmreportage. 17.05 Country Music. 17.50-18.00 JoumaaL (Regionaal Programma NDR. 18.00 Sport programma. 18.30 Actualiteiten. 18.45 Kleuterserie. 18.55 Zimmer frei UNO Nahe, tv-serie. 19.25 Regionaal magazine. 19.59 Programma overzicht WDR: 8.10 t/m 11.55 Schooltelevisie. 18 00 Amusements programma. 18.10 Das hotel in der Duke- street. Engelse tv-serie. 19.15 Actualiteiten. 20 00 Journaal. 20.15 (z/w) Eine frau hat Erfolg (What a woman) Amerikaanse speelfilm. 2145 Verkiezingsstrijd. 22.30 Actualiteiten en parlementair overzicht. 23.00 Sladek, tv-spel. 1.10-1.15 Journaal. DUITSLAND II 15.00 Kinderprogramma. 16.55 Journaal. 17.05 Filmreportage. 17.20 /Filmreportage (herh.) 17.50 Gevarieerd magazine 18.20 (z/w) Eldorado Serenade, western. 19.00 Journaal. 19.20 Documen taire film. 19.30 Ausland Journal. 20.15 Maigret, politieserie 21.44 (z'w) Slapstick serie. 22.00 Actualiteiten. 22.20 Cultureel magazine. 22.50 Sportprogramma. 23.20 zl w) Die Wilde Zwanziger (The roaring Twenties). Amerikaanse speelfilm. 01.00 Journaal. horizontaal. 1. woonboot, 3. steen. 6. rond die bij een hoeve behoort, 9. "dio omroep (afk.), 10. huisgoden, 12, •ater in Friesland, 13. maalinrich ting, 15. hoofdster van Orion, 17. oude tooudsmaat, 19. veerkracht, 21. slot, 5 jong schaap, 26. water in Utrecht, 27 beraadslaging, 31. vrouw van Ja- oo, 32. boom. 34. oliehoudend zaad. 8 vrucht. 38. voorzetsel, 39. drukte, 87 rondhout, 42. holl. gravin, 43. *r*«nide munt, 44. bedekt bloeiende Plant Verticaal, l behoeftig, 2. hooistapel, oude inhoudsmaat, 4. voorvoegsel, J-Europeaan. 7. handegge, 8. hevig. JQ rivier in Siberië, 11. aanspreking *an koning of keizer, 14. kleurstof, 16. «Kende, 18. stoomturbine (afk.), 20. inem, 22. societé (afk.), 23. biersoort, «•badplaats in Duitsland, 28. ver sboten, 29. rijkstelefoon. 30. lusthof, smart. 33. romeins keizer, 34. be- 35. snijwerktuig. 36. kippenloop, stapel, 40. votre excellence (afk.). Oplossing vorige puzzel tendens, 2 nadelig, 3 poelier. De temperatuur bereikt in een zuide lijke luchtstroming vandaag hoogste waarden van 25 tot 28 graden. Deze laatste maxima zullen in het zuidoos ten worden geboekt. Dit gebeurt tij dens zonnige perioden. Tijdens het weekend volgt weer een afkoeling die waarschijnlijk van tijdelijke aard zal zijn. Het middagniveau gaat dan te rug tot 19 22 graden. Dat gebeurt na ruiming van de wind van zuidoost naar zuidwest tot west, later noord west. Zondag en maandag gaat de wind weer terug naar de zuidhoek. De zuidelijke stroming vindt het bed je gespreid tussen een hogedrukzóne van Nova Zembla via Scandinavië tot de Alpen en een lagedrukgebied ten noordwesten van Ierland. De warme lucht wordt boven de oceaan geschei den door een koufront. Dat strekte zich gisteren uit van Ierland tot de noordwestpunt van Spanje. De oost- waartse verplaatsing ervan werd ver traagd door de vorming van een golf- storing boven het zeegebied ten zuid westen van de Britse eilanden. Later op de dag komt het front dichterbij en neemt de kans op een regen- of onweersbui serieus toe. Morgen zal het aanvankelijk ook ge stoord weer zijn met wolkenpartijen en ook nog enkele buien, sommige met onweer, verderop in het weekend breekt de zon weer door en met name voor zondag zijn we bepaald niet pes simistisch. Het heeft gisteren vrij lang geduurd alvorens de zon het pleit won. Wolkenpartijen, overblijf selen van een oud warmtefront dat notabene in de nacht van woensdag op donderdag in Jaarsveld nog acht millimeter regen achterliet en plaat selijk in Zuid-Holland tien millime ter, werkten de zon aanvankelijk te gen. In Friesland duurde het tot 's middags circa trtoee uur alvorens de bewolking wat meer ging breken. De normale stromingen boven de oce aan in Europa (hoogtekaarten) geven' nog steeds sterke slingeringen te zien in de zogenoemde lange Rossby-gol- ven. Zulke uitwijkingen naar het noorden of het zuiden kunnen gerui me tijd op ongeveer dezelfde plaats blijven „liggen". Wanneer je dan het geluk hebt aan de oostkant van zo'n op het zuiden gerichte golving (trog) te liggen, gaan zuidelijke winden voortdurend door met de aanvoer vap warme en soms zeer warme lucht. De kaarten van dit ogenblik doen verwachten, dat de Lage Landen vooreerst in zo'n termisch gunstige positie zullen blijven. Vandaar dat er zondag maar ook vooral begin vol gende week opnieuw (vrij) zomerse temperaturen verwacht mogen wor den. Op de Zuidhollandse Eilanden (onder meer) is de grond zo droog dat men daar aan het beregenen is. En luister als contrast nu eens naar het rapportje van mevrouw Sonderman uit het Groninger Wedde. „Er ls hier deze week nog weer een plensbui van zeventien millimeter geweest. Die heeft een slechte uitwerking gehad op de bodem. Het ls geen weer voor de veehouder en landbouwer. Het wa ter staat tussen de aardappelen. De suikerbieten worden geel en er is ook geen hoge opbrengst. Veel pootaar- dappels verrotten." Eurovakantieweer De zomer blijft ln vorm! Dat geldt vooral voor de Middellandse Zeelan den, waar het 's middags dertig gra den wordt. In het zuiden van Italië en Zuid-Spanje wordt 35 graden geme ten, in het zuiden van Joegoslavië 34, in Zuid-Frankrijk dat ook al eerder deze zomer een claim had op tropi sche waarden, wordt het 's middags dertig graden. In Oostenrijk en Zwit serland is het ten zuiden van de Al pen zelfs nog Iets warmer namelijk 33 graden. Ten noorden van de Alpen blijft de thermometer op 24 tot 29 graden ste ken. ln Zuid-Duitsland 22 tot 27, in Noord-Frankrijk 22 tot 23 graden. In Scandinavië excelleren Zweden en Finland met middagwaarden tot 26 graden, maar koeler is het in Noorwe gen en op de Britse eilanden met 16 tot 22 graden. De zeewatertempera tuur van de Noord- en Oostzee is nu zeventien graden, maar aan het Ne derlandse strand wordt achttien tot negentien graden gemeten. In de wes telijke Middellandse Zee is de tempe ratuur van het water 23 tot 25 en in de oostelijke delen zelfs 25 tot 27 graden. Strandweer Vandaag aanvankelijk zonnig strand weer met een temperatuur van 22 tot 25 graden, bij zuidelijke tot zuidoos telijke wind. Later meer bewolking en kans op een (onweers)bui van het zuidwesten of westen uit. Morgen: veel bewolking met eerst nog een regen- of onweersbui, pas later op de dag wat verbetering. 1816. Hafingvlietolulzen 6 23 18.44. 8.03-20.28. Schevenlngen 7 06-19 34. Umuldcn 7.33-20.12. Den Helder 11.67-Harlingen 2 02-14.11, Deltzyi 4.17-16.19. DUITSLAND III (WDR) 8.10 t/m 11.55 en 17.00 t/m 17.45 Schooltelevisie 18.00 Kin derprogramma. 18.30 Informatieve serie 18.50 Flucht aus dem Goldland, Tsjechi sche tv-serie. 19.45 Journal 3 GEZAMENLIJK PROGRAMMA NDR EN WDR III 20.00 Journaal. 20.15 Ge- spreksprogramm. 21.00 Filmreportage. 21.45 Quiz. 23.00-23.45 (z/w) Documentaire (herh.) BELGIS NEDERLANDS (NET I) 11.00- 12.00 Eucharistieviering. 15.00 Elvis the Movie. Amerikaanse speelfilm 16.55 Spel zonder grenzen. (Eurovisie) 18.30 Kinder serie. 18.35 Kinderprogramma. 18.50 Kleu terprogramma. 19.05 Amusementspro gramma 19.35 Mededelingen en morgen 19.45 Journaal. 20.20 Weerbericht. 20 25 Er is een man in mama's bed. (Whit six you get eggroll), Amerikaanse speelfilm. 21.55 Actualiteiten. 22.15 Filmportret 22.45- 23.00 Journaal. NET II Van 11.00 tot 20.20 Zie Net I. 20.20 Amusementsprogramma. 20.45 De ban kiers (The Money Changers), tv-serie 22.25-22.55 Informatieve uitzending. BELGIE FRANS 11.00 Mis voor Mana Hemelvaart (Eurovisie) 12.00 Pauze 15.220 Amusementsprogramma. 16.10 Se rie reportages 17.00 (z'w) Le mécano de la générale, film comedy 18.15 Gevarieerd kinderprogramma. VOLENDAM (ANP) - De rijkspolitie heeft gistermiddag de eigenaar aan gehouden van de speedboot die maandagnacht op het Llsseimeer bij Hoorn is ontploft. De naam van de man, een Volendammer, is in het be lang van het onderzoek nog niet be kendgemaakt. Volgens de politie meldde de man zich woensdagavond uit eigener be weging bij het districtsbureau in Vo le nd am. Zijn verhaal was niet ln alle opzichten duidelijk. Hij werd gearres teerd en voor verhoor ter beschikking van de rijkspolitie te water gesteld. De man probeerde het te doen voor komen alsof de boot enkele dagen tevoren was gestolen. Er zijn echter aanwijzingen dat hij het vaartuig zelf naar de plek heeft gevaren waar het later zwaar beschadigd werd terugge vonden. Het vermoeden bestaat dat hij de boot tot ontploffing heeft ge bracht om de verzekeringsgelden te innen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1980 | | pagina 17